Betrouwbaarheidscriteria van referentiecomponenten


Gemeenten moeten zorgen dat informatie betrouwbaar is en de systemen die informatie verwerken betrouwbaar functioneren. In de context van informatiebeveiliging worden daarbij vaak 3 criteria gebruikt:

  • Beschikbaarheid: systemen en gegevens moeten beschikbaar zijn voor geautoriseerde gebruikers op het moment dat zij informatie nodig hebben.
  • Integriteit: gegevens moeten in overeenstemming zijn met de werkelijkheid; ze mogen alleen worden gewijzigd bij voldoende autorisatie en wijzigingen moeten traceerbaar zijn.
  • Vertrouwelijkheid: gegevens moeten worden beschermd tegen ongeoorloofd muteren, kopiëren, toevoegen, vernietigen of raadplegen.

Deze betrouwbaarheidscriteria, aangeduid als de 'BIV-criteria', zijn bruikbaar als leidraad bij het ontwerpen, implementeren en handhaven van beveiligingsmaatregelen binnen een organisatie.

Onderstaand diagram toont voor de GEMMA referentiecomponenten een score voor ieder van de 3 BIV-criteria. Een score geeft het niveau van een te beschermen belang aan, om op basis daarvan het vereiste beschermingsniveau te kunnen bepalen. Mogelijke scores voor ieder van de 3 aspecten zijn: 1 (laag), 2 (midden) en 3 (hoog).

Het diagram is bijvoorbeeld bruikbaar:

  • Om duidelijk te maken welke referentiecomponenten extra aandacht verdienen, omdat zij hoog scoren op 1 of meer betrouwbaarheidsaspecten.
  • Om voor iedere component in beeld te brengen waar het zwaartepunt in het te beschermen belang ligt.
  • Als startpunt voor een gemeente om BIV-scores voor aanwezige applicaties te bepalen
  • Als hulpmiddel bij het uitvoeren van een, door de Informatiebeveiligingsdienst ontwikkelde, Baselinetoets BBN BIO.

Onder het diagram staat een tabel met per referentiecomponent de score op de 3 BIV-criteria, met daarachter een korte motivatie.

Diagram betrouwbaarheidscriteria[bewerken]

ArchiMateNote Besturende bedrijfsfuncties Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsvorming Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Component om op basis van beschikbare data inzicht te geven in politieke en bestuurlijke gedragingen. (ApplicationComponent) Politieke data-analyse component ArchiMateNote BIV = 111 Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Strategie De ruimtelijke strategie over de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, de te bereiken kwalitatieve doelen en hoe deze doelen behaald worden, worden vastgelegd in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie voor de hele fysieke leefomgeving en haar grondgebied. De fysieke leefomgeving is breder dan alleen de ruimtelijke aspecten. De wet noemt verplichte aspecten die integraal terug moeten komen in de omgevingsvisie. Daarin zit bijvoorbeeld het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, activiteiten waardoor emissies, hinder of risico’s worden veroorzaakt en het nalaten van activiteiten. Ook ontwikkelingen op het gebied van cultureel erfgoed, energie-infrastructuur, landbouw, landschap, milieu, natuur en water worden volgens de memorie van toelichting bij de wet meegewogen en beschreven. Een omgevingsvisie bestrijkt daarmee de hele breedte van de fysieke leefomgeving zoals bedoeld in de Omgevingswet. De omgevingsvisie is dus niet een optelsom van beleidsvisies voor de diverse domeinen, maar een samenhangende visie op strategisch niveau. De uitwerking van de Omgevingsvisie vindt zijn weerslag in het Omgevingsplan en notities bij de bedrijfsfunctie ontwikkeling. (BusinessFunction) Strategievorming fysieke leefomgeving Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het inrichten en uitvoeren van de besluitvormingsprocessen en -structuren en het nemen van strategische besluiten. (BusinessFunction) Besturing Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatiecomponent ArchiMateNote BIV = 211 ArchiMateNote Ondersteunende bedrijfsfuncties Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar- en beroepcomponent ArchiMateNote BIV = 122 Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting Component voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen. (ApplicationComponent) Facilitair reserveer- en uitleencomponent ArchiMateNote BIV = 111 Component om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige (E&W) installaties, centraal aan te sturen (reguleren), bedienen en laten samenwerken (communiceren). (ApplicationComponent) Gebouwinstallatiecomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Component voor het administreren en managen van medewerkers. (ApplicationComponent) Personeelsinformatiecomponent ArchiMateNote BIV = 122 Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving. (ApplicationComponent) Salarisadministratie en- verwerkingcomponent ArchiMateNote BIV = 122 Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project. (ApplicationComponent) Tijdregistratiecomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatiemanagement Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden. (ApplicationComponent) Sociale mediacomponent ArchiMateNote BIV = 111 Component voor het publiceren van informatie op een besloten website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Intranetcomponent ArchiMateNote BIV = 111 Component voor het via beeldschermen uitzenden van relevante informatie voor een (externe of interne) doelgroep. (ApplicationComponent) Narrowcasting component ArchiMateNote BIV = 111 Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Component voor ondersteuning van het inkopen van producten. (ApplicationComponent) Inkoopcomponent ArchiMateNote BIV = 122 De component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten. (ApplicationComponent) Contractbeheercomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing (ApplicationComponent) Financieel component ArchiMateNote BIV = 122 Component om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationComponent) Planning en control component ArchiMateNote BIV = 112 Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmanagement Component voor het ontwikkelen en bewaken van architectuur, processen, werkinstructies, e.d.. (ApplicationComponent) Architectuurcomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement Component voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's. (ApplicationComponent) Projectmanagementcomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement Component waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes. (ApplicationComponent) Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent ArchiMateNote BIV = 111 Component voor het vastleggen, implementeren en beheren van informatiebeveiligings- en privacymaatregelen. (ApplicationComponent) Beveiliging- en privacycomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatiseringsmanagement Component voor het beheren van hard- en softwarecomponenten. (ApplicationComponent) IT-objectencomponent ArchiMateNote BIV = 112 Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationComponent) Helpdeskcomponent ArchiMateNote BIV = 112 Component voor het beheren van softwarelicenties (ApplicationComponent) Software-licentiebeheercomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda. (ApplicationComponent) Kantoorautomatiseringcomponent ArchiMateNote BIV = 212 Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel. (ApplicationComponent) Roosterbeheercomponent ArchiMateNote BIV = 111 Component voor het beheren van voorraden. (ApplicationComponent) Voorraadbeheercomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensmanagement Het verzamelen, transformeren, combineren, analyseren en visualiseren van gerelateerde data. (BusinessFunction) Gegevensanalyse Component voor het analyseren van gegevens op onder meer ruimtelijke relaties en het achterhalen van ruimtelijke verbanden. (ApplicationComponent) Geo-gegevens analysecomponent ArchiMateNote BIV = 111 Component voor het aanbrengen van samenhang in gegevens en algoritme dat leidt tot een model. (ApplicationComponent) Modelbeheercomponent ArchiMateNote BIV = 111 ArchiMateNote Primaire bedrijfsfuncties Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. (BusinessFunction) Uitvoering Het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensmanagement Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Sociaal Domein Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Sociaal Domein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie sociaal domein Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenvervoercomponent ArchiMateNote BIV = 211 Component voor het beheer van de sociale werkvoorziening (ApplicationComponent) Sociale werkvoorzieningcomponent ArchiMateNote BIV = 122 Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent ArchiMateNote BIV = 122 Component voor het relateren van werkzoekenden en (vacatures bij) werkgevers. (ApplicationComponent) Vacaturematchingcomponent ArchiMateNote BIV = 121 Component voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet. (ApplicationComponent) Reïntegratie- en werkzoekendencomponent ArchiMateNote BIV = 122 Component voor de ondersteuning van het verstrekken van kredieten (ApplicationComponent) Kredietverstrekkingcomponent ArchiMateNote BIV = 122 Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgcomponent ArchiMateNote BIV = 222 Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO-component ArchiMateNote BIV = 122 Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitiële jeugdzorg via Jubes. (ApplicationComponent) JUBES-component (voorheen CORV) ArchiMateNote BIV = 122 Component ter ondersteuning van de ontwikkeling van de zelfredzaamheid voor burgers (ApplicationComponent) Zelfredzaamheidontwikkelcomponent ArchiMateNote BIV = 112 Component om de schulden van personen te kunnen administreren. (ApplicationComponent) Schuldenadministratiecomponent ArchiMateNote BIV = 122 Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet. (ApplicationComponent) Leerlingenbeheercomponent ArchiMateNote BIV = 112 Het eisen van teruggave van een (deel van een) bedrag dat ten onrechte is uitgekeerd. (BusinessFunction) Vordering sociaal domein Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving sociaal domein Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein (ApplicationComponent) Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein ArchiMateNote BIV = 122 Het voeren van Regie op het verbeteren van bijvoorbeeld Burgers en Huishoudens, Jeugd en Kinderen, Ondernemingen/Arbeidsmarkt, Gebied/Wijk, Veiligheid, Omgeving, etc. en het daarvoor nemen van verbeterinitiatieven, door het inzetten en monitoren van interne en externe producten en diensten om een bepaald verbeterdoel te bereiken Voorstel: Regievoering op casussen die geen voorspelbaar verloop kennen. (BusinessFunction) Casusregievoering sociaal domein Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein. (ApplicationComponent) Regiecomponent ArchiMateNote BIV = 222 Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscomponent ArchiMateNote BIV = 122 Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein publieksdiensten worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Publieksdiensten Het vaststellen en opleggen van de aanslag voor gemeentelijke belastingen. (BusinessFunction) Waardering en heffing Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ-beheercomponent ArchiMateNote BIV = 121 Component die via webtechnologie aan inwoners veilig toegang biedt tot de actuele WOZ gegevens met de mogelijkheid hierop te reageren. (ApplicationComponent) WOZ-voormeldingcomponent ArchiMateNote BIV = 121 Component voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken. (ApplicationComponent) WOZ-taxatiecomponent ArchiMateNote BIV = 121 Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het domein Publieksdiensten. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie publieksdiensten Component voor het ondersteunen van dienstverlening aan de balie. (ApplicationComponent) Baliecomponent ArchiMateNote BIV = 211 Component voor met name het efficiënt verdelen van inkomend telefoonverkeer (ApplicationComponent) Callcentercomponent ArchiMateNote BIV = 211 Component om ontvangen ideeën te registreren, beoordelen en van reactie te voorzien (ApplicationComponent) Ideeëncomponent ArchiMateNote BIV = 111 Component voor web- en mediacare (ApplicationComponent) Mediamonitor- en webcarecomponent ArchiMateNote BIV = 111 Component voor het registreren en afhandelen van klachten en meldingen. (ApplicationComponent) Klachten- en meldingencomponent ArchiMateNote BIV = 111 Component voor het beheren van verloren en gevonden voorwerpen. (ApplicationComponent) Gevonden en verloren voorwerpencomponent ArchiMateNote BIV = 111 Component voor het registreren en kunnen afhandelen van schade. (ApplicationComponent) Schadeafhandelcomponent ArchiMateNote BIV = 111 Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen. (ApplicationComponent) Verkiezingencomponent ArchiMateNote BIV = 231 Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes. (ApplicationComponent) Burgerzakencomponent ArchiMateNote BIV = 232 Het uitvoeren van taken om de Basisregistratie Personen actueel en betrouwbaar te houden (BusinessFunction) Bevolkingsadministratie bijhouding Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA-administratiecomponent ArchiMateNote BIV = 232 Component voor het ophalen en versturen van persoonsgerelateerde berichten