Overzicht referentiecomponenten Openbare orde en veiligheid


Hieronder staan alle referentiecomponenten met beschrijving, toelichting en bijbehorende applicatiefuncties van Openbare orde en veiligheid. Elke regel in deze tabel linkt naar de uitgebreide informatie behorende bij een referentiecomponent. Voor de relatie met softwareproducten moet u de softwarecatalogus raadplegen.

De view: [[]] bevat de volgende referentiecomponenten:

Referentiecomponent Beschrijving Functies
(Andere) gemeente


Toelichting:


(Andere) gemeente


Toelichting:


(Andere) gemeente


Toelichting:


(Door)ontwikkelen platformdienst Het inrichten en doorontwikkelen van de platformdienst


Toelichting:


...


Toelichting:


AANVRAAG Verzoek om toestemming tot uitvoering van een activiteit.


Toelichting:

Bron: Visie Digitaal Stelsel Omgevingswet 2024, par. 4.3; 10-11-2016 Een VERGUNNINGAANVRAAG wordt ingedend bij het Omgevingsloket (van het DSO) en gerouteerd naar het bevoegd gezag.

ACTIVITEIT Een verrichting die gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving.


Toelichting:

Bron: Omgevingswet, art. 1.2 lid 2 (definitie: KING). Het begrip 'activiteit' wordt daar benoemd maar niet gedefinieerd. Voorbeelden van activiteiten (artikel 4.3): - bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het gebruik en het in stand houden van bouwwerken, - milieubelastende activiteiten, - lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk, - wateronttrekkingsactiviteiten, - mijnbouwlocatieactiviteiten, - beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg, een waterstaatswerk, een installatie in een waterstaatswerk, een luchthaven, een hoofdspoorweg, lokale spoorweg of bijzondere spoorweg, - het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden, - activiteiten die cultureel erfgoed betreffen, - activiteiten die werelderfgoed betreffen, - ontgrondingsactiviteiten, - stortingsactiviteiten op zee.

ADVIES Een beredeneerde aanbeveling van een ketenpartner om een bepaalde keuze te maken bij de behandeling van een aanvraag.


Toelichting:

Bron: Omgevingswet, art. 16.11

AIG levering AIG levering - Authentieke Inkomen Gegevens. Je kunt hiermee het verzamelinkomen of belastbare jaarloon opvragen van personen (gebruiker: CAK).


Toelichting:


AIG levering 1.2


Toelichting:


AIG service AIG service - Authentieke Inkomen Gegevens. Je kunt hier mee terugmelden op de BRI.


Toelichting:


AIG service 1.2


Toelichting:


ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAP Bestuursorgaan van een waterschap.


Toelichting:

Bron: Omgevingswet, art. 2.5

AMvB Algemene maatregel van bestuur waarin regels zijn openomen over de fysieke leefomgeving die niet in het omgevingsplan, de waterschapsverordening of de omgevingsverordening zijn opgenomen of die alleen daarin opgenomen mogen worden.


Toelichting:

Bron: Omgevingswet, art. 2.7

API Administration


Toelichting:


API Authentication


Toelichting:


API Gateway


Toelichting:


API Grouping, tagging and organising


Toelichting:


API Management


Toelichting:


API Portal


Toelichting:


API Repository


Toelichting:


API Security


Toelichting:


API Testing


Toelichting:


API Traffic Control


Toelichting:


API Version management and life cycle


Toelichting:


API policy management


Toelichting:


Aanbesteding Het conform wetgeving aanbesteden van opdrachten voor 'werken', 'diensten' of 'leveringen' waarbij bedrijven een offerte kunnen indienen.


Toelichting:

Aabestedingsopdrachten kunnen zich richten op: * 'werken', bijvoorbeeld het bouwen van een fysiek bouwkundig of civieltechnisch object zoals gebouw of tunnel; * 'diensten', bijvoorbeeld het uitvoeren van een verhuizing, het verlenen van juridisch advies of het uitvoeren van een ingenieursopdracht; * 'leveringen', bijvoorbeeld het leveren van (een partij) goederen, bijvoorbeeld koffieautomaten of auto's.

Aanbieden dienst Wanneer een dienstaanbieder een nieuwe dienst heeft gerealiseerd dienen er nog een aantal stappen te worden doorlopen om de dienst initieel beschikbaar te stellen binnen GGI.


Toelichting:


Aanbieden diensten Overkoepelend proces voor het aanbieden van diensten door de GGI-Services aanbieder


Toelichting:


Aanbieden en beheren diensten Overkoepelend proces voor het aanbieden en beheren van diensten door de aanbieder


Toelichting:


Aanbieden informatieobjecten als download Functionaliteit voor het aanbieden en leveren van informatieobjecten als download.


Toelichting:


Aanbieden voorontwerp voor inspraak De desbetreffende stukken worden (digitaal en fysiek) beschikbaar gesteld en de mogelijkheid van inspraak wordt aangekondigd. Specifieke belanghebbenden worden direct uitgenodigd tot reageren. Deze inspraakronde is nog informeel, bedoeld om vroegtijdig reacties te kunnen peilen en meenemen in het definitieve ontwerp van de omgevingsplanwijziging.


Toelichting:


Aanbieden voorontwerp voor inspraak De desbetreffende stukken worden (digitaal en fysiek) beschikbaar gesteld en de mogelijkheid van inspraak wordt aangekondigd. Specifieke belanghebbenden worden direct uitgenodigd tot reageren. Deze inspraakronde is nog informeel, bedoeld om vroegtijdig reacties te kunnen peilen en meenemen in het definitieve ontwerp van de omgevingsplanwijziging.


Toelichting:


Aanbieden voorontwerp voor inspraak De desbetreffende stukken worden (digitaal en fysiek) beschikbaar gesteld en de mogelijkheid van inspraak wordt aangekondigd. Specifieke belanghebbenden worden direct uitgenodigd tot reageren. Deze inspraakronde is nog informeel, bedoeld om vroegtijdig reacties te kunnen peilen en meenemen in het definitieve ontwerp van de omgevingsplanwijziging.


Toelichting:


Aanbieder infrastructuurdiensten De aanbieders van infrastructuurdiensten zijn de leveranciers die in opdracht en onder regie van de service-eigenaar GGI de infrastructuurdiensten leveren.


Toelichting:


Aankondigen en uitnodigen participanten Het voornemen tot opstellen of wijzigen van beleid wordt aangekondigd in lokale of regionale media en sociale media. Leden uit de primaire doelgroep worden direct benaderd, uitgenodigd en aangemoedigd om deel te nemen in het participatietraject. De aankondiging vermeldt doelstelling, afbakening en typering van het onderwerp, contactpersonen en de wijze waarop de participatie wordt georganiseerd. Voor verschillende doelgroepen kan een eigen benadering vereist zijn; met name leeftijdsverschillen spelen hierin een rol.


Toelichting:


Aankondigen en uitnodigen participanten Het voornemen tot opstellen of wijzigen van beleid wordt aangekondigd in lokale of regionale media en sociale media. Leden uit de primaire doelgroep worden direct benaderd, uitgenodigd en aangemoedigd om deel te nemen in het participatietraject. De aankondiging vermeldt doelstelling, afbakening en typering van het onderwerp, contactpersonen en de wijze waarop de participatie wordt georganiseerd. Voor verschillende doelgroepen kan een eigen benadering vereist zijn; met name leeftijdsverschillen spelen hierin een rol.


Toelichting:


Aankondigen en uitnodigen participanten Het voornemen tot opstellen of wijzigen van beleid wordt aangekondigd in lokale of regionale media en sociale media. Leden uit de primaire doelgroep worden direct benaderd, uitgenodigd en aangemoedigd om deel te nemen in het participatietraject. De aankondiging vermeldt doelstelling, afbakening en typering van het onderwerp, contactpersonen en de wijze waarop de participatie wordt georganiseerd. Voor verschillende doelgroepen kan een eigen benadering vereist zijn; met name leeftijdsverschillen spelen hierin een rol.


Toelichting:


Aankondigen toepassing sanctie Het aankondigen van het daadwerkelijk toepassen van de opgelegde sanctie.


Toelichting:


Aankondigen toepassing sanctie Het aankondigen van het daadwerkelijk toepassen van de opgelegde sanctie.


Toelichting:


Aankondigen toepassing sanctie Het aankondigen van het daadwerkelijk toepassen van de opgelegde sanctie.


Toelichting:


Aankopen en ontwikkelen bouwgronden Het door de gemeente aankopen van gronden van derden, het (voorbereiden van het) bouwrijp maken, of het inrichten van andere terreinen voor hun bedoelde bestemming, zoals het inrichten van een stadspark.


Toelichting:


Aanleiding


Toelichting:


Aanleiding


Toelichting:


Aanleiding


Toelichting:


Aanleveren aanvullende informatie Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde benodigde gegevens en bescheiden ontbreken, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.


Toelichting:


Aanleveren aanvullende informatie Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van de incidentmelding of het handhavingsverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de indiener in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.


Toelichting:


Aanleveren aanvullende informatie Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde benodigde gegevens en bescheiden ontbreken, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.


Toelichting:


Aanleveren aanvullende informatie Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van de incidentmelding of het handhavingsverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de indiener in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.


Toelichting:


Aanleveren aanvullende informatie Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde benodigde gegevens en bescheiden ontbreken, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.


Toelichting:


Aanleveren aanvullende informatie Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van de incidentmelding of het handhavingsverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de indiener in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.


Toelichting:


Aanleveren bericht door bron


Toelichting:


Aanleveren brondata Dit bedrijfsproces betreft het voor afnemers geschikt maken en aanleveren van door de eigen organisatie beheerde data, in ruwe vorm of geaggregeerd tot informatieproducten, aan afnemers.


Toelichting:


Aanleveren brondata Dit bedrijfsproces betreft het voor afnemers geschikt maken en aanleveren van door de eigen organisatie beheerde data, in ruwe vorm of geaggregeerd tot informatieproducten, aan afnemers.


Toelichting:


Aanleveren brondata Dit bedrijfsproces betreft het voor afnemers geschikt maken en aanleveren van door de eigen organisatie beheerde data, in ruwe vorm of geaggregeerd tot informatieproducten, aan afnemers.


Toelichting:


Aanleveren gegevens initiatief Het is van belang dat de initiatiefnemer alle relevante informatie zo snel mogelijk aanlevert. Mede op basis van die informatie wordt de regievoerder bepaald en wordt het verkenningsteam samengesteld.


Toelichting:


Aanleveren gegevens initiatief Het is van belang dat de initiatiefnemer alle relevante informatie zo snel mogelijk aanlevert. Mede op basis van die informatie wordt de regievoerder bepaald en wordt het verkenningsteam samengesteld.


Toelichting:


Aanleveren gegevens initiatief Het is van belang dat de initiatiefnemer alle relevante informatie zo snel mogelijk aanlevert. Mede op basis van die informatie wordt de regievoerder bepaald en wordt het verkenningsteam samengesteld.


Toelichting:


Aanleveren gemeentelijk informatie Aanleveren gemeentelijke informatie/regelgeving voor ondernemers


Toelichting:


Aanleveren informatie Ketenpartners leveren opgevraagde aanvullende informatie tijdig aan aan het behandelteam.


Toelichting:


Aanleveren informatie Ketenpartners leveren opgevraagde aanvullende informatie tijdig aan aan het behandelteam.


Toelichting:


Aanleveren informatie Ketenpartners leveren opgevraagde aanvullende informatie tijdig aan aan het behandelteam.


Toelichting:


Aanleveren informatie Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van het toezichtverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de initiatiefnemer van de desbetreffende activiteit in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn aan te leveren.


Toelichting:


Aanleveren informatie Ketenpartners leveren opgevraagde aanvullende informatie tijdig aan aan het behandelteam.


Toelichting:


Aanleveren informatie Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van het sanctietoepassingsverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de initiatiefnemer van de desbetreffende activiteit in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.


Toelichting:


Aanleveren informatie Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van het toezichtverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de initiatiefnemer van de desbetreffende activiteit in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn aan te leveren.


Toelichting:


Aanleveren informatie Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van het sanctietoepassingsverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de initiatiefnemer van de desbetreffende activiteit in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.


Toelichting:


Aanleveren informatie Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van het sanctieverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de initiatiefnemer van de desbetreffende activiteit in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.


Toelichting:


Aanleveren informatie Ketenpartners leveren opgevraagde aanvullende informatie tijdig aan aan het behandelteam.


Toelichting:


Aanleveren informatie Ketenpartners leveren opgevraagde aanvullende informatie tijdig aan aan het behandelteam.


Toelichting:


Aanleveren informatie Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van het sanctieverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de initiatiefnemer van de desbetreffende activiteit in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.


Toelichting:


Aanleveren informatie Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van het sanctieverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de initiatiefnemer van de desbetreffende activiteit in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.


Toelichting:


Aanleveren informatie Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van het sanctietoepassingsverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de initiatiefnemer van de desbetreffende activiteit in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.


Toelichting:


Aanleveren informatie Ketenpartners leveren opgevraagde aanvullende informatie tijdig aan aan het behandelteam.


Toelichting:


Aanleveren informatie Ketenpartners leveren opgevraagde aanvullende informatie tijdig aan aan het behandelteam.


Toelichting:


Aanleveren ontbrekende informatie Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van de aanvraag vereiste gegevens ontbreken, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.


Toelichting:


Aanleveren ontbrekende informatie Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van de aanvraag vereiste gegevens ontbreken, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.


Toelichting:


Aanleveren ontbrekende informatie Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van de aanvraag vereiste gegevens ontbreken, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.


Toelichting:


Aanleveren toepasbare regels De bij de vastgestelde omgevingsplanwijziging horende toepasbare regels worden (geautomatiseerd) aangeleverd bij het Digitale Stelsel Omgevingswet zodat deze beschikbaar komen voor een ieder bij het oriënteren op en indienen van aanvragen voor het ondernemen van activiteiten in de fysieke leefomgeving. Het is van belang het aanleveren van de toepasbare regels te koppelen aan het bekendmaken van de omgevingsplanwijziging. Immers, de toepasbare regels in het DSO moeten bij de regels in het omgevingsplan aansluiten om te voorkomen dat initiatiefnemers verouderde vragenbomen zien.


Toelichting:


Aanleveren toepasbare regels De bij de vastgestelde omgevingsplanwijziging horende toepasbare regels worden (geautomatiseerd) aangeleverd bij het Digitale Stelsel Omgevingswet zodat deze beschikbaar komen voor een ieder bij het oriënteren op en indienen van aanvragen voor het ondernemen van activiteiten in de fysieke leefomgeving. Het is van belang het aanleveren van de toepasbare regels te koppelen aan het bekendmaken van de omgevingsplanwijziging. Immers, de toepasbare regels in het DSO moeten bij de regels in het omgevingsplan aansluiten om te voorkomen dat initiatiefnemers verouderde vragenbomen zien.


