GEMMA opbouw


GEMMA opbouw 1.png

De GEMMA bestaat uit een verzameling samenhangende architectuurproducten.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:

  • De GEMMA Basisarchitectuur: de kern van de GEMMA met daarin o.a. architectuurprincipes en de GEMMA Bedrijfs-, Informatie- en Technische architectuur.
  • GEMMA Thema-architecturen: architectuurbeschrijvingen voor een bepaald thema, zoals 'Beveiliging en Privacy' en 'Zaakgericht werken'.
  • Algemene producten: producten met een meer ondersteunend karakter die op meer plaatsen binnen de GEMMA worden gebruikt, zoals het GEMMA Begrippenkader en het GEMMA Kennismodel.

De onderscheiden producten zijn aan elkaar gerelateerd en bedoeld om samen te gebruiken. Het gebruiksdoel en de doelgroep waartoe een gebruiker behoort bepalen mee welke producten op een bepaald moment het bruikbaarst zijn. Voor meer generieke vragen kunnen basisarchitectuur-producten behulpzaam zijn. Gaat het om een specifiek onderwerp , zoals autorisatie of duurzame toegankelijkheid, dan zal een thema-architectuur bruikbaarder zijn.

Wat is de basisarchitectuur beschrijft de verschillende onderdelen van de basisarchitectuur en de architectuurproducten die daarbinnen vallen.

Wat is een thema-architectuur licht toe dat thema-architecturen een onderwerp vanuit een bepaald perspectief uitwerken en beschrijft welke thema-architecturen er zijn.

Onderstaande afbeelding toont met behulp van de architectuurbeschrijvingstaal Archimate de belangrijkste architectuurproducten in ieder van de drie groepen.

De GEMeentelijke ModelArchitectuur met een verzameling samenhangende kaders, richtlijnen, referentiemodellen en standaarden die gemeenten helpt bij het inrichten van hun IT-omgeving en processen. (BusinessObject) GEMMA Een binnen de GEMMA voor een bepaald thema uitgewerkte architectuur (BusinessObject) Thema-architecturen Het thema 'Zaakgericht Werken' beschrijft het waarom, wat en hoe van zaakgericht werken. (BusinessObject) Zaakgericht werken BusinessObject Werken met API's Thema-architectuur die aspecten met betrekking tot data uitwerkt. Bijvoorbeeld: datamanagement en data-uitwisseling. (BusinessObject) Data BusinessObject Duurzame toegankelijkheid en transparantie Thema-architectuur die privacy- en informatiebeveiliging uitwerkt. De thema-architectuur bevat veel verwijzingen naar voor gemeenten relevante informatie bij o.a. de NORA en de IBD. (BusinessObject) Privacy en Informatiebeveiliging BusinessObject Common Ground BusinessObject Basisarchitectuur De informatiearchitectuur beschrijft de inrichting van de informatievoorziening. Denk aan applicatieservices, applicaties en landelijke voorzieningen. Deze architectuur is als landelijke referentie ontwikkeld en is richtinggevend bij de inrichting van de gemeentelijke informatievoorziening. (BusinessObject) Informatiearchitectuur BusinessObject Applicatie-interfaces In de GEMMA wordt vastgelegd voor welke referentiecomponenten een standaard verplicht of aanbevolen is. De verplichte en aanbevolen standaarden kunnen door gemeenten worden gebruikt bij het opstellen van een pakket van eisen voor het aanschaffen van softwarepakketen. (BusinessObject) Gebruik van standaarden Weergave van de in een gemeente gebruikte referentiecomponenten geordend binnen de bedrijfsfuncties de deze gebruiken (BusinessObject) Referentiecomponente- n en bedrijfsfuncties Weergave van de in een gemeente gebruikte referentiecomponenten geordend binnen de ondersteunde applicatieservices (BusinessObject) Referentiecomponente- n en applicatieservices In het document aanleiding vernieuwing gemeentelijke informatievoorziening wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de noodzaak tot het vernieuwen van de gemeentelijke informatievoorziening. (BusinessObject) Aanleiding vernieuwing gemeentelijke informatievoorziening Een beschrijving van de structuur van de belangrijkste soorten en bronnen van data binnen de organisatie. Binnen de GEMMA beschrijven we applicaties en data in samenhang als onderdeel van de informatiearchitectuur. Data-architectuur wordt niet apart gemodelleerd. (BusinessObject) Data-objecten BusinessObject Strategie en motivatie BusinessObject Kernwaarden Een principe is een normatieve eigenschap van alle systemen in een gegeven situatie of van de wijze waarop die systemen worden gerealiseerd. Bron: ArchiMate (BusinessObject) Achitectuurprincipes BusinessObject Kwaliteitsdoelen The Technology Layer offers infrastructure services (e.g., processing, storage, and communication services) needed to run applications, realized by computer and communication hardware and system software. Bron: ArchiMate 2.1 (BusinessObject) Technische architectuur (niet uitgewerkt) De bedrijfsarchitectuur beschrijft wat de gemeente doet en hoe de gemeente dat doet. De bedrijfsarchitectuur wordt ondersteund door de informatievoorziening. (BusinessObject) Bedrijfsarchitectuur De GEMMA Procesarchitectuur biedt gemeenten ondersteuning bij het inrichten van de gemeentelijke processen. (BusinessObject) Procesarchitectuur BusinessObject Domeinen Een bedrijfsobjectmodel beschrijft de objecten waarmee organisaties te maken hebben. Het gaat met name over de objecten waarover ook gegevens worden vastgelegd. Het bedrijfsobjectmodel creëert een gemeenschappelijke taal voor de meest gebruikte objecten. De toepassing van het bedrijfsobjectmodel ligt vooral in het ondersteunen van organisatiebrede discussies over verantwoordelijkheden voor het beheren van gegevens. (BusinessObject) Bedrijfsobjectmodel Een bedrijfsfunctiemodel beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Het kijkt naar een organisatie als een verzameling van activiteiten die worden uitgevoerd en clustert deze tot logische eenheden die soortgelijke kennis en competenties vragen. De toepassingsmogelijkheden van een bedrijfsfunctiemodel zijn breed. Vanwege de stabiliteit van het model is het erg geschikt om gebruikt te worden als algemeen ankerpunt om andere modellen aan te relateren waarbij in eerste instantie nog niet gesproken wordt over organisatie- en IT-inrichting. (BusinessObject) Bedrijfsfunctiemodel Hoogover beschrijving van de gemaakte fundamentele keuzes voor ontwikkeling van de GEMMA (BusinessObject) Architectuurvisie Groep van producten die relevant zijn voor zowel de basisarchitectuur producten als de thema-architecturen (BusinessObject) Algemene producten Handreiking voor gemeenten hoe zij met GEMMA kunnen werken onder architectuur Dit zijn begeleidende documenten voor de verdere uitwerking van de GEMMA. (BusinessObject) Werken onder architectuur Het GEMMA Begrippenkader geeft uitleg over begrippen die gebruikt worden binnen de GEMMA (BusinessObject) Begrippenkader BusinessObject Doelgroepen Definitie en toelichting op de in GEMMA architectuurmodel gebruikte elementtypen en relatietypen (is dus ook een begrippenkader). (BusinessObject) Kennismodel BusinessObject Werken met GEMMA ArchiMate-model De voor de gemeentelijke informatievoorziening relevante standaarden. Van een standaard worden enkele metagegevens vastgelegd, zoals de status, de beheerder en een verwijzing naar de specificaties van de standaard. Bron: GEMMA Online (BusinessObject) Standaardenlijst BusinessObject Wat is GEMMA Groep van producten van de VNG waarin één of meerdere GEMMA producten worden gebruikt (Grouping) Gebruik van de GEMMA door VNG BusinessObject Softwarecatalogus Korte introductie van en verwijzigen naar (architectuur)projecten met relevantie voor de GEMMA - Wat is Common Ground en hoe sluit het aan op de GEMMA (BusinessObject) VNG-projecten BusinessObject GIBIT Introducte van en verwijzigen naar door VNG ontwikkelde en beheerde standaardspecificaties., waaronder Informatiemodellen, StUF en API's (BusinessObject) VNG- standaardspecificaties Thema-architectuur die zaken rondom gemeentelijke producten en diensten uitwerkt. Bijvoorbeeld de rol van en relatie tussen PDC, UPL, zaaktypen, verwerkingsregister en administratieve handelingen. (BusinessObject) Producten en diensten Thema-architectuur die uitwerkt hoe gemeenten hun informatievoorziening zo kunnen inrichten dat burgers en bedrijven meerdere kanalen kunnen gebruiken waarbij het resultaat hetzelfde is (BusinessObject) Omnichannel BusinessObject Gebeurtenisgedreven werken BusinessObject Geo Groep van projecten die gebruik maken van de GEMMA (BusinessObject) Projectarchitecturen Voor het vastleggen van verwerkingen van (persoons)gegevens vanuit procesapplicaties en de ontsluiting van die gegevens naar geautoriseerde afnemers is de Verwerkingenlogging API-standaard ontwikkeld (BusinessObject) Verwerkingenlogging API project Thema-architectuur die uitwerkt hoe gemeenten hun informatievoorziening zo kunnen inrichten dat burgers en bedrijven meerdere kanalen kunnen gebruiken waarbij het resultaat hetzelfde is (BusinessObject) Omnichannel Ter ondersteuning van de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet ontwikkelt VNG in samenwerking met gemeenten en andere overheidspartijen een doelarchitectuur voor de Omgevingswet. Een doelarchitectuur voor 2022 en daarmee een groeipad voor nu. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet moet onder andere de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht worden vergroot. Bron: GEMMA online (BusinessObject) Omgevingswet Met de T3D architectuur wordt richting gegeven aan initiatieven die gemeenten willen uitvoeren op het gebied van 3D objectbeheer. De T3D architectuur beschrijft welke kaders er zijn en beschrijft daarnaast inrichtingsonafhankelijk wat er nodig is om 3D objectbeheer toe te passen. (BusinessObject) Totaal 3 Dimensionaal (T3D) Wat is Common Ground en hoe sluit het aan op de GEMMA (BusinessObject) Project Common Ground Deze svg is op 29-05-2024 13:28:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 13:28:11 CEST


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 6 jun 2024 om 14:00.