Publiceren Applicatieservices

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > Publiceren Applicatieservices
Publiceren Applicatieservices
ArchiMateNote Hoe genereer je deze view: * start met met de doelgroepen gemeente, ketenpartner, inwoners en ondernemers en generiek * Genereer in de view alle aggregaties als embedded (een keer of drie om alle subfuncties naar boven te halen * klik op autolayout. BiZZdesign crasht als de applicatiefuncties onderling de hierarchie breken (een subfunctie die ook aan een bijvoorbeeld een groep hangt) ArchiMateNote Objecten die niet op een view staan, worden bij het importeren door ArchiMedes uitgefilterd. Deze view zorgt ervoor dat de applicatie-sub-functies op GEMMA online en in de Softwarecatalogus gepubliceerd worden Groepering van applicatieservices ten behoeve van inwoners en ondernemers (BusinessRole) Inwoners en ondernemers Een groep applicatieservices voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze applicatieservices stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. Bijvoorbeeld het aanvragen van producten of diensten, het inzage krijgen in voor hen relevante gegevens, etc. De verwachting is dat deze groep applicatieservices zowel in omvang als in rijkheid gaat groeien om steeds meer 'self-service' door klanten mogelijk te maken. (Grouping) Sociaal domein applicatieservices voor inwoners en ondernemers Applicatieservice voor zelfdiagnose door de burger, waarmee deze kan inschatten voor welke ondersteuning hij of zij wel of niet in aanmerking komt. (ApplicationService) Ondersteunen van zelfdiagnose Applicatieservice die vraag en aanbod van individuele burgers aan elkaar koppelt.. Vrijwilligers kunnen hier hun aanbod plaatsen en burgers(of hun mantelzorgers) met een hulpvraag hun verzoek. Burgers kunnen onderling tot overeenstemming komen of worden daarbij begeleid door professionals of vrijwilligers. De rol van de gemeente kan, variëren van ondersteunend, faciliterend tot regulerend en initiërend. (ApplicationService) Matchen van vraag en aanbod Een voorziening waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke partijen lokaal of regionaal beschikbaar zijn voor welke diensten. Een digitale gids met informatie over dienstverleners en instellingen. Deze informatie kan als een lijst worden weergegeven maar het is ook mogelijk om deze informatie weer te geven op een kaart van de buurt, de gemeente of de regio. (ApplicationService) Tonen van sociale kaart Applicatieservice om digitaal vastgelegde kennisinformatie te ontsluiten (ApplicationService) Ontsluiten van kennis Grouping Openbare orde en veiligheid applicatieservices voor inwoners en ondernemers Grouping Publieksdiensten applicatieservices voor inwoners en ondernemers Grouping Fysieke leefomgeving applicatieservices voor inwoners en ondernemers Grouping Ondersteuning applicatieservices voor inwoners en ondernemers Een groep applicatieservices voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze applicatieservices stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. (Grouping) Generieke applicatieservices voor inwoners en ondernemers Applicatieservice voor burgers, bedrijven en instellingen om afspraken te maken met de gemeente, bijvoorbeeld in het kader van werken op afspraak. (ApplicationService) Maken van afspraken Applicatieservice waarmee burgers of ondernemers producten of diensten kunnen aanvragen en eventueel gewenste aanvullende informatie toe kunnen voegen. (ApplicationService) Aanvragen van producten en diensten Het in een situatie toetsen of aan bepaalde voorwaarden is voldaan (ApplicationService) Toetsen van voorwaarden Applicatieservice voor het actief aan het publiek beschikbaarstellen van informatieobjecten (ApplicationService) Beschikbaarstellen van informatieobjecten Applicatieservice voor het zoeken van informatieobjecten via metagegevens. (ApplicationService) Tonen en zoeken van informatieobjecten Applicatieservice voor het tonen van webcontent aan burgers en bedrijven. (ApplicationService) Tonen van (web)content Applicatieservice voor het publiceren van een overzicht van de beschikbare gemeentelijke producten en diensten en de bijbehorende modaliteiten. (ApplicationService) Publiceren gemeentelijke producten en diensten Applicatieservice voor het vertalen van een bepaalde klantbehoefte naar een specifieke productvraag en bijbehorende eisen. Bijvoorbeeld een zoekveld dat leidt naar de top3 meest relevante producten of diensten op basis van een zoekterm. (ApplicationService) Vertalen behoefte naar productvraag Applicatieservice waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners. Via burgerparticipatie worden bewoners uit de wijk samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast. (ApplicationService) Ondersteunen van burgerparticipatie Applicatieservice die burgers of bedrijven in staat stelt om afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen af te rekenen. (ApplicationService) Afrekenen van producten en diensten Applicatieservice waarmee een burger of bedrijf zijn gegevens kan inzien, lopende zaken kan volgen en waarmee persoonlijke gegevens, zoals het e-mail adres of telefoonnummer, kan worden gewijzigd. De burger kan aanlopende zaken documenten toevoegen en gegevens aanvullen. Dit kan (op termijn) worden ingevuld via mijnoverheid.nl. (ApplicationService) Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens Applicatieservice voor het stapsgewijs leiden van klanten naar het juiste product. (ApplicationService) Geleiden van klanten Applicatieservice om zoekvragen van klanten te beantwoorden via het aanbieden van (verwijzingen naar) relevantie informatie (ApplicationService) Beantwoorden van zoekvragen Applicatieservice om te meten hoe tevreden afnemers zijn over dienstenlevering (ApplicationService) Klanttevredenheidsme- ting en analyse Een groep gedeelde generieke applicatieservices die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Gedeelde generieke applicatieservices Applicatieservice voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan binnengemeentelijke afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die door de afnemers zijn ingesteld. (ApplicationService) Distribueren en synchroniseren van gegevens Applicatieservice voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationService) Configureren van bronnen en afnemers Applicatieservice voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationService) Configureren van abonnementen Applicatieservice voor het uitvoeren en automatiseren van processen (ApplicationService) Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren processen Applicatieservice voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar gemeentelijke afnemers. Applicatieservice omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangst en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen (ApplicationService) Inwinnen en routeren van notificaties Applicatieservice voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationService) Configureren van bronnen en afnemers Applicatieservice voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationService) Configureren van abonnementen Applicatieservice voor het registreren en delen van beschrijvingen van (web)services (ApplicationService) Registreren en delen van servicebeschrijvingen Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt. (ApplicationService) Registreren en delen van AVG logging Applicatieservice voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens. Deze applicatieservice levert zowel diensten aan de specifieke applicatieservices van de gemeente (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de applicatieservices voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken) (ApplicationService) Registreren en delen van zaken Applicatieservice voor het registreren en delen van kerngegevens (ApplicationService) Registreren en delen van kerngegevens Applicatieservice voor het registreren, delen en integreren van actuele en historische gegevens uit verschillende bronnen en het ontsluiten hiervan naar andere applicaties. (ApplicationService) Registreren en delen van gegevenssets Applicatieservice voor het registreren en delen van documenten (ApplicationService) Registreren en delen van documenten Applicatieservice voor het registreren en naar applicaties ontsluiten van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationService) Registreren en delen van basisgegevens Applicatieservice voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar diverse kanalen, zoals berichtenbox, e-mail of printer. (ApplicationService) Formatteren en routeren van procesoutput Applicatieservice voor het opmaken van output om geschikt te zijn voor verzending via verschillende kanalen (ApplicationService) Opmaken van procesoutput Applicatieservice voor het melden van gerede twijfel over de juistheid van over gegevens aan de desbetreffende bronhouders. Dit terugmelden kan zowel voor gegevens uit binnengemeentelijke registraties als voor gegevens uit landelijke basisregistraties. (ApplicationService) Registreren en delen van terugmeldingen Applicatieservice voor het uitwisselen, transformeren en routeren van berichten (ApplicationService) Routeren en transformeren van berichten Applicatieservice ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers. (ApplicationService) Registreren en delen van identiteiten en autorisaties Applicatieservice voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationService) Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten