Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 250 pages using this property.
(
Common ground data bronnen laag  +
Common ground data ontsluitingslaag  +
Common ground integratie laag  +
Common ground proceslogica laag  +
Common ground presentatie laag  +
Het inrichten en doorontwikkelen van de platformdienst  +
0
Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. De gemeente moet daarin regels opnemen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Regels over exploitatie zijn meestal ook verplicht. Soms zijn regels over monitoring nodig. Verder moet een gemeente een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit inpassen in het omgevingsplan. Daarnaast kan de gemeente onderwerpen regelen over de fysieke leefomgeving binnen de gemeente. Voorbeelden zijn omgevingswaarden, regels over activiteiten en maatwerkregels. De gemeenteraad stelt het omgevingsplan vast maar kan deze bevoegdheid voor delen van het omgevingsplan delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeente moet bij het opstellen/wijzigen van het omgevingsplan rekening houden met het beleid van andere bestuursorganen, waaronder de provinciale omgevingsverordening en het Besluit Kwaliteit Leefomgeving. Het omgevingsplan geeft invulling aan de maatschappelijke opgaven uit de gemeentelijke omgevingsvisie, die de langetermijnvisie op de maatschappelijke opgaven waar de gemeente aan wil werken bevat. De Omgevingswet streeft naar vroegtijdige participatie van de omgeving bij de voorbereiding van beleids- en besluitvorming.  +
Deze view toont een model van de eerste fase van het bedrijfsproces 'wijzigen omgevingsplan', de voorbereidingsfase. In deze fase wordt de opdracht tot wijziging vastgesteld in termen van doelstelling, afkadering enzovoorts; wordt participatie van belanghebbenden georganiseerd; en worden de uitgangspunten voor de navolgende ontwerpfase vastgesteld.  +
Deze view toont een model van de eerste fase van het bedrijfsproces 'wijzigen omgevingsplan', de voorbereidingsfase. In deze fase wordt de opdracht tot wijziging vastgesteld in termen van doelstelling, afkadering enzovoorts; wordt participatie van belanghebbenden georganiseerd; en worden de uitgangspunten voor de navolgende ontwerpfase vastgesteld.  +
Deze view toont een model van de eerste fase van het bedrijfsproces 'wijzigen omgevingsplan', de voorbereidingsfase. In deze fase wordt de opdracht tot wijziging vastgesteld in termen van doelstelling, afkadering enzovoorts; wordt participatie van belanghebbenden georganiseerd; en worden de uitgangspunten voor de navolgende ontwerpfase vastgesteld.  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'wijzigen omgevingsplan', de ontwerpfase. In deze fase wordt het ontwerp van de wijziging opgesteld en afgestemd met de belanghebbenden en --als daarvan sprake is-- de initiatiefnemer. Het resulterende ontwerpbesluit vormt het eindresultaat dat tevens startpunt is voor de navolgende besluitfase..  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'wijzigen omgevingsplan', de ontwerpfase. In deze fase wordt het ontwerp van de wijziging opgesteld en afgestemd met de belanghebbenden en --als daarvan sprake is-- de initiatiefnemer. Het resulterende ontwerpbesluit vormt het eindresultaat dat tevens startpunt is voor de navolgende besluitfase..  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'wijzigen omgevingsplan', de ontwerpfase. In deze fase wordt het ontwerp van de wijziging opgesteld en afgestemd met de belanghebbenden en --als daarvan sprake is-- de initiatiefnemer. Het resulterende ontwerpbesluit vormt het eindresultaat dat tevens startpunt is voor de navolgende besluitfase..  +
Deze view toont een model van de derde fase van het bedrijfsproces 'wijzigen omgevingsplan', de besluitfase. In deze fase wordt het ontwerp van de wijziging als ontwerpbesluit ter inzage gelegd conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, worden de eventuele zienswijzen verwerkt zodat een definitief besluit tot stand komt, en wordt het definitief besluit vastgesteld. Dit vastgestelde besluit vormt de input voor de navolgende bekendmakingsfase.  +
Deze view toont een model van de derde fase van het bedrijfsproces 'wijzigen omgevingsplan', de besluitfase. In deze fase wordt het ontwerp van de wijziging als ontwerpbesluit ter inzage gelegd conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, worden de eventuele zienswijzen verwerkt zodat een definitief besluit tot stand komt, en wordt het definitief besluit vastgesteld. Dit vastgestelde besluit vormt de input voor de navolgende bekendmakingsfase.  +
Deze view toont een model van de derde fase van het bedrijfsproces 'wijzigen omgevingsplan', de besluitfase. In deze fase wordt het ontwerp van de wijziging als ontwerpbesluit ter inzage gelegd conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, worden de eventuele zienswijzen verwerkt zodat een definitief besluit tot stand komt, en wordt het definitief besluit vastgesteld. Dit vastgestelde besluit vormt de input voor de navolgende bekendmakingsfase.  +
Deze view toont een model van de vierde fase van het bedrijfsproces 'wijzigen omgevingsplan', de bekendmakingsfase. In deze fase wordt het vastgestelde besluiit bekendgemaakt en medegedeeld aan de belanghebbenden, zodat het in werking kan treden. Tevens worden de bijbehorende toepasbare regels aangeleverd aan het DSO.  +
