FL02 Bedrijfsfuncties fysieke leefomgeving met referentiecomponenten

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > FL02 Bedrijfsfuncties fysieke leefomgeving met referentiecomponenten
FL02 Bedrijfsfuncties fysieke leefomgeving met referentiecomponenten
Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatiseringsmanagement Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmanagement Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatiemanagement Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensmanagement Het verzamelen, transformeren, combineren, analyseren en visualiseren van gerelateerde data. (BusinessFunction) Gegevensanalyse Component voor het analyseren van gegevens op onder meer ruimtelijke relaties en het achterhalen van ruimtelijke verbanden. (ApplicationComponent) Geo-gegevens analysecomponent Component voor het aanbrengen van samenhang in gegevens en algoritme dat leidt tot een model. (ApplicationComponent) Modelbeheercomponent Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsvorming De Omgevingsagenda is de basis voor de samenwerking tussen Rijk en regio bij opgaven in de fysieke leefomgeving. Het doel van de Omgevingsagenda is om als overheden samen gebiedsgericht (dus met het gebied als uitgangspunt) uitwerking te geven aan de gedeelde ambities en opgaven. (BusinessFunction) Samenwerkingsvorming Omgevingsagenda Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Strategie De ruimtelijke strategie over de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, de te bereiken kwalitatieve doelen en hoe deze doelen behaald worden, worden vastgelegd in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie voor de hele fysieke leefomgeving en haar grondgebied. De fysieke leefomgeving is breder dan alleen de ruimtelijke aspecten. De wet noemt verplichte aspecten die integraal terug moeten komen in de omgevingsvisie. Daarin zit bijvoorbeeld het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, activiteiten waardoor emissies, hinder of risico’s worden veroorzaakt en het nalaten van activiteiten. Ook ontwikkelingen op het gebied van cultureel erfgoed, energie-infrastructuur, landbouw, landschap, milieu, natuur en water worden volgens de memorie van toelichting bij de wet meegewogen en beschreven. Een omgevingsvisie bestrijkt daarmee de hele breedte van de fysieke leefomgeving zoals bedoeld in de Omgevingswet. De omgevingsvisie is dus niet een optelsom van beleidsvisies voor de diverse domeinen, maar een samenhangende visie op strategisch niveau. De uitwerking van de Omgevingsvisie vindt zijn weerslag in het Omgevingsplan en notities bij de bedrijfsfunctie ontwikkeling. (BusinessFunction) Strategievorming fysieke leefomgeving Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent Het inrichten en uitvoeren van de besluitvormingsprocessen en -structuren en het nemen van strategische besluiten. (BusinessFunction) Besturing Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Het verwerken van signalen ten aanzien van het betreffende onderwerp (BusinessFunction) Signaalverwerking Het geven van algemene of persoonlijke informatie of advies. (BusinessFunction) Informering Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactbeheer Het verlenen van service aan dienstenafnemers (BusinessFunction) Klantenservice Het ondersteunen van de zelfredzaamheidsontwikkeling van burgers (BusinessFunction) Zelfredzaamheidstimulering Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van gemeentelijk beleid (BusinessFunction) Samenwerking en participatie Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces. (BusinessFunction) Ontvangst Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecomponent Het leveren van een product of dienst (BusinessFunction) Verstrekking Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. (BusinessFunction) Uitvoering Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Sociaal Domein Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein openbare orde en veiligheid worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering openbare orde en veiligheid Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein publieksdiensten worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Publieksdiensten Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering fysieke leefomgeving Het in stand houden van de gemeentelijke openbare ruimte door vervanging of reparatie. (BusinessFunction) Beheren fysieke leefomgeving Het uitvoeren van werkzaamheden om te voldoen aan de beleidsdoelen voor het beheer van objecten in de fysieke leefomgeving die eigendom zijn van de gemeente of waarvoor contractuele verplichtingen zijn aangegaan. Denk hierbij aan de volgende voorbeelden: * Groenbeheer * Gebouwenbeheer * Waterbeheer * Rioolbeheer * Wegenbeheer * Bodembeheer * Begraafplaatsenbeheer (BusinessFunction) Beheren fysieke objecten Beheer van de fysieke objecten naar aanleiding van ontvangen signalen (BusinessFunction) Curatief beheer Component voor het registreren van fysieke objecten die beheerd worden door de gemeente, onder meer: * riolen * waterinstallaties * gebouwen * openbare verlichting * wegen * groenvoorziening * ondergrondse objecten (ApplicationComponent) BOR-component Planmatig beheer van de fysieke objecten (BusinessFunction) Preventief beheer Component voor het registreren van fysieke objecten die beheerd worden door de gemeente, onder meer: * riolen * waterinstallaties * gebouwen * openbare verlichting * wegen * groenvoorziening * ondergrondse objecten (ApplicationComponent) BOR-component Software die gebruikt wordt bij het vaststellen van de toestand van fysieke objecten in de fysieke leefomgeving (zoals bomen, kunstwerken, beschoeiingen e.d.) en de fysieke leefomgeving als geheel (via de beeldkwaliteit methode van het CROW). (ApplicationComponent) Inspectiecomponent Organiseren van de afvalinzameling voor burgers, bedrijven en instellingen en van openbare afvalbakken. (BusinessFunction) Afvalinzameling Component voor het inzamelen van afval, inclusief routeplanning en het plaatsen van officiële inzamelpunten en containers. (ApplicationComponent) Afvalinzamelingcomponent Het registreren van archeologische onderzoeken en het vastleggen van archeologische objecten. (BusinessFunction) Archeologische objectenbeheer Component voor het ondersteunen van archeologische werkzaamheden, zoals het registreren van vindplaatsen. (ApplicationComponent) Archeologiecomponent Beheren van gegevens ten behoeve van adressen en gebouwen. (BusinessFunction) BAG Beheer Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen. (ApplicationComponent) BAG-beheercomponent Beheren van gegevens ten behoeve van grootschalige topografie (referentieschaal 1:1000). (BusinessFunction) BGT Beheer Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) BGT-beheercomponent Beheren van gegevens ten behoeve van bodem en ondergrond. (BusinessFunction) BRO Beheer Component voor beheren en verwerken van gegevens richting het landelijke register basisregistratie ondergrond. Dit omvat de onderzoeksgegevens met betrekking tot bodem en ondergrond, onder meer: - waterkwaliteit watervoerende pakketten - sonderingen en boorprofielen (ApplicationComponent) BRO-beheercomponent Het verwerken van beperkingsbesluiten op percelen in het kader van de WKPB. Het vaststellen van de beperking gebeurt in andere functies, dit is alleen het vastleggen in de overkoepelende registratie. (BusinessFunction) Beperkingenbesluiten beheer Beheerportaal voor het registreren en bijhouden van publiekrechtelijke beperkingen. (ApplicationComponent) Beheerportaal BRK-PB Beheren van erfgoed en monumenten (o.a. in de vorm van het vaststellen van beleid en het bepalen van beschermenswaardige objecten). (BusinessFunction) Erfgoed- en monumentenbeheer Component voor de ondersteuning van de monumentenadministratie en andere verplichtingen volgend uit de Monumentenwet. (ApplicationComponent) Monumentencomponent Beheren van gegevens over externe veiligheid. (BusinessFunction) Externe veiligheidbeheer Component voor het beheren van gegevens over externe veiligheid in de landelijke voorziening Register Externe Veiligheid (ApplicationComponent) Register Externe Veiligheid (REV) Beheren van meetgegevens over geluid in de fysieke leefomgeving. (BusinessFunction) Geluidbeheer Component voor het beheren van geluidgegevens in de landelijke voorziening Centrale Voorziening Geluid Gegevens (ApplicationComponent) Centrale Voorziening Geluid Gegevens (CVGG) Het beheren van gemeentelijke eigendommen waaronder vastgoed en percelen. (BusinessFunction) Gemeentelijke eigendommenbeheer Component voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan. (ApplicationComponent) Gemeentelijke eigendommencomponent Gegevens over kabels en leidingen in de ondergrond beheren in het kader van de WIBON. Het aanleveren van netinformatie volgens het informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL). (BusinessFunction) Kabels- en leidingenbeheer Component voor informatie-uitwisseling met de Kadasterdienst KLIC in het kader van de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)) (ApplicationComponent) KLIC-component Beheren van meetgegevens over lucht in de fysieke leefomgeving. (BusinessFunction) Luchtbeheer BusinessFunction Verkeerbeheer Component voor het inzichtelijk maken van en sturen op verkeer- en vervoerstromen. (ApplicationComponent) Verkeer- en vervoerinformatiecomponent Component voor het beheren van verschillende soorten verkeersregelinstallaties (bijv. stoplichten) (ApplicationComponent) Verkeersregelinstallatiecompon- ent Component voor