Toelichting:


Aanleveren toepasbare regels De bij de vastgestelde omgevingsplanwijziging horende toepasbare regels worden (geautomatiseerd) aangeleverd bij het Digitale Stelsel Omgevingswet zodat deze beschikbaar komen voor een ieder bij het oriënteren op en indienen van aanvragen voor het ondernemen van activiteiten in de fysieke leefomgeving. Het is van belang het aanleveren van de toepasbare regels te koppelen aan het bekendmaken van de omgevingsplanwijziging. Immers, de toepasbare regels in het DSO moeten bij de regels in het omgevingsplan aansluiten om te voorkomen dat initiatiefnemers verouderde vragenbomen zien.


Toelichting:


Aanleveren van areaalgegevens voor wegbeheer Functionaliteit voor het aanleveren van areaalgegevens voor wegbeheer.


Toelichting:

Bijv. gegevens over de verharding, de markering, de groenvoorziening, bouwkundige gegevens van kunstwerken en Dynamisch Verkeersmanagementsystemen. Het betreft zowel de topografische gegevens met administratieve kenmerken, als juridische documenten, beheerplannen, handboeken en dergelijke. Na aanleg of reconstructie van bijv.een weg zijn areaalgegevens nodig voor het beheer van die weg.

Aanleveren van informatie Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om informatie aan te leveren, zoals statistische en verantwoordingsinformatie


Toelichting:


Aanleveren van informatie Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om informatie aan te leveren, zoals statistische en verantwoordingsinformatie


Toelichting:


Aanleveren van statistische informatie Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om statistische informatie aan te kunnen leveren aan de gemeente.


Toelichting:


Aanleveren van verantwoordingsinformatie Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om verantwoordingsinformatie aan te leveren. Bijvoorbeeld voor de besteding van ter beschikking gesteld budget.


Toelichting:


Aanleveren van zaakinformatie Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om statusinformatie en andere informatie mbt. lopende zaken bij te kunnen werken.


Toelichting:

Bijvoorbeeld wanneer (een deel van) het dienstverleningsproces is uitbesteed aan een ketenpartner, maar de gemeente wel op de hoogte moet blijven van de status. Deze zaakinformatie aanleveren verloopt via berichten, gestructureerd (bijvoorbeeld via StUF berichten) en ongestructureerd (bijvoorbeeld e-mails en documenten).

Aanleveringen BGT Landelijk systeem voor het assembleren van aanleveringen van bronhouders voor de basisregistratie grootschalige topografie. Het Samenwerkingsverband van Bronhouders (SVB) realiseert hiervoor een webportaal en later webservices waar de bestanden kunnen worden aangeleverd.


Toelichting:


Aanmaken c.q. wijzigen klantafspraak Maken van een afspraak tussen klant en professional op een locatie met een bepaald doel.


Toelichting:


Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren processen Functionaliteit voor het uitvoeren en automatiseren van processen


Toelichting:


Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren processen Functionaliteit voor het uitvoeren en automatiseren van processen


Toelichting:


Aanmaken van documenten Functionaliteit voor het toevoegen/aanmaken van nieuwe documenten. Voor het aanmaken zelf zal veelal gebruik worden gemaakt van een kantoorautomatiseringsdocument.


Toelichting:


Aanmaken zaak Functionaliteit voor het aanmaken van een nieuwe zaak en het vastleggen van bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld een zaaknummer).


Toelichting:


Aanmaken zaak Functionaliteit voor het aanmaken van een nieuwe zaak en het vastleggen van bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld een zaaknummer).


Toelichting:


Aanmaken, delen, bijwerken en verwijderen van processen Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van processen


Toelichting:


Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen terugmelding Functionaliteit voor het aanmaken van een terugmelding door geautoriseerde gebruikers


Toelichting:


Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van bedrijven- en instellingengegevens Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van bedrijven- en instellingengegevens (KvK-inschrijvingen vestigingen, activiteiten en werkgelegenheid) conform LISA.


Toelichting:


Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van documenten Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van documenten


Toelichting:


Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van dossiers Functionaliteit voor het groeperen van informatieobjecten (documenten) in één of meerdere dossiers


Toelichting:


Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van medewerkergegevens Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van medewerkergegevens.


Toelichting:


Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van zaken Functionaliteit voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaakgegevens.


Toelichting:


Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken


Toelichting:


Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klantcontacten Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klanten en contactmomenten.


Toelichting:


Aanmelden voor (verscherpt) toezicht Indien bij de beoordeling is geconcludeerd dat meer/frequenter (al dan niet verscherpt) toezicht op de uitvoering van belang is en/of dat bij toezicht meer aandacht besteed wordt aan specifieke aspecten, dan wordt dat meteen ingepland in het VTH-systeem. Daarbij worden eventuele inzichten uit de beoordelingsfase als aandachtspunten aan de toezichthouders meegegeven. Hiermee wordt geborgd dat op het juiste moment de juiste vorm van toezicht plaatsvindt.

Als extra toezicht niet nodig geacht wordt of als er geen specifiek aandachtspunt aan de toezichthouders meegegeven hoeft te worden, dan kan deze processtap worden overgeslagen.
Toelichting:


Aanmelden voor (verscherpt) toezicht Indien bij de beoordeling is geconcludeerd dat meer/frequenter (al dan niet verscherpt) toezicht op de uitvoering van belang is en/of dat bij toezicht meer aandacht besteed wordt aan specifieke aspecten, dan wordt dat meteen ingepland in het VTH-systeem. Daarbij worden eventuele inzichten uit de beoordelingsfase als aandachtspunten aan de toezichthouders meegegeven. Hiermee wordt geborgd dat op het juiste moment de juiste vorm van toezicht plaatsvindt.

Als extra toezicht niet nodig geacht wordt of als er geen specifiek aandachtspunt aan de toezichthouders meegegeven hoeft te worden, dan kan deze processtap worden overgeslagen.
Toelichting:


Aanmelden voor (verscherpt) toezicht Indien bij de beoordeling is geconcludeerd dat meer/frequenter (al dan niet verscherpt) toezicht op de uitvoering van belang is en/of dat bij toezicht meer aandacht besteed wordt aan specifieke aspecten, dan wordt dat meteen ingepland in het VTH-systeem. Daarbij worden eventuele inzichten uit de beoordelingsfase als aandachtspunten aan de toezichthouders meegegeven. Hiermee wordt geborgd dat op het juiste moment de juiste vorm van toezicht plaatsvindt.

Als extra toezicht niet nodig geacht wordt of als er geen specifiek aandachtspunt aan de toezichthouders meegegeven hoeft te worden, dan kan deze processtap worden overgeslagen.
Toelichting:


Aanmelden voor toezicht Indien bij de beoordeling van de aanvraag is geconcludeerd dat toezicht op de uitvoering van belang is en/of dat bij toezicht aandacht besteed wordt aan specifieke aspecten, dan wordt meteen bij het verlenen van de vergunning geborgd dat (extra) toezicht plaatsvindt. Daartoe wordt toezicht op de uitvoering van de vergunde activiteit(en) meteen ingepland in het VTH-systeem. Daarbij worden eventuele inzichten uit de beoordelingsfase van de vergunningaanvraag als aandachtspunten aan de toezichthouders meegegeven. Hiermee wordt geborgd dat op het juiste moment de juiste vorm van toezicht plaatsvindt.

Als toezicht niet nodig geacht wordt of als er geen specifiek aandachtspunt aan de toezichthouders meegegeven hoeft te worden, dan kan deze processtap worden overgeslagen.
Toelichting:


Aanmelden voor toezicht Indien bij de beoordeling van de aanvraag is geconcludeerd dat toezicht op de uitvoering van belang is en/of dat bij toezicht aandacht besteed wordt aan specifieke aspecten, dan wordt meteen bij het verlenen van de vergunning geborgd dat (extra) toezicht plaatsvindt. Daartoe wordt toezicht op de uitvoering van de vergunde activiteit(en) meteen ingepland in het VTH-systeem. Daarbij worden eventuele inzichten uit de beoordelingsfase van de vergunningaanvraag als aandachtspunten aan de toezichthouders meegegeven. Hiermee wordt geborgd dat op het juiste moment de juiste vorm van toezicht plaatsvindt.

Als toezicht niet nodig geacht wordt of als er geen specifiek aandachtspunt aan de toezichthouders meegegeven hoeft te worden, dan kan deze processtap worden overgeslagen.
Toelichting:


Aanmelden voor toezicht Indien bij de beoordeling van de aanvraag is geconcludeerd dat toezicht op de uitvoering van belang is en/of dat bij toezicht aandacht besteed wordt aan specifieke aspecten, dan wordt meteen bij het verlenen van de vergunning geborgd dat (extra) toezicht plaatsvindt. Daartoe wordt toezicht op de uitvoering van de vergunde activiteit(en) meteen ingepland in het VTH-systeem. Daarbij worden eventuele inzichten uit de beoordelingsfase van de vergunningaanvraag als aandachtspunten aan de toezichthouders meegegeven. Hiermee wordt geborgd dat op het juiste moment de juiste vorm van toezicht plaatsvindt.

Als toezicht niet nodig geacht wordt of als er geen specifiek aandachtspunt aan de toezichthouders meegegeven hoeft te worden, dan kan deze processtap worden overgeslagen.
Toelichting:


Aanpak specifieke probleemgebieden openbare orde en veiligheid Het ontwikkelen van aanpakken voor verschillende veiligheid-gerelateerde probleemgebieden.


Toelichting:

passend bij de afspraken en kaders van de bestuurlijke besluiten en samenwerkingsafspraken over lokale en regionale veiligheid (zie de bedrijfsfuncties 'besluitvorming lokale integrale veiligheid' en 'besluitvorming regionale integrale veiligheid'). Denk hierbij aan maatregelen in het kader van: * winkeldiefstal * terrorisme * verkeersveiligheid * illegale opslag * transport en opslag gevaarlijke stoffen * crisis- en calamiteiten * smart/bel/headshops * brandveiligheid * parkeeroverlast * inbraakpreventie, overvallen, straatroof * outlaw motorgangs * alcohol en drugs * seksueel geweld/ mensensmokkel * wijkveiligheid/ overlast * voetbalgeweld * ondermijning * vrijplaatsen * huiselijk geweld.

Aanpassen aanvraag De initiatiefnemer kan, als de gemeente hem/haar daartoe in de gelegenheid stelt, de aanvraag aanpassen om een of meer kleinere weigeringsgronden op te lossen. Hiertoe zal de procedure opgeschort moeten worden; de inititiefnemer moet hiermee instemmen.


Toelichting:


Aanpassen aanvraag De initiatiefnemer kan, als de gemeente hem/haar daartoe in de gelegenheid stelt, de aanvraag aanpassen om een of meer kleinere weigeringsgronden op te lossen. Hiertoe zal de procedure opgeschort moeten worden; de inititiefnemer moet hiermee instemmen.


Toelichting:


Aanpassen aanvraag De initiatiefnemer kan, als de gemeente hem/haar daartoe in de gelegenheid stelt, de aanvraag aanpassen om een of meer kleinere weigeringsgronden op te lossen. Hiertoe zal de procedure opgeschort moeten worden; de inititiefnemer moet hiermee instemmen.


Toelichting:


Aansluiten afnemers De service-eigenaar GGI beoordeelt of de afnemer voldoet aan alle voorwaarden voor aansluiting op GGI-Services en sluit de afnemer vervolgens aan.


Toelichting:


Aansluiten dienst Overkoepelend proces voor het aansluiten van de dienst


Toelichting:


Aansluiten op GGI-Services Geïnteresseerde gemeenten kunnen toegang aanvragen tot het GGI-Services platform en dynamische aankoopsysteem.


Toelichting:


Aantekenen beroep Dit bedrijfsproces betreft het door een initiatiefnemer of belanghebbende bij de rechter aantekenen van beroep tegen een door het bevoegde gezag in een uitgebreide procedure genomen besluit of tegen een beluit op bezwaar genomen in een reguliere procedure.


Toelichting:


Aantekenen beroep Dit bedrijfsproces betreft het door een initiatiefnemer of belanghebbende bij de rechter aantekenen van beroep tegen een door het bevoegde gezag in een uitgebreide procedure genomen besluit of tegen een beluit op bezwaar genomen in een reguliere procedure.


Toelichting:


Aantekenen beroep Dit bedrijfsproces betreft het door een initiatiefnemer of belanghebbende bij de rechter aantekenen van beroep tegen een door het bevoegde gezag in een uitgebreide procedure genomen besluit of tegen een beluit op bezwaar genomen in een reguliere procedure.


Toelichting:


Aanvraag advies


Toelichting:


Aanvragen van producten en diensten Functionaliteit waarmee burgers of ondernemers producten of diensten kunnen aanvragen en eventueel gewenste aanvullende informatie toe kunnen voegen.


Toelichting:

Bijvoorbeeld een (intelligente) formulierentoepassing waarmee aanvragen kunnen worden gedaan of waarbij na authenticatie bij een bestaande aanvraag gegevens kunnen worden toegevoegd.

Aanvragen van producten en diensten Functionaliteit waarmee burgers of ondernemers producten of diensten kunnen aanvragen en eventueel gewenste aanvullende informatie toe kunnen voegen.


Toelichting:

Bijvoorbeeld een (intelligente) formulierentoepassing waarmee aanvragen kunnen worden gedaan of waarbij na authenticatie bij een bestaande aanvraag gegevens kunnen worden toegevoegd.

Aanvragen vergunningen voor ondernemers


Toelichting:


Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent Component waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes.


Toelichting:

Hierbij kan bijv. gebruik worden gemaakt van persoonsgebonden toegangsmiddelen zoals pasjes.

Accepteren dienst De afnemer accepteert de dienst als deze voldoet aan de gestelde eisen.


Toelichting:


Accommodatiebeheercomponent Component voor het beheren van accommodaties.


Toelichting:

De component ondersteunt het registeren van huurders, incidentele verhuren, planningen voor seizoenen, tarieven, prijsafspraken en factureren. Het component biedt ook mogelijkheden om bijvoorbeeld bezettingsoverzichten en omzetlijsten te genereren voor management doeleinden.

Accorderen concept beschikking (College) Bij complexe en/of beleidsgevoelige vergunningaanvragen accordeert het College de conceptbeschikking. Tevens wordt bepaald of advies aan de Gemeenteraad gevraagd zal worden.


