Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Overzicht referentiecomponenten Niet domeingebonden

Laatst bewerkt: 30 juni 2022, 09:58:53

Hieronder staan alle referentiecomponenten met beschrijving, toelichting en bijbehorende applicatiefuncties van Niet domeingebonden. Elke regel in deze tabel linkt naar de uitgebreide informatie behorende bij een referentiecomponent. Voor de relatie met softwareproducten moet u de softwarecatalogus raadplegen.


De view: KK02 Bedrijfsfuncties klant en keteninteractie met referentiecomponenten bevat de volgende referentiecomponenten:

Referentiecomponent Beschrijving Functies
Afsprakenbeheercomponent Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren.


Toelichting:

Afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verlenen van diensten op een bepaald tijdstip. Burgers en bedrijven kunnen via voorzieningen binnen de gemeentelijke website zelf afspraken maken.

Archiefbeheercomponent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten.


Toelichting:

De component ondersteunt het beheren van informatieobjecten tijdens de gehele levenscyclus vanaf het eerste ontstaan tot en met definitieve verwijdering via onder andere identificeren, classificeren, archiveren, bewaren en soms vernietigen daarvan. Doelstelling is ondermeer om conform de wettelijke kaders de rechten en plichten van gemeente, burgers en bedrijven te beschrijven. Naast de term "informatieobject" wordt soms ook de term "record" gebruikt. De opslag en ontsluiting van informatieobjecten vindt plaats via de gedeelde functie "Opslaan en ontsluiten informatieobjecten".

Archiefportaalcomponent Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek.


Toelichting:

Bijvoorbeeld functionaliteit om via een openbare webpagina door een catalogus te bladeren, te zoeken op kenmerken en (digitale) kopieën van archiefstukken op te vragen of te bestellen.

Buurtmarktplaatscomponent Component om elektronisch (regionale) informatie over dienstverleners en instellingen te geven.


Toelichting:

Informatie kan als een lijst worden weergegeven maar is via een kaart van de gemeente of buurt.

Cocreatiecomponent Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid.


Toelichting:

De component maakt digitale dialoog en interactie tussen ambtenaren en niet-ambtenaren mogelijk via bijvoorbeeld forumfunctionaliteit, stemfaciliteiten en reactiemogelijkheden.

Digitale-handtekeningcomponent Component om de de authenticiteit te borgen van gekwalificeerde digitale handtekeningen


Toelichting:


Documentcreatiecomponent Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens.


Toelichting:

De component maakt het mogelijk om met behulp van voorgedefinieerde templates, tekstblokken en verwijzingen naar bronsystemen documenten op maat aan te maken. Aanmaak kan volledig automatisch plaatsvinden of er wordt aan een gebruiker gevraagd om eerst een aantal situatieafhankelijke keuzes te maken. Afhankelijk van de configuratie kan opslag van het document al dan niet automatisch plaats vinden.

Documentregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata.


Toelichting:

De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van informatieobjecten (in de 'volksmond': documenten). De component slaat deze gestructureerd en voorzien van de benodigde metadata op en stelt applicaties in staat deze te wijzigen, te verwijderen en aan de hand van een aantal zoekcriteria op te vragen. Opslag vindt plaats conform het informatie-objecten-gedeelte van het RGBZ. Ontsluiting vindt plaats volgens koppelvlakspecificaties zoals CMIS conform de door VNG Realisatie vastgestelde Zaak- en Documentservices.

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren.


Toelichting:

De component biedt mogelijkheden om verschillende soorten formulieren te ontwikkelen met behulp van standaard bouwblokken en functionaliteiten (bijv. voor controles). Het component biedt ondersteuning voor het slim aanroepen van ontwikkelde formulieren (bijv. t.b.v. voorinvulling van al bekende gegevens), het tijdens invulling gebruik maken van functionaliteit die door andere systemen wordt geleverd (bijv. online betaling) en het tijdens invulling realtime opvragen van gegevens die elders zijn opgeslagen (bijv. via webservices).

Gebruikersbeheercomponent Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben.


Toelichting:

De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van Identiteitsgegevens. De component legt vast welke identiteiten een gebruiker kent en welke gebruiksrechten voor objecten, toegangsrechten en regels hieraan gekoppeld zijn. Het component wordt gebruikt in situaties waarin vastgesteld moet worden om welk subject (wie) het gaat en welke rechten het subject heeft voor gebruik van bepaalde systemen.

Kennisbeheercomponent Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers.


Toelichting:

De component ondersteunt bij het in meer of mindere mate gestructureerd vastleggen van informatie die op een later moment of voor anderen bruikbaar kan zijn.

Klantfeedbackcomponent Component voor het registreren en afhandelen van klantfeedback


Toelichting:


Klantgeleidingcomponent Component voor het ondersteunen van klanten bij het vinden van de gewenste dienstverlening.


Toelichting:

De component helpt klanten om, eventueel stapsgewijs, de gewenste dienstverlening te vinden. Het component kan volledig digitaal diensten leveren (bijv. via een vraag-antwoordpatroon binnen de gemeentelijke website) of gebruik maken van een combinatie van fysieke en digitale voorzieningen (bijv. een zelfbedieningszuil).

Klanttevredenheidcomponent Component waarmee tevredenheid van klanten over dienstverlening kan worden gemeten en vastgelegd


Toelichting:

Bijv. via een applicatie waar binnenkomende klantscores via diverse kanalen kunnen worden verzameld en geanalyseerd

Mijngemeentecomponent Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening.


