Overzicht referentiecomponenten Sociaal domein


Hieronder staan alle referentiecomponenten met beschrijving, toelichting en bijbehorende applicatiefuncties van Sociaal domein. Elke regel in deze tabel linkt naar de uitgebreide informatie behorende bij een referentiecomponent. Voor de relatie met softwareproducten moet u de softwarecatalogus raadplegen.


De view: SD02 Bedrijfsfuncties sociaal domein met referentiecomponenten bevat de volgende referentiecomponenten:

Referentiecomponent Beschrijving Functies
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening.


Toelichting:


CORV-component Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitële jeugdzorg via CORV.


Toelichting:

De component maakt het mogelijk voor gemandateerde medewerkers om gebruik te maken van de Collectieve Opdracht Routeervoorziening (CORV) om berichten met partners binnen het justitiële domein uit te wisselen.

Inkomenscomponent Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet.


Toelichting:

De component ondersteunt de werkzaamheden die nodig zijn voor het uitvoeren van de Participatiewet zoals het behandelen van uitkeringsaanvragen, verstrekken van uitkeringen en toezien op de rechtmatigheid van gebruik. Het component maakt gebruik van diverse soorten gegevens uit andere registraties om een compleet klantbeeld te kunnen vormen voor verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden. Suwinet vormt hierbij de belangrijkste gegevensbron via welke diverse soorten gegevens van organisaties uit de keten van Werk en Inkomen beschikbaar komen. De BRP vormt een andere belangrijke bron waar het systeem gegevens uit moet kunnen betrekken voor een goede ondersteuning van de werkzaamheden.

Jeugdzorgcomponent Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet.


Toelichting:


Kredietverstrekkingcomponent Component voor de ondersteuning van het verstrekken van kredieten


Toelichting:


Leerlingenbeheercomponent Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet.


Toelichting:


Leerlingenvervoercomponent Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten.


Toelichting:


Regiecomponent Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein.


Toelichting:

De component ondersteunt het gecoördineerd (samen)werken binnen het sociale domein passend bij het motto "1-gezin 1-plan 1-regisseur".

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent Component voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet.


Toelichting:

De component ondersteunt het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de participatiewet (bijv. intake, bemiddeling, training).

Schuldenadministratiecomponent Component om de schulden van personen te kunnen administreren.


Toelichting:


Sociale werkvoorzieningcomponent Component voor het beheer van de sociale werkvoorziening


Toelichting:


Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein


Toelichting:

Bijv. ondersteuning voor het toezien op rechtmatig ontvangen van uitkeringen en het evt. treffen van handhavingsmaatregelen.

Vacaturematchingcomponent Component voor het relateren van werkzoekenden en (vacatures bij) werkgevers.


Toelichting:

De component kan ondersteunen door, aan de hand van vastgelegde gegevens over werkzoekenden, vacatures en werkgevers, potentiele matches te bepalen. Afhankelijk van de context kan dit leiden tot het automatisch versturen van meldingen aan betrokkenen of tot het verwerken van de resultaten door een medewerker die de resultaten als input voor vervolgacties gebruikt. Matching kan als doel hebben het invullen van bestaande vacatures, om leerwerkplekken in te vullen of eenvoudigweg om werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact te brengen.

WMO-component Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.


Toelichting:

De component ondersteunt de werkzaamheden die worden uitgevoerd ten behoeve van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zoals het in behandeling nemen van aanvragen, treffen van beschikkingen en het betalen van zorgaanbieders voor verleende diensten.

Zelfredzaamheidontwikkelcomponent Component ter ondersteuning van de ontwikkeling van de zelfredzaamheid voor burgers


Toelichting: