Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Overzicht referentiecomponenten Fysieke leefomgeving

Laatst bewerkt: 30 juni 2022, 09:58:53

Hieronder staan alle referentiecomponenten met beschrijving, toelichting en bijbehorende applicatiefuncties van Fysieke leefomgeving. Elke regel in deze tabel linkt naar de uitgebreide informatie behorende bij een referentiecomponent. Voor de relatie met softwareproducten moet u de softwarecatalogus raadplegen.


De view: FL02 Bedrijfsfuncties fysieke leefomgeving met referentiecomponenten bevat de volgende referentiecomponenten:

Referentiecomponent Beschrijving Functies
Accommodatiebeheercomponent Component voor het beheren van accommodaties.


Toelichting:

De component ondersteunt het registeren van huurders, incidentele verhuren, planningen voor seizoenen, tarieven, prijsafspraken en factureren. Het component biedt ook mogelijkheden om bijvoorbeeld bezettingsoverzichten en omzetlijsten te genereren voor management doeleinden.

Afvalbeheercomponent Component voor het beheren van afvalopslag en verwerking.


Toelichting:

De component ondersteunt het beheren van de afvalopslag en verwerking.

Afvalinzamelingcomponent Component voor het inzamelen van afval, inclusief routeplanning en het plaatsen van officiele inzamelpunten en containers.


Toelichting:


Archeologiecomponent Component voor het ondersteunen van archeologische werkzaamheden, zoals het registreren van vindplaatsen.


Toelichting:

De component ondersteunt het registereren van archeologische vondsten (wat en waar).

BAG-beheercomponent Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen.


Toelichting:


BGT-beheercomponent Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten).


Toelichting:


BOR-component Component voor het registreren van fysieke objecten die beheerd worden door de gemeente, ondermeer:
  • riolen
  • waterinstallaties
  • gebouwen
  • openbare verlichting
  • wegen
  • groenvoorziening
  • ondergrondse objecten


Toelichting:

De component ondersteunt de registratie van objecten in de openbare ruimte waarvoor de gemeente het beheer uitvoert. De opgeslagen gegevens dienen als uitgangspunt bij het opstellen van planningen en begrotingen voor het onderhoud.

Bestekkencomponent Component voor het maken van bestekken in de openbare ruimte


Toelichting:


Bodembeheercomponent Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO).


Toelichting:


Digitaal ontwerpencomponent Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten


Toelichting:

De component kan ondersteunen bij het analyseren, beslissen of informeren van betrokkenen. CAD-componenten worden met name veel gebruikt bij het inrichten van de openbare ruimte.

Erfpachtrechtcomponent Component voor het registreren en beheren van erfpachten.


Toelichting:

De component ondersteunt het registeren van verleende en ontvangen subsidies inclusief de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt of ontvangen.

Gemeentelijke eigendommencomponent Component voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan.


Toelichting:

De component verzorgd het registeren van objecten waarvan de gemeente eigenaar is. Het betreft niet het registeren van de gegevens van een object zelf (deze staan in het geval van een gebouw al in de BAG) maar biedt inzicht in alle objecten waarvan de gemeente eigenaar is en vult basis gegevens over deze objecten aan met aanvullende informatie die vanuit de rol van eigenaar belangrijk is (bijvoorbeeld gegevens over onderhoud).

Geo-gegevens analysecomponent Component voor het analyseren van gegevens op onder meer ruimtelijke relaties en het achterhalen van ruimtelijke verbanden.


Toelichting:

Bijv. door ruimtelijke analyses te doen van diverse soorten gegevens waarbij een directe (geometrie) of indirecte (bijvoorbeeld adres) verwijzing naar een locatie aanwezig is.

Geo-gegevens inwincomponent Component voor het inwinnen en verwerken van geometrie van locaties.


Toelichting:

Met het laagdrempelig beschikbaar komen van GPS-apparatuur in smartphones of in sensoren wordt het inwinnen en vastleggen van geometrie steeds meer onderdeel van de reguliere werkzaamheden van beheerders, inspecteurs en andere medewerkers die zich vanuit het primaire proces in de buitenruimte begeven. Deze inwin- en beheercomponent kent specialistische functies voor het inwinnen en beheren van ruimtelijke gegevens. Bijv. om gegevens te kunnen relateren op basis van ruimtelijke kenmerken. * Analyseren van ruimtelijke gegevens vindt plaat via de 'Geo-informatie analysecomponent' (waarbij in het mogelijk is dat 1 softwareapplicatie beide referentiecomponenten levert). * Registreren en delen van gegevens gaat via de Data-warehousecomponent waarin actuele en historische gegevens voor analyses en rapportages worden opgeslagen. * Visualiseren kan (ook) plaats vinden met behulp van de Visualisatiecomponent of door bedrijfsapplicaties die (ook) ruimtelijke gegevens presenteren.