Toelichting:


Accorderen concept beschikking (College) Bij complexe en/of beleidsgevoelige vergunningaanvragen accordeert het College de conceptbeschikking. Tevens wordt bepaald of advies aan de Gemeenteraad gevraagd zal worden.


Toelichting:


Accorderen concept beschikking (College) Bij complexe en/of beleidsgevoelige vergunningaanvragen accordeert het College de conceptbeschikking. Tevens wordt bepaald of advies aan de Gemeenteraad gevraagd zal worden.


Toelichting:


Accorderen concept beschikking (ambtelijk) Voor eenvoudige vergunningaanvragen kan het College het accorderen van conceptbeschikkingen mandateren aan (bijvoorbeeld) een teamleider van het team vergunningverlening.


Toelichting:


Accorderen concept beschikking (ambtelijk) Voor eenvoudige vergunningaanvragen kan het College het accorderen van conceptbeschikkingen mandateren aan (bijvoorbeeld) een teamleider van het team vergunningverlening.


Toelichting:


Accorderen concept beschikking (ambtelijk) Voor eenvoudige vergunningaanvragen kan het College het accorderen van conceptbeschikkingen mandateren aan (bijvoorbeeld) een teamleider van het team vergunningverlening.


Toelichting:


Accorderen definitief besluit Het College ontvangt het definitieve besluit voor wijziging van het omgevingsplan met de beantwoording van de ingediende zienswijzen en accordeert dit. Als er geen zienswijzen zijn ingediend, is het definitieve besluit identiek aan het ontwerpbesluit. In dat geval is geen inhoudelijk accordering nodig (het College heeft het besluit immers voorafgaand aan de terinzagelegging al goedgekeurd).

Afhankelijk van de situatie kan het College besluiten om het definitieve besluit voor wijziging van het omgevingsplan als raadsvoorstel te agenderen bij de Gemeenteraad. De bevoegdheid tot vaststellen (en wijzigen) van het omgevingsplan ligt in beginsel bij de Gemeenteraad maar die kan deze bevoegdheid op onderdelen delegeren naar het College. Voor grote en beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal de Gemeenteraad zelf willen besluiten; voor kleinere en 'postzegel'-aanpassingen prevaleert snelheid en is de goedkeuring van het College afdoende.
Toelichting:


Accorderen definitief besluit Het College ontvangt het definitieve besluit voor wijziging van het omgevingsplan met de beantwoording van de ingediende zienswijzen en accordeert dit. Als er geen zienswijzen zijn ingediend, is het definitieve besluit identiek aan het ontwerpbesluit. In dat geval is geen inhoudelijk accordering nodig (het College heeft het besluit immers voorafgaand aan de terinzagelegging al goedgekeurd).

Afhankelijk van de situatie kan het College besluiten om het definitieve besluit voor wijziging van het omgevingsplan als raadsvoorstel te agenderen bij de Gemeenteraad. De bevoegdheid tot vaststellen (en wijzigen) van het omgevingsplan ligt in beginsel bij de Gemeenteraad maar die kan deze bevoegdheid op onderdelen delegeren naar het College. Voor grote en beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal de Gemeenteraad zelf willen besluiten; voor kleinere en 'postzegel'-aanpassingen prevaleert snelheid en is de goedkeuring van het College afdoende.
Toelichting:


Accorderen definitief besluit Het College ontvangt het definitieve besluit voor wijziging van het omgevingsplan met de beantwoording van de ingediende zienswijzen en accordeert dit. Als er geen zienswijzen zijn ingediend, is het definitieve besluit identiek aan het ontwerpbesluit. In dat geval is geen inhoudelijk accordering nodig (het College heeft het besluit immers voorafgaand aan de terinzagelegging al goedgekeurd).

Afhankelijk van de situatie kan het College besluiten om het definitieve besluit voor wijziging van het omgevingsplan als raadsvoorstel te agenderen bij de Gemeenteraad. De bevoegdheid tot vaststellen (en wijzigen) van het omgevingsplan ligt in beginsel bij de Gemeenteraad maar die kan deze bevoegdheid op onderdelen delegeren naar het College. Voor grote en beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal de Gemeenteraad zelf willen besluiten; voor kleinere en 'postzegel'-aanpassingen prevaleert snelheid en is de goedkeuring van het College afdoende.
Toelichting:


Accorderen integraal advies Afhankelijk van de complexiteit en bestuursgevoeligheid van het dossier is accordering van het integraal advies op bestuursniveau gewenst. Zo nodig informeert het College de Gemeenteraad, voor zover dit nog niet al eerder is gedaan.


Toelichting:


Accorderen integraal advies Afhankelijk van de complexiteit en bestuursgevoeligheid van het dossier is accordering van het integraal advies op bestuursniveau gewenst. Zo nodig informeert het College de Gemeenteraad, voor zover dit nog niet al eerder is gedaan.


Toelichting:


Accorderen integraal advies Afhankelijk van de complexiteit en bestuursgevoeligheid van het dossier is accordering van het integraal advies op bestuursniveau gewenst. Zo nodig informeert het College de Gemeenteraad, voor zover dit nog niet al eerder is gedaan.


Toelichting:


Accorderen ontwerpbesluit Wanneer alle inspraakreacties en adviezen zijn verwerkt tot een definitief ontwerp van de omgevingsplanwijziging, wordt dit als ontwerpbesluit ter goedkeuring aan het College gezonden. Het College accordeert het ontwerpbesluit en geeft het vrij voor formele vaststelling.


Toelichting:


Accorderen ontwerpbesluit Wanneer alle inspraakreacties en adviezen zijn verwerkt tot een definitief ontwerp van de omgevingsplanwijziging, wordt dit als ontwerpbesluit ter goedkeuring aan het College gezonden. Het College accordeert het ontwerpbesluit en geeft het vrij voor formele vaststelling.


Toelichting:


Accorderen ontwerpbesluit Wanneer alle inspraakreacties en adviezen zijn verwerkt tot een definitief ontwerp van de omgevingsplanwijziging, wordt dit als ontwerpbesluit ter goedkeuring aan het College gezonden. Het College accordeert het ontwerpbesluit en geeft het vrij voor formele vaststelling.


Toelichting:


Accorderen opdracht Het College ontvangt de concept opdrachtformulering en accordeert deze.

Afhankelijk van de situatie kan het College besluiten om de opdracht als raadsvoorstel te agenderen bij de Gemeenteraad. De bevoegdheid tot vaststellen (en wijzigen) van het omgevingsplan ligt in beginsel bij de Gemeenteraad maar die kan deze bevoegdheid op onderdelen delegeren naar het College. Voor grote en beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal de Gemeenteraad zelf willen besluiten; voor kleinere en 'postzegel'-aanpassingen prevaleert snelheid en is de goedkeuring van het College afdoende.
Toelichting:


Accorderen opdracht Het College ontvangt de concept opdrachtformulering en accordeert deze.

Afhankelijk van de situatie kan het College besluiten om de opdracht als raadsvoorstel te agenderen bij de Gemeenteraad. De bevoegdheid tot vaststellen (en wijzigen) van het omgevingsplan ligt in beginsel bij de Gemeenteraad maar die kan deze bevoegdheid op onderdelen delegeren naar het College. Voor grote en beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal de Gemeenteraad zelf willen besluiten; voor kleinere en 'postzegel'-aanpassingen prevaleert snelheid en is de goedkeuring van het College afdoende.
Toelichting:


Accorderen opdracht Het College ontvangt de concept opdrachtformulering en accordeert deze.

Afhankelijk van de situatie kan het College besluiten om de opdracht als raadsvoorstel te agenderen bij de Gemeenteraad. De bevoegdheid tot vaststellen (en wijzigen) van het omgevingsplan ligt in beginsel bij de Gemeenteraad maar die kan deze bevoegdheid op onderdelen delegeren naar het College. Voor grote en beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal de Gemeenteraad zelf willen besluiten; voor kleinere en 'postzegel'-aanpassingen prevaleert snelheid en is de goedkeuring van het College afdoende.
Toelichting:


Accorderen uitgangspunten Het College ontvangt de nota van uitgangspunten en accordeert deze.

Afhankelijk van de situatie kan het College besluiten om de nota van uitgangspunten als raadsvoorstel te agenderen bij de Gemeenteraad. De bevoegdheid tot vaststellen (en wijzigen) van het omgevingsplan ligt in beginsel bij de Gemeenteraad maar die kan deze bevoegdheid op onderdelen delegeren naar het College. Voor grote en beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal de Gemeenteraad zelf willen besluiten; voor kleinere en 'postzegel'-aanpassingen prevaleert snelheid en is de goedkeuring van het College afdoende.
Toelichting:


Accorderen uitgangspunten Het College ontvangt de nota van uitgangspunten en accordeert deze.

Afhankelijk van de situatie kan het College besluiten om de nota van uitgangspunten als raadsvoorstel te agenderen bij de Gemeenteraad. De bevoegdheid tot vaststellen (en wijzigen) van het omgevingsplan ligt in beginsel bij de Gemeenteraad maar die kan deze bevoegdheid op onderdelen delegeren naar het College. Voor grote en beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal de Gemeenteraad zelf willen besluiten; voor kleinere en 'postzegel'-aanpassingen prevaleert snelheid en is de goedkeuring van het College afdoende.
Toelichting:


Accorderen uitgangspunten Het College ontvangt de nota van uitgangspunten en accordeert deze.

Afhankelijk van de situatie kan het College besluiten om de nota van uitgangspunten als raadsvoorstel te agenderen bij de Gemeenteraad. De bevoegdheid tot vaststellen (en wijzigen) van het omgevingsplan ligt in beginsel bij de Gemeenteraad maar die kan deze bevoegdheid op onderdelen delegeren naar het College. Voor grote en beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal de Gemeenteraad zelf willen besluiten; voor kleinere en 'postzegel'-aanpassingen prevaleert snelheid en is de goedkeuring van het College afdoende.
Toelichting:


Accorderen voorontwerp Wanneer het voorontwerp van de wijziging gereed is, wordt het aan het College gezonden. Het College geeft het na goedkeuring vrij voor inspraak.


Toelichting:


Accorderen voorontwerp Wanneer het voorontwerp van de wijziging gereed is, wordt het aan het College gezonden. Het College geeft het na goedkeuring vrij voor inspraak.


Toelichting:


Accorderen voorontwerp Wanneer het voorontwerp van de wijziging gereed is, wordt het aan het College gezonden. Het College geeft het na goedkeuring vrij voor inspraak.


Toelichting:


Actieve netwerkmonitoring Verzamelen, combineren en analyseren van IT-gerelateerde beveiligingsinformatie, Cloud Access Security Broker, APT bescherming


Toelichting:


Activabeheer Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie.


Toelichting:


Activiteitmelding Het kunnen melden van meldingsplichtige activiteiten.


Toelichting:


Actoren en rollen Het actoren en rollenmodel toont de (rechts)personen en organisatorische eenheden (actoren) en de verantwoordelijkheden (rollen).

Bedrijfsactor: Een bedrijfsactor is een organisatorische eenheid die in staat is bepaald (actief) gedrag te vertonen. Bron: ArchiMate 2.1 Bedrijfsrol Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. Bron: ArchiMate 2.1
Toelichting:


Administratieve intake Als eerste stap in het verkenningsproces wordt contact gelegd met de initiatiefnemer en wordt een projectdossier aangemaakt met de initiële stukken. Daarbij wordt tevens een 'zaak' aangemaakt die als leidraad dient bij de verdere behandeling. Hier vindt ook een eerste schifting plaats. Bij initiatieven die via de snelserviceformule afgehandeld kunnen worden wordt de initiatiefnemer geadviseerd die route te kiezen. Initiatieven die bij voorbaat kansloos of ongewenst zijn, worden afgewezen.


Toelichting:


Administratieve intake Als eerste stap in het verkenningsproces wordt contact gelegd met de initiatiefnemer en wordt een projectdossier aangemaakt met de initiële stukken. Daarbij wordt tevens een 'zaak' aangemaakt die als leidraad dient bij de verdere behandeling. Hier vindt ook een eerste schifting plaats. Bij initiatieven die via de snelserviceformule afgehandeld kunnen worden wordt de initiatiefnemer geadviseerd die route te kiezen. Initiatieven die bij voorbaat kansloos of ongewenst zijn, worden afgewezen.


Toelichting:


Administratieve intake Als eerste stap in het verkenningsproces wordt contact gelegd met de initiatiefnemer en wordt een projectdossier aangemaakt met de initiële stukken. Daarbij wordt tevens een 'zaak' aangemaakt die als leidraad dient bij de verdere behandeling. Hier vindt ook een eerste schifting plaats. Bij initiatieven die via de snelserviceformule afgehandeld kunnen worden wordt de initiatiefnemer geadviseerd die route te kiezen. Initiatieven die bij voorbaat kansloos of ongewenst zijn, worden afgewezen.


Toelichting:


Administratieve ondersteuning Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken.


Toelichting:


Advanced Persistent Threat (APT) Bescherming tegen een Advanced Persistent Threat (APT). APT is een langdurige en doelgerichte cyberaanval waarbij een onbevoegd persoon onopgemerkt en langdurig toegang krijgt tot een netwerk. Het doel is om continu toegang te krijgen en gegevens te stelen. APT-aanvallen richten zich vooral op landen en organisaties.


Toelichting:


Advies aanvraagvereisten Om te bepalen of in voldoende mate aan de aanvraagvereisten voldaan is, kan advies van een ketenpartner gewenst zijn, met name wanneer regelgeving van ketenpartners relevant is.


Toelichting:


Advies aanvraagvereisten Om te bepalen of in voldoende mate aan de aanvraagvereisten voldaan is, kan advies van een ketenpartner gewenst zijn, met name wanneer regelgeving van ketenpartners relevant is.


Toelichting:


Advies aanvraagvereisten Om te bepalen of in voldoende mate aan de aanvraagvereisten voldaan is, kan advies van een ketenpartner gewenst zijn, met name wanneer regelgeving van ketenpartners relevant is.


Toelichting:


Advies aanvullende informatie Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie.


Toelichting:


Advies aanvullende informatie Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie.


Toelichting:


Advies aanvullende informatie Wanneer ketenpartners betrokken zijn, is het verstandig hen om advies te vragen. Mogelijk beschikken zij over informatie die in het dossier ontbreekt, of hebben zijn juist behoefte aan nog andere ontbrekende informatie.


Toelichting:


Advies aanvullende informatie Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie.


Toelichting:


Advies aanvullende informatie Wanneer ketenpartners betrokken zijn, is het verstandig hen om advies te vragen. Mogelijk beschikken zij over informatie die in het dossier ontbreekt, of hebben zijn juist behoefte aan nog andere ontbrekende informatie.