Applicatieservice waarmee open data worden ontsloten naar applicaties of apps. (ApplicationService) Verzamelen en ontsluiten van open data Applicatieservice voor het genereren van documenten (ApplicationService) Genereren van documenten Applicatieservice voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. (ApplicationService) Registreren en delen van zaaktypen Grouping Bestuur applicatieservices voor inwoners en ondernemers ApplicationService Bestuurlijk overleg en besluitvorming Applicatieservice om ambtenaren die een bestuurlijke besluitvorming voorbereiden te ondersteunen. (ApplicationService) Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten Applicatieservice voor het kunnen raadplegen en krijgen van inzicht in politieke data (ApplicationService) Politieke data-analyse Applicatieservice om inzicht te geven in het democratische proces van besluitvorming (ApplicationService) Besluitvormingsproces transparantie Applicatieservice voor het kunnen raadplegen en krijgen van inzicht in politieke data (ApplicationService) Politieke data-analyse Applicatieservice voor het live uitzenden van vergaderingen. (ApplicationService) Uitzenden van vergaderingen Groepering van de generieke applicatieservices (BusinessRole) Generiek Functionaliteit die de gemeente aanbiedt aan ketenpartners om zaken met de gemeente af te kunnen handelen. (Grouping) Generieke applicatieservices voor ketenpartners Applicatieservice voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband. (ApplicationService) Ondersteunen van digitaal samenwerken Applicatieservice die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om facturen of declaraties (bij voorkeur elektronisch) in te kunnen dienen. (ApplicationService) Ondersteunen van factuur en declaratieindiening Applicatieservice die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om informatie aan te leveren, zoals statistische en verantwoordingsinformatie (ApplicationService) Aanleveren van informatie Applicatieservice waarmee een ketenpartner zich kan authenticeren bij het portaal (ApplicationService) Authenticeren ketenpartner Applicatieservice die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om statusinformatie en andere informatie m.b.t. lopende zaken bij te kunnen werken. (ApplicationService) Aanleveren van zaakinformatie Applicatieservice die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om verantwoordingsinformatie aan te leveren. Bijvoorbeeld voor de besteding van ter beschikking gesteld budget. (ApplicationService) Aanleveren van verantwoordingsinfor- matie Applicatieservice die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om statistische informatie aan te kunnen leveren aan de gemeente. (ApplicationService) Aanleveren van statistische informatie Een groep met applicatieservices voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke applicatieservices die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is. (Grouping) Generieke applicatieservices voor gemeente Applicatieservice voor het beheren en publiceren van informatie over producten en diensten die door de gemeente worden aangeboden, bijvoorbeeld over het aanvraagproces, de voorwaarden om in aanmerking te komen of de prijs. Vaak wordt dit een producten- en dienstencatalogus (PDC) genoemd. (ApplicationService) Beheren van producten en diensten Applicatieservice waarmee klantcontacten vastgelegd kunnen worden. Klantcontacten kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente. (ApplicationService) Beheren van klantcontacten Applicatieservice voor het toevoegen of relateren van klantcontacten aan een specifieke zaak waarop dit klantcontact betrekking heeft. (ApplicationService) Toevoegen klantcontacten aan lopende zaken Applicatieservice voor het onderhouden van relaties (klanten, leveranciers, etc.). (ApplicationService) Onderhouden van relaties Applicatieservice voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klanten en contactmomenten. (ApplicationService) Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klantcontacten Applicatieservice voor het n.a.v. een klantcontact uitzetten van een terugbelverzoek of andere actie bij een medewerker en het registreren en opvolgen van dit verzoek. (ApplicationService) Uitzetten en opvolgen van terugbelverzoeken Applicatieservice waarmee afspraken vastgelegd kunnen worden. Afspraken kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente. (ApplicationService) Beheren van afspraken Applicatieservice voor het genereren van berichten met betrekking tot afspraken naar klanten (burgers of bedrijven). (ApplicationService) Genereren van berichten mbt afspraken Applicatieservice voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken (ApplicationService) Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken Applicatieservice voor het definiëren, monitoren en analyseren van processen . (ApplicationService) Beheren van processen Applicatieservice voor het monitoren van de status van de diverse lopende processen. Onder andere om inzicht te krijgen in de lopende en afgesloten processen, de status van de lopende processen en de processen die uit de planning dreigen te gaan lopen. (ApplicationService) Monitoren processen Applicatieservice voor het definiëren (aanmaken en configureren) van bedrijfsprocessen. (ApplicationService) Definiëren processen Applicatieservice voor het analyseren en evalueren van het verloop van (groepen) processen. (ApplicationService) Analyseren processen Applicatieservice voor het aanmaken, ontwerpen, wijzigen en verwijderen van elektronische formulieren en interactieve vraag-antwoord dialogen. (ApplicationService) Beheren van e- formulieren Applicatieservice voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband. (ApplicationService) Ondersteunen van digitaal samenwerken Applicatieservice voor het beheren van documenten. Hieronder valt het aanmaken, bijwerken en verwijderen van documenten, alsmede functionaliteit voor het metadateren en ondertekenen van documenten (ApplicationService) Beheren van documenten Applicatieservice voor het ondersteunen van versie- en wijzigingsbeheer op documenten. Hieronder valt functionaliteit als versionering en check-in en check-out (locking). (ApplicationService) Ondersteunen van versiebeheer Applicatieservice voor het toevoegen van metadata aan documenten. Bijvoorbeeld auteur, aanmaakdatum of onderwerp. (ApplicationService) Metadateren documenten Applicatieservice voor het aanmaken en beheren van templates op basis waarvan documenten gegenereerd worden (ApplicationService) Maken en beheren templates Applicatieservice voor het toevoegen/aanmaken van nieuwe documenten. Voor het aanmaken zelf zal veelal gebruik worden gemaakt van een kantoorautomatiseringsdocument. (ApplicationService) Aanmaken van documenten Applicatieservice voor het tonen van opgeslagen documenten op basis van zoekparameters en functionaliteit voor het bijwerken van deze documenten of de bijbehorende metadata. Voor het bewerken zelf zal meestal gebruik worden gemaakt van een KA-systeem. (ApplicationService) Tonen en bijwerken van documenten Applicatieservice voor het creëren en tonen van managementinformatie. Hieronder valt functionaliteit voor het integreren van gegevens en het maken en tonen van standaard en custom rapportages of trendanalyses. (ApplicationService) Beheren van managementinformatie Applicatieservice voor het zoeken van verbanden in verzamelde gegevens. (ApplicationService) Analyseren van gegevens Het ophalen van data uit een of meer bronnen, het volgens regels omzetten of combineren daarvan en het wegschrijven op een andere plaats. (ApplicationService) Verwerven en transformeren van data Applicatieservice voor het tonen van standaard selecties op basis van de ingezamelde en geïntegreerde brondata. (ApplicationService) Tonen van standaard selecties Het visualiseren van (big) data analyses in rapportages, dashboards, scorecards, grafieken, etc. ten behoeve van het creëren van inzichten en stuurinformatie. (ApplicationService) Visualiseren van data analyses Het visualiseren van gegevens op kaarten * al dan niet aangevuld met andere datasoorten * ten behoeve van het creëren van inzichten en stuurinformatie. (ApplicationService) Visualiseren van geografische data Applicatieservice voor het definiëren en tonen van rapportages op basis van de beschikbare dataset(s). (ApplicationService) Maken en tonen van rapportages Het visualiseren van gegevens op kaarten * al dan niet aangevuld met andere datasoorten * ten behoeve van het creëren van inzichten en stuurinformatie. (ApplicationService) Visualiseren van geografische data Het visualiseren van (big) data analyses in rapportages, dashboards, scorecards, grafieken, etc. ten behoeve van het creëren van inzichten en stuurinformatie. (ApplicationService) Visualiseren van data analyses Applicatieservice van het maken en tonen van trendanalyses op de ontwikkeling van datasets in de tijd. (ApplicationService) Maken en tonen van trendanalyses Het visualiseren van (big) data analyses in rapportages, dashboards, scorecards, grafieken, etc. ten behoeve van het creëren van inzichten en stuurinformatie. (ApplicationService) Visualiseren van data analyses Het visualiseren van gegevens op kaarten * al dan niet aangevuld met andere datasoorten * ten behoeve van het creëren van inzichten en stuurinformatie. (ApplicationService) Visualiseren van geografische data Applicatieservice voor het integreren/relateren van gegevens die zijn verzameld uit de diverse