het inwinnen en verwerken van geometrie van locaties. (ApplicationComponent) Geo-gegevens inwincomponent Het beheren van projecten in het ruimtelijke domein gericht op het aanbrengen van wijzigingen in de omgeving. (BusinessFunction) Realiseren fysieke leefomgeving Het ontwikkelen van ontwerpen die leiden tot het projectmatig uitvoeren van wijzigingen in de ruimtelijke omgeving. (BusinessFunction) Ruimtelijke ontwerpen Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten (ApplicationComponent) Digitaal ontwerpencomponent Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten die de ruimtelijke omgeving wijzigen. (BusinessFunction) Ruimtelijke uitvoering Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationComponent) Bodembeheercomponent Het uitvoeren van toezicht en handhavingstaken in het ruimtelijke domein. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving fysieke leefomgeving Het uitvoeren van toezicht. (BusinessFunction) Toezicht Het opleggen van een maatregel in het kader van toezicht en handhaving. (BusinessFunction) Handhaving Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid) (ApplicationComponent) Mobiel-toezicht-en- handhavingcomponent Het conform privaatrechtelijke grondslag exploiteren van de gemeentelijke voorzieningen zoals een zwembad, museum, parkeergarage of sportaccommodatie. (BusinessFunction) Exploitatie fysieke leefomgeving Het exploiteren van begraafplaatsen, inclusief ondersteunende diensten die bij het uitvoeren van een begrafenis verzorgd worden. (BusinessFunction) Exploiteren van begraafplaatsen Component voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en). (ApplicationComponent) Gravenbeheercomponent Exploiteren van de opslag en verwerking van afval. (BusinessFunction) Exploiteren van afvalopslag en- verwerking Component voor het beheren van afvalopslag en verwerking. (ApplicationComponent) Afvalbeheercomponent Het verhuren van gemeentelijk vastgoed en terreinen. (BusinessFunction) Exploiteren vastgoed en terreinen Component die ondersteuning biedt voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed. (ApplicationComponent) Vastgoedexploitatiecomponent Component voor het exploiteren van gemeentelijke terreinen (ApplicationComponent) Terreinexploitatiecomponent Het conform privaatrechtelijke grondslag exploiteren van gemeentelijke accommodaties. Accommodaties zijn gebouwen of terreinen die ingezet worden voor maatschappelijk nut (wijkgebouw, zwembad, evenemententerrein). (BusinessFunction) Exploiteren van accommodaties Component voor het beheren van accommodaties. (ApplicationComponent) Accommodatiebeheercompone- nt Het uitvoeren van activiteiten voor het exploiteren van gemeentelijke haven(s) (BusinessFunction) Exploiteren van havens Component voor beheren van taken rondom havens zoals ligplaatsbeheer of innen van havengelden. (ApplicationComponent) Havencomponent Het exploiteren van parkeerplaatsen, parkeergarages en tijdelijke voorzieningen voor parkeren. (BusinessFunction) Exploiteren van parkeerplaatsen Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages. (ApplicationComponent) Parkeerbeheercomponent Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen de fysieke leefomgeving. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie fysieke leefomgeving Het verlenen van het uitvoeren van activiteiten die betrekking hebben op de volgende toestemming: aanvraag vergunning, melding, informatie, informatie ongewoon voorval, aanvraag maatwerkvoorschrift, melding gelijkwaardige maatregel, aanvraag toestemming gelijkwaardige maatregel of het verlenen van het recht op opstal waarbij een burger het recht krijgt om een eigen gebouw (opstal) op gemeentelijk eigendom te plaatsen. (BusinessFunction) Toestemmingverlening activiteit fysieke leefomgeving Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving Het uitgeven van het recht om een aan de gemeente toebehorend stuk grond te gebruiken. (BusinessFunction) Erfpachtuitgifte Component voor het registreren en beheren van erfpachten. (ApplicationComponent) Erfpachtrechtcomponent Het subsidiëren van diverse soorten activiteiten met een ruimtelijke component. (BusinessFunction) Subsidieverlening ruimtelijk Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomponent Het vanuit allerlei perspectieven controleren of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan en het zonodig nemen van de juiste corrigerende maatregelen (BusinessFunction) Bewaking Het bewaken of een samenwerkingsverband verloopt conform verwachtingen en afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsbewaking Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliance management Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagement Het bewaken of processen binnen de zelf opgestelde