Toelichting:


Advies aanvullende informatie Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie.


Toelichting:


Advies aanvullende informatie Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie.


Toelichting:


Advies aanvullende informatie Het kan gewenst zijn bij interne deskundigen advies te vragen over het opvragen van aanvullende informatie. Mogelijk is die informatie al binnen de gemeentelijke organisatie aanwezig.


Toelichting:


Advies aanvullende informatie Het kan gewenst zijn bij interne deskundigen advies te vragen over het opvragen van aanvullende informatie. Mogelijk is die informatie al binnen de gemeentelijke organisatie aanwezig.


Toelichting:


Advies aanvullende informatie Het kan gewenst zijn bij interne deskundigen advies te vragen over het opvragen van aanvullende informatie. Mogelijk is die informatie al binnen de gemeentelijke organisatie aanwezig.


Toelichting:


Advies aanvullende informatie Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie.


Toelichting:


Advies aanvullende informatie Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie.


Toelichting:


Advies aanvullende informatie Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie.


Toelichting:


Advies aanvullende informatie Wanneer ketenpartners betrokken zijn, is het verstandig hen om advies te vragen. Mogelijk beschikken zij over informatie die in het dossier ontbreekt, of hebben zijn juist behoefte aan nog andere ontbrekende informatie.


Toelichting:


Advies beoordelen voorgeschiedenis Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over de voorgeschiedenis van het initiatief en de initiatiefnemer.


Toelichting:


Advies beoordelen voorgeschiedenis Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over de voorgeschiedenis van het initiatief en de initiatiefnemer.


Toelichting:


Advies bepalen doelen en onderwerpen Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over doelen en onderwerpen van de uitvoering van het toezicht.


Toelichting:


Advies bepalen doelen en onderwerpen Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over doelen en onderwerpen van de uitvoering van het toezicht.


Toelichting:


Advies bepalen vervolgacties Ketenpartners worden --indien van toepassing-- betrokken bij het bepalen van eventuele vervolgacties. Zij brengen advies uit.


Toelichting:


Advies bepalen vervolgacties Ketenpartners worden --indien van toepassing-- betrokken bij het bepalen van eventuele vervolgacties. Zij brengen advies uit.


Toelichting:


Advies bevoegdheid en uitvoerder Het kan gewenst zijn bij interne deskundigen advies te vragen over welk bestuursorgaan bevoegd gezag is en/of uitvoerder voor de behandeling.


Toelichting:


Advies bevoegdheid en uitvoerder Het kan gewenst zijn bij interne deskundigen advies te vragen over welk bestuursorgaan bevoegd gezag is en/of uitvoerder voor de behandeling.


Toelichting:


Advies bevoegdheid en uitvoerder Het kan gewenst zijn bij interne deskundigen advies te vragen over welk bestuursorgaan bevoegd gezag is en/of uitvoerder voor de behandeling.


Toelichting:


Advies en/of instemming Adviseurs bij ketenpartners brengen namens de ketenpartner advies uit en/of geven instemming. Wanneer relatief lange doorlooptijd nodig is, wordt frequent afgestemd over status en voortgang. Bij overschrijding van de voor instemming geldende termijn geldt geen fictieve instemming.


Toelichting:


Advies en/of instemming Adviseurs bij ketenpartners brengen namens de ketenpartner advies uit en/of geven instemming. Wanneer relatief lange doorlooptijd nodig is, wordt frequent afgestemd over status en voortgang. Bij overschrijding van de voor instemming geldende termijn geldt geen fictieve instemming.


Toelichting:


Advies en/of instemming Adviseurs bij ketenpartners brengen namens de ketenpartner advies uit en/of geven instemming. Wanneer relatief lange doorlooptijd nodig is, wordt frequent afgestemd over status en voortgang. Bij overschrijding van de voor instemming geldende termijn geldt geen fictieve instemming.


Toelichting:


Advies evalueren uitvoering Ketenpartners die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van het toezicht, worden betrokken bij het houden van een evaluatie.


Toelichting:


Advies evalueren uitvoering Ketenpartners die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van het toezicht, worden betrokken bij het houden van een evaluatie.


Toelichting:


Advies geleverd


Toelichting:


Advies geleverd


Toelichting:


Advies geleverd


Toelichting:


Advies inhoudelijk Inhoudelijke afstemming met ketenpartners is gewenst als het onderwerp raakt aan de kaders die door die ketenpartners zijn gesteld in hun regelgeving. De afstemming borgt dat regelgeving van andere overheden correct wordt meegenomen. Bij eenvoudige zaken zal er sprake zijn van inhoudelijk advies van andere bestuursorganen; bij complexe zaken kan nauwere samenwerking nodig zijn; in dat geval is er sprake van ketensamenwerking type III (samen realiseren).

Afstemming/advisering kan informeel als een (telefoon)gesprek plaatsvinden of meer formeel via een adviesnotitie of -rapport, al dan niet officieel vastgesteld.
Toelichting:


Advies inhoudelijk Ketenpartners die een zienswijze hebben ingediend of wier belangen mogelijk geraakt wordt door voorgestelde wijzigingen in de beschikking die het gevolg zijn van ingediende zienswijzen, kunnen geraadpleegd worden.


Toelichting:


Advies inhoudelijk Met name indien het eventuele raadsadvies raakt aan de belangen van ketenpartners is het gewenst die ketenpartners te betrekken bij de verwerking van het raadsadvies.


Toelichting:


Advies inhoudelijk Inhoudelijke afstemming met ketenpartners is gewenst als het onderwerp raakt aan de kaders die door die ketenpartners zijn gesteld in hun regelgeving. De afstemming borgt dat regelgeving van andere overheden correct wordt meegenomen. Bij eenvoudige zaken zal er sprake zijn van inhoudelijk advies van andere bestuursorganen; bij complexe zaken kan nauwere samenwerking nodig zijn; in dat geval is er sprake van ketensamenwerking type III (samen realiseren).

Afstemming/advisering kan informeel als een (telefoon)gesprek plaatsvinden of meer formeel via een adviesnotitie of -rapport, al dan niet officieel vastgesteld.
Toelichting:


Advies inhoudelijk Met name indien het eventuele raadsadvies raakt aan de belangen van ketenpartners is het gewenst die ketenpartners te betrekken bij de verwerking van het raadsadvies.


Toelichting:


Advies inhoudelijk Ketenpartners die een zienswijze hebben ingediend of wier belangen mogelijk geraakt wordt door voorgestelde wijzigingen in de beschikking die het gevolg zijn van ingediende zienswijzen, kunnen geraadpleegd worden.


Toelichting:


Advies inhoudelijk Inhoudelijke afstemming met ketenpartners is gewenst als het onderwerp raakt aan de kaders die door die ketenpartners zijn gesteld in hun regelgeving. De afstemming borgt dat regelgeving van andere overheden correct wordt meegenomen. Bij eenvoudige zaken zal er sprake zijn van inhoudelijk advies van andere bestuursorganen; bij complexe zaken kan nauwere samenwerking nodig zijn; in dat geval is er sprake van ketensamenwerking type III (samen realiseren).

Afstemming/advisering kan informeel als een (telefoon)gesprek plaatsvinden of meer formeel via een adviesnotitie of -rapport, al dan niet officieel vastgesteld.
Toelichting:


Advies inhoudelijk Ketenpartners die een zienswijze hebben ingediend of wier belangen mogelijk geraakt wordt door voorgestelde wijzigingen in de beschikking die het gevolg zijn van ingediende zienswijzen, kunnen geraadpleegd worden.


Toelichting:


Advies inhoudelijk Met name indien het eventuele raadsadvies raakt aan de belangen van ketenpartners is het gewenst die ketenpartners te betrekken bij de verwerking van het raadsadvies.


Toelichting:


Advies integrale afweging Ketenpartners worden betrokken bij het maken van de integrale afweging over het al dan niet opleggen van een sanctie. Zij adviseren daarbij vanuit hun eigen expertise en rol.


Toelichting:


Advies integrale afweging Ketenpartners worden betrokken bij het maken van de integrale afweging over het al dan niet opleggen van een sanctie. Zij adviseren daarbij vanuit hun eigen expertise en rol.


Toelichting:


Advies integrale afweging Ketenpartners worden betrokken bij het maken van de integrale afweging over het al dan niet opleggen van een sanctie. Zij adviseren daarbij vanuit hun eigen expertise en rol.


Toelichting:


Advies kaders en reikwijdte Bij de voorbereiding is advies met betrekking tot kaders en reikwijdte vanuit de ketenpartners gewenst, met name. waar sprake is van beleidsdoorwerking vanuit andere (hogere) bestuursorganen of waar mogelijk sprake is van strijdigheid tussen belangen van bestuursorganen.


Toelichting:


Advies kaders en reikwijdte Bij de voorbereiding is advies met betrekking tot kaders en reikwijdte vanuit de ketenpartners gewenst, met name. waar sprake is van beleidsdoorwerking vanuit andere (hogere) bestuursorganen of waar mogelijk sprake is van strijdigheid tussen belangen van bestuursorganen.


Toelichting:


Advies kaders en reikwijdte Bij de voorbereiding is advies met betrekking tot kaders en reikwijdte vanuit de ketenpartners gewenst, met name. waar sprake is van beleidsdoorwerking vanuit andere (hogere) bestuursorganen of waar mogelijk sprake is van strijdigheid tussen belangen van bestuursorganen.


Toelichting:


Advies legalisatie Ketenpartners worden betrokken bij de controle op concreet uitzicht op legalisatie.


Toelichting:


Advies legalisatie Ketenpartners worden betrokken bij de controle op concreet uitzicht op legalisatie.


Toelichting:


Advies legalisatie Ketenpartners worden betrokken bij de controle op concreet uitzicht op legalisatie.


Toelichting:


Advies maken planning voor toezicht Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over de planning van de uitvoering van het toezicht.


Toelichting:


Advies maken planning voor toezicht Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over de planning van de uitvoering van het toezicht.


Toelichting:


Advies onredelijkheid Ketenpartners worden betrokken bij de controle op onredelijkheid van handhaving.


Toelichting:


Advies onredelijkheid Ketenpartners worden betrokken bij de controle op onredelijkheid van handhaving.


Toelichting:


Advies onredelijkheid Ketenpartners worden betrokken bij de controle op onredelijkheid van handhaving.


Toelichting:


Advies opstellen beschikking Wanneer bij de uitvoering van bestuursdwang kosten gemaakt zijn door ketenpartners, dan komen ook deze kosten in aanmerking voor verhaal. De ketenpartner adviseert in dat geval bij het opstellen van de beschikking.


Toelichting:


Advies opstellen beschikking Wanneer bij de uitvoering van bestuursdwang kosten gemaakt zijn door ketenpartners, dan komen ook deze kosten in aanmerking voor verhaal. De ketenpartner adviseert in dat geval bij het opstellen van de beschikking.


Toelichting:


Advies opstellen beschikking Wanneer bij de uitvoering van bestuursdwang kosten gemaakt zijn door ketenpartners, dan komen ook deze kosten in aanmerking voor verhaal. De ketenpartner adviseert in dat geval bij het opstellen van de beschikking.


Toelichting:


Advies opstellen controlerapport Wanneer ketenpartners bij de uitvoering van de controle betrokken zijn of wanneer tijdens de uitvoering van de controle is gebleken van interbestuurlijke aspecten wordt bij het opstellen van de controlerapport advies gevraagd van de ketenpartners.


Toelichting:


Advies opstellen controlerapport Wanneer ketenpartners bij de uitvoering van de controle betrokken zijn of wanneer tijdens de uitvoering van de controle is gebleken van interbestuurlijke aspecten wordt bij het opstellen van de controlerapport advies gevraagd van de ketenpartners.


Toelichting:


Advies opstellen controlerapport Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van het controlerapport of schrijven delen hiervan. In veel gevallen is een multidisciplinaire aanpak gewenst waarbij alle betrokkenen met elkaar om de tafel zitten om te komen tot de juiste bevindingen en conclusies.


Toelichting:


Advies opstellen controlerapport Wanneer ketenpartners bij de uitvoering van de controle betrokken zijn of wanneer tijdens de uitvoering van de controle is gebleken van interbestuurlijke aspecten wordt bij het opstellen van de controlerapport advies gevraagd van de ketenpartners.


Toelichting:


Advies opstellen controlerapport Wanneer ketenpartners bij de uitvoering van de controle betrokken zijn of wanneer tijdens de uitvoering van de controle is gebleken van interbestuurlijke aspecten wordt bij het opstellen van de controlerapport advies gevraagd van de ketenpartners.


Toelichting:


Advies opstellen controlerapport Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van het controlerapport of schrijven delen hiervan. In veel gevallen is een multidisciplinaire aanpak gewenst waarbij alle betrokkenen met elkaar om de tafel zitten om te komen tot de juiste bevindingen en conclusies.


Toelichting:


Advies opstellen controlerapport Wanneer ketenpartners bij de uitvoering van de controle betrokken zijn of wanneer tijdens de uitvoering van de controle is gebleken van interbestuurlijke aspecten wordt bij het opstellen van de controlerapport advies gevraagd van de ketenpartners.


Toelichting:


Advies opstellen controlerapport Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van het controlerapport of schrijven delen hiervan. In veel gevallen is een multidisciplinaire aanpak gewenst waarbij alle betrokkenen met elkaar om de tafel zitten om te komen tot de juiste bevindingen en conclusies.


Toelichting:


Advies opstellen controlerapport Wanneer ketenpartners bij de uitvoering van de controle betrokken zijn of wanneer tijdens de uitvoering van de controle is gebleken van interbestuurlijke aspecten wordt bij het opstellen van de controlerappo advrties gevraagd van de ketenpartners.


Toelichting:


Advies opstellen controlerapport Wanneer ketenpartners bij de uitvoering van de controle betrokken zijn of wanneer tijdens de uitvoering van de controle is gebleken van interbestuurlijke aspecten wordt bij het opstellen van de controlerappo advrties gevraagd van de ketenpartners.


Toelichting:


Advies opstellen controlerapport Wanneer ketenpartners bij de uitvoering van de controle betrokken zijn of wanneer tijdens de uitvoering van de controle is gebleken van interbestuurlijke aspecten wordt bij het opstellen van de controlerapport advies gevraagd van de ketenpartners.


Toelichting:


Advies opstellen controlerapport Wanneer ketenpartners bij de uitvoering van de controle betrokken zijn of wanneer tijdens de uitvoering van de controle is gebleken van interbestuurlijke aspecten wordt bij het opstellen van de controlerappo advrties gevraagd van de ketenpartners.


