Overzicht referentiecomponenten Ruimtelijk domein


Hieronder staan alle referentiecomponenten met beschrijving, toelichting en bijbehorende applicatiefuncties van Ruimtelijk domein. Elke regel in deze tabel linkt naar de uitgebreide informatie behorende bij een referentiecomponent. Voor de relatie met softwareproducten moet u de softwarecatalogus raadplegen.


De view: RD02 Bedrijfsfuncties ruimtelijk domein met referentiecomponenten bevat de volgende referentiecomponenten:

Referentiecomponent Beschrijving Functies
Accommodatiebeheercomponent Component voor het beheren van accommodaties.


Toelichting:

De component ondersteunt het registeren van huurders, incidentele verhuren, planningen voor seizoenen, tarieven, prijsafspraken en factureren. Het component biedt ook mogelijkheden om bijvoorbeeld bezettingsoverzichten en omzetlijsten te genereren voor management doeleinden.

Afvalbeheercomponent Component voor het beheren van afvalopslag en verwerking.


Toelichting:

De component ondersteunt het beheren van de afvalopslag en verwerking.

Afvalinzamelingcomponent Component voor het inzamelen van afval, inclusief routeplanning en het plaatsen van officiele inzamelpunten en containers.


Toelichting:


Archeologiecomponent Component voor het ondersteunen van archeologische werkzaamheden, zoals het registreren van vindplaatsen.


Toelichting:

De component ondersteunt het registereren van archeologische vondsten (wat en waar).

BAG-beheercomponent Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen.


Toelichting:


BGT-beheercomponent Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten).


Toelichting:


BOR-component Component voor het registreren van objecten die beheerd worden (o.a. groen, grijs, blauw).


Toelichting:

De component ondersteunt de registratie van objecten in de openbare ruimte waarvoor de gemeente het beheer uitvoert. De opgeslagen gegevens dienen als uitgangspunt bij het opstellen van planningen en begrotingen voor het onderhoud.

Bestekkencomponent Component voor het maken van bestekken in de openbare ruimte


Toelichting:


Bodembeheercomponent Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO).


Toelichting:


Cameratoezichtcomponent Component voor toezicht in de openbare ruimte met behulp van camera's


Toelichting:


Digitaal ontwerpencomponent (CAD) Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten


Toelichting:

De component kan ondersteunen bij het analyseren, beslissen of informeren van betrokkenen. CAD-componenten worden met name veel gebruikt bij het inrichten van de openbare ruimte.

Gemeentelijke eigendommencomponent Component voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan.


Toelichting:

De component verzorgd het registeren van objecten waarvan de gemeente eigenaar is. Het betreft niet het registeren van de gegevens van een object zelf (deze staan in het geval van een gebouw al in de BAG) maar biedt inzicht in alle objecten waarvan de gemeente eigenaar is en vult basis gegevens over deze objecten aan met aanvullende informatie die vanuit de rol van eigenaar belangrijk is (bijvoorbeeld gegevens over onderhoud).

Geo-gegevens analysecomponent Component voor het analyseren van gegevens op onder meer ruimtelijke relaties en het achterhalen van ruimtelijke verbanden.


Toelichting:

Bijv. door ruimtelijke analyses te doen van diverse soorten gegevens waarbij een directe (geometrie) of indirecte (bijvoorbeeld adres) verwijzing naar een locatie aanwezig is.

Geo-gegevens beheercomponent Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie.


Toelichting:

Met het laagdrempelig beschikbaar komen van GPS-apparatuur in smartphones of in sensoren wordt het inwinnen en vastleggen van geometrie steeds meer onderdeel van de reguliere werkzaamheden van beheerders, inspecteurs en andere medewerkers die zich vanuit het primaire proces in de buitenruimte begeven. Deze inwin- en beheercomponent kent specialistische functies voor het inwinnen en beheren van ruimtelijke gegevens. Bijv. om gegevens te kunnen relateren op basis van ruimtelijke kenmerken. * Analyseren van ruimtelijke gegevens vindt plaat via de 'Geo-informatie analysecomponent' (waarbij in het mogelijk is dat 1 softwareapplicatie beide referentiecomponenten levert). * Registreren en delen van gegevens gaat via de Data-warehousecomponent waarin actuele en historische gegevens voor analyses en rapportages worden opgeslagen. * Visualiseren kan (ook) plaats vinden met behulp van de Visualisatiecomponent of door bedrijfsapplicaties die (ook) ruimtelijke gegevens presenteren.

Gravenbeheercomponent Component voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en).