Gravenbeheercomponent Component voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en).


Toelichting:

Bijv. het registeren van begraafplaatsen, overledenen, rechthebbenden, graven, uitvaartondernemingen, orders en factureren. Het wettelijk kader is beschreven in de wet op de lijkbezorging, een beheersverordening en een verordening lijkbezoringsrechten.

Havenscomponent Component voor beheren van taken rondom havens zoals ligplaatsbeheer, aanmeervergunningen of innen van havengelden.


Toelichting:

Het component ondersteund de specifieke registratie van gegevens omtrent havens (ligplaatsen, beheer en onderhoud e.d.)

Inspectiecomponent Software die gebruikt wordt bij het vaststellen van de toestand van fysieke objecten in de fysieke leefomgeving (zoals bomen, kunstwerken, beschoeiingen e.d.) en de fysieke leefomgeving als geheel (via de beeldkwaliteit methode van het CROW).


Toelichting:


KLIC-component Component voor informatieuitwisseling met de Kadasterdienst KLIC in het kader van de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION))


Toelichting:

De component ondersteunt de verwerking van grondroedersmeldingen conform de KLIC registratie bij het Kadaster.

Keuringcomponent Software die gebruikt wordt bij het controleren van uitgevoerde werkzaamheden om te bepalen of het opgeleverde resultaat voldoet aan de kwaliteitseisen en overige specificaties zoals beschreven in de opdracht.


Toelichting:


Meldingen openbare ruimtecomponent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties


Toelichting:

De component ondersteunt het ontvangen, registeren en verwerken van MOR (Melding Openbare Ruimte) berichten.

Mobiel-toezicht-en-handhavingcomponent Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid)


Toelichting:

Bijvoorbeeld voor het met tablets controleren van vergunningen.

Modelbeheercomponent Component voor het aanbrengen van samenhang in gegevens en algoritme dat leidt tot een model.


Toelichting:


Monumentencomponent Component voor de ondersteuning van de monumentenadministratie en andere verplichtingen volgend uit de Monumentenwet.


Toelichting:

De component ondersteunt het registreren of toegankelijk maken van gegevens van gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten, archeologische data of overige cultuurhistorische gegevens ten behoeve van het ontwikkelen van beleid op het gebied van het handhaven, conserveren of ontwikkelen van cultuurhistorische en monumentale objecten en gebieden.

Omgevingsbeleidcomponent Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten).


Toelichting:


Parkeerbeheercomponent Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages.


Toelichting:

De component verzorgt het registreren van parkeergelegenheden (wat, waar).

Subsidiescomponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning.


Toelichting:

De component ondersteunt het registeren van verleende en ontvangen subsidies inclusief de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt of ontvangen.

Terreinexploitatiecomponent Component voor het exploiteren van gemeentelijke terreinen


Toelichting:


Toepasbare regelscomponent Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan)


Toelichting:


Vastgoedexploitatiecomponent Component die ondersteuning biedt voor het exploiteren van woningen en ander vastgoed.


Toelichting:

De component zorgt voor het mogelijk maken van exploitatie van gebouwen (registratie gebruik, contracten).

Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven.


Toelichting:


Verkeer- en vervoerinformatiecomponent Component voor het inzichtelijk maken van en sturen op verkeer- en vervoerstromen.


Toelichting:

Voorbeelden zijn: analysetools voor verkeersstroommanagement

Verkeersregelinstallatiecomponent Component voor het beheren van verschillende soorten verkeersregelinstallaties (bijv. stoplichten)


Toelichting:

De component verzorgd het management van verkeersregelinstallaties binnen de gemeente. De component ondersteung ook het aanleggen van netwerken met andere overheden om tot een integraal VRI management te komen in breder (bijvoorbeeld regionaal) verband.

WRO-component Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van WRO-plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit component blijft in gebruik voor het verwerken van lopende procedures ter uitfasering van WRO-plannen naar het Omgevingsplan conform Omgevingswet.


Toelichting:


Wkpb-component Component voor het opstellen van Wkpb-beperkingbesluiten en communicatie met de Landelijke Voorziening en/of Kadaster


Toelichting:

De component ondersteunt het vastleggen en publiceren van gegevens conform de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) naar de daarvoor beschikbare landelijke voorziening