Toelichting:


Advies opstellen controlerapport Wanneer ketenpartners bij de uitvoering van de controle betrokken zijn of wanneer tijdens de uitvoering van de controle is gebleken van interbestuurlijke aspecten wordt bij het opstellen van de controlerapport advies gevraagd van de ketenpartners.


Toelichting:


Advies opstellen controlerapport Wanneer ketenpartners bij de uitvoering van de controle betrokken zijn of wanneer tijdens de uitvoering van de controle is gebleken van interbestuurlijke aspecten wordt bij het opstellen van de controlerapport advies gevraagd van de ketenpartners.


Toelichting:


Advies opstellen eindrapport toezicht Ketenpartners die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van het toezicht, worden betrokken bij het opstellen van het eindrapport. Zij adviseren, reviewen en/of leveren een inhoudelijke bijdrage.


Toelichting:


Advies opstellen eindrapport toezicht Ketenpartners die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van het toezicht, worden betrokken bij het opstellen van het eindrapport. Zij adviseren, reviewen en/of leveren een inhoudelijke bijdrage.


Toelichting:


Advies procedure Om te bepalen welke procedure gevolgd gaat worden, kan advies van een ketenpartner gewenst zijn, met name wanneer regelgeving van ketenpartners relevant is.


Toelichting:


Advies procedure Om te bepalen welke procedure gevolgd gaat worden, kan advies van een ketenpartner gewenst zijn, met name wanneer regelgeving van ketenpartners relevant is.


Toelichting:


Advies procedure Om te bepalen welke procedure gevolgd gaat worden, kan advies van een ketenpartner gewenst zijn, met name wanneer regelgeving van ketenpartners relevant is.


Toelichting:


Advies selecteren toezichthouders Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over welke toezichthouders te selecteren.


Toelichting:


Advies selecteren toezichthouders Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over welke toezichthouders te selecteren.


Toelichting:


Advies uitgangspunten In de beginfase bij het opstellen van de uitgangspunten is naast participatie van burgers en bedrijven een inhoudelijke bijdrage van andere bestuursorganen gewenst, teneinde te komen tot een beleid dat aansluit bij de visie en beleid van de andere bestuursorganen.


Toelichting:


Advies uitgangspunten In de beginfase bij het opstellen van de uitgangspunten is naast participatie van burgers en bedrijven een inhoudelijke bijdrage van andere bestuursorganen gewenst, teneinde te komen tot een beleid dat aansluit bij de visie en beleid van de andere bestuursorganen.


Toelichting:


Advies uitgangspunten In de beginfase bij het opstellen van de uitgangspunten is naast participatie van burgers en bedrijven een inhoudelijke bijdrage van andere bestuursorganen gewenst, teneinde te komen tot een beleid dat aansluit bij de visie en beleid van de andere bestuursorganen.


Toelichting:


Advies uitvoeren bestuursdwang Ketenpartners kan worden gevraagd te adviseren of mee te helpen bij de uitvoering van het toepassen van bestuursdwang.


Toelichting:


Advies uitvoeren bestuursdwang Ketenpartners kan worden gevraagd te adviseren of mee te helpen bij de uitvoering van het toepassen van bestuursdwang.


Toelichting:


Advies uitvoeren bestuursdwang Ketenpartners kan worden gevraagd te adviseren of mee te helpen bij de uitvoering van het toepassen van bestuursdwang.


Toelichting:


Advies uitvoeren controle In overleg worden deskundigen van ketenpartners betrokken bij de uitvoering van de controle, al dan niet als deelnemer bij een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Advies uitvoeren controle In overleg worden deskundigen van ketenpartners betrokken bij de uitvoering van de controle, al dan niet als deelnemer bij een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Advies uitvoeren controle In overleg worden deskundigen van ketenpartners betrokken bij de uitvoering van de controle, al dan niet als deelnemer bij een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Advies uitvoeren controle In overleg worden deskundigen van ketenpartners betrokken bij de uitvoering van de controle, al dan niet als deelnemer bij een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Advies uitvoeren controle In overleg worden deskundigen van ketenpartners betrokken bij de uitvoering van de controle, al dan niet als deelnemer bij een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Advies uitvoeren controle In overleg worden deskundigen van ketenpartners betrokken bij de uitvoering van de controle, al dan niet als deelnemer bij een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Advies uitvoeren controle In overleg worden deskundigen van ketenpartners betrokken bij de uitvoering van de controle, al dan niet als deelnemer bij een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Advies uitvoeren controle In overleg worden deskundigen van ketenpartners betrokken bij de uitvoering van de controle, al dan niet als deelnemer bij een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Advies uitvoeren controle In overleg worden deskundigen van ketenpartners betrokken bij de uitvoering van de controle, al dan niet als deelnemer bij een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Advies uitvoeren controle In overleg worden deskundigen van ketenpartners betrokken bij de uitvoering van de controle, al dan niet als deelnemer bij een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Advies uitvoeren controle In overleg worden deskundigen van ketenpartners betrokken bij de uitvoering van de controle, al dan niet als deelnemer bij een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Advies urgentie Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het sanctietoepassingsverzoek.


Toelichting:


Advies urgentie Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het verzoek.


Toelichting:


Advies urgentie Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het sanctieverzoek.


Toelichting:


Advies urgentie Om een juist beeld te krijgen van de urgentie kan advies van ketenpartners gewenst zijn.


Toelichting:


Advies urgentie Om een juist beeld te krijgen van de urgentie kan advies van ketenpartners gewenst zijn.


Toelichting:


Advies urgentie Het kan gewenst zijn bij interne deskundigen advies te vragen over de urgentie van de situatie.


Toelichting:


Advies urgentie Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het sanctietoepassingsverzoek.


Toelichting:


Advies urgentie Om een juist beeld te krijgen van de urgentie kan advies van ketenpartners gewenst zijn.


Toelichting:


Advies urgentie Het kan gewenst zijn bij interne deskundigen advies te vragen over de urgentie van de situatie.


Toelichting:


Advies urgentie Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het verzoek.


Toelichting:


Advies urgentie Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het sanctieverzoek.


Toelichting:


Advies urgentie Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het sanctieverzoek.


Toelichting:


Advies urgentie Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het sanctietoepassingsverzoek.


Toelichting:


Advies urgentie Het kan gewenst zijn bij interne deskundigen advies te vragen over de urgentie van de situatie.


Toelichting:


Advies vergunningplicht Om te bepalen of een aangevraagde activiteit vergunningplichtig is, kan advies van een ketenpartner gewenst zijn, met name wanneer regelgeving van ketenpartners relevant is.


Toelichting:


Advies vergunningplicht Om te bepalen of een aangevraagde activiteit vergunningplichtig is, kan advies van een ketenpartner gewenst zijn, met name wanneer regelgeving van ketenpartners relevant is.


Toelichting:


Advies vergunningplicht Om te bepalen of een aangevraagde activiteit vergunningplichtig is, kan advies van een ketenpartner gewenst zijn, met name wanneer regelgeving van ketenpartners relevant is.


Toelichting:


Advies vervolgacties Ketenpartners nemen deel aan de integrale overwegingen bij het bepalen van de vervolgacties wanneer sprake is van interbestuurlijke aspecten..


Toelichting:


Advies vervolgacties Ketenpartners nemen deel aan de integrale overwegingen bij het bepalen van de vervolgacties wanneer sprake is van interbestuurlijke aspecten..


Toelichting:


Advies vervolgacties Ketenpartners nemen deel aan de integrale overwegingen bij het bepalen van de vervolgacties wanneer sprake is van interbestuurlijke aspecten..


Toelichting:


Advies verwerking zienswijze(n) Ketenpartners adviseren vanuit hun specifieke expertise bij het verwerken van de ontvangen zienswijzen.


Toelichting:


Advies verwerking zienswijze(n) Ketenpartners adviseren vanuit hun specifieke expertise bij het verwerken van de ontvangen zienswijzen.


Toelichting:


Advies verwerking zienswijze(n) Ketenpartners adviseren vanuit hun specifieke expertise bij het verwerken van de ontvangen zienswijzen.


Toelichting:


Advies voorbereiden bestuursdwang Ketenpartners kan worden gevraagd te adviseren bij de voorbereiding van het toepassen van bestuursdwang.


Toelichting:


Advies voorbereiden bestuursdwang Ketenpartners kan worden gevraagd te adviseren bij de voorbereiding van het toepassen van bestuursdwang.


Toelichting:


Advies voorbereiden bestuursdwang Ketenpartners kan worden gevraagd te adviseren bij de voorbereiding van het toepassen van bestuursdwang.


Toelichting:


Advies voorbereiding controle Wanneer gevraagd leveren ketenpartners een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Advies voorbereiding controle Wanneer gevraagd leveren ketenpartners een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Advies voorbereiding controle Wanneer gevraagd leveren ketenpartners een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Advies voorbereiding controle Wanneer gevraagd leveren ketenpartners een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Advies voorbereiding controle Wanneer gevraagd leveren ketenpartners een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Advies voorbereiding controle Wanneer gevraagd leveren ketenpartners een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Advies voorbereiding controle Wanneer gevraagd leveren ketenpartners een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Advies voorbereiding controle Wanneer gevraagd leveren ketenpartners een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Advies voorbereiding controle Wanneer gevraagd leveren ketenpartners een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Advies voorbereiding controle Wanneer gevraagd leveren ketenpartners een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Advies voorbereiding controle Wanneer gevraagd leveren ketenpartners een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Advies voorgeschiedenis Het kan gewenst zijn bij interne deskundigen advies te vragen over de voorgeschiedenis van de situatie.


Toelichting:


Advies voorgeschiedenis Ook bij de ketenpartners kan een voorgeschiedenis met betrekking tot het onderwerp van de incidentmelding bekend zijn. Voor een adequate respons is het van belang van die voorgeschiedenis op de hoogte te zijn en hierover advies te vragen van de ketenpartners.


Toelichting:


Advies voorgeschiedenis Het kan gewenst zijn bij interne deskundigen advies te vragen over de voorgeschiedenis van de situatie.


Toelichting:


Advies voorgeschiedenis Ook bij de ketenpartners kan een voorgeschiedenis met betrekking tot het onderwerp van de incidentmelding bekend zijn. Voor een adequate respons is het van belang van die voorgeschiedenis op de hoogte te zijn en hierover advies te vragen van de ketenpartners.


Toelichting:


Advies voorgeschiedenis Ook bij de ketenpartners kan een voorgeschiedenis met betrekking tot het onderwerp van de incidentmelding bekend zijn. Voor een adequate respons is het van belang van die voorgeschiedenis op de hoogte te zijn en hierover advies te vragen van de ketenpartners.


Toelichting:


Advies voorgeschiedenis Het kan gewenst zijn bij interne deskundigen advies te vragen over de voorgeschiedenis van de situatie.


Toelichting:


Adviseren Dit bedrijfsproces betreft het uitbrengen van advies aan een ander bestuursorgaan. De vorm kan uiteenlopen van informeel gesprek tot formele adviesnotitie. Bij een sterk informeel gesprek vallen de processtappen samen en vindt geen formele vaststelling plaats. De uitkomst van dit proces is niet bindend.


Toelichting:


Adviseren Dit bedrijfsproces betreft het uitbrengen van advies aan een ander bestuursorgaan. De vorm kan uiteenlopen van informeel gesprek tot formele adviesnotitie. Bij een sterk informeel gesprek vallen de processtappen samen en vindt geen formele vaststelling plaats. De uitkomst van dit proces is niet bindend.


Toelichting:


Adviseren Dit bedrijfsproces betreft het uitbrengen van advies aan een ander bestuursorgaan. De vorm kan uiteenlopen van informeel gesprek tot formele adviesnotitie. Bij een sterk informeel gesprek vallen de processtappen samen en vindt geen formele vaststelling plaats. De uitkomst van dit proces is niet bindend.


Toelichting:


Adviseren aanpassen beschikking


Toelichting:


Adviseren aanpassen beschikking Inhoudelijk deskundigen adviseren vanuit hun expertise bij het zoeken naar oplossingen voor geschilpunten die naar voren zijn gekomen als gevolg van het indienen van zienswijzen door belanghebbenden.


Toelichting:


Adviseren aanpassen beschikking Inhoudelijk deskundigen adviseren vanuit hun expertise bij het zoeken naar oplossingen voor geschilpunten die naar voren zijn gekomen als gevolg van het indienen van zienswijzen door belanghebbenden.


Toelichting:


Adviseren aanpassen beschikking


Toelichting:


Adviseren aanpassen beschikking Inhoudelijk deskundigen adviseren vanuit hun expertise bij het zoeken naar oplossingen voor geschilpunten die naar voren zijn gekomen als gevolg van het indienen van zienswijzen door belanghebbenden.


Toelichting:


Adviseren aanpassen beschikking


Toelichting:


Adviseren aanpassen besluit


Toelichting:


Adviseren aanpassen besluit


Toelichting:


Adviseren aanpassen besluit


Toelichting:


Adviseren aanvraagvereisten Om te bepalen of de ingediende vergunningaanvraag aan de aanvraagvereisten voldoet, kan advies van een op een deelgebied inhoudelijk deskundige gewenst zijn. Het advies dient met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid.


Toelichting:


Adviseren aanvraagvereisten Om te bepalen of de ingediende vergunningaanvraag aan de aanvraagvereisten voldoet, kan advies van een op een deelgebied inhoudelijk deskundige gewenst zijn. Het advies dient met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid.


Toelichting:


Adviseren aanvraagvereisten Om te bepalen of de ingediende vergunningaanvraag aan de aanvraagvereisten voldoet, kan advies van een op een deelgebied inhoudelijk deskundige gewenst zijn. Het advies dient met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid.


Toelichting:


Adviseren aanvullende informatie Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie.


Toelichting:


Adviseren aanvullende informatie Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie.


Toelichting:


Adviseren aanvullende informatie Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie.


Toelichting:


Adviseren aanvullende informatie Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie.


Toelichting:


Adviseren aanvullende informatie Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie.


Toelichting:


Adviseren aanvullende informatie Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie.


Toelichting:


Adviseren aanvullende informatie Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie.


Toelichting:


Adviseren aanvullende informatie Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie.


Toelichting:


Adviseren benodigde vergunningaanvragen In veel gevallen zijn voor een initiatief meerdere vergunningen nodig. De gemeente adviseert de initiatiefnemer welke vergunningen aan te vragen en, voor elke aanvraag, welke organisatie het bevoegd gezag is waarbij de aanvraag moet worden ingediend. Ook kan de gemeente adviseren of de aanvragen het beste gebundeld ingediend kunnen worden of juist separaat, en in welke volgorde.

