Leidraad bij informatiekundige visie Common Ground


Deze leidraad is bedoeld als hulpmiddel om te bepalen in welke mate toekomstige of bestaande systemen in lijn zijn met de informatiekundige visie Common Ground. Passend bij een visie hebben de eisen een algemeen karakter en schrijven ze bijvoorbeeld geen specifieke aanpak of technologie voor. Het is aan gemeenten om de eisen, passend bij de eigen situatie en ambitie, nader uit te werken.

De leidraad beschrijft de belangrijkste eisen die op basis van de informatiekundige visie aan gemeentelijke informatiesystemen zijn te stellen. De eisen zijn geordend in de categorieën ‘verplicht’, ‘zeer gewenst’ en ‘gewenst’.

Verplichte eisen aan informatiesystemen (‘Must have’)[bewerken]

Een informatiesysteem bestaat uit één of meer applicatiecomponenten. We maken onderscheid in procescomponenten, die gegevens afnemen, en gegevenscomponenten, die gegevens vastleggen en verstrekken. Om als informatiesysteem te voldoen aan de kern van de informatiekundige visie Common Ground gelden als verplichte eisen:

 • Procescomponenten en gegevenscomponenten zijn ontkoppeld en van elkaar gescheiden.
 • Procescomponenten en gegevenscomponenten zijn los van elkaar te installeren.
 • Procescomponenten en gegevenscomponenten zijn te verbinden via een landelijk gestandaardiseerd verbindingsmechanisme.
 • De syntax, semantiek en samenhang van vastgelegde gegevens in een gegevenscomponent is gestandaardiseerd.
 • Door een gegevenscomponent vastgelegde gegevens worden via gestandaardiseerde interfaces beschikbaar gesteld. Bij het vormgeven van deze interfaces worden nationale en internationale standaarden als de NL API-design rules gevolgd.
 • De eigenaar van de bronregistratie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens in de registratie en bepaalt aan wie, onder welke voorwaarden, gegevens ter beschikking worden gesteld.
 • De verwerking van persoonsgegevens wordt gelogd met gebruik van de daartoe vastgestelde standaarden.
 • Gegevens die door een gegevenscomponent worden verwerkt kunnen duurzaam toegankelijk worden bewaard en beheerd conform de daartoe geldende normen.

Zeer gewenste eisen aan informatiesystemen (‘Should have’)[bewerken]

 • Landelijk of binnen een domein vastgestelde informatiemodellen worden gebruikt.
 • Binnen gegevenscomponenten gebruikte informatiemodellen zijn gemodelleerd in overeenstemming met geldende standaarden. Een voorbeeld van zo'n standaard is het MIM.
 • Door het informatiesysteem gebruikte algoritmen zijn door iedereen in te zien, zodat inzichtelijk is hoe zij werken en worden gebruikt.
 • Gegevenscomponenten leggen geen gegevens vast die bij bronregistraties kunnen worden opgehaald[1].

Gewenste eisen aan informatiesystemen (‘Could have’)[bewerken]

 • Proceslogica en bedrijfsregels zijn los van elkaar en los van de interactie naar gebruikers instelbaar.
 • Componenten zijn out-of-the-box geschikt voor installatie binnen door gemeenten gebruikte cloud basis infrastructuur.
 • De broncode van componenten is beschikbaar als open source software met een EUPL-licentie.
 • Er wordt gebruik gemaakt van moderne technologie die hedendaagse standaarden ondersteunt.
 • Beheer en ontwikkeling van componenten vindt plaats binnen een community.


 1. Als er goede redenen zijn om hier van af te wijken moet zijn gewaarborgd dat vastgelegde gegevens altijd (voldoende) actueel zijn en dat geconstateerde fouten terug worden gemeld ter correctie in bronregistraties
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 mei 2024 om 15:49.