bronsystemen. (ApplicationService) Integreren van gegevens Applicatieservice voor het zoeken van verbanden in verzamelde gegevens in combinatie met geo-gegevens (ApplicationService) Analyseren van geo- gegevens Applicatieservice voor het in bewaring geven en beheren van informatieobjecten. (ApplicationService) Archiveren van informatieobjecten Applicatieservice voor het beheren van de administratie van (de opslag van) informatieobjecten en hun metagegevens. (ApplicationService) Documenteren van beheer van informatieobjecten Applicatieservice voor het beheren van gearchiveerde informatieobjecten. (ApplicationService) Beheren gearchiveerde informatieobjecten Applicatieservice voor het zoeken van informatieobjecten via metagegevens. (ApplicationService) Tonen en zoeken van informatieobjecten Applicatieservice voor het digitaliseren van papieren documenten. Applicatieservice om papieren documenten te scannen (digital-reborn), eventueel verder te digitaliseren (tekstherkenning) en in een digitaal formaat op te slaan. (ApplicationService) Digitaliseren van documenten Applicatieservice voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken (ApplicationService) Beheren van zaken Applicatieservice voor het uitwisselen van berichten met ketenpartners (ApplicationService) Uitwisselen van berichten met ketenpartners Applicatieservice voor het tonen en bijwerken van zaakgegevens (ApplicationService) Tonen en bijwerken zaakgegevens Applicatieservice voor het tonen en bijwerken (toevoegen, verwijderen, bijwerken) van de bij een zaak horende zaakdocumenten. (ApplicationService) Tonen en bijwerken zaakdocumenten Applicatieservice voor het relateren van contactmomenten aan zaken (ApplicationService) Relateren van contactmomenten aan zaken Applicatieservice voor ondersteunen van zaakafhandeling volgens de configuratie in het betreffende zaaktype.uitvoeren van zaken volgens de configuratie in het betreffende zaaktype. (ApplicationService) Ondersteunen zaakafhandeling Applicatieservice voor het monitoren van (de uitvoering) van zaken. Bijvoorbeeld op doorlooptermijn, werkverdeling of status. (ApplicationService) Monitoren zaken Applicatieservice voor het in de tijd agenderen van zaken. Bijvoorbeeld het tijdens het verlenen van de vergunning alvast aanmaken van een toezicht-zaak op een bouwproject bij voorziene aanvang van de werkzaamheden. (ApplicationService) Agenderen van zaken Applicatieservice voor het aanmaken van een nieuwe zaak en het vastleggen van bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld een zaaknummer). (ApplicationService) Aanmaken zaak Applicatieservice voor het bepalen van de zaakstatussen (obv een zaaktype), het toewijzen van medewerkers en het plannen hiervan in de tijd. (ApplicationService) Plannen van zaken Applicatieservice voor het digitaal ondertekenen van documenten. (ApplicationService) Digitaal ondertekenen documenten Applicatieservice voor het beheren en publiceren van webcontent. (ApplicationService) Beheren van webcontent Applicatieservice voor het vastleggen en bieden van inzicht in uitvoering van bestuurlijk opgedragen activiteiten. (ApplicationService) Ondersteunen bewaking bestuurlijke activiteiten Het in een situatie toetsen of aan bepaalde voorwaarden is voldaan (ApplicationService) Toetsen van voorwaarden Een groep applicatieservices voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze applicatieservices stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. (Grouping) Generieke applicatieservices voor inwoners en ondernemers Applicatieservice voor burgers, bedrijven en instellingen om afspraken te maken met de gemeente, bijvoorbeeld in het kader van werken op afspraak. (ApplicationService) Maken van afspraken Applicatieservice waarmee burgers of ondernemers producten of diensten kunnen aanvragen en eventueel gewenste aanvullende informatie toe kunnen voegen. (ApplicationService) Aanvragen van producten en diensten Het in een situatie toetsen of aan bepaalde voorwaarden is voldaan (ApplicationService) Toetsen van voorwaarden Applicatieservice voor het ondersteunen van een intelligente vraag-antwoord dialoog waarin alle benodigde gegevens voor het kunnen aanvragen van een product of dienst worden verzameld. (ApplicationService) Ondersteunen van vraag-antwoord dialoog Applicatieservice voor het daadwerkelijk indienen van een aanvraag en het tonen van een ontvangstbevestiging na indiening (ApplicationService) Indienen aanvraag en tonen ontvangstbevestiging Applicatieservice voor het actief aan het publiek beschikbaarstellen van informatieobjecten (ApplicationService) Beschikbaarstellen van informatieobjecten Applicatieservice voor het aanbieden en leveren van informatieobjecten als download. (ApplicationService) Aanbieden informatieobjecten als download Applicatieservice voor het zoeken van informatieobjecten via metagegevens. (ApplicationService) Tonen en zoeken van informatieobjecten Applicatieservice voor het online beschikbaarstellen informatieobjecten. (ApplicationService) Online beschikbaarstellen informatieobjecten Applicatieservice voor het tonen van webcontent aan burgers en bedrijven. (ApplicationService) Tonen van (web)content Applicatieservice voor het publiceren van lokale regelgeving (ApplicationService) Publiceren van regelgeving Applicatieservice voor het aan inwoners of andere belangstellenden presenteren van allerhande (niet nader gespecificeerde) content. (ApplicationService) Publiceren algemene content Applicatieservice voor het aan belangstellenden presenteren van nieuwsberichten en blogs door en/of over de gemeente. (ApplicationService) Publiceren nieuwsberichten en blogs Applicatieservice voor het aan inwoners of andere belangstellenden tonen van evenementen (kalender) in de gemeente. (ApplicationService) Publiceren van evenementen Applicatieservice voor het publiceren van vraag-antwoord combinaties. Bijvoorbeeld een set met veelgestelde vragen voor publicatie op de website. (ApplicationService) Publiceren van vraag- antwoordcombinaties Applicatieservice voor het publiceren van subsidies (ApplicationService) Publiceren van subsidies Applicatieservice voor het publiceren van officiële gemeentelijke bekendmakingen. (ApplicationService) Publiceren van bekendmakingen Applicatieservice voor het publiceren van een overzicht van de beschikbare gemeentelijke producten en diensten en de bijbehorende modaliteiten. (ApplicationService) Publiceren gemeentelijke producten en diensten Applicatieservice voor het vertalen van een bepaalde klantbehoefte naar een specifieke productvraag en bijbehorende eisen. Bijvoorbeeld een zoekveld dat leidt naar de top3 meest relevante producten of diensten op basis van een zoekterm. (ApplicationService) Vertalen behoefte naar productvraag Applicatieservice waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners. Via burgerparticipatie worden bewoners uit de wijk samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast. (ApplicationService) Ondersteunen van burgerparticipatie Applicatieservice voor het vragen van input voor op te stellen beleid (ApplicationService) Input vragen voor beleid Applicatieservice voor het peilen van meningen bij inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld via online enquêtes (ApplicationService) Peilen van meningen bij inwoners en ondernemers Applicatieservice voor het ondersteunen van burgerinitiatieven (ApplicationService) Ondersteunen van burgerinitiatieven Applicatieservice die burgers of bedrijven in staat stelt om afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen af te rekenen. (ApplicationService) Afrekenen van producten en diensten Applicatieservice voor het offline betalen van producten en diensten. (ApplicationService) Offline betalen van producten en diensten Applicatieservice voor het online betalen van producten en diensten. (ApplicationService) Online betalen van producten en diensten Applicatieservice waarmee een burger of bedrijf zijn gegevens kan inzien, lopende zaken kan volgen en waarmee persoonlijke gegevens, zoals het e-mail adres of telefoonnummer, kan worden gewijzigd. De burger kan aanlopende zaken documenten toevoegen en gegevens aanvullen. Dit kan (op termijn) worden ingevuld via mijnoverheid.nl. (ApplicationService) Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens Applicatieservice voor het aan burgers en bedrijven tonen van een overzicht van alle lopende en afgesloten zaken waarin hij betrokken is, alsmede de status en andere relevante gegevens over deze zaken. Voor burgers bij voorkeur via MijnOverheid lopende zaken. (ApplicationService) Tonen lopende & afgesloten zaken Applicatieservice voor het aan een burger tonen van de over hem vastgelegde gegevens en services voor het corrigeren en actualiseren hiervan. Bij voorkeur via Mijnoverheid.nl. (ApplicationService) Tonen en bijwerken mijn gegevens (burger) Applicatieservice voor het aan een bedrijf tonen van de over hem vastgelegde gegevens en services voor het corrigeren en actualiseren hiervan. (ApplicationService) Tonen en bijwerken mijn gegevens (bedrijf) Applicatieservice voor het tonen van berichten vanuit de gemeente. Bij voorkeur zoals geboden door de berichtenbox burgers of bedrijven. (ApplicationService) Tonen berichten Applicatieservice voor het beheren van persoonlijke voorkeuren (ApplicationService) Beheren en verwerken van persoonlijke voorkeuren Applicatieservice om gegevens te tonen over plaatsgevonden registratie en gebruik van vastgelegde gegevens (ApplicationService) Tonen persoonsgegevens gebruik Applicatieservice