Opvragen aanvullende informatie

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Opvragen aanvullende informatie
Notice.png
Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet. Dit element bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Opvragen van aanvullende informatie wanneer dat nodig is, en de verwerking van de ontvangen informatie in het dossier. (BusinessProcess) Opvragen aanvullende informatie Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College De eerste fase in het bedrijfsproces 'opleggen sanctie' is de intakefase. Deze bestaat uit het registreren van het verzoek en het eventueel sturen van een ontvangstbevestiging; het beoordelen van het verzoek en het toewijzen aan het team dat het verzoek zal behandelen; en het zo nodig opvragen van aanvullende informatie. (BusinessProcess) Intake verzoek opleggen sanctie Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 21-04-2023 17:25:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 21-04-2023 17:25:55 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
BusinessProcess
Documentation   :  Opvragen van aanvullende informatie wanneer dat nodig is, en de verwerking van de ontvangen informatie in het dossier.
Nestingniveau   :  03
VolgordeId   :  025-010-030
Object ID   :  857014c1-0a75-4cbf-bb7e-590d5dafab4d
Object ID_nl   :  857014c1-0a75-4cbf-bb7e-590d5dafab4d
Original ID   :  id-857014c1-0a75-4cbf-bb7e-590d5dafab4d
Semanticsearch   :  opvragen aanvullende informatie
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 okt 2022 om 14:29.