NB. In de meeste gevallen is in de eerdere fasen al genoeg bekend geworden om in te schatten welke vergunningen nodig zijn. Daarmee is voor de aanvrager ook bekend welke informatie (tekeningen, rapporten, adviezen, etc.) bij de uiteindelijke aanvragen op tafel moet liggen en kan de aanvrager daar ook naartoe werken. Daarna zullen er op mijlpaalmomenten checks moeten zijn of dat nog hetzelfde is of dat door andere keuzes er iets in is gewijzigd. Deze processtap in de laatste fase is dan meer een finale controle waarin vooral wordt beoordeeld of inderdaad alle informatie gereed is voor de aanvraag.
Toelichting:


Adviseren benodigde vergunningaanvragen In veel gevallen zijn voor een initiatief meerdere vergunningen nodig. De gemeente adviseert de initiatiefnemer welke vergunningen aan te vragen en, voor elke aanvraag, welke organisatie het bevoegd gezag is waarbij de aanvraag moet worden ingediend. Ook kan de gemeente adviseren of de aanvragen het beste gebundeld ingediend kunnen worden of juist separaat, en in welke volgorde.


Toelichting:


Adviseren benodigde vergunningaanvragen In veel gevallen zijn voor een initiatief meerdere vergunningen nodig. De gemeente adviseert de initiatiefnemer welke vergunningen aan te vragen en, voor elke aanvraag, welke organisatie het bevoegd gezag is waarbij de aanvraag moet worden ingediend. Ook kan de gemeente adviseren of de aanvragen het beste gebundeld ingediend kunnen worden of juist separaat, en in welke volgorde.

NB. In de meeste gevallen is in de eerdere fasen al genoeg bekend geworden om in te schatten welke vergunningen nodig zijn. Daarmee is voor de aanvrager ook bekend welke informatie (tekeningen, rapporten, adviezen, etc.) bij de uiteindelijke aanvragen op tafel moet liggen en kan de aanvrager daar ook naartoe werken. Daarna zullen er op mijlpaalmomenten checks moeten zijn of dat nog hetzelfde is of dat door andere keuzes er iets in is gewijzigd. Deze processtap in de laatste fase is dan meer een finale controle waarin vooral wordt beoordeeld of inderdaad alle informatie gereed is voor de aanvraag.
Toelichting:


Adviseren beoordelen voorgeschiedenis Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de voorgeschiedenis van het initiatief en de initiatiefnemer.


Toelichting:


Adviseren beoordelen voorgeschiedenis Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de voorgeschiedenis van het initiatief en de initiatiefnemer.


Toelichting:


Adviseren bepalen doelen en onderwerpen Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over doelen en onderwerpen van de uitvoering van het toezicht.


Toelichting:


Adviseren bepalen doelen en onderwerpen Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over doelen en onderwerpen van de uitvoering van het toezicht.


Toelichting:


Adviseren bepalen vervolgacties Interne deskundigen worden betrokken bij het bepalen van eventuele vervolgacties. Zij brengen advies uit.


Toelichting:


Adviseren bepalen vervolgacties Interne deskundigen worden betrokken bij het bepalen van eventuele vervolgacties. Zij brengen advies uit.


Toelichting:


Adviseren bevoegdheid en uitvoerder Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over welke partij bevoegd gezag en/of uitvoerder is voor de behandeling van het sanctietoepassingsverzoek.


Toelichting:


Adviseren bevoegdheid en uitvoerder Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over welke partij bevoegd gezag en/of uitvoerder is voor de behandeling van het sanctieverzoek.


Toelichting:


Adviseren bevoegdheid en uitvoerder Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over welke partij bevoegd gezag en/of uitvoerder is voor de behandeling van het sanctietoepassingsverzoek.


Toelichting:


Adviseren bevoegdheid en uitvoerder Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over welke partij bevoegd gezag en/of uitvoerder is voor de behandeling van het sanctieverzoek.


Toelichting:


Adviseren bevoegdheid en uitvoerder Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over welke partij bevoegd gezag en/of uitvoerder is voor de behandeling van het sanctieverzoek.


Toelichting:


Adviseren bevoegdheid en uitvoerder Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over welke partij bevoegd gezag en/of uitvoerder is voor de behandeling van het sanctietoepassingsverzoek.


Toelichting:


Adviseren evalueren uitvoering Interne adviseurs die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van het toezicht, worden betrokken bij het houden van een evaluatie.


Toelichting:


Adviseren evalueren uitvoering Interne adviseurs die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van het toezicht, worden betrokken bij het houden van een evaluatie.


Toelichting:


Adviseren integrale afweging Adviseurs binnen de eigen organisatie worden betrokken bij het maken van de integrale afweging over het al dan niet opleggen van een sanctie. Zij adviseren daarbij vanuit hun eigen expertise en rol.


Toelichting:


Adviseren integrale afweging Adviseurs binnen de eigen organisatie worden betrokken bij het maken van de integrale afweging over het al dan niet opleggen van een sanctie. Zij adviseren daarbij vanuit hun eigen expertise en rol.


Toelichting:


Adviseren integrale afweging Adviseurs binnen de eigen organisatie worden betrokken bij het maken van de integrale afweging over het al dan niet opleggen van een sanctie. Zij adviseren daarbij vanuit hun eigen expertise en rol.


Toelichting:


Adviseren legalisatie Adviseurs binnen de eigen organisatie worden betrokken bij de controle op concreet uitzicht op legalisatie.


Toelichting:


Adviseren legalisatie Adviseurs binnen de eigen organisatie worden betrokken bij de controle op concreet uitzicht op legalisatie.


Toelichting:


Adviseren legalisatie Adviseurs binnen de eigen organisatie worden betrokken bij de controle op concreet uitzicht op legalisatie.


Toelichting:


Adviseren maken planning voor toezicht Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de planning van de uitvoering van het toezicht.


Toelichting:


Adviseren maken planning voor toezicht Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de planning van de uitvoering van het toezicht.


Toelichting:


Adviseren onredelijkheid Adviseurs binnen de eigen organisatie worden betrokken bij de controle op onredelijkheid van handhaving.


Toelichting:


Adviseren onredelijkheid Adviseurs binnen de eigen organisatie worden betrokken bij de controle op onredelijkheid van handhaving.


Toelichting:


Adviseren onredelijkheid Adviseurs binnen de eigen organisatie worden betrokken bij de controle op onredelijkheid van handhaving.


Toelichting:


Adviseren opstellen beschikking Interne deskundigen kan worden gevraagd te adviseren bij het opstellen van de kostenverhaalsbeschikking wanneer zij betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de bestuursdwang.


Toelichting:


Adviseren opstellen beschikking Interne deskundigen kan worden gevraagd te adviseren bij het opstellen van de kostenverhaalsbeschikking wanneer zij betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de bestuursdwang.


Toelichting:


Adviseren opstellen beschikking Interne deskundigen kan worden gevraagd te adviseren bij het opstellen van de kostenverhaalsbeschikking wanneer zij betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de bestuursdwang.


Toelichting:


Adviseren opstellen controlerapport Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van het controlerapport of schrijven delen hiervan. In veel gevallen is een multidisciplinaire aanpak gewenst waarbij alle betrokkenen met elkaar om de tafel zitten om te komen tot de juiste bevindingen en conclusies.


Toelichting:


Adviseren opstellen controlerapport Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van het controlerapport of schrijven delen hiervan. In veel gevallen is een multidisciplinaire aanpak gewenst waarbij alle betrokkenen met elkaar om de tafel zitten om te komen tot de juiste bevindingen en conclusies.


Toelichting:


Adviseren opstellen controlerapport Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van het controlerapport of schrijven delen hiervan. In veel gevallen is een multidisciplinaire aanpak gewenst waarbij alle betrokkenen met elkaar om de tafel zitten om te komen tot de juiste bevindingen en conclusies.


Toelichting:


Adviseren opstellen controlerapport Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van het controlerapport of schrijven delen hiervan. In veel gevallen is een multidisciplinaire aanpak gewenst waarbij alle betrokkenen met elkaar om de tafel zitten om te komen tot de juiste bevindingen en conclusies.


Toelichting:


Adviseren opstellen controlerapport Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van het controlerapport of schrijven delen hiervan. In veel gevallen is een multidisciplinaire aanpak gewenst waarbij alle betrokkenen met elkaar om de tafel zitten om te komen tot de juiste bevindingen en conclusies.


Toelichting:


Adviseren opstellen controlerapport Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van het controlerapport of schrijven delen hiervan. In veel gevallen is een multidisciplinaire aanpak gewenst waarbij alle betrokkenen met elkaar om de tafel zitten om te komen tot de juiste bevindingen en conclusies.


Toelichting:


Adviseren opstellen controlerapport Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van het controlerapport of schrijven delen hiervan. In veel gevallen is een multidisciplinaire aanpak gewenst waarbij alle betrokkenen met elkaar om de tafel zitten om te komen tot de juiste bevindingen en conclusies.


Toelichting:


Adviseren opstellen controlerapport Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van het controlerapport of schrijven delen hiervan. In veel gevallen is een multidisciplinaire aanpak gewenst waarbij alle betrokkenen met elkaar om de tafel zitten om te komen tot de juiste bevindingen en conclusies.


Toelichting:


Adviseren opstellen eindrapport toezicht Interne adviseurs die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van het toezicht, worden betrokken bij het opstellen van het eindrapport. Zij adviseren, reviewen en/of leveren een inhoudelijke bijdrage.


Toelichting:


Adviseren opstellen eindrapport toezicht Interne adviseurs die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van het toezicht, worden betrokken bij het opstellen van het eindrapport. Zij adviseren, reviewen en/of leveren een inhoudelijke bijdrage.


Toelichting:


Adviseren opstellen vergunningaanvraag De gemeente adviseert de initiatiefnemer al dan niet gevraagd inzake het opstellen van de benodigde vergunningaanvragen. Het betreft hier uitsluitend praktische en proceduretechnische aspecten van de vergunningaanvragen. Immers, de inhoudelijke aspecten zijn al in het integraal advies verwoord. Daarvan afwijken is onverstandig omdat daarover niet meer afgestemd wordt met de ketenpartners en andere belanghebbenden.


Toelichting:


Adviseren opstellen vergunningaanvraag De gemeente adviseert de initiatiefnemer al dan niet gevraagd inzake het opstellen van de benodigde vergunningaanvragen. Het betreft hier uitsluitend praktische en proceduretechnische aspecten van de vergunningaanvragen. Immers, de inhoudelijke aspecten zijn al in het integraal advies verwoord. Daarvan afwijken is onverstandig omdat daarover niet meer afgestemd wordt met de ketenpartners en andere belanghebbenden.


Toelichting:


Adviseren opstellen vergunningaanvraag De gemeente adviseert de initiatiefnemer al dan niet gevraagd inzake het opstellen van de benodigde vergunningaanvragen. Het betreft hier uitsluitend praktische en proceduretechnische aspecten van de vergunningaanvragen. Immers, de inhoudelijke aspecten zijn al in het integraal advies verwoord. Daarvan afwijken is onverstandig omdat daarover niet meer afgestemd wordt met de ketenpartners en andere belanghebbenden.


Toelichting:


Adviseren over inhoud Bij het opstellen van het (voor)ontwerp is het wenselijk advies te vragen aan deskundigen binnen de organisatie op diverse, relevante, beleidsterreinen.


Toelichting:


Adviseren over inhoud Bij het opstellen van het (voor)ontwerp is het wenselijk advies te vragen aan deskundigen binnen de organisatie op diverse, relevante, beleidsterreinen.


Toelichting:


Adviseren over inhoud Bij het opstellen van het (voor)ontwerp is het wenselijk advies te vragen aan deskundigen binnen de organisatie op diverse, relevante, beleidsterreinen.


Toelichting:


Adviseren over opdracht Bij de opdrachtformulering is het wenselijk advies te vragen aan deskundigen binnen de organisatie op diverse, relevante, beleidsterreinen. Advies kan gaan over reikwijdte, kosten, te betrekken personen en organisaties enzovoorts.


Toelichting:


Adviseren over opdracht Bij de opdrachtformulering is het wenselijk advies te vragen aan deskundigen binnen de organisatie op diverse, relevante, beleidsterreinen. Advies kan gaan over reikwijdte, kosten, te betrekken personen en organisaties enzovoorts.


Toelichting:


Adviseren over opdracht Bij de opdrachtformulering is het wenselijk advies te vragen aan deskundigen binnen de organisatie op diverse, relevante, beleidsterreinen. Advies kan gaan over reikwijdte, kosten, te betrekken personen en organisaties enzovoorts.


Toelichting:


Adviseren over uitgangspunten Net als bij de opdrachtformulering is het ook bij het opstellen van de uitgangspunten wenselijk advies te vragen aan deskundigen binnen de organisatie op diverse, relevante, beleidsterreinen.


Toelichting:


Adviseren over uitgangspunten Net als bij de opdrachtformulering is het ook bij het opstellen van de uitgangspunten wenselijk advies te vragen aan deskundigen binnen de organisatie op diverse, relevante, beleidsterreinen.


Toelichting:


Adviseren over uitgangspunten Net als bij de opdrachtformulering is het ook bij het opstellen van de uitgangspunten wenselijk advies te vragen aan deskundigen binnen de organisatie op diverse, relevante, beleidsterreinen.


Toelichting:


Adviseren procedure Om te bepalen welke procedure gevolgd gaat worden, kan advies van een op een deelgebied inhoudelijk deskundige gewenst zijn. Het advies dient --wanneer op schrift gesteld-- met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid.


Toelichting:


Adviseren procedure Om te bepalen welke procedure gevolgd gaat worden, kan advies van een op een deelgebied inhoudelijk deskundige gewenst zijn. Het advies dient --wanneer op schrift gesteld-- met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid.


Toelichting:


Adviseren procedure Om te bepalen welke procedure gevolgd gaat worden, kan advies van een op een deelgebied inhoudelijk deskundige gewenst zijn. Het advies dient --wanneer op schrift gesteld-- met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid.


Toelichting:


Adviseren reactie of beschikking Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van de reactie of beschikking.


Toelichting:


Adviseren reactie of beschikking Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van de reactie of beschikking.


Toelichting:


Adviseren reactie of beschikking Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van de reactie of beschikking.


Toelichting:


Adviseren selecteren toezichthouders Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over welke toezichthouders te selecteren.


Toelichting:


Adviseren selecteren toezichthouders Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over welke toezichthouders te selecteren.