voor het stapsgewijs leiden van klanten naar het juiste product. (ApplicationService) Geleiden van klanten Applicatieservice om zoekvragen van klanten te beantwoorden via het aanbieden van (verwijzingen naar) relevantie informatie (ApplicationService) Beantwoorden van zoekvragen Applicatieservice om te meten hoe tevreden afnemers zijn over dienstenlevering (ApplicationService) Klanttevredenheidsme- ting en analyse Een groep gedeelde generieke applicatieservices die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Gedeelde generieke applicatieservices Applicatieservice voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan binnengemeentelijke afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die door de afnemers zijn ingesteld. (ApplicationService) Distribueren en synchroniseren van gegevens Applicatieservice voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationService) Configureren van bronnen en afnemers Applicatieservice voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationService) Configureren van abonnementen Configureren van de regels die per afnemer gelden voor het distribueren van mutaties die van bronnen ontvangen worden. (ApplicationService) Configureren distributieregels Applicatieservice voor het synchroniseren van (groepen)gegevens tussen bronsystemen en afnemers. (ApplicationService) Synchroniseren van gegevens Applicatieservice voor het inwinnen van gegevens uit bronsystemen ten behoeve van binnengemeentelijk gebruik. Gegevens worden ingewonnen conform afspraken die tussen bronhouder en afnemer vastgelegd zijn in een gegevensleveringsovereenkomst (GLO). (ApplicationService) Inwinnen van gegevens Applicatieservice voor het distribueren van gegevens naar afnemers. (ApplicationService) Distribueren van gegevens Applicatieservice voor het uitvoeren en automatiseren van processen (ApplicationService) Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren processen Applicatieservice voor het uitvoeren van instanties van gedefinieerde processen. Dit betreft zowel functionaliteit voor het automatisch uitvoeren van bepaalde processtappen als het routeren van taken in het proces langs de diverse betrokken medewerkers. (ApplicationService) Uitvoeren processen Applicatieservice voor het monitoren en loggen van procesuitvoering (ApplicationService) Monitoren en loggen van procesuitvoering Applicatieservice voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van processen (ApplicationService) Aanmaken, delen, bijwerken en verwijderen van processen Applicatieservice voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar gemeentelijke afnemers. Applicatieservice omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangst en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen (ApplicationService) Inwinnen en routeren van notificaties Applicatieservice voor het distribueren van notificaties naar relevante afnemers. (ApplicationService) Routeren van notificaties Applicatieservice voor de generieke ontvangst en verwerking van notificaties van derden, bijvoorbeeld bronhouders, sectorale of landelijke knooppunten, landelijke bouwstenen of commerciële organisaties. (ApplicationService) Ontvangen van notificaties Applicatieservice voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationService) Configureren van bronnen en afnemers Applicatieservice voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationService) Configureren van abonnementen Applicatieservice voor het registreren en delen van beschrijvingen van (web)services (ApplicationService) Registreren en delen van servicebeschrijvingen Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt. (ApplicationService) Registreren en delen van AVG logging Applicatieservice voor het ontsluiten van aangemaakte logrecords naar geautoriseerde gebruikers. (ApplicationService) Delen loggegevens Applicatieservice voor het configureren van de informatiesystemen die logrecords mogen aanmaken. (ApplicationService) Configureren van loggingbronnen Applicatieservice voor het aanmaken van een logrecord door een geautoriseerd informatiesysteem (ApplicationService) Registreren loggegevens Applicatieservice voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens. Deze applicatieservice levert zowel diensten aan de specifieke applicatieservices van de gemeente (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de applicatieservices voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken) (ApplicationService) Registreren en delen van zaken Applicatieservice voor het genereren en uitgeven van unieke zaakaanduidingen (ApplicationService) Genereren unieke zaakaanduidingen Applicatieservice voor het configureren van zaken op basis van een zaaktype. Nieuwe zaken worden op basis van de inhoud van het bijbehorende zaaktype voorzien van mijlpalen, resultaattypen, doorlooptijden etc. (ApplicationService) Automatisch configureren van zaken Applicatieservice voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaakgegevens. (ApplicationService) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van zaken Applicatieservice voor het registreren en delen van kerngegevens (ApplicationService) Registreren en delen van kerngegevens Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van medewerkersgegevens. (ApplicationService) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van medewerkergegevens Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van bedrijven- en instellingengegevens (KvK-inschrijvingen vestigingen, activiteiten en werkgelegenheid) conform LISA. (ApplicationService) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van bedrijven- en instellingengegevens Applicatieservice voor het registreren, delen en integreren van actuele en historische gegevens uit verschillende bronnen en het ontsluiten hiervan naar andere applicaties. (ApplicationService) Registreren en delen van gegevenssets Applicatieservice voor het opslaan van de ingezamelde gegevenssets. (ApplicationService) Opslaan van gegevenssets Applicatieservice voor het inzamelen en in een gewenst formaat transformeren van gegevens uit diverse bronsystemen. (ApplicationService) Inzamelen en transformeren van gegevens Applicatieservice van het naar andere applicaties (en de gebruikerstoepassing) ontsluiten van ingezamelde en opgeslagen gegevenssets, bijvoorbeeld t.b.v. het genereren van managementinformatie. (ApplicationService) Delen van gegevenssets Applicatieservice voor het registreren en delen van documenten (ApplicationService) Registreren en delen van documenten Applicatieservice voor het ondersteunen van versiebeheer van documenten (ApplicationService) Versiebeheer van documenten Applicatieservice voor het groeperen van informatieobjecten (documenten) in één of meerdere dossiers (ApplicationService) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van dossiers Applicatieservice voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van documenten (ApplicationService) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van documenten Applicatieservice voor het registreren en naar applicaties ontsluiten van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationService) Registreren en delen van basisgegevens Applicatieservice voor het aanmaken van gegevens (ApplicationService) Registreren van basisgegevens Applicatieservice voor het ontsluiten van gegevens (ApplicationService) Delen van basisgegevens Applicatieservice voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar diverse kanalen, zoals berichtenbox, e-mail of printer. (ApplicationService) Formatteren en routeren van procesoutput Applicatieservice voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar e-mailserver. (ApplicationService) Routeren van procesoutput naar e- mail Applicatieservice voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar een printer t.b.v. verzending per post of [ (ApplicationService) Routeren van procesoutput naar printer Applicatieservice voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar de berichtenbox (inwoners en ondernemers). (ApplicationService) Routeren van procesoutput naar berichtenbox (inwoners en ondernemers) Applicatieservice voor het opmaken van output om geschikt te zijn voor verzending via verschillende kanalen (ApplicationService) Opmaken van procesoutput Applicatieservice voor het melden van gerede twijfel over de juistheid van over gegevens aan de desbetreffende bronhouders. Dit terugmelden kan zowel voor gegevens uit binnengemeentelijke registraties als voor gegevens uit landelijke basisregistraties. (ApplicationService) Registreren en delen van terugmeldingen Applicatieservice voor het routeren van terugmeldingen over gerede twijfel aan de juistheid van gegevens naar de betreffende bronhouder. (ApplicationService) Routeren van terugmelding naar bronhouder Applicatieservice voor het configureren van de bronsystemen die terugmeldingen kunnen ontvangen. Onderdeel van de configuratie is de wijze waarop terugmeldingen gerouteerd kunnen worden naar de bronhouder (Webservice, mail, ...) (ApplicationService) Configureren bronhouders Applicatieservice voor het aanmaken van een terugmelding door geautoriseerde gebruikers (ApplicationService) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen terugmelding Applicatieservice voor het uitwisselen, transformeren en routeren van berichten (ApplicationService) Routeren en transformeren van berichten Applicatieservice voor het monitoren van het berichtenverkeer (ApplicationService) Monitoren van berichtenverkeer Applicatieservice voor