Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Overzicht referentiecomponenten Publieksdiensten

Laatst bewerkt: 30 juni 2022, 09:58:53

Hieronder staan alle referentiecomponenten met beschrijving, toelichting en bijbehorende applicatiefuncties van Publieksdiensten. Elke regel in deze tabel linkt naar de uitgebreide informatie behorende bij een referentiecomponent. Voor de relatie met softwareproducten moet u de softwarecatalogus raadplegen.


De view: PD02 Bedrijfsfuncties publieksdiensten met referentiecomponenten bevat de volgende referentiecomponenten:

Referentiecomponent Beschrijving Functies
Baliecomponent Component voor het ondersteunen van dienstverlening aan de balie.


Toelichting:


Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent Component voor het registreren van KvK-inschrijvingen vestigingen, activiteiten en werkgelegenheid conform LISA


Toelichting:


Belastingencomponent Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies.


Toelichting:

De component ondersteunt het verzorgen van gemeentelijke belastingen zoals onroerende-zaakbelasting en hondenbelasting.

Burgerzakencomponent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes.


Toelichting:


Callcentercomponent Component voor met name het efficient verdelen van inkomend telefoonverkeer


Toelichting:

Hiervoor wordt ook de term "Automatic Call Distribution" (ACD) gebruikt.

GBA-administratiecomponent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens.


Toelichting:


Gevonden en verloren voorwerpencomponent Componentvoor het beheren van verloren en gevonden voorwerpen.


Toelichting:

De component ondersteunt bij het registreren van verloren voorwerpen en het aannemen, beheren en retourneren bij de rechtmatige eigenaar van gevonden voorwerpen. Het component kan een vorm van matching uitvoeren tussen gegevens over verloren en gevonden voorwerpen. Bij voorkeur krijgen burgers via het internet toegang tot het systeem om zelfstandig meldingen te kunnen doen en gegevens te raadplegen.

Ideeëncomponent Component om ontvangen ideeën te registreren, beoordelen en van reactie te voorzien


Toelichting:

Bijv. in de vorm van een eFormulier, een ideeënbusapplicatie of een interactieve kaart waar inwoners ideeën kunnen indienen

Kennisbeheercomponent Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers.


Toelichting:

De component ondersteunt bij het in meer of mindere mate gestructureerd vastleggen van informatie die op een later moment of voor anderen bruikbaar kan zijn.

Klachten- en meldingencomponent Component voor het registreren en afhandelen van klachten en meldingen.


Toelichting:

De component zorgt dat ingediende klachten en meldingen gestructureerd worden vastgelegd en efficiënt kunnen worden afgehandeld. Bij voorkeur hebben gebruikers via een netwerkverbinding toegang tot gegevens in het systeem om te kunnen zien wat de status van een ingediende melding is en om eventueel hierop te reageren.

Mediamonitor- en webcarecomponent Component voor web- en mediacare


Toelichting:

De component monitort diverse soorten media (bijvoorbeeld sociale media, websites, nieuwsgroepen) en verzamelt aan de hand van ingestelde configuratiegegevens relevante berichten. Het component biedt mogelijkheden om aan de hand van verzamelde berichten gerichte analyses en rapportages te maken (bijv. voor verschillende stakeholders). Het component biedt faciliteiten voor medewerkers om te reageren op bepaalde berichten (bijvoorbeeld berichten die aan de gemeente zijn gericht) of om bijv. taken te verdelen of automatische plaatsing van berichten te plannen.

Relatiebeheercomponent (CRM) Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties.


Toelichting:

In deze component worden gegevens van klanten, alsmede de contactmomenten bijgehouden.

Schadeafhandelcomponent Component voor het registreren en kunnen afhandelen van schade.


Toelichting:

De component ondersteunt bij het vastleggen van schadegegevens (bijv. na een ongeval of ramp) en het afhandelen daarvan.

Subsidiescomponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning.


Toelichting:

De component ondersteunt het registeren van verleende en ontvangen subsidies inclusief de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt of ontvangen.

VOA-component Component voor het ophalen en versturen van persoonsgerelateerde berichten van/naar de BRP MailBoxServer.


Toelichting:

Het Verzend- en Ontvangststation voor Afnemers (VOA) maakt het mogelijk om persoonsgerelateerde berichten uit te wisselen met de BRP Mailbox-server.

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening.


Toelichting:

Bijv. het registeren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. Afhankelijk van het type vergunning kan vergunningverlening binnen verschillende domeinen plaats vinden. Bijv. Omgevingswetvergunningen binnen het Ruimtelijk Domein, Bijzondere Wetten en APV gerelateerde vergunningen binnen Publieksdiensten en Evenementvergunningenen in het Domein Openbare Orde en Veiligheid. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt.

Verkiezingencomponent Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen.


Toelichting:


WOZ-beheercomponent Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ).


Toelichting:


WOZ-taxatiecomponent Component voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken.


Toelichting:

Component voor het registeren van de WOZ waarden bij objecten.

WOZ-voormeldingcomponent Component die via webtechnologie aan inwoners veilig toegang biedt tot de actuele WOZ gegevens met de mogelijkheid hierop te reageren.


Toelichting: