Beheren van de besluitvorming levensonderhoud

ArchiMate-modellen > GEMMA > ApplicationServices > Beheren van de besluitvorming levensonderhoud
Contextdiagram
Applicatieservice voor het beheren van de besluitvorming rondom levensonderhoud (ApplicationService) Beheren van de besluitvorming levensonderh- oud Applicatieservice voor het beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning (ApplicationService) Beheren van levensonderh- oud en inkomensonde- rsteuning * Vaststelling Voorliggende Voorziening, Het bepalen of er sprake is van een voorliggende voorziening welke de aanvrager te gelde moet maken. De voorliggende voorziening is van invloed op het recht of de hoogte en mogelijk de duur van de uitkering Levensonderhoud. * Vaststelling Relatie, Het bepalen van de voor de duur en hoogte van het recht op of verhaalbaarheid van een uitkering levensonderhoud relevante relaties die een persoon heeft. * Vaststelling Vermogen, Het bepalen van de som van bezittingen en schulden. * Vaststelling Bijstandsvorm, Het bepalen van de vorm (geldlening, krediethypotheek, voorschot, gift) waarin de bijstand wordt verleend. Er wordt altijd een tegenprestatie verlangd voor de Levensonderhoud uitkering, deze hoeft echter niet van financiële aard te zijn. * Validering Adres, Het vergelijken van de door een persoon opgegeven adresgegevens versus het GBA(V). Geldt ook voor woonadreshistorie. * Vaststelling Uitsluitingsgronden, Het bepalen of de wettelijke uitsluitingsgronden op de aanvrager van de levensonderhoud-uitkering van toepassing zijn. Uitsluitingsgronden als genoemd in Artikel 13 * Vaststelling Woonsituatie en leefsituatie, Het bepalen of er sprake is van zelfstandige bewoning, een huurvorm of een eigendomsvorm om vast te stellen of er sprake is van kostendelers. Als er sprake is van eigendom, dan start het onderzoek naar vestiging van een krediethypotheek. De opgegeven adresgegevens inclusief inwonenden worden afgezet tegen de gegevens uit het GBA(-V) en een tabel met adressen van woon-zorgcomplexen, bejaardentehuizen e.d. * Vaststelling Risicoprofiel, Het vergelijken van de aanvraag gegevens met bepaalde risicometrieken en -profielen om het risico op fraude of onjuiste dienstverlening te bepalen. * Bepaling Individuele Verplichtingen/Ontheffingen, Het onderzoeken en bepalen van individuele verplichtingen of ontheffingen van de algemeen geldende verplichtingen voor het verkrijgen en behouden van een uitkering voor levensonderhoud. * Beslissing Levensonderhoud, Het nemen van een besluit over het recht, de hoogte en duur inzake een aanvraag of wijziging van een bijstandsuitkering, inclusief motivering en berekening. * Vaststelling Verblijfstitel, Het vaststellen van de verblijfstitel van de voor het bepalen van het recht op uitkering relevante persoon op basis van de gegevens op de aanvraag, de verblijfstitel (GBA) en indien nodig verblijfsdocumenten. * Vaststelling Inkomen, Het onderzoeken en bepalen van individuele verplichtingen of ontheffingen van de algemeen geldende verplichtingen voor het verkrijgen en behouden van een uitkering voor levensonderhoud. * Vaststelling Norm, Het bepalen van de geldende norm (recht en hoogte) van de uitkering levensonderhoud afgaande op de vastgestelde situatie van de aanvrager * Vaststelling aanvangsdatum uitkeringsrecht, Het op basis van de aanvraag gegevens en bronnenonderzoek (GBA, SUWI,...) bepalen van de ingangsdatum van het recht op een uitkering levensonderhoud. Deze kan in de toekomst liggen, maar ligt in principe niet voor de datum waarop de aanvraag is gedaan. Indien van dit laatste wordt afgeweken, wordt dit gemotiveerd. * Beschikking Levensonderhoud, Het samenstellen van de gegevens die nodig zijn voor het aanmaken van een document met een voor beroep vatbare beslissing over de aanvraag/wijziging levensonderhoud. (BusinessFunction) Besluitvorming levensonderh- oud AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 08-06-2024 06:10:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-06-2024 06:10:52 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationService
Label     Beheren van de besluitvorming levensonderhoud
Definitie     Applicatieservice voor het beheren van de besluitvorming rondom levensonderhoud
Toelichting     Subfuncties dier onder vallen: * Bepalen individuele verplichtingen c.q. ontheffingen * Berekeken levensonderhoud * Beslissen levensonderhoud * Valideren adres * Vaststellen aanvangsdatum * Vaststellen bijstandsvorm * Vaststellen inkomen * Vaststellen norm * Vaststellen relatie * Vaststellen risicoporfiel * Vaststellen uitsluitingsgronden * Vaststellen verblijfstitel * Vaststellen vermogen * Vaststellen voorliggende voorziening * Vaststellen woonsituatie
Toelichting     Subfuncties dier onder vallen: * Bepalen individuele verplichtingen c.q. ontheffingen * Berekeken levensonderhoud * Beslissen levensonderhoud * Valideren adres * Vaststellen aanvangsdatum * Vaststellen bijstandsvorm * Vaststellen inkomen * Vaststellen norm * Vaststellen relatie * Vaststellen risicoporfiel * Vaststellen uitsluitingsgronden * Vaststellen verblijfstitel * Vaststellen vermogen * Vaststellen voorliggende voorziening * Vaststellen woonsituatie
Object ID     065ff639-8c51-11e5-1099-005056a83192
Object ID_nl     065ff639-8c51-11e5-1099-005056a83192
Original ID     id-8356a5527acf4f3c8101ef8542fd95c1
Semanticsearch     beheren van de besluitvorming levensonderhoud
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 23:19.