van/naar de BRP MailBoxServer. (ApplicationComponent) VOA-component ArchiMateNote BIV = 222 BusinessFunction Toezicht en handhaving Publieksdiensten Het innen van belasting of achteraf vorderen van te weinig betaalde belasting. (BusinessFunction) Invordering publieksdiensten Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingencomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein openbare orde en veiligheid worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering openbare orde en veiligheid Het verzamelen, transformeren, combineren, analyseren en visualiseren van veiligheid gerelateerde data. (BusinessFunction) Veiligheidsdata-analyse Component voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning specifiek voor criminaliteit. (ApplicationComponent) Data-analyse criminaliteit component ArchiMateNote BIV = 122 Het uitvoeren van werkzaamheden om in geval van verstoringen van de openbare orde adequaat op te kunnen treden. (BusinessFunction) Beheren openbare orde en veiligheid Component voor ondersteuning crisis- en rampencoördinatie (ApplicationComponent) Crisismanagementcomponent ArchiMateNote BIV = 322 Component voor slachtofferregistratie bij een ramp. (ApplicationComponent) CRIB-component ArchiMateNote BIV = 332 Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving veiligheidsdomein BusinessFunction Casusregievoering veiligheidsdomein Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Veiligheidsdomein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie veiligheidsdomein Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent ArchiMateNote BIV = 122 Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomponent ArchiMateNote BIV = 122 Component voor toezicht in de openbare ruimte met behulp van camera's (ApplicationComponent) Cameratoezichtcomponent ArchiMateNote BIV = 112 Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid) (ApplicationComponent) Mobiel-toezicht-en- handhavingcomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering fysieke leefomgeving Het in stand houden van de gemeentelijke openbare ruimte door vervanging of reparatie. (BusinessFunction) Beheren fysieke leefomgeving Het uitvoeren van werkzaamheden om te voldoen aan de beleidsdoelen voor het beheer van objecten in de fysieke leefomgeving die eigendom zijn van de gemeente of waarvoor contractuele verplichtingen zijn aangegaan. Denk hierbij aan de volgende voorbeelden: * Groenbeheer * Gebouwenbeheer * Waterbeheer * Rioolbeheer * Wegenbeheer * Bodembeheer * Begraafplaatsenbeheer (BusinessFunction) Beheren fysieke objecten Beheer van de fysieke objecten naar aanleiding van ontvangen signalen (BusinessFunction) Curatief beheer Planmatig beheer van de fysieke objecten (BusinessFunction) Preventief beheer Software die gebruikt wordt bij het vaststellen van de toestand van fysieke objecten in de fysieke leefomgeving (zoals bomen, kunstwerken, beschoeiingen e.d.) en de fysieke leefomgeving als geheel (via de beeldkwaliteit methode van het CROW). (ApplicationComponent) Inspectiecomponent ArchiMateNote BIV = 122 Component voor het registreren van fysieke objecten die beheerd worden door de gemeente, onder meer: * riolen * waterinstallaties * gebouwen * openbare verlichting * wegen * groenvoorziening * ondergrondse objecten (ApplicationComponent) BOR-component ArchiMateNote BIV = 111 Organiseren van de afvalinzameling voor burgers, bedrijven en instellingen en van openbare afvalbakken. (BusinessFunction) Afvalinzameling Component voor het inzamelen van afval, inclusief routeplanning en het plaatsen van officiële inzamelpunten en containers. (ApplicationComponent) Afvalinzamelingcomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het registreren van archeologische onderzoeken en het vastleggen van archeologische objecten. (BusinessFunction) Archeologische objectenbeheer Component voor het ondersteunen van archeologische werkzaamheden, zoals het registreren van vindplaatsen. (ApplicationComponent) Archeologiecomponent ArchiMateNote BIV = 111 Beheren van gegevens ten behoeve van adressen en gebouwen. (BusinessFunction) BAG Beheer Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen. (ApplicationComponent) BAG-beheercomponent ArchiMateNote BIV = 231 Beheren van gegevens ten behoeve van grootschalige topografie (referentieschaal 1:1000). (BusinessFunction) BGT Beheer Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) BGT-beheercomponent ArchiMateNote BIV = 231 Beheren van gegevens ten behoeve van bodem en ondergrond. (BusinessFunction) BRO Beheer Component voor beheren en verwerken van gegevens richting het landelijke register basisregistratie ondergrond. Dit omvat de onderzoeksgegevens met betrekking tot bodem en ondergrond, onder meer: - waterkwaliteit watervoerende pakketten - sonderingen en boorprofielen (ApplicationComponent) BRO-beheercomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het verwerken van beperkingsbesluiten op percelen in het kader van de WKPB. Het vaststellen van de beperking gebeurt in andere functies, dit is alleen het vastleggen in de overkoepelende registratie. (BusinessFunction) Beperkingenbesluiten beheer Beheerportaal voor het registreren en bijhouden van publiekrechtelijke beperkingen. (ApplicationComponent) Beheerportaal BRK-PB Beheren van erfgoed en monumenten (o.a. in de vorm van het vaststellen van beleid en het bepalen van beschermenswaardige objecten). (BusinessFunction) Erfgoed- en monumentenbeheer Component voor de ondersteuning van de monumentenadministratie en andere verplichtingen volgend uit de Monumentenwet. (ApplicationComponent) Monumentencomponent ArchiMateNote BIV = 111 Beheren van gegevens over externe veiligheid. (BusinessFunction) Externe veiligheidbeheer Component voor het beheren van gegevens over externe veiligheid in de landelijke voorziening Register Externe Veiligheid (ApplicationComponent) Register Externe Veiligheid (REV) Beheren van meetgegevens over geluid in de fysieke leefomgeving. (BusinessFunction) Geluidbeheer Component voor het beheren van geluidgegevens in de landelijke voorziening Centrale Voorziening Geluid Gegevens (ApplicationComponent) Centrale Voorziening Geluid Gegevens (CVGG) Het beheren van gemeentelijke eigendommen waaronder vastgoed en percelen. (BusinessFunction) Gemeentelijke eigendommenbeheer Component voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan. (ApplicationComponent) Gemeentelijke eigendommencomponent ArchiMateNote BIV = 111 Gegevens over kabels en leidingen in de ondergrond beheren in het kader van de WIBON. Het aanleveren van netinformatie volgens het informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL). (BusinessFunction) Kabels- en leidingenbeheer