het loggen van het berichtenverkeer (ApplicationService) Loggen van berichtenverkeer Applicatieservice voor het beveiligen van het berichtenverkeer (ApplicationService) Beveiligen van berichtenverkeer Applicatieservice voor het transformeren van berichten (ApplicationService) Transformeren van berichten Applicatieservice voor het routeren van ontvangen berichten naar de geconfigureerde endpoints (de ontvanger) (ApplicationService) Routeren van berichten Applicatieservice voor het orkestreren van berichten (ApplicationService) Orkestreren van berichten Applicatieservice voor het ontvangen van berichten (ApplicationService) Ontvangen van berichten Applicatieservice ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers. (ApplicationService) Registreren en delen van identiteiten en autorisaties Toezicht op gebruik, toekennen rechten en systeemrechten aan gebruikers (autorisatie en access management) (ApplicationService) Beheren toegangsrechten Registreren en deregistreren van gebruikers, identificeren van gebruikers (identity management) (ApplicationService) Beheren gebruikers Applicatieservice voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationService) Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten Applicatieservice voor het verwijderen van informatieobjecten. (ApplicationService) Verwijderen/vernietig- en van informatieobjecten Applicatieservice voor het identificeren en vervolgens controleren en completeren van informatieobjecten ter voorbereiding van duurzame opslag. (ApplicationService) Valideren van informatieobjecten Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van de metagegevens van informatieobjecten (ApplicationService) Opslaan en ontsluiten metagegevens informatieobjecten Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van de content van informatieobjecten. (ApplicationService) Opslaan en ontsluiten data informatieobjecten Applicatieservice voor het converteren van informatieobjecten naar een duurzaam archiefformaat. (ApplicationService) Converteren informatieobject naar duurzaam formaat Applicatieservice waarmee open data worden ontsloten naar applicaties of apps. (ApplicationService) Verzamelen en ontsluiten van open data Applicatieservice voor het desgewenst transformeren van ingewonnen open data (ApplicationService) Transformeren van open data Applicatieservice voor het inwinnen en verzamelen van open data uit verschillende bronnen. (ApplicationService) Inwinnen van open data Applicatieservice voor het ontsluiten van open data. (ApplicationService) Delen van open data Applicatieservice voor het genereren van documenten (ApplicationService) Genereren van documenten Applicatieservice voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. (ApplicationService) Registreren en delen van zaaktypen Groepering van applicatieservices ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente (BusinessRole) Gemeente Grouping Ondersteunings applicatieservices voor gemeente Applicatieservice voor het melden en afhandelen van incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationService) Ondersteunen van helpdeskwerkzaamhe- den Het uitvoeren en bewaken van benodigde maatregelen, processen en procedures voor adequate beveiliging en privacy. (ApplicationService) Beheren en implementeren van beveiligingsmaatregel- en Het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden door het gebruik kunnen werken met documenten, rekenbladen, persoonlijke email en agenda. (ApplicationService) Ondersteunen van kantoorautomatisering Applicatieservice voor het in samenhang beheren van projecten (ApplicationService) Project-, programma-, portfoliobeheer Applicatieservice voor het uitzenden van op een specifieke doelgroep gerichte informatie. (ApplicationService) Uitzenden van doelgroep-specifieke informatie Applicatieservice voor het beheren van personeels- en salarisgegevens voor een juiste salarisverwerking. (ApplicationService) Ondersteunen van salarisadministratie en verwerking Applicatieservice om binnen een gebouw aanwezige installaties centraal aan te sturen, bedienen en laten samenwerken. (ApplicationService) Ondersteunen van gebouwinstallatiebeh- eer Applicatieservice om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationService) Ondersteunen van planning en control Applicatieservice om het verwerven van middelen en het bewaken van afspraken hierover te kunnen bewaken. (ApplicationService) Ondersteunen van inkoop en contractmanagement Applicatieservice voor het afhandelen van bezwaren en beroepen (ApplicationService) Ondersteunen van bezwaar- en beroep Applicatieservice voor het beheren van medewerkers (ApplicationService) Ondersteunen van personeelsmanageme- nt Applicatieservice voor het beschikbaar stellen van informatie en diensten aan gemeentelijke medewerkers. (ApplicationService) Publiceren van informatie voor medewerkers Het beheren van ontwikkelde architectuurmodellen voor gebruik in verandertrajecten. (ApplicationService) Beheren van architectuurmodellen Het beheren van het inroosteren van medewerkers voor het vervullen van bepaalde taken. (ApplicationService) Ondersteunen van roosterbeheer Applicatieservice voor het beheren van voorraden van producten. (ApplicationService) Ondersteunen van vooraadbeheer Applicatieservice voor het beheren van kennis. Meestal in de vorm van kennisregels. (ApplicationService) Ondersteunen van kennisbeheer Om zicht te krijgen en te houden op de resultaten van de sociale wijkteams en de kosteneffecten daarvan, wordt een systematiek van resultaatsturing en verantwoording ontwikkeld. (ApplicationService) Ondersteunen van contracten- en SLA- beheer Applicatieservice om diverse soorten financiële processen te ondersteunen. (ApplicationService) Ondersteunen van financiële processen Applicatieservice waarmee de uitputting van de gemeentelijke budgetten op het gebied van de decentralisaties gemonitord en bewaakt kan worden. (ApplicationService) Ondersteunen budgetbewaking ApplicationService Beheren vaste activa ApplicationService Beheren uitgavenbeheer ApplicationService Beheren projectboekhouding ApplicationService Beheren grootboek ApplicationService Beheren debiteuren ApplicationService Beheren crediteuren ApplicationService Beheren budgettering Het inkopen van zorg en ondersteuning levert uiteraard ook een stroom op van facturen en declaraties. Voor de gemeente als financier is het noodzakelijk dit financiële verkeer zorgvuldig te beheren. Om de administratieve last voor gemeente en zorgaanbieders te beperken is het noodzakelijk dit financiële berichtenverkeer op zoveel mogelijk dezelfde wijze en op een veilige manier elektronisch in te richten. Daardoor blijft de administratieve component van de werkzaamheden beperkt tot één uitgebreide functie, in plaats van een proces per gemeente en zorgverzekeraar. Ten behoeve van de transitie van de extramurale zorg (naar WMO) zijn declaratieberichten van de zorgaanbieder naar de gemeente beschikbaar. Op deze wijze kunnen de declaraties elektronisch worden ingediend. Deze elektronische declaratieberichten zijn binnen de WMO ook inzetbaar voor bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp. (ApplicationService) Beheren declaraties en facturen Applicatieservice voor het het reserveren en administreren van facilitaire middelen. (ApplicationService) Ondersteunen van uitlenen facilitaire middelen Applicatieservice voor het ondersteuning van tijdregistratie door medewerkers. (ApplicationService) Ondersteunen van tijdregistratie Applicatieservice voor het aan bezoekers van de website beschikbaar stellen van relevante social media feeds. Dit kunnen eigen (gemeente, wethouders, raadsleden,..) feeds zijn, maar ook een selectie van andere interessante feeds behoort tot de mogelijkheden. (ApplicationService) Publiceren social media feeds Applicatieservice voor het beheren van IT objecten (assets). Bv. hardware, software, licenties etc. (ApplicationService) Ondersteunen van IT- objectenbeheer Applicatieservice voor het autoriseren en fysiek mogelijk maken van toegang tot gemeentelijke gebouwen, ruimtes en locaties. (ApplicationService) Ondersteunen van gebouw-, ruimte- en locatietoegang. Applicatieservice voor het innen van openstaande vorderingen. (ApplicationService) Ondersteunen van innen van vorderingen Applicatieservice voor het beheren van gemeentelijke eigendommen (ApplicationService) Beheren van gemeentelijke eigendommen Een groep met sociaal domeinspecifieke applicatieservices voor de (medewerkers) van de gemeente (Grouping) Sociaal domein applicatieservices voor gemeente Applicatieservice voor het beheren van de jeugdzorg (ApplicationService) Beheren van jeugdzorg ApplicationService Opstellen verzoek tot onderzoek (VTO) ApplicationService Ontvangen notificaties en zorgsignalen Applicatieservice voor het berekenen van de bruto- c.q. netto verrekening (ApplicationService) Beheren van bruto c.q. netto verwerking Het ondersteunen van zelfredzaamheidsontwikkeling bij inwoners, waarbij zelfredzaamheid gezien wordt als: "Het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maakt." (WMO) (ApplicationService) Beheren van zelfredzaamheidontwi- kkeling Applicatieservice voor het beheren van leerlingenvervoer (ApplicationService) Beheren van leerlingenvervoer Applicatieservice voor het beheren van leerlingenadministratie (ApplicationService) Beheren van leerlingenadministratie Applicatieservice voor het beheren van kredietverstrekking door de gemeente (ApplicationService) Beheren van kredietverstrekking Applicatieservice voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed (ApplicationService) Ondersteunen vastgoedexploitatie Applicatieservice voor het beheer van de sociale werkvoorziening (ApplicationService) Beheren van sociale werkvoorziening Applicatieservice voor het beheren van het verlenen van schuldhulpverlening. Let op: onderscheid opnemen minnelijk en WSNP (ApplicationService) Beheren van schuldhulpverleningen Deze applicatieservice is bedoeld om de processen voor handhaving te ondersteunen. (ApplicationService) Ondersteunen van handhaving Applicatieservice voor het beheren van casusregievoering (ApplicationService) Beheren van casusregievoering Applicatieservice voor het beheren van budgetbeheer en schuldhulpverlening (ApplicationService) Beheren van budgetbeheer Applicatieservice voor het beheren van arbeidsbemiddeling (ApplicationService) Beheren van arbeidsbemiddeling Applicatieservice voor het beheren van de werving van producten en diensten, specifiek voor de taken in het ruimtelijke domein. (ApplicationService) Beheren van acquisities Applicatieservice die aan de professional/ regisseur wordt geboden om ofwel het systeem rondom de burger in kaart te brengen en de rol daarvan in de te leveren hulp en ondersteuning ofwel hulp en ondersteuning aan een groep burgers/ een gezin in kaart te brengen (ApplicationService) Beheren van groepstraject Applicatieservice die bij intake en diagnose door de regisseur met de burger ingezet kan worden om bijvoorbeeld aan de hand van een beslisboom een vraag te verhelderen, te selecteren en door te routeren. Voorbeelden van diagnose-instrumenten zijn de Zelfredzaamheidsmatrix en de Participatieladder. (ApplicationService) Bieden van triage- en diagnose- instrumenten Applicatieservice voor het beheren van het verstrekken van voorzieningen (ApplicationService) Beheren van voorzieningenverstrek- kingen Applicatieservice voor het beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning (ApplicationService) Beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning Applicatieservice voor het beheren van de besluitvorming rondom levensonderhoud (ApplicationService) Beheren van de besluitvorming levensonderhoud Applicatieservice voor het beheren van inkomensbeslaglegging door derden (ApplicationService) Beheren van inkomensbeslagleggin- g derden Applicatieservice voor het beheren van het leveren van inkomensondersteuning. (ApplicationService) Beheren van leveren inkomensondersteuni- ng Applicatieservice voor het beheren van regels en normen die betrekking hebben het totaal van alle onderdelen van levensonderhoud en inkomensondersteuning. (ApplicationService) Collectief beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuni- ng Applicatieservice voor verantwoording richting intern management en overzichten richting Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (ApplicationService) Verantwoorden levensonderhoud en inkomensondersteuni- ng Applicatieservice voor het beheren van signalen (intern en extern) en het beheren van daaruit voortvloeiende taken voor medewerkers (ApplicationService) Beheren van signaleringen en taken Applicatieservice voor het beheren van het uitvoeren van instrumenten (ApplicationService) Beheren van uitvoering instrumenten Een groep met openbare orde en veiligheid domeinspecifieke applicatieservices voor de (medewerkers) van de gemeente (Grouping) Openbare orde en veiligheid applicatieservices voor gemeente Het geautomatiseerd voorspellen op basis van grote hoeveelheden criminaliteit gerelateerde data, profielen, resultaten in het verleden en het verbeteren van deze voorspellingen op basis van feedback uit eerdere voorspellingen. (ApplicationService) Machine learning criminaliteitsdata Aan de hand van specialistische algoritmen kunnen afleiden van relationele netwerken tussen personen. (ApplicationService) Berekenen van relatienetwerken Het combineren en analyseren van grote hoeveelheden criminaliteitsdata voor het verkrijgen van voorgedefinieerde of nieuwe inzichten. (ApplicationService) Analyseren van grote hoeveeheden criminaliiteisdata Ondersteunen van de coördinatie van alle betrokken partners bij crises en rampen. (ApplicationService) Ondersteunen coördinatie crises en rampen Registratie en beheer van agressiegevallen en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak. (ApplicationService) Ondersteunen van registreren agressiegevallen Het ondersteunen van de registratie en beheer van veiligheidsrisico's. (ApplicationService) Ondersteunen beheren van veiligheidsrisico's Het ondersteunen van het gehele vergunningverleningproces (met o.a. ontvangen, behandelen, besluiten, bezwaren) voor vergunningen in het openbare orde en veiligheidsdomein. (ApplicationService) Ondersteunen vergunningverlening openbare orde en veiligheid Naast generieke vergunningverleningservices zijn er specifieke applicatieservices voor het verlenen van horeca vergunningen waaronder drankvergunningen, gebruik Bibob, etc. (ApplicationService) Ondersteunen vergunningverlening horeca Naast generieke vergunningverleningsservices zijn er specifieke applicatieservices voor het verlenen van evenementen vergunningen (ApplicationService) Ondersteunen vergunningverlening evenementen Het kunnen beheren van vergunningen die onderdeel uitmaken van de evenementen vergunningen (zoals drank en horeca vergunningen). (ApplicationService) Beheren van onderliggende vergunningen Het faciliteren van risico-inschaling van evenementen en het ondersteunen van verschillende deel-processen in de vergunningverlening (en handhaving) op basis van de risico-klasse. (ApplicationService) Risicobehandeling Beheren van relaties en input van partners zoals de brandweer en politie die betrokken zijn bij het vergunningsverlening en -handhavingsproces van evenementen. (ApplicationService) Beheren van relaties partners Het op basis van en in het verlengde van het vergunningverleningproces openbare orde en veiligheid ondersteunen van de handhaving hiervan. (ApplicationService) Ondersteunen handhaving vergunningen openbare orde en veiligheid Het op basis van en in het verlengde van het verlenen van horecavergunning het handhaven hiervan met specifieke applicatieservices voor de samenwerking tussen de partners in dit domein. (ApplicationService) Ondersteunen handhaving vergunningen horeca Het op basis van en in het verlengde van het verlenen van evenementvergunning het handhaven hiervan met specifieke applicatieservices voor de samenwerking tussen de partners in dit domein. (ApplicationService) Ondersteunen handhaving vergunningen evenementen Een groep met publieksdienst domeinspecifieke applicatieservices voor de (medewerkers) van de gemeente (Grouping) Publieksdiensten applicatieservices voor gemeente Applicatieservice voor het ondersteunen van dienstverlening via een call-center. (ApplicationService) Ondersteunen van callcenterwerkzaamh- eden Applicatieservice voor het ondersteunen van dienstverlening via balies. (ApplicationService) Ondersteunen van baliedienstverlening Applicatieservice voor het monitoren en beheren van, o.a. social, media inclusief het leveren van managementinformatie. (ApplicationService) Monitoren, plaatsen en analyseren van social media berichten Applicatieservice voor het kunnen vaststellen van de waarde van onroerende zaken. (ApplicationService) Ondersteunen van waardering Applicatieservice voor het heffen van diverse soorten belastingen alsmede leges en retributies. (ApplicationService) Ondersteunen van belastingheffing Applicatieservice voor het ondersteunen van verlening van kwijtschelding (ApplicationService) Ondersteunen van kwijtschelding ApplicationService Ondersteunen van belasting subject- en objectregistratie Applicatieservice om ingediende ideeën vast te leggen, te (laten) beoordelen en van reactie te voorzien (ApplicationService) Beheren van ingediende ideeën Applicatieservice voor het aannemen, behandelen en terugmelden van klachten en meldingen (ApplicationService) Beheren van klachten en meldingen Applicatieservice voor het innemen en bewaren van verloren voorwerpen en het teruggeven daarvan aan de rechtmatige eigenaar (ApplicationService) Beheren van aangiften van verloren en gevonden voorwerpen Applicatieservice voor het afhandelen van schadeclaims waarvoor de gemeente aansprakelijk is. (ApplicationService) Afhandelen van schade Applicatieservice voor het beheren van diverse soorten subsidies. (ApplicationService) Beheren van subsidies Applicatieservice voor het ondersteunen van diensten rondom de burgerlijke stand (ApplicationService) Ondersteunen van burgerlijke stand diensten Applicatieservice voor het administreren van persoons gerelateerde gegevens (ApplicationService) Beheren van persoons gerelateerde gegevens (BRP) ApplicationService Ondersteunen van documenten verstrekking ApplicationService Ondersteunen van Nederlanderschap diensten Applicatieservice voor het uitwisselen van berichten met het GBA-netwerk (ApplicationService) Uitwisselen van berichten met het GBA-netwerk Applicatieservice voor ondersteuning van het beheer van winkels, markten en straathandel (ApplicationService) Beheren van winkels, markt en straathandel Applicatieservice voor het strategisch kunnen promoten van de stad (ApplicationService) Ondersteunen van city marketing Applicatieservice voor het kunnen geven van bedrijfsadviezen en bieden van bedrijfsondersteuning (ApplicationService) Ondersteunen van bedrijfsadvies en ondersteuning Applicatieservice voor acquisitie en relatiebeheer richting ondernemers (ApplicationService) Ondersteunen van economische aquisitie en accountmanagement Applicatieservice voor het kunnen organiseren van verkiezingen en het verwerken van uitgebrachte stemmen. (ApplicationService) Ondersteunen van verkiezingen Component voor ondersteuning van o.a. Bijzondere Wetten en APV gerelateerde vergunningen. (ApplicationService) Beheren van BW- en APV-vergunningen Applicatieservice om te meten hoe tevreden afnemers zijn over dienstenlevering (ApplicationService) Klanttevredenheidsme- ting en analyse Een groep met specifieke ruimtelijke domein applicatieservices voor de gemeente zelf. (Grouping) Fysieke leefomgeving applicatieservices voor gemeente Applicatieservice voor het beheren van de aansturing onderhoud openbare ruimte, waaronder inspecties en gerichte onderzoeken. (ApplicationService) Ondersteunen van inspectie Applicatieservice voor het verwerken van genomen beperkingenbesluiten in het BRK-PB beheerportaal van het Kadaster. (ApplicationService) Beheren van beperkingsbesluiten Applicatieservice voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten. (ApplicationService) Ontwikkelen van ruimtelijk ontwerpen Applicatieservice voor het maken van bestekken inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. (ApplicationService) Maken van bestekken Het verwerken van lopende procedures en publiceren van Ruimtelijke Plannen, inclusief plaatsen op de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl (ApplicationService) Beheren van Wro- plannen Beheren van gegevens over rechten op graven. (ApplicationService) Beheren van grafrechten Applicatieservice voor het exploiteren van gemeentelijke terreinen. (ApplicationService) Ondersteunen exploiteren van terreinen Applicatieservice voor het inwinnen en verwerken van geometrische gegevens middels terrestrisch of fotogrammetrische toepassingen ten behoeve van vastleggen van de werkelijkheidheid in digitale bron bestanden. (ApplicationService) Inwinnen en verwerken van geometrische gegevens Applicatieservice voor het beheer van parkeervoorzieningen zoals parkeerplaatsen, parkeergarages of tijdelijke voorzieningen op overige gronden. (ApplicationService) Beheren van parkeerdiensten Applicatieservice voor het in samenhang beheren van projecten (ApplicationService) Project-, programma-, portfoliobeheer Applicatieservice voor het beheren van gegevens over verkeersaantallen en stromen ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de infrastructuur en het maken van scenario's voor de verdere ontwikkeling. (ApplicationService) Beheren van verkeersprognoses Applicatieservice voor het beheren van diverse soorten subsidies. (ApplicationService) Beheren van subsidies Applicatieservice voor het registeren van gegevens die betrekking hebben op (gemeentelijke) monumenten. (ApplicationService) Beheren van monumentgegevens Applicatieservice voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed (ApplicationService) Ondersteunen vastgoedexploitatie Applicatieservice voor het beheren van accommodaties. (ApplicationService) Beheren van accommodaties Deze applicatieservice is bedoeld om de processen van toezicht te ondersteunen. (ApplicationService) Ondersteunen van toezicht Applicatieservice voor het beheren van havens. (ApplicationService) Ondersteunen exploiteren van havens Applicatieservice voor het beheren van begraafplaatsen (ApplicationService) Beheren van begraafplaatsen Faciliteren van gegevensbeheer voor het ophalen van afval. (ApplicationService) Ondersteunen afvalinzameling Applicatieservice om archeologische werkzaamheden te ondersteunen (ApplicationService) Ondersteunen van archeologie Applicatieservice voor het doen van meldingen naar het KLIC loket van het Kadaster in het kader van de WION en het verwerken van gegevens daarvan. (ApplicationService) Ondersteunen van grondroeren en KLIC- meldingen Applicatieservice voor het beheren van gemeentelijke eigendommen (ApplicationService) Beheren van gemeentelijke eigendommen Faciliteren van gegevensonderhoud verkeerregelinstallaties (ApplicationService) Beheren van verkeersregelinstallati- es Een groep met applicatieservices voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke applicatieservices die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is. (Grouping) Generieke applicatieservices voor gemeente Applicatieservice voor het beheren en publiceren van informatie over producten en diensten die door de gemeente worden aangeboden, bijvoorbeeld over het aanvraagproces, de voorwaarden om in aanmerking te komen of de prijs. Vaak wordt dit een producten- en dienstencatalogus (PDC) genoemd. (ApplicationService) Beheren van producten en diensten Applicatieservice waarmee klantcontacten vastgelegd kunnen worden. Klantcontacten kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente. (ApplicationService) Beheren van klantcontacten Applicatieservice waarmee afspraken vastgelegd kunnen worden. Afspraken kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente. (ApplicationService) Beheren van afspraken Applicatieservice voor het definiëren, monitoren en analyseren van processen . (ApplicationService) Beheren van processen Applicatieservice voor het aanmaken, ontwerpen, wijzigen en verwijderen van elektronische formulieren en interactieve vraag-antwoord dialogen. (ApplicationService) Beheren van e- formulieren Applicatieservice voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband. (ApplicationService) Ondersteunen van digitaal samenwerken Applicatieservice voor het beheren van documenten. Hieronder valt het aanmaken, bijwerken en verwijderen van documenten, alsmede functionaliteit voor het metadateren en ondertekenen van documenten (ApplicationService) Beheren van documenten Applicatieservice voor het creëren en tonen van managementinformatie. Hieronder valt functionaliteit voor het integreren van gegevens en het maken en tonen van standaard en custom rapportages of trendanalyses. (ApplicationService) Beheren van managementinformatie Het ophalen van data uit een of meer bronnen, het volgens regels omzetten of combineren daarvan en het wegschrijven op een andere plaats. (ApplicationService) Verwerven en transformeren van data Applicatieservice voor het zoeken van verbanden in verzamelde gegevens in combinatie met geo-gegevens (ApplicationService) Analyseren van geo- gegevens Applicatieservice voor het in bewaring geven en beheren van informatieobjecten. (ApplicationService) Archiveren van informatieobjecten Applicatieservice voor het zoeken van informatieobjecten via metagegevens. (ApplicationService) Tonen en zoeken van informatieobjecten Applicatieservice voor het digitaliseren van papieren documenten. Applicatieservice om papieren documenten te scannen (digital-reborn), eventueel verder te digitaliseren (tekstherkenning) en in een digitaal formaat op te slaan. (ApplicationService) Digitaliseren van documenten Applicatieservice voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken (ApplicationService) Beheren van zaken Applicatieservice voor het digitaal ondertekenen van documenten. (ApplicationService) Digitaal ondertekenen documenten Applicatieservice voor het beheren en publiceren van webcontent. (ApplicationService) Beheren van webcontent Applicatieservice voor het vastleggen en bieden van inzicht in uitvoering van bestuurlijk opgedragen activiteiten. (ApplicationService) Ondersteunen bewaking bestuurlijke activiteiten Het in een situatie toetsen of aan bepaalde voorwaarden is voldaan (ApplicationService) Toetsen van voorwaarden Een groep gedeelde generieke applicatieservices die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Gedeelde generieke applicatieservices Applicatieservice voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan binnengemeentelijke afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die door de afnemers zijn ingesteld. (ApplicationService) Distribueren en synchroniseren van gegevens Applicatieservice voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationService) Configureren van bronnen en afnemers Applicatieservice voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationService) Configureren van abonnementen Applicatieservice voor het uitvoeren en automatiseren van processen (ApplicationService) Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren processen Applicatieservice voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar gemeentelijke afnemers. Applicatieservice omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangst en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen (ApplicationService) Inwinnen en routeren van notificaties Applicatieservice voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationService) Configureren van bronnen en afnemers Applicatieservice voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationService) Configureren van abonnementen Applicatieservice voor het registreren en delen van beschrijvingen van (web)services (ApplicationService) Registreren en delen van servicebeschrijvingen Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt. (ApplicationService) Registreren en delen van AVG logging Applicatieservice voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens. Deze applicatieservice levert zowel diensten aan de specifieke applicatieservices van de gemeente (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de applicatieservices voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken) (ApplicationService) Registreren en delen van zaken Applicatieservice voor het registreren en delen van