GEMMA 1 splitsingen


In deze lijst ziet u de verschillen tussen GEMMA 1 referentiecomponenten en deze componenten zoals deze zijn opgenomen in GEMMA 2. GEMMA 1 componenten/systemen:

  • hebben een andere naam gekregen of
  • worden niet meer gebruikt of
  • zijn opgesplitst naar een of meerdere GEMMA 2 componenten of
  • worden met andere componenten/systemen samengevoegd tot een nieuw GEMMA 2 component

Op de wordt-was lijst wordt deze vergelijking andersom gedaan, dus vanuit het perspectief van GEMMA 2.

GEMMA 1 (was) GEMMA 2 (wordt)
(GEMMA 1) Aanwezigheid en toegangscontrolesysteem Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent (Component waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes.)
(GEMMA 1) Accommodatieverhuur Accommodatiebeheercomponent (Component voor het beheren van accommodaties.)
(GEMMA 1) Afsprakenregistratie Afsprakenbeheercomponent (Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren.)
(GEMMA 1) Archiefvorming en -beheer 1. Archiefbeheercomponent (Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten.)
2. Archiefregistratiecomponent (Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten)
(GEMMA 1) Asset en configuratiebeheer IT-objectencomponent (Component voor het beheren van hard- en softwarecomponenten.)
(GEMMA 1) BAG-administratie BAG-beheercomponent (Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen.)
(GEMMA 1) BGT-administratie BGT-beheercomponent (Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten).)
(GEMMA 1) Baliesysteem Baliecomponent (Component voor het ondersteunen van dienstverlening aan de balie.)
(GEMMA 1) Bedrijvenloket Mijngemeentecomponent (Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening.)
(GEMMA 1) Begraafplaatsenadministratie Gravenbeheercomponent (Component voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en).)
(GEMMA 1) Belastingsysteem Belastingencomponent (Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies.)
(GEMMA 1) Bestuur- en Raadsinformatie Bestuur- en Raadsinformatiecomponent (Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente.)
(GEMMA 1) Bezwaar- en beroepsysteem Bezwaar- en beroepcomponent (Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen.)
(GEMMA 1) Bodembeheer Bodembeheercomponent (Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO).)
(GEMMA 1) Bouw- en woningtoezicht Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent (Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening.)
(GEMMA 1) Budgetadvies en schuldbemiddeling Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent (Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening.)
(GEMMA 1) Burgerlijke stand Burgerzakencomponent (Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes.)
(GEMMA 1) Burgerparticipatiesysteem Cocreatiecomponent (Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid.)
(GEMMA 1) Business activity monitoring (BAM) Bedrijfsproces beheercomponent (BPM) (Component voor het definiëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen.)
(GEMMA 1) Buurtmarktplaats Buurtmarktplaatscomponent (Component om elektronisch (regionale) informatie over dienstverleners en instellingen te geven.)
(GEMMA 1) CAD (Computer-Aided Design) Digitaal ontwerpencomponent (CAD) (Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten)
(GEMMA 1) CORV systeem CORV-component (Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitiële jeugdzorg via CORV.)
(GEMMA 1) CRAS (Centrale Registratie Afhandeling Schade) Verzamelcomponent (De verzamelcomponent wordt gekozen als tijdelijke oplossing om een pakket toch op te kunnen voeren. Alleen gebruiken als er in de GEMMA geen geschikte referentiecomponent gevonden wordt.)
(GEMMA 1) CRIB (Centrale Registratie en Informatie Bureau) CRIB-component (Component voor slachtofferregistratie bij een ramp.)
(GEMMA 1) Callcenter-systeem Callcentercomponent (Component voor met name het efficiënt verdelen van inkomend telefoonverkeer)
(GEMMA 1) Contractbeheer Contractbeheercomponent (De component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten.)
(GEMMA 1) Datawarehouse (DWH) Data-warehousecomponent (Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages.)
(GEMMA 1) Digikoppeling adapter Servicebuscomponent (Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties.)
(GEMMA 1) Digimelding systeem Terugmeldingen-registratiecomponent (Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan.)
(GEMMA 1) Documentcreatie Documentcreatiecomponent (Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens.)
(GEMMA 1) Documentenbeheer (DMS) 1. Documentbeheercomponent (Component voor het tonen en beheren van documenten.)
2. Documentregistratiecomponent (Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata.)
(GEMMA 1) Extract Transform Load (ETL) Data-laad-en-transformatiecomponent (Component voor het laden, controleren en transformeren van data naar een centraal datawarehouse inclusief mogelijkheden voor handmatige invoer.)
(GEMMA 1) Facilitair systeem Facilitair reserveer- en uitleencomponent (Component voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen.)
(GEMMA 1) Financiële administratie Financieel component (Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing)
(GEMMA 1) GBA-administratie GBA-administratiecomponent (Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens.)
(GEMMA 1) GIS (Geografisch Informatiesysteem) Geo-gegevens beheercomponent (Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie.)
(GEMMA 1) Gebouwenbeheer 1. BOR-component (Component voor het registreren van objecten die beheerd worden (o.a. groen, grijs, blauw).)