Component voor informatie-uitwisseling met de Kadasterdienst KLIC in het kader van de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)) (ApplicationComponent) KLIC-component ArchiMateNote BIV = 221 Beheren van meetgegevens over lucht in de fysieke leefomgeving. (BusinessFunction) Luchtbeheer BusinessFunction Verkeerbeheer Component voor het inzichtelijk maken van en sturen op verkeer- en vervoerstromen. (ApplicationComponent) Verkeer- en vervoerinformatiecomponent ArchiMateNote BIV = 111 Component voor het beheren van verschillende soorten verkeersregelinstallaties (bijv. stoplichten) (ApplicationComponent) Verkeersregelinstallatiecomponent ArchiMateNote BIV = 211 Component voor het inwinnen en verwerken van geometrie van locaties. (ApplicationComponent) Geo-gegevens inwincomponent ArchiMateNote BIV = 121 Het beheren van projecten in het ruimtelijke domein gericht op het aanbrengen van wijzigingen in de omgeving. (BusinessFunction) Realiseren fysieke leefomgeving Het ontwikkelen van ontwerpen die leiden tot het projectmatig uitvoeren van wijzigingen in de ruimtelijke omgeving. (BusinessFunction) Ruimtelijke ontwerpen Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten (ApplicationComponent) Digitaal ontwerpencomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten die de ruimtelijke omgeving wijzigen. (BusinessFunction) Ruimtelijke uitvoering Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationComponent) Bodembeheercomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het uitvoeren van toezicht en handhavingstaken in het ruimtelijke domein. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving fysieke leefomgeving Het uitvoeren van toezicht. (BusinessFunction) Toezicht Het opleggen van een maatregel in het kader van toezicht en handhaving. (BusinessFunction) Handhaving Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving ArchiMateNote BIV = 222 Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid) (ApplicationComponent) Mobiel-toezicht-en- handhavingcomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het conform privaatrechtelijke grondslag exploiteren van de gemeentelijke voorzieningen zoals een zwembad, museum, parkeergarage of sportaccommodatie. (BusinessFunction) Exploitatie fysieke leefomgeving Het exploiteren van begraafplaatsen, inclusief ondersteunende diensten die bij het uitvoeren van een begrafenis verzorgd worden. (BusinessFunction) Exploiteren van begraafplaatsen Component voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en). (ApplicationComponent) Gravenbeheercomponent ArchiMateNote BIV = 121 Exploiteren van de opslag en verwerking van afval. (BusinessFunction) Exploiteren van afvalopslag en -verwerking Component voor het beheren van afvalopslag en verwerking. (ApplicationComponent) Afvalbeheercomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het verhuren van gemeentelijk vastgoed en terreinen. (BusinessFunction) Exploiteren vastgoed en terreinen Component die ondersteuning biedt voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed. (ApplicationComponent) Vastgoedexploitatiecomponent ArchiMateNote BIV = 111 Component voor het exploiteren van gemeentelijke terreinen (ApplicationComponent) Terreinexploitatiecomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het conform privaatrechtelijke grondslag exploiteren van gemeentelijke accommodaties. Accommodaties zijn gebouwen of terreinen die ingezet worden voor maatschappelijk nut (wijkgebouw, zwembad, evenemententerrein). (BusinessFunction) Exploiteren van accommodaties Component voor het beheren van accommodaties. (ApplicationComponent) Accommodatiebeheercomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het uitvoeren van activiteiten voor het exploiteren van gemeentelijke haven(s) (BusinessFunction) Exploiteren van havens Component voor beheren van taken rondom havens zoals ligplaatsbeheer of innen van havengelden. (ApplicationComponent) Havencomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het exploiteren van parkeerplaatsen, parkeergarages en tijdelijke voorzieningen voor parkeren. (BusinessFunction) Exploiteren van parkeerplaatsen Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages. (ApplicationComponent) Parkeerbeheercomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen de fysieke leefomgeving. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie fysieke leefomgeving Het verlenen van het uitvoeren van activiteiten die betrekking hebben op de volgende toestemming: aanvraag vergunning, melding, informatie, informatie ongewoon voorval, aanvraag maatwerkvoorschrift, melding gelijkwaardige maatregel, aanvraag toestemming gelijkwaardige maatregel of het verlenen van het recht op opstal waarbij een burger het recht krijgt om een eigen gebouw (opstal) op gemeentelijk eigendom te plaatsen. (BusinessFunction) Toestemmingverlening activiteit fysieke leefomgeving Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving ArchiMateNote BIV = 222 Het uitgeven van het recht om een aan de gemeente toebehorend stuk grond te gebruiken. (BusinessFunction) Erfpachtuitgifte Component voor het registreren en beheren van erfpachten. (ApplicationComponent) Erfpachtrechtcomponent ArchiMateNote BIV = 122 Het subsidiëren van diverse soorten activiteiten met een ruimtelijke component. (BusinessFunction) Subsidieverlening ruimtelijk Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomponent ArchiMateNote BIV = 122 Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Het ondersteunen van de zelfredzaamheidsontwikkeling van burgers (BusinessFunction) Zelfredzaamheidstimulering Component voor zelfdiagnose zodat inwoners duidelijk krijgen wat zij zelf kunnen doen en welke ondersteuning eventueel mogelijk is. (ApplicationComponent) Zelfdiagnosecomponent ArchiMateNote BIV = 112 Component om elektronisch (regionale) informatie over dienstverleners en instellingen te geven. (ApplicationComponent) Buurtmarktplaatscomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het verlenen van service aan dienstenafnemers (BusinessFunction) Klantenservice Component voor het registreren en afhandelen van klantfeedback (ApplicationComponent) Klantfeedbackcomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het leveren van een product of dienst (BusinessFunction) Verstrekking Het verwerken van signalen ten aanzien van het betreffende onderwerp (BusinessFunction) Signaalverwerking Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactbeheer Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces. (BusinessFunction) Ontvangst Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecomponent ArchiMateNote BIV = 112 Het geven van algemene of persoonlijke informatie of