kerngegevens (ApplicationService) Registreren en delen van kerngegevens Applicatieservice voor het registreren, delen en integreren van actuele en historische gegevens uit verschillende bronnen en het ontsluiten hiervan naar andere applicaties. (ApplicationService) Registreren en delen van gegevenssets Applicatieservice voor het registreren en delen van documenten (ApplicationService) Registreren en delen van documenten Applicatieservice voor het registreren en naar applicaties ontsluiten van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationService) Registreren en delen van basisgegevens Applicatieservice voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar diverse kanalen, zoals berichtenbox, e-mail of printer. (ApplicationService) Formatteren en routeren van procesoutput Applicatieservice voor het opmaken van output om geschikt te zijn voor verzending via verschillende kanalen (ApplicationService) Opmaken van procesoutput Applicatieservice voor het melden van gerede twijfel over de juistheid van over gegevens aan de desbetreffende bronhouders. Dit terugmelden kan zowel voor gegevens uit binnengemeentelijke registraties als voor gegevens uit landelijke basisregistraties. (ApplicationService) Registreren en delen van terugmeldingen Applicatieservice voor het uitwisselen, transformeren en routeren van berichten (ApplicationService) Routeren en transformeren van berichten Applicatieservice ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers. (ApplicationService) Registreren en delen van identiteiten en autorisaties Applicatieservice voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationService) Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten Applicatieservice waarmee open data worden ontsloten naar applicaties of apps. (ApplicationService) Verzamelen en ontsluiten van open data Applicatieservice voor het genereren van documenten (ApplicationService) Genereren van documenten Applicatieservice voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. (ApplicationService) Registreren en delen van zaaktypen Grouping Bestuur applicatieservices voor gemeente ApplicationService Bestuurlijk overleg en besluitvorming Applicatieservice om ambtenaren die een bestuurlijke besluitvorming voorbereiden te ondersteunen. (ApplicationService) Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten Applicatieservice om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationService) Ondersteunen van planning en control Groepering van applicatieservices ten behoeve van ketenpartners (BusinessRole) Ketenpartners Grouping Sociaal domein applicatieservices voor ketenpartners Grouping Openbare orde en veiligheid applicatieservices voor ketenpartners Grouping Publieksdiensten applicatieservices voor ketenpartners Grouping Fysieke leefomgeving applicatieservices voor ketenpartners Grouping Ondersteuning applicatieservices voor ketenpartners Functionaliteit die de gemeente aanbiedt aan ketenpartners om zaken met de gemeente af te kunnen handelen. (Grouping) Generieke applicatieservices voor ketenpartners Applicatieservice voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband. (ApplicationService) Ondersteunen van digitaal samenwerken Applicatieservice die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om facturen of declaraties (bij voorkeur elektronisch) in te kunnen dienen. (ApplicationService) Ondersteunen van factuur en declaratieindiening Applicatieservice die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om informatie aan te leveren, zoals statistische en verantwoordingsinformatie (ApplicationService) Aanleveren van informatie Een groep gedeelde generieke applicatieservices die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Gedeelde generieke applicatieservices Applicatieservice voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan binnengemeentelijke afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die door de afnemers zijn ingesteld. (ApplicationService) Distribueren en synchroniseren van gegevens Applicatieservice voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationService) Configureren van bronnen en afnemers Applicatieservice voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationService) Configureren van abonnementen Applicatieservice voor het uitvoeren en automatiseren van processen (ApplicationService) Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren processen Applicatieservice voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar gemeentelijke afnemers. Applicatieservice omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangst en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen (ApplicationService) Inwinnen en routeren van notificaties Applicatieservice voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationService) Configureren van bronnen en afnemers Applicatieservice voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationService) Configureren van abonnementen Applicatieservice voor het registreren en delen van beschrijvingen van (web)services (ApplicationService) Registreren en delen van servicebeschrijvingen Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt. (ApplicationService) Registreren en delen van AVG logging Applicatieservice voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens. Deze applicatieservice levert zowel diensten aan de specifieke applicatieservices van de gemeente (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de applicatieservices voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken) (ApplicationService) Registreren en delen van zaken Applicatieservice voor het registreren en delen van kerngegevens (ApplicationService) Registreren en delen van kerngegevens Applicatieservice voor het registreren, delen en integreren van actuele en historische gegevens uit verschillende bronnen en het ontsluiten hiervan naar andere applicaties. (ApplicationService) Registreren en delen van gegevenssets Applicatieservice voor het registreren en delen van documenten (ApplicationService) Registreren en delen van documenten Applicatieservice voor het registreren en naar applicaties ontsluiten van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationService) Registreren en delen van basisgegevens Applicatieservice voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar diverse kanalen, zoals berichtenbox, e-mail of printer. (ApplicationService) Formatteren en routeren van procesoutput Applicatieservice voor het opmaken van output om geschikt te zijn voor verzending via verschillende kanalen (ApplicationService) Opmaken van procesoutput Applicatieservice voor het melden van gerede twijfel over de juistheid van over gegevens aan de desbetreffende bronhouders. Dit terugmelden kan zowel voor gegevens uit binnengemeentelijke registraties als voor gegevens uit landelijke basisregistraties. (ApplicationService) Registreren en delen van terugmeldingen Applicatieservice voor het uitwisselen, transformeren en routeren van berichten (ApplicationService) Routeren en transformeren van berichten Applicatieservice ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers. (ApplicationService) Registreren en delen van identiteiten en autorisaties Applicatieservice voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationService) Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten Applicatieservice waarmee open data worden ontsloten naar applicaties of apps. (ApplicationService) Verzamelen en ontsluiten van open data Applicatieservice voor het genereren van documenten (ApplicationService) Genereren van documenten Applicatieservice voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. (ApplicationService) Registreren en delen van zaaktypen Grouping Bestuur applicatieservices voor ketenpartners ApplicationService Bestuurlijk overleg en besluitvorming Applicatieservice om ambtenaren die een bestuurlijke besluitvorming voorbereiden te ondersteunen. (ApplicationService) Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten Applicatieservice voor het (digitaal) vastleggen van tekst, beeld en geluid. (ApplicationService) Vastleggen van vergaderingen en besluiten Applicatieservice voor het opstellen van agenda's en het kunnen distribueren daarvan samen met bijbehorende stukken of verwijzingen daarnaar. (ApplicationService) Opstellen en distribueren van agenda en stukken Het archiveren van plaatsgevonden vergaderingen zodanig dat ze op een later tijdstip toegankelijk zijn voor raadpleging. (ApplicationService) Archiveren van vergadering en besluiten ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 06-06-2024 11:00:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 11:00:41 CEST
Legenda
   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Publiceren Applicatieservices
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-17ef38c4-147f-4158-9c88-ab851ff6d02d
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : Publiceren Applicatieservices
Documentatie  : Veel applicatie-sub-functies staan niet op een view. Deze view zorgt ervoor dat de applicatiesubfuncties niet uitgefilterd worden
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Geen
Object ID  : 17ef38c4-147f-4158-9c88-ab851ff6d02d
Detailniveau  : Detail
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Viewtype  : Contentfilter
Scope  : Gemeente
Object ID_nl  : 17ef38c4-147f-4158-9c88-ab851ff6d02d
Original ID  : id-17ef38c4-147f-4158-9c88-ab851ff6d02d
Semanticsearch  : publiceren applicatieservices
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 17:32.