Project Totaal 3D


Deze pagina is het vertrekpunt voor de architectuurbeschrijving voor het inwinnen, beheren en beschikbaar stellen van 3D gegevens. De basis hiervoor is gelegd binnen het programma Totaal3D (T3D), dat is uitgevoerd door de VNG in samenwerking met de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.

De T3D architectuur staat niet op zichzelf. Er wordt binnen de architectuur rekening gehouden met de principes van Common Ground/GEMMA Gegevenslandschap en wordt er gekeken naar de doorontwikkeling van de geo-basisregistraties in de richting van een samenhangende objectenregistratie (SOR) en andere ontwikkelingen in het werkveld. Daarnaast sluit de T3D architectuur aan op de GEMMA referentiearchitectuur.

Doelstelling[bewerken]

Met de T3D architectuur wordt richting gegeven aan initiatieven die gemeenten willen uitvoeren op het gebied van 3D objectbeheer. De T3D architectuur beschrijft welke kaders er zijn en beschrijft daarnaast inrichtingsonafhankelijk wat er nodig is om 3D objectbeheer toe te passen. Er worden ook handreikingen gegeven aan gemeenten die willen beginnen met het registreren en beheren van 3D gegevens. Doel is hierbij niet om een strikte methodiek voor te schrijven omdat de verwachting is dat het beheren van 3D gegevens nog enige tijd een leerproces zal blijven. Vanuit de pilots die binnen het programma T3D zijn uitgevoerd, is er daarnaast beschreven welke inrichtingskeuzes er zijn gemaakt in relatie tot de architectuur.

T3D Pilots[bewerken]

Voor het opdoen van ervaringen rondom 3D objectbeheer zijn er binnen het programma T3D drie pilots uitgevoerd door de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Deze pilots kenden een onderlinge samenhang, maar elke gemeente had een eigen focus:

Deze sporen zijn in het project bij elkaar gebracht voor een gezamenlijke workflow.

Producten

De T3D architectuur bestaat uit de volgende invalshoeken:

T3D Pilots

Voor het opdoen van ervaringen rondom 3D objectbeheer zijn er binnen het programma T3D drie pilots uitgevoerd

  • Den Haag: inwinning - In het spoor 3D inwinning is gezocht naar het vinden en beschrijven van een structurele oplossing voor het digitaal overnemen van beschikbare informatie vanuit BIM-bestanden en andere 3D gegevens, zodat (ten minste) de processen vergunningverlening en beheer basisregistraties worden ondersteund.
  • Rotterdam: registratie - In het spoor 3D registratie is gezocht naar bruikbare standaarden die nodig zijn om het volledig 3D vastleggen en beheren van objectgegevens (uiteindelijk als onderdeel van een Samenhangende objectenregistratie) zowel organisatorisch als technisch mogelijk te maken.
  • Amsterdam: gebruik - In het spoor 3D gebruik is gewerkt aan oplossingen die de gebruikers in de gelegenheid stellen de 3D informatie toe te passen bij het uitvoeren van hun werkprocessen en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 jul 2024 om 22:34.