advies. (BusinessFunction) Informering Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van gemeentelijk beleid (BusinessFunction) Samenwerking en participatie Het coördineren van de kwaliteit en levering van uitbestede diensten door aanbieders. (BusinessFunction) Regievoering Het inhoudelijke en procesmatig afstemmen met een partij met wie wordt samengewerkt of waarvan diensten worden betrokken, zodat beiden over de juiste informatie beschikken. (BusinessFunction) Afstemming Het bewaken of de door een aanbieder geleverde dienst conform afspraken is. (BusinessFunction) Opdrachtbewaking Software die gebruikt wordt bij het controleren van uitgevoerde werkzaamheden om te bepalen of het opgeleverde resultaat voldoet aan de kwaliteitseisen en overige specificaties zoals beschreven in de opdracht. (ApplicationComponent) Keuringcomponent ArchiMateNote BIV = 122 Het verstrekken van een opdracht aan een aanbieder voor het leveren van een dienst. (BusinessFunction) Opdrachtverstrekking Het maken van bestekken inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. (BusinessFunction) Maken van bestekken fysieke leefomgeving Component voor het maken van bestekken in de openbare ruimte (ApplicationComponent) Bestekkencomponent ArchiMateNote BIV = 121 Het kiezen van een aanbieder voor een bepaalde in te kopen dienst of in het geval van een samenwerking het bepalen van de keuze van een organisatie om mee te gaan samenwerken als gevolg van de strategie van Samenwerkingsvorming (BusinessFunction) Organisatiekeuze Het vanuit allerlei perspectieven controleren of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan en het zonodig nemen van de juiste corrigerende maatregelen (BusinessFunction) Bewaking Het bewaken of een samenwerkingsverband verloopt conform verwachtingen en afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsbewaking Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliance management Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagement Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen (inhoud en proces). (BusinessFunction) Performance management Component voor het vastleggen en bieden van inzicht in uitvoering van bestuurlijk opgedragen activiteiten. (ApplicationComponent) Bestuurlijk activiteiten bewakingcomponent ArchiMateNote BIV = 121 Het bewaken of processen binnen de zelf opgestelde beperkingen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Kaderbewaking Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagement Component voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak. (ApplicationComponent) Agressieregistratie-component ArchiMateNote BIV = 121 Component voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen. (ApplicationComponent) Veiligheidsmanagementcomponent ArchiMateNote BIV = 112 ArchiMateNote Generieke applicatieservices Een groep applicatieservices voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze applicatieservices stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. (Grouping) Generieke applicatieservices voor inwoners en ondernemers Applicatieservice die burgers of bedrijven in staat stelt om afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen af te rekenen. (ApplicationService) Afrekenen van producten en diensten Component waarmee financiële transacties aan de balie kunnen worden afgehandeld. (ApplicationComponent) Kascomponent ArchiMateNote BIV = 222 Component voor het online kunnen betalen. (ApplicationComponent) Onlinebetalingcomponent ArchiMateNote BIV = 212 Applicatieservice waarmee een burger of bedrijf zijn gegevens kan inzien, lopende zaken kan volgen en waarmee persoonlijke gegevens, zoals het e-mail adres of telefoonnummer, kan worden gewijzigd. De burger kan aanlopende zaken documenten toevoegen en gegevens aanvullen. Dit kan (op termijn) worden ingevuld via mijnoverheid.nl. (ApplicationService) Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeentecomponent ArchiMateNote BIV = 122 Applicatieservice waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners. Via burgerparticipatie worden bewoners uit de wijk samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast. (ApplicationService) Ondersteunen van burgerparticipatie Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid. (ApplicationComponent) Cocreatiecomponent ArchiMateNote BIV = 111 Applicatieservice voor burgers, bedrijven en instellingen om afspraken te maken met de gemeente, bijvoorbeeld in het kader van werken op afspraak. (ApplicationService) Maken van afspraken Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. (ApplicationComponent) Afsprakenbeheercomponent ArchiMateNote BIV = 111 Applicatieservice voor het actief aan het publiek beschikbaarstellen van informatieobjecten (ApplicationService) Beschikbaarstellen van informatieobjecten Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek. (ApplicationComponent) Archiefportaalcomponent ArchiMateNote BIV = 111 Applicatieservice voor het stapsgewijs leiden van klanten naar het juiste product. (ApplicationService) Geleiden van klanten Component voor het ondersteunen van klanten bij het vinden van de gewenste dienstverlening. (ApplicationComponent) Klantgeleidingcomponent ArchiMateNote BIV = 111 Component voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria. (ApplicationComponent) Zoekmachinecomponent ArchiMateNote BIV = 111 Applicatieservice om te meten hoe tevreden afnemers zijn over dienstenlevering (ApplicationService) Klanttevredenheidsmeting en analyse Component waarmee tevredenheid van klanten over dienstverlening kan worden gemeten en vastgelegd (ApplicationComponent) Klanttevredenheidcomponent ArchiMateNote BIV = 111 Applicatieservice waarmee burgers of ondernemers producten of diensten kunnen aanvragen en eventueel gewenste aanvullende informatie toe kunnen voegen. (ApplicationService) Aanvragen van producten en diensten Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercomponent ArchiMateNote BIV = 222 Applicatieservice voor het tonen van webcontent aan burgers en bedrijven. (ApplicationService) Tonen van (web)content Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpublicatie- en beheercomponent ArchiMateNote BIV = 221 Applicatieservice voor het publiceren van een overzicht van de beschikbare gemeentelijke producten en diensten en de bijbehorende modaliteiten. (ApplicationService) Publiceren gemeentelijke producten en diensten Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en- dienstencataloguscomponent ArchiMateNote BIV = 111 Functionaliteit die de gemeente aanbiedt aan ketenpartners om zaken met de gemeente af te kunnen handelen. (Grouping) Generieke applicatieservices voor ketenpartners Applicatieservice