Toelichting:


Adviseren uitvoeren bestuursdwang Interne deskundigen kan worden gevraagd te adviseren of mee te helpen bij de uitvoering van het toepassen van bestuursdwang.


Toelichting:


Adviseren uitvoeren bestuursdwang Interne deskundigen kan worden gevraagd te adviseren of mee te helpen bij de uitvoering van het toepassen van bestuursdwang.


Toelichting:


Adviseren uitvoeren bestuursdwang Interne deskundigen kan worden gevraagd te adviseren of mee te helpen bij de uitvoering van het toepassen van bestuursdwang.


Toelichting:


Adviseren uitvoeren controle Interne adviseurs worden bij het uitvoeren van de controle betrokken op grond van hun expertise, om deel te nemen aan een bezoek op locatie en om hun visie te geven op de actuele situatie.


Toelichting:


Adviseren uitvoeren controle Interne adviseurs worden bij het uitvoeren van de controle betrokken op grond van hun expertise, om deel te nemen aan een bezoek op locatie en om hun visie te geven op de actuele situatie.


Toelichting:


Adviseren uitvoeren controle Interne adviseurs worden bij het uitvoeren van de controle betrokken op grond van hun expertise, om deel te nemen aan een bezoek op locatie en om hun visie te geven op de actuele situatie.


Toelichting:


Adviseren uitvoeren controle Interne adviseurs worden bij het uitvoeren van de controle betrokken op grond van hun expertise, om deel te nemen aan een bezoek op locatie en om hun visie te geven op de actuele situatie.


Toelichting:


Adviseren uitvoeren controle Interne adviseurs worden bij het uitvoeren van de controle betrokken op grond van hun expertise, om deel te nemen aan een bezoek op locatie en om hun visie te geven op de actuele situatie.


Toelichting:


Adviseren uitvoeren controle Interne adviseurs worden bij het uitvoeren van de controle betrokken op grond van hun expertise, om deel te nemen aan een bezoek op locatie en om hun visie te geven op de actuele situatie.


Toelichting:


Adviseren uitvoeren controle Interne adviseurs worden bij het uitvoeren van de controle betrokken op grond van hun expertise, om deel te nemen aan een bezoek op locatie en om hun visie te geven op de actuele situatie.


Toelichting:


Adviseren uitvoeren controle Interne adviseurs worden bij het uitvoeren van de controle betrokken op grond van hun expertise, om deel te nemen aan een bezoek op locatie en om hun visie te geven op de actuele situatie.


Toelichting:


Adviseren uitvoeren controle Interne adviseurs worden bij het uitvoeren van de controle betrokken op grond van hun expertise, om deel te nemen aan een bezoek op locatie en om hun visie te geven op de actuele situatie.


Toelichting:


Adviseren uitvoeren controle Interne adviseurs worden bij het uitvoeren van de controle betrokken op grond van hun expertise, om deel te nemen aan een bezoek op locatie en om hun visie te geven op de actuele situatie.


Toelichting:


Adviseren uitvoeren controle Interne adviseurs worden bij het uitvoeren van de controle betrokken op grond van hun expertise, om deel te nemen aan een bezoek op locatie en om hun visie te geven op de actuele situatie.


Toelichting:


Adviseren urgentie Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het sanctietoepassingsverzoek.


Toelichting:


Adviseren urgentie Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het sanctietoepassingsverzoek.


Toelichting:


Adviseren urgentie Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het sanctietoepassingsverzoek.


Toelichting:


Adviseren urgentie Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het sanctieverzoek.


Toelichting:


Adviseren urgentie Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het sanctieverzoek.


Toelichting:


Adviseren urgentie Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het sanctieverzoek.


Toelichting:


Adviseren urgentie Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het verzoek.


Toelichting:


Adviseren urgentie Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het verzoek.


Toelichting:


Adviseren vergunningaanvraag


Toelichting:


Adviseren vergunningaanvraag


Toelichting:


Adviseren vergunningaanvraag


Toelichting:


Adviseren vergunningaanvragen Ketenpartners worden betrokken bij het bepalen welke vergunningen benodigd zijn en in welke volgorde die het beste ingediend kunnen worden.


Toelichting:


Adviseren vergunningaanvragen Ketenpartners worden betrokken bij het bepalen welke vergunningen benodigd zijn en in welke volgorde die het beste ingediend kunnen worden.


Toelichting:


Adviseren vergunningaanvragen Ketenpartners worden betrokken bij het bepalen welke vergunningen benodigd zijn en in welke volgorde die het beste ingediend kunnen worden.


Toelichting:


Adviseren vergunningplicht Om te bepalen of een aangevraagde activiteit vergunningplichtig is, kan advies van een op een deelgebied inhoudelijk deskundige gewenst zijn. Het advies --wanneer op schrift gesteld-- dient met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid.


Toelichting:


Adviseren vergunningplicht Om te bepalen of een aangevraagde activiteit vergunningplichtig is, kan advies van een op een deelgebied inhoudelijk deskundige gewenst zijn. Het advies --wanneer op schrift gesteld-- dient met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid.


Toelichting:


Adviseren vergunningplicht Om te bepalen of een aangevraagde activiteit vergunningplichtig is, kan advies van een op een deelgebied inhoudelijk deskundige gewenst zijn. Het advies --wanneer op schrift gesteld-- dient met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid.


Toelichting:


Adviseren vervolgacties Interne adviseurs nemen deel aan de integrale overwegingen bij het bepalen van de vervolgacties.


Toelichting:


Adviseren vervolgacties Interne adviseurs nemen deel aan de integrale overwegingen bij het bepalen van de vervolgacties.


Toelichting:


Adviseren vervolgacties Interne adviseurs nemen deel aan de integrale overwegingen bij het bepalen van de vervolgacties.


Toelichting:


Adviseren verwerking zienswijze(n) Interne adviseurs adviseren vanuit hun specifieke expertise bij het verwerken van de ontvangen zienswijzen.


Toelichting:


Adviseren verwerking zienswijze(n) Interne adviseurs adviseren vanuit hun specifieke expertise bij het verwerken van de ontvangen zienswijzen.


Toelichting:


Adviseren verwerking zienswijze(n) Interne adviseurs adviseren vanuit hun specifieke expertise bij het verwerken van de ontvangen zienswijzen.


Toelichting:


Adviseren voorbereiden bestuursdwang Interne deskundigen kan worden gevraagd te adviseren bij de voorbereiding van het toepassen van bestuursdwang.


Toelichting:


Adviseren voorbereiden bestuursdwang Interne deskundigen kan worden gevraagd te adviseren bij de voorbereiding van het toepassen van bestuursdwang.


Toelichting:


Adviseren voorbereiden bestuursdwang Interne deskundigen kan worden gevraagd te adviseren bij de voorbereiding van het toepassen van bestuursdwang.


Toelichting:


Adviseren voorbereiden controle Wanneer gevraagd leveren interne adviseurs een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Adviseren voorbereiden controle Wanneer gevraagd leveren interne adviseurs een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Adviseren voorbereiden controle Wanneer gevraagd leveren interne adviseurs een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Adviseren voorbereiden controle Wanneer gevraagd leveren interne adviseurs een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Adviseren voorbereiden controle Wanneer gevraagd leveren interne adviseurs een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Adviseren voorbereiden controle Wanneer gevraagd leveren interne adviseurs een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Adviseren voorbereiden controle Wanneer gevraagd leveren interne adviseurs een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Adviseren voorbereiden controle Wanneer gevraagd leveren interne adviseurs een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Adviseren voorbereiden controle Wanneer gevraagd leveren interne adviseurs een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Adviseren voorbereiden controle Wanneer gevraagd leveren interne adviseurs een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Adviseren voorbereiden controle Wanneer gevraagd leveren interne adviseurs een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse.


Toelichting:


Advisering Het verkrijgen van een advies van de gemeente als ketenpartner, naar aanleiding van een concrete vraag of proactief vanuit de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld een informeel gesprek zijn, een formeel rapport of participatie van de gemeente in planvorming van een ander bestuursorgaan.


Toelichting:


Adviseur


Toelichting:


Adviseur (ketenpartner)


Toelichting:


Afhandelen van schade Functionaliteit voor het afhandelen van schadeclaims waarvoor de gemeente aansprakelijk is.


Toelichting:


Afhandeling klantcontactmoment Een contactmoment met een burger of werkgever vastleggen. Datum, reden contact. Resultaat contact, vervolg acties, en vervolgafspraken.


Toelichting:


Afnemer


Toelichting:


Afrekenen van producten en diensten Functionaliteit die burgers of bedrijven in staat stelt om afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen af te rekenen.


Toelichting:


Afrekenen van producten en diensten Functionaliteit die burgers of bedrijven in staat stelt om afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen af te rekenen.


Toelichting:


Afrekening Het afrekenen van afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen


Toelichting:

Bijv. het online betalen voor een aangevraagd paspoort

Afronden toepassing sanctie Het versturen van de beschikking(en), bijwerken van registraties en in gang zetten van vervolgacties.


Toelichting:


Afronden toepassing sanctie Het versturen van de beschikking(en), bijwerken van registraties en in gang zetten van vervolgacties.


Toelichting:


Afronden toepassing sanctie Het versturen van de beschikking(en), bijwerken van registraties en in gang zetten van vervolgacties.


Toelichting:


Afronden toezichthouden Informeren betrokkene, indiener verzoek en andere belanghebbenden over resultaat toezicht.


Toelichting:


Afronden toezichthouden Informeren betrokkene, indiener verzoek en andere belanghebbenden over resultaat toezicht.


Toelichting:


Afsluiten anterieure overeenkomst Voordat de gemeente tijd en geld investeert in de begeleiding van het initiatief en de uitvoering van (voorbereidende) werkzaamheden voor het initiatief zal zij mogelijk een anterieure overeenkomst willen afsluiten met betrekking tot de kosten. De initiatiefnemer ondertekent deze overeenkomst en wordt daarmee (mede) verantwoordelijk voor de te maken kosten.


Toelichting:


Afsluiten anterieure overeenkomst Wanneer de gemeente besluit aan het initiatief te willen meewerken, zal tijd en geld geïnvesteerd moeten worden in de begeleiding van het initiatief en eventueel in de aanpassing van het omgevingsplan en/of in het aanleggen van bepaalde voorzieningen ter plaatse. In veel gevallen zal de gemeente een anterieure overeenkomst willen afsluiten met de initiatiefnemer over wie welke kosten draagt. In bepaalde gevallen wordt deze stap overgeslagen.


Toelichting:


Afsluiten anterieure overeenkomst Wanneer de gemeente besluit aan het initiatief te willen meewerken, zal tijd en geld geïnvesteerd moeten worden in de begeleiding van het initiatief en eventueel in de aanpassing van het omgevingsplan en/of in het aanleggen van bepaalde voorzieningen ter plaatse. In veel gevallen zal de gemeente een anterieure overeenkomst willen afsluiten met de initiatiefnemer over wie welke kosten draagt. In bepaalde gevallen wordt deze stap overgeslagen.


Toelichting:


Afsluiten anterieure overeenkomst Voordat de gemeente tijd en geld investeert in de begeleiding van het initiatief en de uitvoering van (voorbereidende) werkzaamheden voor het initiatief zal zij mogelijk een anterieure overeenkomst willen afsluiten met betrekking tot de kosten. De initiatiefnemer ondertekent deze overeenkomst en wordt daarmee (mede) verantwoordelijk voor de te maken kosten.


Toelichting:


Afsluiten anterieure overeenkomst Wanneer de gemeente besluit aan het initiatief te willen meewerken, zal tijd en geld geïnvesteerd moeten worden in de begeleiding van het initiatief en eventueel in de aanpassing van het omgevingsplan en/of in het aanleggen van bepaalde voorzieningen ter plaatse. In veel gevallen zal de gemeente een anterieure overeenkomst willen afsluiten met de initiatiefnemer over wie welke kosten draagt. In bepaalde gevallen wordt deze stap overgeslagen.


Toelichting:


Afsluiten anterieure overeenkomst Voordat de gemeente tijd en geld investeert in de begeleiding van het initiatief en de uitvoering van (voorbereidende) werkzaamheden voor het initiatief zal zij mogelijk een anterieure overeenkomst willen afsluiten met betrekking tot de kosten. De initiatiefnemer ondertekent deze overeenkomst en wordt daarmee (mede) verantwoordelijk voor de te maken kosten.


Toelichting:


Afsluiten planschade-overeenkomst Wanneer de behandelende organisatie planschaderisico constateert, is het aangaan van een planschadeovereenkomst nodig. De gemeente doet hiervoor een voorstel. Wanneer de initiatiefnemer het voorstel niet accepteert, is dat een belangrijk argument voor de gemeente om de vergunningaanvraag af te wijzen. De gemeente wil immers niet aansprakelijk zijn voor de eventuele planschade die het gevolg is van een (afwijk)activiteit van de initiatiefnemer.


Toelichting:


Afsluiten planschade-overeenkomst Wanneer op basis van de toetsingsadviezen een planschaderisico geconstateerd wordt en er is geen onderliggend plan of overeenkomst, is het afsluiten van een planschadeovereenkomst met de initiatiefnemer wenselijk. Hiertoe wordt de overeenkomst opgesteld en ter ondertekening naar de initiatiefnemer verstuurd. In verband met de beslistermijn wordt niet op de ondertekening door de initiatiefnemer gewacht maar loopt het bedrijfsproces gewoon door. Wel zal de planschadeovereenkomst ondertekend moeten zijn voordat de definitieve beschikking wordt vastgesteld.

Als er geen sprake is van planschaderisico, dan kan deze processtap worden overgeslagen.
Toelichting:


Afsluiten planschade-overeenkomst Wanneer op basis van de toetsingsadviezen een planschaderisico geconstateerd wordt en er is geen onderliggend plan of overeenkomst, is het afsluiten van een planschadeovereenkomst met de initiatiefnemer wenselijk. Hiertoe wordt de overeenkomst opgesteld en ter ondertekening naar de initiatiefnemer verstuurd. In verband met de beslistermijn wordt niet op de ondertekening door de initiatiefnemer gewacht maar loopt het bedrijfsproces gewoon door. Wel zal de planschadeovereenkomst ondertekend moeten zijn voordat de definitieve beschikking wordt vastgesteld.

Als er geen sprake is van planschaderisico, dan kan deze processtap worden overgeslagen.
Toelichting:


Afsluiten planschade-overeenkomst Wanneer de behandelende organisatie planschaderisico constateert, is het aangaan van een planschadeovereenkomst nodig. De gemeente doet hiervoor een voorstel. Wanneer de initiatiefnemer het voorstel niet accepteert, is dat een belangrijk argument voor de gemeente om de vergunningaanvraag af te wijzen. De gemeente wil immers niet aansprakelijk zijn voor de eventuele planschade die het gevolg is van een (afwijk)activiteit van de initiatiefnemer.