Toelichting:

Bijv. het registeren van begraafplaatsen, overledenen, rechthebbenden, graven, uitvaartondernemingen, orders en factureren. Het wettelijk kader is beschreven in de wet op de lijkbezorging, een beheersverordening en een verordening lijkbezoringsrechten.

Grondbeheercomponent Component voor het beheren en exploiteren van gemeentelijke grondeigendommen


Toelichting:


Havenscomponent Component voor beheren van taken rondom havens zoals ligplaatsbeheer, aanmeervergunningen of innen van havengelden.


Toelichting:

Het component ondersteund de specifieke registratie van gegevens omtrent havens (ligplaatsen, beheer en onderhoud e.d.)

Inspectiecomponent Component voor het inspecteren van de openbare ruimte (via de beeldkwaliteit methode van het CROW)


Toelichting:


KLIC-component Component voor informatieuitwisseling met de Kadasterdienst KLIC in het kader van de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION))


Toelichting:

De component ondersteunt de verwerking van grondroedersmeldingen conform de KLIC registratie bij het Kadaster.

Meldingen openbare ruimtecomponent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties


Toelichting:

De component ondersteunt het ontvangen, registeren en verwerken van MOR (Melding Openbare Ruimte) berichten.

Mobiel-toezicht-en-handhavingcomponent Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid)


Toelichting:

Bijvoorbeeld voor het met tablets controleren van vergunningen.

Monumentencomponent Component voor de ondersteuning van de monumentenadministratie en andere verplichtingen volgend uit de Monumentenwet.


Toelichting:

De component ondersteunt het registreren of toegankelijk maken van gegevens van gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten, archeologische data of overige cultuurhistorische gegevens ten behoeve van het ontwikkelen van beleid op het gebied van het handhaven, conserveren of ontwikkelen van cultuurhistorische en monumentale objecten en gebieden.

Parkeerbeheercomponent Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages.


Toelichting:

De component verzorgt het registreren van parkeergelegenheden (wat, waar).

Projectmanagementcomponent Component voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's.


Toelichting:


  • Projectbeheer kent ondersteuning ten behoeve van het voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van een individueel project. Bijv. door alle activiteiten en resources te beschrijven en overschrijdingen te signaleren. * Voor programmamanagement is ondersteuning om een aantal gerelateerde projecten in samenhang te kunnen managen. Bijv. door onderlinge afhankelijkheden tussen projecten in beeld te brengen en knelpunten (bijv. in bemensing) te kunnen signaleren. * Projectportfolio-management wordt ondersteund het totaal aan projecten te kunnen managen om strategische organisatiedoelen te bereiken. Bijv. door de juiste projecten te selecteren, prioriteren en uit te voeren.
Sonderingenregistercomponent Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen)


Toelichting:


Subsidiescomponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning.


Toelichting:

De component ondersteunt het registeren van verleende en ontvangen subsidies inclusief de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt of ontvangen.

Vastgoedexploitatiecomponent Component die ondersteuning biedt voor het beheren van woningen en ander vastgoed.


Toelichting:

De component zorgt voor het mogelijk maken van exploitatie van gebouwen (registratie gebruik, contracten).

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening.


Toelichting:

Bijv. het registeren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. Afhankelijk van het type vergunning kan vergunningverlening binnen verschillende domeinen plaats vinden. Bijv. Omgevingswetvergunningen binnen het Ruimtelijk Domein, Bijzondere Wetten en APV gerelateerde vergunningen binnen Publieksdiensten en Evenementvergunningenen in het Domein Openbare Orde en Veiligheid. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt.

Verkeer- en vervoerinformatiecomponent Component voor het inzichtelijk maken van en sturen op verkeer- en vervoerstromen.


Toelichting:

Voorbeelden zijn: analysetools voor verkeersstroommanagement

Verkeersregelinstallatiecomponent Component voor het beheren van verschillende soorten verkeersregelinstallaties (bijv. stoplichten)


Toelichting:

De component verzorgd het management van verkeersregelinstallaties binnen de gemeente. De component ondersteung ook het aanleggen van netwerken met andere overheden om tot een integraal VRI management te komen in breder (bijvoorbeeld regionaal) verband.

WRO-component Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale ruimtelijke plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen alle Wro instrumenten (planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld te worden


Toelichting:


Wkpb-component Component voor het opstellen van Wkpb-beperkingbesluiten en communicatie met de Landelijke Voorziening en/of Kadaster


Toelichting:

De component ondersteunt het vastleggen en publiceren van gegevens conform de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) naar de daarvoor beschikbare landelijke voorziening