Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet

Hoofdstuk: Inleiding

Om gereed te zijn voor de invoering van de Omgevingswet in 2024 moet een gemeente een aantal wijzigingen doorvoeren in de gemeentelijke informatievoorziening. In deze katern onderzoeken we welke functionaliteit de gemeentelijke applicaties in 2024 nodig hebben om de Omgevingswet goed te kunnen uitvoeren.

Doel & Agile aanpak

Met deze applicatie-architectuur ondersteunen we gemeenten bij het voor de Omgevingswet aanpassen van hun informatievoorziening. De architectuur beschrijft de voor de Omgevingswet benodigde informatievoorziening op drie aspecten: de benodigde referentiecomponenten (applicaties), de requirements die we stellen aan deze componenten en de koppelvlakken en informatie-uitwisseling tussen de componenten.

Met deze katern kan een gemeente zelf keuzes maken hoe zij de gemeentespecifieke informatievoorziening inrichten. Waarbij de requirements uiteindelijk gebruikt kunnen worden voor het selecteren van geschikte applicaties.

Om tot een concrete beschrijving van de componenten te komen, betrekken we zowel gemeenten als gemeentelijke softwareleveranciers in het opstellen van deze katern. Net als de DSO-LV kiezen wij bij het opstellen van deze katern voor een Agile aanpak. Dit betekent dat we in korte iteraties met het document op basis van geleverde input naar een volgende versie brengen. Dit geeft een ieder de mogelijkheid om mee te denken en te schrijven. Het betekent ook dat de katern voorlopig nog geen definitieve status heeft en daarmee ook als zodanig dient te worden gelezen.

Leeswijzer

Deze katern beschrijft de voor de uitvoering van de Omgevingswet gewenste applicatie functionaliteit. Hierbij gaan we per onderdeel van het document een stapje dieper de details in. Van uitgangspunten tot applicatie requirements en applicatie koppelvlakken. Dit leidt tot de volgende opbouw:

 1. Uitgangspunten en principes: als basis voor de applicatiefunctionaliteit gebruiken we bestaande architectuurmodellen zoals de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA).
 2. De referentiecomponenten voor de Omgevingswet: we geven een overzicht en beschrijving van de GEMMA-referentiecomponenten die benodigd zijn voor de uitvoering van de Omgevingswet. Hierbij maken we onderscheid tussen componenten die op termijn vervangen worden, nieuw zijn of impact ondervinden. Op basis van een analyse van de Omgevingswet processen zien we drie groepen applicatiecomponenten ontstaan: een groep die het Omgevingsbeleid ondersteunt, een groep voor de VTH-processen en een overige categorie met o.a. het Bestuur en Raadsinformatie systeem en het gegevensmagazijn.
 3. Requirements Omgevingsbeleidscomponenten geeft inzicht in de requirements voor de eerste groep Omgevingswetreferentiecomponenten, de Omgevingsbeleidcomponenten.
 4. Requirements Regelbeheercomponenten geeft inzicht in de requirements voor de Regelbeheercomponten, waar onder Toepasbare Regels
 5. Requirements Vergunning-, toezicht- en handhavingcomponenten biedt de requirements voor de toekomstige VTH-componenten.
 6. Standaarden voor de Omgevingswet biedt een overzicht van de te gebruiken standaarden voor de Omgevingswet.
 7. Koppelingen voor de Omgevingswet brengt op de uitwisseling van gegevens tussen applicatiecomponenten in beeld, zowel binnen de gemeente als tussen de gemeente en DSO-LV en GDI bouwstenen. We definiëren de koppelvlakken en laten de informatiestromen tussen de koppelvlakken zien.

Noot voor het lezen

 • Let op dat hier heel duidelijk de Common Ground implicatie ‘Procesafhandeling en Gegevensverwerking strikt gescheiden en met API’s ontsloten’ zichtbaar wordt. Daarnaast is ook duidelijk te zien dat de procesafhandeling met name in het VTH-domein ook tot aparte referentiecomponenten heeft geleid omdat werkwijzen, doelgroep en applicatiegebruik duidelijk afwijken.
 • De granulariteit van de requirements loopt nog wat uiteen. In een volgende versies wordt bekeken hoe de requirements zich tot elkaar verhouden.
 • Dit betreft een eerste aanzet voor de functionaliteit bedoeld om de discussie hierover te vergemakkelijken.

Versiebeheer

Op GEMMA Online staat altijd de laatste versie. Er worden dus geen versienummers toegekend aan diverse onderdelen of het geheel. In de totstandkoming van dit katern is met een aantal gremia overleg geweest om tot dit kader te komen.

Versie / datum Gereviewd door Wijzigingen
0.2 / februari 2018
 • DSO-CG Gemeentelijke Klankbordgroep architectuur Omgevingswet
 • DSO-CG team business en informatiearchitectuur
0.3 / april 2018
 • DSO-CG Gemeentelijke Klankbordgroep architectuur Omgevingswet
0.4 / mei 2018
 • DSO-CG Gemeentelijke Klankbordgroep architectuur Omgevingswet
 • DSO-CG team business en informatiearchitectuur
 • DSO-CG team collectiviteit
 • VNG Realisatie architectuurboard
0.9 / juni - december 2018
 • IMG100000+ werkgroep Omgevingswet
 • DSO StelselArchitectuurTeam (SAT)
 • Leveranciers
 • Updates aan omgevingsbeleidsrequirements waardoor deze aansluiten bij STOP 0.96b
 • Nieuwe componenten toegevoegd / uit GEMMA overgenomen: omgevingsbeleidviewer, digitaal ontwerpencomponent (CAD) en participatie component, informatieproductenbeheer component en informatieproductenregistratie component.
 • Updates van interactiepatronen (o.a. wijzigen omgevingsplan)
 • Nieuw interactiepatroon voor gebruik lokaal informatieproduct in DSO-LV omgevingsloket
1.0 / juni - juli 2020
 • Wiki geüpdated met aangepaste views
 • Tekstuele aanpassingen doorgevoerd i.v.m. nieuwe datum inwerkingtreding


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 mei 2024 om 15:48.