Toelichting:

De component kent authenticatie- en autorisatiemogelijkheden om derden toegang te geven tot persoonlijke informatie of dienstverlening. "Derden" kunnen bijvoorbeeld burgers, bedrijven, instellingen of ketenpartners zijn. Via het component kunnen diverse soorten diensten worden geleverd, bij voorkeur via zelfstandig uit te voeren configuratie van het systeem. Het component maakt gebruik van landelijke bouwstenen voor authenticatie (bijv. DigiD en eHerkenning). Het component wordt bijvoorbeeld ingezet voor het realiseren van een MijnGemeente-portaal.

Onlinebetalingcomponent Component voor het online kunnen betalen.


Toelichting:

De component biedt de mogelijkheid om online te betalen voor aangevraagde of afgenomen producten en diensten (bijv. bij de aanvraag via een eFormulier van een product dat voorafgaand aan levering betaald moet worden).

Outputmanagementcomponent Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren.


Toelichting:

Output van een proces kan een brief, een beschikking of een andersoortig document zijn. Afhankelijk van de kanaalvoorkeur van klant of ketenpartner en de inrichting van de gemeente, moeten deze berichten per e-mail, berichtenbox of printer gestuurd worden. Door hiervoor één generiek component te voorzien, hoeven procesondersteunende systemen deze logica niet in te bouwen.

Producten-en-dienstencataloguscomponent Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven.


Toelichting:

De component biedt de mogelijkheid voor medewerkers om gegevens over beschikbare producten en diensten in te brengen en actueel te houden. Het component biedt eveneens faciliteiten waarmee afnemers van diensten geholpen worden om het door hen gewenste dienst af te kunnen nemen. Ondersteuning kan bijvoorbeeld plaatsvinden via vraag-antwoord dialogen waarbij het te volgen pad dynamisch wordt bepaald of door bij persoonlijke dienstverlening gebruik te maken van reeds bekende gegevens.

Relatiebeheercomponent (CRM) Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties.


Toelichting:

In deze component worden gegevens van klanten, alsmede de contactmomenten bijgehouden.

Samenwerkingscomponent Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel.


Toelichting:

De component maakt het mogelijk dat meerdere personen of organisaties gezamenlijk kunnen werken aan een doel en daarbij maximaal onafhankelijk van elkaar zijn. Het component moet zoveel mogelijk tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk door deelnemers kunnen worden gebruikt. De Engelse term voor deze vorm van samenwerking is: 'collaboration. Een voorbeeld van een samenwerkingsysteem is een extranet dat geschikt is voor samenwerking tussen medewerkers en personen buiten de organisatie. Andere voorbeelden van samenwerkingssystemen zijn publiek aangeboden voorzieningen zoals Office365 of groepsfaciliteiten binnen platforms als Yammer of Facebook.

Scanning-en-imagingcomponent Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager.


Toelichting:

De component maakt het mogelijk om analoge gegevens om te zetten in digitale gegevens die eenvoudig toegankelijk zijn binnen bedrijfsprocessen. Wanneer het omzetten plaatsvindt op een geprotocolleerde en goedgekeurde manier kunnen ontstane digitale gegevens als voldoende authentiek worden beschouwd en kunnen de oorspronkelijke analoge gegevens desgewenst worden vernietigd.

Servicebuscomponent Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties.


Toelichting:

De component ondersteunt het effectief en efficiënt uitwisselen van berichten tussen applicaties binnen en buiten de organisatie. Het component speelt hierbij de rol van 'makelaar' die bemiddelt tussen de berichtleverancier en de berichtontvanger. Het 'bemiddelen' omvat minimaal het ontvangen en afleveren van het bericht maar kan ook allerlei aanvullende functies omvatten (bijv. tussentijds transformeren van berichten).

Sociale mediacomponent Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden.


Toelichting:

De component ondersteunt gebruikers of organisaties bij het naar eigen voorkeur deelnemen aan de berichtenuitwisseling binnen sociale media. Een component kan bestaan in de vorm van een applicatie, app of via het internet toegankelijke portaal-applicatie (bijv. Twitter). Bekende voorbeelden van social media systemen die geschikt zijn voor deelname aan verschillende social media zijn Hootsuite en Tweetdeck.

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening.


Toelichting:

Bijv. het registeren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. Afhankelijk van het type vergunning kan vergunningverlening binnen verschillende domeinen plaats vinden. Bijv. Omgevingswetvergunningen binnen het Ruimtelijk Domein, Bijzondere Wetten en APV gerelateerde vergunningen binnen Publieksdiensten en Evenementvergunningenen in het Domein Openbare Orde en Veiligheid. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt.

Webcontentpublicatie- en beheercomponent Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen.


Toelichting:

De component biedt burgers en bedrijven de mogelijkheid om gepubliceerde informatie te raadplegen en om digitaal diensten af te nemen. Het component biedt functionaliteit voor het voor bereiden en publiceren van content (ook wel CMS genoemd) en biedt eveneens mogelijkheden om functionaliteit die wordt geboden door gespecialiseerde systemen (bijv. een eFormuliersysteem) te integreren binnen de website zodat burgers en bedrijven hiervan zo eenvoudig mogelijk gebruik kunnen maken. De hier bedoelde gespecialiseerde systemen worden hier beschouwd als onderdelen van het website-systeem.

Zelfdiagnosecomponent Component voor zelfdiagnose zodat inwoners duidelijk krijgen wat zij zelf kunnen doen en welke ondersteuning eventueel mogelijk is.


Toelichting:

De component stelt inwoners in staat om aan de hand van een aantal vragen meer duidelijkheid te krijgen over welke verbeteracties zij zelf kunnen ondernemen en voor welke ondersteuningsmaatregelen zij mogelijk in aanmerking komen.

Zoekmachinecomponent Component voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria.


Toelichting:

De componet kan bijv. gebruikt worden om op een gemeentelijke website bezoekers de gelegenheid te geven om via zoekcriteria te zoeken naar bepaalde content.