Relaties tussen Ondersteunende processen en bedrijfsfuncties

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > Relaties tussen Ondersteunende processen en bedrijfsfuncties
Relaties tussen Ondersteunende processen en bedrijfsfuncties
Dit is een groepering van ondersteunende processen met een beheerkarakter. Naast het beheren zelf omvatten deze ook innovatie/ontwikkeling van het beheerde. (BusinessProcess) Beheren en ontwikkelen Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan archiefbeheer. Binnen deze cluster vallen bijvoorbeeld preservering en het bestrijden van papiervisjes. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Informatie- en archiefbeheer. (BusinessProcess) Beheren archief en informatie Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het (operationeel) beheer van IT-voorzieningen. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Automatiseringsmanagement. (BusinessProcess) Beheren automatisering Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het beheren van de financiën. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Financieel management. (BusinessProcess) Beheren financiën Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan informatiemanagement. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Informatiseringsmanagement. (BusinessProcess) Beheren informatiseringsbehoefte Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan personeelszaken. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Personeelsmanagement. (BusinessProcess) Beheren personeel Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Veiligheidsmanagement. (BusinessProcess) Beheren veiligheid Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Huisvesting. (BusinessProcess) Beheren huisvesting Dit is een groepering van ondersteunende processen met een uitvoerend karakter. (BusinessProcess) Uitvoeren ondersteunende processen Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Administratieve ondersteuning. (BusinessProcess) Ondersteunen administratief Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het uitvoeren van "public relations" communicatie. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Communicatiemanagement. (BusinessProcess) Uitvoeren communicatie Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Juridische ondersteuning. (BusinessProcess) Uitvoeren juridische ondersteuning Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Projectmanagement. (BusinessProcess) Uitvoeren projectmanagement Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Inkoop- en contractmanagement. (BusinessProcess) Uitvoeren inkoop en contractmanagement Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatiseringsmanagement Het uitvoeren van beheertaken zodat applicaties bedrijfsprocessen optimaal ondersteunen. (BusinessFunction) Functioneel beheer Het uitvoeren van beheertaken m.b.t. bedrijfsapplicaties en de bijbehorende gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatiebeheer Het uitvoeren van beheertaken m.b.t. IT-infrastructuur, systeemprogrammatuur en applicaties. (BusinessFunction) Systeembeheer Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en daarbij benodigde gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatie-ontwikkeling Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers van IT-voorzieningen en hun autorisaties. (BusinessFunction) Identiteitenbeheer Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbeheer Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begrotingbeheer Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbeheer Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie. (BusinessFunction) Activabeheer Het kenbaar maken van openstaande vorderingen aan debiteuren. (BusinessFunction) Facturering Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbeheer Het uitbetalen van verplichtingen aan crediteuren. (BusinessFunction) Betalingbeheer Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan. (BusinessFunction) Vermogensbeheer Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmanagement Het beheren, delen en gebruiken van binnen de gemeente aanwezige kennis om deze optimaal te benutten. (BusinessFunction) Kennismanagement Het ontwikkelen, beheren en toepassen van architectuur voor het in lijn met bedrijfsdoelen sturen van veranderingen. (BusinessFunction) Architectuur management Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Het registreren van de hoeveelheid en het doel waar tijd van medewerkers aan is besteed. (BusinessFunction) Tijdregistratie Het berekenen en uitkeren van het salaris en verwerken van declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverwerking Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor organisatorische eenheden. (BusinessFunction) Formatieplanning Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. (BusinessFunction) Werving en selectie Het actief stimuleren en begeleiden van kennis- en vaardighedenontwikkeling van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkerontwikkeling Het beoordelen van de prestaties van medewerkers en het nemen van passende maatregelen. (BusinessFunction) Medewerkerbeoordeling Het administreren van gegevens van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkeradministratie Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte- en verlofadministratie Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimten. (BusinessFunction) Gebouwen- en ruimtenbeveiliging Het stimuleren van en toezien op voldoende veiligheidsbewustzijn bij medewerkers. (BusinessFunction) Beveiliging- en privacymanagement Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen. (BusinessFunction) Vastgoedbeheer Het ophalen en afvoeren van afval. (BusinessFunction) Intern afvalbeheer Het verlenen hulp bij gebeurtenissen die de veiligheid en/of gezondheid van werknemers en andere aanwezigen bedreigen. (BusinessFunction) Bedrijfshulpverlening Het verzorgen van catering. (BusinessFunction) Cateringbeheer Het afhandelen en routeren van inkomende en uitgaande goederenstromen en het beheren van goederen. (BusinessFunction) Goederenafhandeling Het schoonmaken van gebouwen, ruimtes en meubilair. (BusinessFunction) Schoonmaak Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Het plannen en beheren van de inzet van mensen en middelen. (BusinessFunction) Middeleninzet planning Het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden via het beschikbaarstellen van, vaak elektronische, middelen. (BusinessFunction) Kantoorwerkzaamheden- ondersteuning Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatiemanagement Het verstrekken en ter beschikking stellen van informatie naar partijen buiten de eigen organisatie. (BusinessFunction) Externe communicatie Het verstrekken en ter beschikking stellen van informatie voor medewerkers. (BusinessFunction) Interne communicatie Het opstellen en beheren van een imago en het uitdragen daarvan. (BusinessFunction) Imago-ontwikkeling Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het controleren of het functioneren van de organisatie in lijn is met wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliancebeheer Het geven van juridisch advies. (BusinessFunction) Juridische advisering Het afhandelen van klachten van personen over het functioneren van de gemeente of haar medewerkers. (BusinessFunction) Klachtenafhandeling Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement Het voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van individuele projecten. (BusinessFunction) Projectbeheer Het managen van een groep gerelateerde projecten. (BusinessFunction) Programmabeheer Het managen van een veelheid aan projecten, meestal gemeentebreed, om strategische organisatiedoelen te realiseren. (BusinessFunction) Projectportfoliobeheer Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Het conform wetgeving aanbesteden van opdrachten voor 'werken', 'diensten' of 'leveringen' waarbij bedrijven een offerte kunnen indienen. (BusinessFunction) Aanbesteding Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers. (BusinessFunction) Leveranciersbeheer Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers. (BusinessFunction) Contractbeheer Het bestellen van een bepaald type goederen of diensten bij een leverancier. (BusinessFunction) Bestelling ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 06-06-2024 13:07:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 13:07:58 CEST
Legenda
   
   

   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Relaties tussen Ondersteunende processen en bedrijfsfuncties
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-3f08464a-7948-4953-8988-ed281aa672ea
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : Relaties tussen Ondersteunende processen en bedrijfsfuncties
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Bestuur
Object ID  : 3f08464a-7948-4953-8988-ed281aa672ea
Detailniveau  : Overzicht
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
GEMMA thema  : Processen
Viewtype  : Illustratie
Object ID_nl  : 3f08464a-7948-4953-8988-ed281aa672ea
Original ID  : id-3f08464a-7948-4953-8988-ed281aa672ea
Semanticsearch  : relaties tussen ondersteunende processen en bedrijfsfuncties
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 18:11.