Toelichting:


Afsluiten planschade-overeenkomst Wanneer de behandelende organisatie planschaderisico constateert, is het aangaan van een planschadeovereenkomst nodig. De gemeente doet hiervoor een voorstel. Wanneer de initiatiefnemer het voorstel niet accepteert, is dat een belangrijk argument voor de gemeente om de vergunningaanvraag af te wijzen. De gemeente wil immers niet aansprakelijk zijn voor de eventuele planschade die het gevolg is van een (afwijk)activiteit van de initiatiefnemer.


Toelichting:


Afsluiten planschade-overeenkomst Wanneer op basis van de toetsingsadviezen een planschaderisico geconstateerd wordt en er is geen onderliggend plan of overeenkomst, is het afsluiten van een planschadeovereenkomst met de initiatiefnemer wenselijk. Hiertoe wordt de overeenkomst opgesteld en ter ondertekening naar de initiatiefnemer verstuurd. In verband met de beslistermijn wordt niet op de ondertekening door de initiatiefnemer gewacht maar loopt het bedrijfsproces gewoon door. Wel zal de planschadeovereenkomst ondertekend moeten zijn voordat de definitieve beschikking wordt vastgesteld.

Als er geen sprake is van planschaderisico, dan kan deze processtap worden overgeslagen.
Toelichting:


Afspraken maken over gegevensleveringen Bronhouder, afnemer, domeinarchitect, gegevensmakelaar en functionaris voor de gegevensbescherming maken afspraken over gegevensleveringen. Deze afspraken leiden tot één of meer GLO’s. Deze GLO’s zijn input voor de gegevensarchitect. Onderdeel van de afspraken over gegevensleveringen zijn de afspraken over gegevensuitwisselingen. Deze afspraken worden vastgelegd in privacy convenanten en beschrijven de afspraken die tussen partijen gemaakt worden ten aanzien van gegevensuitwisseling en doel of de noodzaak van de gegevensuitwisseling. Als het gaat om een samenwerking tussen partijen, zoals in een sociaal wijkteam, dan kan de gemeente bijvoorbeeld de werkwijze vastleggen in een privacyconvenant. Het is dringend aan te bevelen dat de gemeente dergelijke privacyconvenanten opstelt. Een convenant kan er zijn voor een sociaal wijkteam, maar ook voor een doelgroepgerichte aanpak – zoals overlastgevende jongeren, zorgmijders of voor het Veiligheidshuis. Een privacyconvenant maakt voor alle betrokkenen – inclusief de burgers – duidelijk hoe partijen omgaan met persoonsgegevens en hoe de privacybescherming is geborgd. Convenanten kunnen nooit een wet opzij zetten. Een convenant kan nooit méér bevoegdheden scheppen dan een wet aan de gemeente toekent. Om vast te stellen of een convenant privacy-proof is en past binnen de wettelijke kaders, kan een onafhankelijk partij een PIA (Privacy Impact Assessment) laten uitvoeren. Op landelijk niveau is bij nieuwe wetgeving een PIA’s verplicht. De Tweede Kamer vraagt er altijd om. Op gemeentelijk niveau is er geen verplichting, maar het is wel verstandig om een PIA te laten doen.


Toelichting:


Afsprakenbeheercomponent Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren.


Toelichting:

Afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verlenen van diensten op een bepaald tijdstip. Burgers en bedrijven kunnen via voorzieningen binnen de gemeentelijke website zelf afspraken maken.

Afsprakenbeheercomponent Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren.


Toelichting:

Afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verlenen van diensten op een bepaald tijdstip. Burgers en bedrijven kunnen via voorzieningen binnen de gemeentelijke website zelf afspraken maken.

Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM Het Afsprakenstelsel van eHerkenning waaraan erkende aanbieders moeten voldoen. Deze koppeling betreft het koppelvlak tussen de dienstverlener en de eHerkenningsmakelaar. Zie document 'Samenvatting Afsprakenstel eHerkenning', dat op de website is te vinden. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@eherkenning.nl.


Toelichting:


Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.1


Toelichting:


Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.5


Toelichting:


Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7 Met de release van het Afsprakenstelsel 1.7 krijgen dienstverleners de mogelijkheid om nieuwe functionaliteiten toe te voegen aan eHerkenning. Hiermee wordt de bestaande dienstverlening naar klanten verbeterd, verbreed en eenvoudiger gemaakt.


Toelichting:


Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.9


Toelichting:


Afstemmen detailontwerp Na afstemming van het globaal ontwerp werkt de initiatiefnemer dit verder uit tot een detailontwerp. De uitwerking moet voldoende zijn om een vergunningaanvraag te kunnen opstellen. Ook moet deze de gemeente, ketenpartners en belanghebbenden voldoende zekerheid bieden over de invulling van het plan en de mate waarin het past binnen de door het omgevingsbeleid opgelegde en/of door de betrokken partijen afgesproken kaders.


Toelichting:


Afstemmen detailontwerp Na afstemming van het globaal ontwerp werkt de initiatiefnemer dit verder uit tot een detailontwerp. De uitwerking moet voldoende zijn om een vergunningaanvraag te kunnen opstellen. Ook moet deze de gemeente, ketenpartners en belanghebbenden voldoende zekerheid bieden over de invulling van het plan en de mate waarin het past binnen de door het omgevingsbeleid opgelegde en/of door de betrokken partijen afgesproken kaders.


Toelichting:


Afstemmen detailontwerp Na afstemming van het globaal ontwerp werkt de initiatiefnemer dit verder uit tot een detailontwerp. De uitwerking moet voldoende zijn om een vergunningaanvraag te kunnen opstellen. Ook moet deze de gemeente, ketenpartners en belanghebbenden voldoende zekerheid bieden over de invulling van het plan en de mate waarin het past binnen de door het omgevingsbeleid opgelegde en/of door de betrokken partijen afgesproken kaders.


Toelichting:


Afstemmen globaal ontwerp De eerste stap in de ontwerpfase is die van het globaal ontwerp. Dit wordt opgesteld door de initiatiefnemer, in nauw overleg met de gemeente, de ketenpartners en belanghebbenden. Het globaal ontwerp geeft het initiatief vorm en maakt duidelijk hoe een en ander ingepast wordt in de fysieke leefomgeving. Het bevat evenwel niet een gedetailleerde uitwerking op alle aspecten.


Toelichting:


Afstemmen globaal ontwerp De eerste stap in de ontwerpfase is die van het globaal ontwerp. Dit wordt opgesteld door de initiatiefnemer, in nauw overleg met de gemeente, de ketenpartners en belanghebbenden. Het globaal ontwerp geeft het initiatief vorm en maakt duidelijk hoe een en ander ingepast wordt in de fysieke leefomgeving. Het bevat evenwel niet een gedetailleerde uitwerking op alle aspecten.


Toelichting:


Afstemmen globaal ontwerp De eerste stap in de ontwerpfase is die van het globaal ontwerp. Dit wordt opgesteld door de initiatiefnemer, in nauw overleg met de gemeente, de ketenpartners en belanghebbenden. Het globaal ontwerp geeft het initiatief vorm en maakt duidelijk hoe een en ander ingepast wordt in de fysieke leefomgeving. Het bevat evenwel niet een gedetailleerde uitwerking op alle aspecten.


Toelichting:


Afstemmen ontwerp initiatief Deze fase van het bedrijfsproces richt zich op afstemming met en begeleiding van de initiatiefnemer bij het opstellen van een ontwerp voor het initiatief op basis van de uitkomsten van de verkenningsfase. In deze fase worden belangrijke keuzes gemaakt ten aanzien van ontwerp en inpassing van het initiatief, daartoe worden ketenpartners en (andere) belanghebbenden nauw betrokken in het proces.


Toelichting:


Afstemmen ontwerp initiatief Deze fase van het bedrijfsproces richt zich op afstemming met en begeleiding van de initiatiefnemer bij het opstellen van een ontwerp voor het initiatief op basis van de uitkomsten van de verkenningsfase. In deze fase worden belangrijke keuzes gemaakt ten aanzien van ontwerp en inpassing van het initiatief, daartoe worden ketenpartners en (andere) belanghebbenden nauw betrokken in het proces.


Toelichting:


Afstemmen ontwerp initiatief Deze fase van het bedrijfsproces richt zich op afstemming met en begeleiding van de initiatiefnemer bij het opstellen van een ontwerp voor het initiatief op basis van de uitkomsten van de verkenningsfase. In deze fase worden belangrijke keuzes gemaakt ten aanzien van ontwerp en inpassing van het initiatief, daartoe worden ketenpartners en (andere) belanghebbenden nauw betrokken in het proces.


Toelichting:


Afstemmen regievoering verkenning Om te bepalen welk bestuursorgaan het beste als regievoerder kan optreden is afstemming tussen de ketenpartners gewenst.


Toelichting:


Afstemmen regievoering verkenning Om te bepalen welk bestuursorgaan het beste als regievoerder kan optreden is afstemming tussen de ketenpartners gewenst.


Toelichting:


Afstemmen regievoering verkenning Om te bepalen welk bestuursorgaan het beste als regievoerder kan optreden is afstemming tussen de ketenpartners gewenst.


Toelichting:


Afstemmen rol van gemeente


Toelichting:


Afstemmen rol van gemeente


Toelichting:


Afstemmen rol van gemeente


Toelichting:


Afstemmen vergunningaanvraag Deze fase van het bedrijfsproces richt zich op het afstemmen met en begeleiden van de initiatiefnemer bij het opstellen van de uiteindelijke vergunningaanvraag voor het initiatief. In deze fase wordt geborgd dat de resulterende vergunningaanvraag van dusdanige kwaliteit is dat de vergunningverlening soepel en binnen de gestelde termijn voltooid kan worden.


Toelichting:


Afstemmen vergunningaanvraag Deze fase van het bedrijfsproces richt zich op het afstemmen met en begeleiden van de initiatiefnemer bij het opstellen van de uiteindelijke vergunningaanvraag voor het initiatief. In deze fase wordt geborgd dat de resulterende vergunningaanvraag van dusdanige kwaliteit is dat de vergunningverlening soepel en binnen de gestelde termijn voltooid kan worden.


Toelichting:


Afstemmen vergunningaanvraag Deze fase van het bedrijfsproces richt zich op het afstemmen met en begeleiden van de initiatiefnemer bij het opstellen van de uiteindelijke vergunningaanvraag voor het initiatief. In deze fase wordt geborgd dat de resulterende vergunningaanvraag van dusdanige kwaliteit is dat de vergunningverlening soepel en binnen de gestelde termijn voltooid kan worden.


Toelichting:


Afstemming Het inhoudelijke en procesmatig afstemmen met een partij met wie wordt samengewerkt of waarvan diensten worden betrokken, zodat beiden over de juiste informatie beschikken.


Toelichting:


Afstemming bevoegd gezag Om te bepalen welk bestuursorgaan bevoegd gezag is en/of de vergunningaanvraag zal gaan behandelen, is afstemming met ketenpartners gewenst.


Toelichting:


Afstemming bevoegd gezag Om te bepalen welk bestuursorgaan bevoegd gezag is en/of de vergunningaanvraag zal gaan behandelen, is afstemming met ketenpartners gewenst.


Toelichting:


Afstemming bevoegd gezag Om te bepalen welk bestuursorgaan bevoegd gezag is en/of de vergunningaanvraag zal gaan behandelen, is afstemming met ketenpartners gewenst.


Toelichting:


Afstemming bevoegdheid en uitvoerder Zo nodig wordt met de ketenpartners afgestemd over welke partij bevoegd gezag en/of uitvoerder is voor de behandeling van het sanctietoepassingsverzoek.


Toelichting:


Afstemming bevoegdheid en uitvoerder Zo nodig wordt met de ketenpartners afgestemd over welke partij bevoegd gezag en/of uitvoerder is voor de behandeling van het sanctieverzoek.


Toelichting:


Afstemming bevoegdheid en uitvoerder Zo nodig wordt met de ketenpartners afgestemd over welke partij bevoegd gezag en/of uitvoerder is voor de behandeling van het sanctietoepassingsverzoek.


Toelichting:


Afstemming bevoegdheid en uitvoerder Om te bepalen welk bestuursorgaan bevoegd gezag is en/of de melding zal gaan behandelen, is afstemming met ketenpartners gewenst.


Toelichting:


Afstemming bevoegdheid en uitvoerder Zo nodig wordt met de ketenpartners afgestemd over welke partij bevoegd gezag en/of uitvoerder is voor de behandeling van het sanctieverzoek.


Toelichting:


Afstemming bevoegdheid en uitvoerder Om te bepalen welk bestuursorgaan bevoegd gezag is en/of de melding zal gaan behandelen, is afstemming met ketenpartners gewenst.


Toelichting:


Afstemming bevoegdheid en uitvoerder Om te bepalen welk bestuursorgaan bevoegd gezag is en/of de melding zal gaan behandelen, is afstemming met ketenpartners gewenst.


Toelichting:


Afstemming bevoegdheid en uitvoerder Zo nodig wordt met de ketenpartners afgestemd over welke partij bevoegd gezag en/of uitvoerder is voor de behandeling van het sanctieverzoek.


Toelichting:


"BedrijfsprocessenOmgevingswetgemeenten/id-1372beda-d0b1-4bd2-8953-532f0735f4fb[[:Special:Ask/-5B-5B-2DRefers-20to-20element.Occurs-20in-20view" contains the "[" character as part of a property label and has been classified as invalid.
  • Property "Occurs in view" (as page type) with input value "]][[Categorie:Referentiecomponenten" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
  • In uw zoekopdracht is het gebruik van "" niet gesloten door een bijbehorende "".
]]
{{#show: BedrijfsprocessenOmgevingswetgemeenten/id-1372beda-d0b1-4bd2-8953-532f0735f4fb… overige resultaten
  • Property "Occurs in view" (as page type) with input value "]][[Categorie:Referentiecomponenten" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
  • In uw zoekopdracht is het gebruik van "" niet gesloten door een bijbehorende "".
|?Documentation_nl}}


Toelichting:

{{#show: BedrijfsprocessenOmgevingswetgemeenten/id-1372beda-d0b1-4bd2-8953-532f0735f4fb… overige resultaten
  • Property "Occurs in view" (as page type) with input value "]][[Categorie:Referentiecomponenten" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
  • In uw zoekopdracht is het gebruik van "" niet gesloten door een bijbehorende "".
|?Toelichting_nl}}