beperkingen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Kaderbewaking Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagement Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen (inhoud en proces). (BusinessFunction) Performance management Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten. (BusinessFunction) Sociale ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op economische aspecten. (BusinessFunction) Economische ontwikkeling Het ontwikkelen en invoeren van beleid dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheidsaspecten. (BusinessFunction) Openbare orde en veiligheidontwikkeling Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd, onder welke voorwaarden dit gebeurt en het doorvoeren hiervan. (BusinessFunction) Ontwikkeling dienstverlening Het ontwikkelen en implementeren van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving binnen een gemeente. (BusinessFunction) Fysieke leefomgeving ontwikkeling Het uitwerken van ruimtelijke kaders vastgelegd in realisatiebeleid fysieke leefomgeving voor het ambtsgebied van de gemeente. (BusinessFunction) Ontwikkeling realisatiebeleid fysieke leefomgeving Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent Het uitwerken van ruimtelijke kaders vastgelegd in beheerbeleid fysieke leefomgeving voor het ambtsgebied van de gemeente. (BusinessFunction) Ontwikkeling beheerbeleid fysieke leefomgeving Het uitwerken van ruimtelijke kaders vastgelegd in toezicht- en handhavingsbeleid fysieke leefomgeving voor het ambtsgebied van de gemeente. (BusinessFunction) Ontwikkeling toezicht- en handhavingsbeleid fysieke leefomgeving Het uitwerken van ruimtelijke kaders vastgelegd in exploitatiebeleid fysieke leefomgeving voor het ambtsgebied van de gemeente. (BusinessFunction) Ontwikkeling exploitatiebeleid fysieke leefomgeving Het uitwerken van ruimtelijke kaders vastgelegd in algemeen verbindende voorschriften voor het ambtsgebied van de gemeente. (BusinessFunction) Ontwikkeling algemeen verbindende voorschriften fysieke leefomgeving Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare regelscomponent Beheren van WRO-plannen in de ruimtelijke omgeving (waaronder bestemmingsplannen). (BusinessFunction) Afronden procedures WRO-plannen Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van WRO-plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit component blijft in gebruik voor het verwerken van lopende procedures ter uitfasering van WRO-plannen naar het Omgevingsplan conform Omgevingswet. (ApplicationComponent) WRO-component Het coördineren van de kwaliteit en levering van uitbestede diensten door aanbieders. (BusinessFunction) Regievoering Het inhoudelijke en procesmatig afstemmen met een partij met wie wordt samengewerkt of waarvan diensten worden betrokken, zodat beiden over de juiste informatie beschikken. (BusinessFunction) Afstemming Het bewaken of de door een aanbieder geleverde dienst conform afspraken is. (BusinessFunction) Opdrachtbewaking Software die gebruikt wordt bij het controleren van uitgevoerde werkzaamheden om te bepalen of het opgeleverde resultaat voldoet aan de kwaliteitseisen en overige specificaties zoals beschreven in de opdracht. (ApplicationComponent) Keuringcomponent Het verstrekken van een opdracht aan een aanbieder voor het leveren van een dienst. (BusinessFunction) Opdrachtverstrekking Het maken van bestekken inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. (BusinessFunction) Maken van bestekken fysieke leefomgeving Component voor het maken van bestekken in de openbare ruimte (ApplicationComponent) Bestekkencomponent Het kiezen van een aanbieder voor een bepaalde in te kopen dienst of in het geval van een samenwerking het bepalen van de keuze van een organisatie om mee te gaan samenwerken als gevolg van de strategie van Samenwerkingsvorming (BusinessFunction) Organisatiekeuze Deze svg is op 05-06-2024 19:18:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 19:18:03 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view FL02 Bedrijfsfuncties fysieke leefomgeving met referentiecomponenten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-06c7b2d4-cfdf-4444-a24e-a0155599cb42
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : FL02 Bedrijfsfuncties fysieke leefomgeving met referentiecomponenten
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Fysieke leefomgeving
Object ID  : 06c7b2d4-cfdf-4444-a24e-a0155599cb42
Detailniveau  : Samenhang
Titel view SWC  : Bedrijfsfuncties fysieke leefomgeving
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Basis
Object ID_nl  : 06c7b2d4-cfdf-4444-a24e-a0155599cb42
Original ID  : id-06c7b2d4-cfdf-4444-a24e-a0155599cb42
Semanticsearch  : fl02 bedrijfsfuncties fysieke leefomgeving met referentiecomponenten
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 18:15.