2. Gebouwinstallatiecomponent (Component om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige (E&W) installaties, centraal aan te sturen (reguleren), bedienen en laten samenwerken (communiceren).)
(GEMMA 1) Gegevensdistributie Gegevensdistributiecomponent (Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden.)
(GEMMA 1) Gegevensmagazijn Gegevensmagazijncomponent (Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens.)
(GEMMA 1) Gemeentelijk intranet Intranetcomponent (Component voor het publiceren van informatie op een besloten website en het integreren van gespecialiseerde systemen.)
(GEMMA 1) Gemeentelijke eigendommenregistratie Gemeentelijke eigendommencomponent (Component voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan.)
(GEMMA 1) Gemeentelijke servicebus 1. Loggingcomponent (Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens.)
2. Notificatierouteringcomponent (Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers.)
3. Servicebuscomponent (Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties.)
(GEMMA 1) Gemeentelijke website 1. Ketenpartner-portaalcomponent (Component voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten)
2. Open-data-portaalcomponent (Component waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers.)
3. Webcontentpublicatie- en beheercomponent (Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen.)
(GEMMA 1) Geo-magazijn Gegevensmagazijncomponent (Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens.)
(GEMMA 1) Geo-publicatie Webcontentpublicatie- en beheercomponent (Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen.)
(GEMMA 1) Geo-services Gegevensmagazijncomponent (Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens.)
(GEMMA 1) Geo-viewer Geo-gegevens beheercomponent (Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie.)
(GEMMA 1) Groenbeheer BOR-component (Component voor het registreren van objecten die beheerd worden (o.a. groen, grijs, blauw).)
(GEMMA 1) Grondexploitatiebeheer Grondbeheercomponent (Component voor het beheren en exploiteren van gemeentelijke grondeigendommen)
(GEMMA 1) Handhaving Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein (Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein)
(GEMMA 1) IT servicemanagement IT-objectencomponent (Component voor het beheren van hard- en softwarecomponenten.)
(GEMMA 1) Identity management Identiteitregistratie-component (Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben.)
(GEMMA 1) Inburgeringadministratie Verzamelcomponent (De verzamelcomponent wordt gekozen als tijdelijke oplossing om een pakket toch op te kunnen voeren. Alleen gebruiken als er in de GEMMA geen geschikte referentiecomponent gevonden wordt.)
(GEMMA 1) Inkoopsysteem Inkoopcomponent (Component voor ondersteuning van het inkopen van producten.)
(GEMMA 1) Inningensysteem Inningencomponent (Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen.)
(GEMMA 1) Jeugdhulpsysteem Jeugdzorgcomponent (Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet.)
(GEMMA 1) KLIC-administratie (WION) KLIC-component (Component voor informatieuitwisseling met de Kadasterdienst KLIC in het kader van de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)))
(GEMMA 1) Kadastrale registratie Gegevensmagazijncomponent (Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens.)
(GEMMA 1) Kassysteem Kascomponent (Component waarmee financiële transacties aan de balie kunnen worden afgehandeld.)
(GEMMA 1) Kennisbank Kennisbeheercomponent (Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers.)
(GEMMA 1) Kennismanagement Kennisbeheercomponent (Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers.)
(GEMMA 1) Klachten- en meldingen 1. Klachten- en meldingencomponent (Component voor het registreren en afhandelen van klachten en meldingen.)
2. Klantfeedbackcomponent
3. Klanttevredenheidcomponent (Component waarmee tevredenheid van klanten over dienstverlening kan worden gemeten en vastgelegd)
4. Meldingen openbare ruimtecomponent (Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties)
(GEMMA 1) Klantcontactbeheer (CRM) Relatiebeheercomponent (CRM) (Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties.)
(GEMMA 1) Klantgeleiding Klantgeleidingcomponent (Component voor het ondersteunen van klanten bij het vinden van de gewenste dienstverlening.)
(GEMMA 1) Leerlingenbeheer Leerlingenbeheercomponent (Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet.)
(GEMMA 1) Leerlingvervoer Leerlingenvervoercomponent (Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten.)
(GEMMA 1) Loket voortijdig schoolverlater (RMC) Leerlingenbeheercomponent (Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet.)
(GEMMA 1) Managementinformatie Managementinformatiecomponent (Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages.)
(GEMMA 1) Mijn gemeente Mijngemeentecomponent (Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening.)
(GEMMA 1) Monumentenbeheer Monumentencomponent (Component voor de ondersteuning van de monumentenadministratie en andere verplichtingen volgend uit de Monumentenwet.)
(GEMMA 1) Nieuwsbrieven 1. Sociale mediacomponent (Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden.)
2. Webcontentpublicatie- en beheercomponent (Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen.)
(GEMMA 1) Office-suite Kantoorautomatiseringcomponent (Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda.)
(GEMMA 1) Online betalingsdiensten Onlinebetalingcomponent (Component voor het online kunnen betalen.)
(GEMMA 1) Opmaaksysteem Kantoorautomatiseringcomponent (Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda.)
(GEMMA 1) Output-management Outputmanagementcomponent (Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren.)
(GEMMA 1) Parkeerbeheer Parkeerbeheercomponent (Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages.)
(GEMMA 1) Personeelssysteem 1. Medewerker-registratiecomponent (Component voor de opslag en ontsluiting van de gegevens van voor de gemeente werkzame personen.)
2. Personeelsinformatiecomponent (Component voor het administreren en managen van medewerkers.)
3. Salarisadministratie en -verwerkingcomponent (Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving.)
4. Tijdregistratiecomponent (Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project.)
(GEMMA 1) Producten- en dienstencatalogus Producten-en-dienstencataloguscomponent (Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven.)
(GEMMA 1) RAAS (Reisdocumenten Aanvraag en Afgifte Station) Verzamelcomponent (De verzamelcomponent wordt gekozen als tijdelijke oplossing om een pakket toch op te kunnen voeren. Alleen gebruiken als er in de GEMMA geen geschikte referentiecomponent gevonden wordt.)
(GEMMA 1) Rampenbestrijding en risicomanagement Crisismanagementcomponent (Component voor ondersteuning crisis- en rampencoördinatie)
(GEMMA 1) Re-integratie en werkzoekendenadministratie Reïntegratie- en werkzoekendencomponent (Component voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet.)
(GEMMA 1) Regiesysteem Regiecomponent (Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein.)
(GEMMA 1) Reisdocumenten Burgerzakencomponent (Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes.)
(GEMMA 1) Rijbewijzen Burgerzakencomponent (Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes.)
(GEMMA 1) Rioolbeheer BOR-component (Component voor het registreren van objecten die beheerd worden (o.a. groen, grijs, blauw).)
(GEMMA 1) Ruimtelijke-plannenadministratie WRO-component (Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale ruimtelijke plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen alle Wro instrumenten (planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld te worden)
(GEMMA 1) Samenwerkingssysteem Samenwerkingscomponent (Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel.)
(GEMMA 1) Scanning & imaging Scanning-en-imagingcomponent (Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager.)
(GEMMA 1) Serviceregisterbeheer Serviceregistercomponent (Component voor het ontsluiten van binnen de gemeente beschikbare webservices)
(GEMMA 1) Signaalsysteem Verzamelcomponent (De verzamelcomponent wordt gekozen als tijdelijke oplossing om een pakket toch op te kunnen voeren. Alleen gebruiken als er in de GEMMA geen geschikte referentiecomponent gevonden wordt.)
(GEMMA 1) Subsidies Subsidiescomponent (Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning.)
(GEMMA 1) VOA (Verzend- en Ontvangststation voor Afnemers) VOA-component (Component voor het ophalen en versturen van persoonsgerelateerde berichten van/naar de BRP MailBoxServer.)
(GEMMA 1) VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) Burgerzakencomponent (Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes.)
(GEMMA 1) Vergunningen (o.a. WABO) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent (Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening.)
(GEMMA 1) Verkiezingen Verkiezingencomponent (Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen.)
(GEMMA 1) Verzamelreferentiecomponent Verzamelcomponent (De verzamelcomponent wordt gekozen als tijdelijke oplossing om een pakket toch op te kunnen voeren. Alleen gebruiken als er in de GEMMA geen geschikte referentiecomponent gevonden wordt.)
(GEMMA 1) Vraaggeleiding Verwijderd in GEMMA 2
(GEMMA 1) WOZ-administratie WOZ-beheercomponent (Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ).)
(GEMMA 1) WOZ-taxatiesysteem WOZ-taxatiecomponent (Component voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken.)
(GEMMA 1) WWB-ondersteuning Inkomenscomponent (Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet.)
(GEMMA 1) Webcontentbeheer (CMS) Webcontentpublicatie- en beheercomponent (Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen.)
(GEMMA 1) Wegbeheer BOR-component (Component voor het registreren van objecten die beheerd worden (o.a. groen, grijs, blauw).)
(GEMMA 1) Wkpb - Publiekrechtelijke beperkingen administratie Wkpb-component (Component voor het opstellen van Wkpb-beperkingbesluiten en communicatie met de Landelijke Voorziening en/of Kadaster)
(GEMMA 1) Wmo-voorzieningenadministratie WMO-component (Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.)
(GEMMA 1) Zaaksysteem 1. Generiek Zaakafhandelcomponent (Component voor het afhandelen van zaken van alle typen.)
2. Zaakregistratiecomponent (Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens.)
(GEMMA 1) Zaaktypecatalogus Zaaktypecataloguscomponent (Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens.)
(GEMMA 1) Zakenmagazijn Zaakregistratiecomponent (Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens.)
(GEMMA 1) Zelfdiagnosesysteem Zelfdiagnosecomponent (Component voor zelfdiagnose zodat inwoners duidelijk krijgen wat zij zelf kunnen doen en welke ondersteuning eventueel mogelijk is.)
(GEMMA 1) e-Formulieren E-formulieren publicatie-en-beheercomponent (Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren.)
(GEMMA 1) e-Mail applicatie Kantoorautomatiseringcomponent (Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda.)
Deze pagina is het laatst bewerkt op 6 okt 2023 om 04:36.