die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om facturen of declaraties (bij voorkeur elektronisch) in te kunnen dienen. (ApplicationService) Ondersteunen van factuur en declaratieindiening Component voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten (ApplicationComponent) Ketenpartner-portaalcomponent ArchiMateNote BIV = 111 Applicatieservice die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om informatie aan te leveren, zoals statistische en verantwoordingsinformatie (ApplicationService) Aanleveren van informatie Component voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten (ApplicationComponent) Ketenpartner-portaalcomponent ArchiMateNote BIV = 111 Een groep met applicatieservices voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke applicatieservices die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is. (Grouping) Generieke applicatieservices voor gemeente Applicatieservice waarmee klantcontacten vastgelegd kunnen worden. Klantcontacten kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente. (ApplicationService) Beheren van klantcontacten Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheercomponent (CRM) ArchiMateNote BIV = 112 Applicatieservice voor het creëren en tonen van managementinformatie. Hieronder valt functionaliteit voor het integreren van gegevens en het maken en tonen van standaard en custom rapportages of trendanalyses. (ApplicationService) Beheren van managementinformatie Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages. (ApplicationComponent) Managementinformatiecomponent ArchiMateNote BIV = 121 Component voor het laden, controleren en transformeren van data naar een centraal datawarehouse inclusief mogelijkheden voor handmatige invoer. (ApplicationComponent) Data-laad-en-transformatiecomponent ArchiMateNote BIV = 111 Applicatieservice voor het beheren en publiceren van informatie over producten en diensten die door de gemeente worden aangeboden, bijvoorbeeld over het aanvraagproces, de voorwaarden om in aanmerking te komen of de prijs. Vaak wordt dit een producten- en dienstencatalogus (PDC) genoemd. (ApplicationService) Beheren van producten en diensten Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en- dienstencataloguscomponent ArchiMateNote BIV = 111 Applicatieservice voor het beheren en publiceren van webcontent. (ApplicationService) Beheren van webcontent Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpublicatie- en beheercomponent ArchiMateNote BIV = 221 Applicatieservice voor het aanmaken, ontwerpen, wijzigen en verwijderen van elektronische formulieren en interactieve vraag-antwoord dialogen. (ApplicationService) Beheren van e-formulieren Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercomponent ArchiMateNote BIV = 222 Applicatieservice voor het digitaal ondertekenen van documenten. (ApplicationService) Digitaal ondertekenen documenten Component om de de authenticiteit te borgen van gekwalificeerde digitale handtekeningen (ApplicationComponent) Digitale-handtekeningcomponent ArchiMateNote BIV = 232 Applicatieservice voor het digitaliseren van papieren documenten. Applicatieservice om papieren documenten te scannen (digital-reborn), eventueel verder te digitaliseren (tekstherkenning) en in een digitaal formaat op te slaan. (ApplicationService) Digitaliseren van documenten Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager. (ApplicationComponent) Scanning-en-imagingcomponent ArchiMateNote BIV = 111 Applicatieservice waarmee afspraken vastgelegd kunnen worden. Afspraken kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente. (ApplicationService) Beheren van afspraken Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. (ApplicationComponent) Afsprakenbeheercomponent ArchiMateNote BIV = 111 Applicatieservice voor het beheren van kennis. Meestal in de vorm van kennisregels. (ApplicationService) Ondersteunen van kennisbeheer Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennisbeheercomponent ArchiMateNote BIV = 111 Een groep gedeelde generieke applicatieservices die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Gedeelde generieke applicatieservices Applicatieservice voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. (ApplicationService) Registreren en delen van zaaktypen Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecataloguscomponent ArchiMateNote BIV = 112 Applicatieservice voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens. Deze applicatieservice levert zowel diensten aan de specifieke applicatieservices van de gemeente (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de applicatieservices voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken) (ApplicationService) Registreren en delen van zaken Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecomponent ArchiMateNote BIV = 222 Applicatieservice voor het registreren en delen van documenten (ApplicationService) Registreren en delen van documenten Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiecomponent ArchiMateNote BIV = 221 Applicatieservice voor het registreren, delen en integreren van actuele en historische gegevens uit verschillende bronnen en het ontsluiten hiervan naar andere applicaties. (ApplicationService) Registreren en delen van gegevenssets Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data-warehousecomponent ArchiMateNote BIV = 222 Applicatieservice voor het genereren van documenten (ApplicationService) Genereren van documenten Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcreatiecomponent ArchiMateNote BIV = 222 Applicatieservice waarmee open data worden ontsloten naar applicaties of apps. (ApplicationService) Verzamelen en ontsluiten van open data Component waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers. (ApplicationComponent) Open-data-portaalcomponent ArchiMateNote BIV = 121 Applicatieservice voor het melden van gerede twijfel over de juistheid van over gegevens aan de desbetreffende bronhouders. Dit terugmelden kan zowel voor gegevens uit binnengemeentelijke registraties als voor gegevens uit landelijke basisregistraties. (ApplicationService) Registreren en delen van terugmeldingen Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. (ApplicationComponent) Terugmeldingen-registratiecomponent ArchiMateNote BIV = 122 Applicatieservice voor het uitvoeren en automatiseren van processen (ApplicationService) Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren processen Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen. (ApplicationComponent) BPM-engine-component ArchiMateNote BIV = 111 Applicatieservice voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationService) Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistratiecomponent ArchiMateNote BIV = 112 Applicatieservice voor het registreren en delen van beschrijvingen van (web)services (ApplicationService) Registreren en delen van servicebeschrijvingen Component voor het ontsluiten van binnen de gemeente beschikbare webservices (ApplicationComponent) Serviceregistercomponent ArchiMateNote BIV = 222 Applicatieservice voor het registreren en delen van kerngegevens (ApplicationService) Registreren en delen van kerngegevens Component voor de opslag en ontsluiting van de gegevens van voor de gemeente werkzame personen. (ApplicationComponent) Medewerker-registratiecomponent ArchiMateNote BIV = 122 Component voor het registreren van KvK-inschrijvingen vestigingen, activiteiten en werkgelegenheid conform LISA (ApplicationComponent) Bedrijven- en instellingen- registratiecomponent ArchiMateNote BIV = 111 Applicatieservice voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband. (ApplicationService) Ondersteunen van digitaal samenwerken Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel. (ApplicationComponent) Samenwerkingscomponent ArchiMateNote BIV = 111 Applicatieservice voor het registreren en naar applicaties ontsluiten van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationService) Registreren en delen van basisgegevens Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationComponent) Gegevensmagazijncomponent ArchiMateNote BIV = 222 Applicatieservice voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar diverse kanalen, zoals berichtenbox, e-mail of printer. (ApplicationService) Formatteren en routeren van procesoutput Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent ArchiMateNote BIV = 111 Een groep met applicatieservices voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke applicatieservices die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is. (Grouping) Generieke applicatieservices voor gemeente Applicatieservice voor het in bewaring geven en beheren van informatieobjecten. (ApplicationService) Archiveren van informatieobjecten Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheercomponent ArchiMateNote BIV = 111 Applicatieservice voor het beheren van documenten. Hieronder valt het aanmaken, bijwerken en verwijderen van documenten, alsmede functionaliteit voor het metadateren en ondertekenen van documenten (ApplicationService) Beheren van documenten Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeheercomponent ArchiMateNote BIV = 111 Applicatieservice voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken (ApplicationService) Beheren van zaken Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelcomponent ArchiMateNote BIV = 222 Applicatieservice voor het definiëren, monitoren en analyseren van processen . (ApplicationService) Beheren van processen Component voor het definiëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. (ApplicationComponent) Bedrijfsproces beheercomponent (BPM) ArchiMateNote BIV = 111 De infrastructurele applicatieservices staat ten dienste aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Infrastructurele applicatieservices (eerste aanzet) Applicatieservice voor beheer en beveiliging van netwerken. (ApplicationService) Netwerkbeveiliging Beheersen van datastromen, scheiden van netwerken (ApplicationService) Beheren netwerkverkeer Een firewallcomponent filtert het netwerkverkeer en maakt een logische netwerkscheiding op basis van vastgelegde beveiligingsregels. (ApplicationComponent) Firewall-component ArchiMateNote BIV = 222 Inspecteren, detecteren en blokkeren van verschillende soorten DDOS aanvallen (ApplicationService) Netwerkbescherming Component voor het detecteren en blokkeren van DDOS aanvallen (ApplicationComponent) Anti-DDOS-component ArchiMateNote BIV = 321 Digitale Inbraakdetectie en -preventie, APT signalering (ApplicationService) Inbraakdetectie en signalering Component voor het beheren van IDS / IPS (ApplicationComponent) IDS-IPS-beheercomponent ArchiMateNote BIV = 111 Beheer van VPN-verbindingen (ApplicationService) Beheer van VPN-verbindingen Component voor het beheren van beveiligde, versleutelde netwerkverbindingen tussen het device van de medewerker en het bedrijfsnetwerk en machine-machine verbindingen (ApplicationComponent) VPN-beheercomponent ArchiMateNote BIV = 322 Scannen van netwerken op kwetsbaarheden, zowel van (ApplicationService) Netwerkscanning Component voor het beheren van kwetsbaarheden in hardware, software en besturingssystemen (ApplicationComponent) Vulnerability-beheercomponent ArchiMateNote BIV = 111 Verzamelen, combineren en analyseren van IT-gerelateerde beveiligingsinformatie, Cloud Access Security Broker, APT bescherming (ApplicationService) Actieve netwerkmonitoring Een SIEM-beheercomponent (Security Information & Event management) voor het beheren van technische beveiligingsinformatie (ApplicationComponent) SIEM-beheercomponent ArchiMateNote BIV = 122 Beheren van netwerkcomponenten en configuraties (ApplicationService) Beheren netwerk Component beheren van netwerkcomponenten en configuraties (ApplicationComponent) Netwerkbeheercomponent ArchiMateNote BIV = 112 Het ondersteunen van de integratie van applicaties (ApplicationService) Integratie Applicatieservice voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan binnengemeentelijke afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die door de afnemers zijn ingesteld. (ApplicationService) Distribueren en synchroniseren van gegevens Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistributiecomponent ArchiMateNote BIV = 332 Applicatieservice voor het uitwisselen, transformeren en routeren van berichten (ApplicationService) Routeren en transformeren van berichten Component voor het routeren, transformeren en eventueel orkestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscomponent ArchiMateNote BIV = 332 Applicatieservice voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar gemeentelijke afnemers. Applicatieservice omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangst en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen (ApplicationService) Inwinnen en routeren van notificaties Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouteringcomponent ArchiMateNote BIV = 222 ApplicationService Monitoring en logging Bijhouden en ontsluiten systeemgebeurtenissen ten behoeve van informatiebeveiliging, foutoplossing en het optimaliseren van systemen (ApplicationService) Registreren en delen technische logging Component voor registratie van systeemgebeurtenissen (ApplicationComponent) Technische logging component ArchiMateNote BIV = 122 Grouping Applicatieontwikkeling- en onderhoud Het ondersteunen van het ontwikkelen van software (ApplicationService) Ontwikkelen applicaties Component voor het ontwikkelen van applicaties (ApplicationComponent) Software-ontwikkelcomponent ArchiMateNote BIV = 121 Het bijhouden van versies van bestanden, hun wijzigingen en de releases waar ze deel van uit maken (ApplicationService) Beheren van releases en versies Component voor systeemacceptatie en releasebeheer (ApplicationComponent) Systeemacceptatie-en-release- beheercomponent ArchiMateNote BIV = 122 Functionaliteit voor gegevensbescherming en informatiebeveiliging (Grouping) Privacy en informatiebeveiliging Applicatieservice voor logging en dataverliespreventie persoonsgegevens. (ApplicationService) Privacy Component voor het detecteren en voorkomen van datalekken (ApplicationComponent) Preventie-dataverliescomponent ArchiMateNote BIV = 221 Component voor het beheren en publiceren van het register van verwerkingen (ApplicationComponent) Verwerkingenregistercomponent ArchiMateNote BIV = 111 Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenloggingcomponent ArchiMateNote BIV = 222 Applicatieservice voor gegevensbescherming en onderzoek. (ApplicationService) Gegevensbescherming en onderzoek Component voor het beheren en beveiligen van alle mobiele devices in een ICT infrastructuur. Het is daar een belangrijk onderdeel van.(bv. EMM, MAM, UEM) (ApplicationComponent) Mobile-device- managementcomponent ArchiMateNote BIV = 321 Component voor bescherming tegen kwaadaardige software (ApplicationComponent) Anti-Malware-component ArchiMateNote BIV = 221 Component voor bescherming tegen spam (ApplicationComponent) Anti-spamcomponent ArchiMateNote BIV = 211 Component voor forensisch onderzoek (ApplicationComponent) Forensisch-onderzoekscomponent ArchiMateNote BIV = 132 Component voor de behandeling van media (ApplicationComponent) Media-behandelingcomponent ArchiMateNote BIV = 112 Applicatieservice voor risicobeheer en continuïteit (ApplicationService) Risicobeheer en continuïteit Component voor het ondersteunen van het bedrijfscontinuiteitsbeheer (ApplicationComponent) Bedrijfscontinuïteitsbeheercomponent ArchiMateNote BIV = 111 Component voor risicobeheersing (ApplicationComponent) Risicobeheercomponent ArchiMateNote BIV = 122 Component voor Data back-up en herstel (ApplicationComponent) Data-back-up-en-herstel-component ArchiMateNote BIV = 122 Applicatieservice voor het beheer van gebruikers, toegangsrechten en wachtwoorden (ApplicationService) ICT Toegangsbeveiliging Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Gebruikersbeheercomponent ArchiMateNote BIV = 122 Component voor het beheer van wachtwoorden (ApplicationComponent) Wachtwoordbeheercomponent ArchiMateNote BIV = 122 Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten. (BusinessFunction) Sociale ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op economische aspecten. (BusinessFunction) Economische ontwikkeling Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd, onder welke voorwaarden dit gebeurt en het doorvoeren hiervan. (BusinessFunction) Ontwikkeling dienstverlening Het ontwikkelen en invoeren van beleid dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheidsaspecten. (BusinessFunction) Openbare orde en veiligheidontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving binnen een gemeente. (BusinessFunction) Fysieke leefomgeving ontwikkeling Beheren van WRO-plannen in de ruimtelijke omgeving (waaronder bestemmingsplannen). (BusinessFunction) Afronden procedures WRO-plannen Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van WRO-plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit component blijft in gebruik voor het verwerken van lopende procedures ter uitfasering van WRO-plannen naar het Omgevingsplan conform Omgevingswet. (ApplicationComponent) WRO-component ArchiMateNote BIV = 111 Het uitwerken van ruimtelijke kaders vastgelegd in algemeen verbindende voorschriften voor het ambtsgebied van de gemeente. (BusinessFunction) Ontwikkeling algemeen verbindende voorschriften fysieke leefomgeving Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent ArchiMateNote BIV = 111 Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare regelscomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het uitwerken van ruimtelijke kaders vastgelegd in realisatiebeleid fysieke leefomgeving voor het ambtsgebied van de gemeente. (BusinessFunction) Ontwikkeling realisatiebeleid fysieke leefomgeving Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent ArchiMateNote BIV = 111 Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieontwikkeling ArchiMateNote ArchiMateNote Dit diagram toont voor de GEMMA referentiecomponenten een score voor ieder van de 3 BIV-criteria. Een score geeft het niveau van een te beschermen belang aan, om op basis daarvan het vereiste beschermingsniveau te kunnen bepalen. De betrouwbaarheidscriteria zijn Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid. Mogelijke scores voor ieder van de 3 criteria zijn: 1 (laag), 2 (midden) en 3 (hoog). ArchiMateNote Betrouwbaarheidscriteria van referentiecomponenten ArchiMateNote Legenda ArchiMateNote De referentiecomponenten zijn gekleurd naar de som van de BIV-scores. De minimale som is 1+1+1 heeft de lichtste kleur, de maximale som de donkerste kleur. ArchiMateNote Verzamelcomponent ArchiMateNote De verzamelcomponent wordt gekozen als tijdelijke oplossing om een pakket toch op te kunnen voeren. Alleen gebruiken als er in de GEMMA geen geschikte referentiecomponent gevonden wordt. De verzamelcomponent wordt gekozen als tijdelijke oplossing om een pakket toch op te kunnen voeren. Alleen gebruiken als er in de GEMMA geen geschikte referentiecomponent gevonden wordt. (ApplicationComponent) Verzamelcomponent Legenda voor Buitengemeentelijke voorziening (ApplicationComponent) Buitengemeentelijke voorziening Legenda voor de BIV score (ApplicationComponent) BIV som 3 Legenda voor de BIV score (ApplicationComponent) BIV som 4 Legenda voor de BIV score (ApplicationComponent) BIV som 5 Legenda voor de BIV score (ApplicationComponent) BIV som 6 Legenda voor de BIV score (ApplicationComponent) BIV som 7 Legenda voor de BIV score (ApplicationComponent) BIV som 8 Deze svg is op 06-06-2024 00:41:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 00:41:35 CEST
Betrouwbaarheidscriteria van referentiecomponenten (open view in nieuw venster)

Tabel betrouwbaarheidscriteria[bewerken]

De tabel toont alle referentiecomponenten en de betrouwbaarheidscriteria. Achter iedere BIV-score staat de belangrijkste reden om tot de score te komen. De tabel kan worden gefilterd op de een of meerdere scores van de criteria.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 mei 2024 om 15:45.