Deze view toont een model van de vierde fase van het bedrijfsproces 'wijzigen omgevingsplan', de bekendmakingsfase. In deze fase wordt het vastgestelde besluiit bekendgemaakt en medegedeeld aan de belanghebbenden, zodat het in werking kan treden. Tevens worden de bijbehorende toepasbare regels aangeleverd aan het DSO.  +
Deze view toont een model van de vierde fase van het bedrijfsproces 'wijzigen omgevingsplan', de bekendmakingsfase. In deze fase wordt het vastgestelde besluiit bekendgemaakt en medegedeeld aan de belanghebbenden, zodat het in werking kan treden. Tevens worden de bijbehorende toepasbare regels aangeleverd aan het DSO.  +
Deze view toont een model van de eerste fase van het bedrijfsproces 'verkennen initiatief', de intakefase. Deze eerste fase in het verkennen van een initiatief betreft de administratieve intake, het verzamelen van relevante informatie, het bepalen ven de regievoerder (wanneer er meerdere ketenpartners betrokken zijn), het toewijzen van een initiatiefmanager en het samenstellen van een (zo nodig interbestuurlijk) team voor uitvoering van de verkenning.  +
Deze view toont een model van de eerste fase van het bedrijfsproces 'verkennen initiatief', de intakefase. Deze eerste fase in het verkennen van een initiatief betreft de administratieve intake, het verzamelen van relevante informatie, het bepalen ven de regievoerder (wanneer er meerdere ketenpartners betrokken zijn), het toewijzen van een initiatiefmanager en het samenstellen van een (zo nodig interbestuurlijk) team voor uitvoering van de verkenning.  +
Deze view toont een model van de eerste fase van het bedrijfsproces 'verkennen initiatief', de intakefase. Deze eerste fase in het verkennen van een initiatief betreft de administratieve intake, het verzamelen van relevante informatie, het bepalen ven de regievoerder (wanneer er meerdere ketenpartners betrokken zijn), het toewijzen van een initiatiefmanager en het samenstellen van een (zo nodig interbestuurlijk) team voor uitvoering van de verkenning.  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'verkennen initiatief'. In deze fase in het bedrijfsproces bespreken de betrokken partijen het initiatief in termen van mogelijkheden. Wenselijkheid, haalbaarheid en impact worden beoordeeld en de gewenste aanpak voor de ontwerpfase wordt bepaald. De gemeente bepaalt intern de rol die zij wil spelen en plant zo nodig het vervolgtraject.  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'verkennen initiatief'. In deze fase in het bedrijfsproces bespreken de betrokken partijen het initiatief in termen van mogelijkheden. Wenselijkheid, haalbaarheid en impact worden beoordeeld en de gewenste aanpak voor de ontwerpfase wordt bepaald. De gemeente bepaalt intern de rol die zij wil spelen en plant zo nodig het vervolgtraject.  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'verkennen initiatief'. In deze fase in het bedrijfsproces bespreken de betrokken partijen het initiatief in termen van mogelijkheden. Wenselijkheid, haalbaarheid en impact worden beoordeeld en de gewenste aanpak voor de ontwerpfase wordt bepaald. De gemeente bepaalt intern de rol die zij wil spelen en plant zo nodig het vervolgtraject.  +
Deze view toont een model van de derde fase van het bedrijfsproces 'verkennen initiatief', de intakefase. Deze fase van het bedrijfsproces richt zich op afstemming met en begeleiding van de initiatiefnemer bij het opstellen van een ontwerp voor het initiatief op basis van de uitkomsten van de verkenningsfase. In deze fase worden belangrijke keuzes gemaakt ten aanzien van ontwerp en inpassing van het initiatief, daartoe worden ketenpartners en (andere) belanghebbenden nauw betrokken in het proces.  +
Deze view toont een model van de derde fase van het bedrijfsproces 'verkennen initiatief', de intakefase. Deze fase van het bedrijfsproces richt zich op afstemming met en begeleiding van de initiatiefnemer bij het opstellen van een ontwerp voor het initiatief op basis van de uitkomsten van de verkenningsfase. In deze fase worden belangrijke keuzes gemaakt ten aanzien van ontwerp en inpassing van het initiatief, daartoe worden ketenpartners en (andere) belanghebbenden nauw betrokken in het proces.  +
Deze view toont een model van de derde fase van het bedrijfsproces 'verkennen initiatief', de intakefase. Deze fase van het bedrijfsproces richt zich op afstemming met en begeleiding van de initiatiefnemer bij het opstellen van een ontwerp voor het initiatief op basis van de uitkomsten van de verkenningsfase. In deze fase worden belangrijke keuzes gemaakt ten aanzien van ontwerp en inpassing van het initiatief, daartoe worden ketenpartners en (andere) belanghebbenden nauw betrokken in het proces.  +
Deze view toont een model van de derde fase van het bedrijfsproces 'verkennen initiatief', de intakefase. Deze fase van het bedrijfsproces richt zich op afstemming met en begeleiding van de initiatiefnemer bij het opstellen van een ontwerp voor het initiatief op basis van de uitkomsten van de verkenningsfase. In deze fase worden belangrijke keuzes gemaakt ten aanzien van ontwerp en inpassing van het initiatief, daartoe worden ketenpartners en (andere) belanghebbenden nauw betrokken in het proces.  +
Deze view toont een model van de derde fase van het bedrijfsproces 'verkennen initiatief', de intakefase. Deze fase van het bedrijfsproces richt zich op afstemming met en begeleiding van de initiatiefnemer bij het opstellen van een ontwerp voor het initiatief op basis van de uitkomsten van de verkenningsfase. In deze fase worden belangrijke keuzes gemaakt ten aanzien van ontwerp en inpassing van het initiatief, daartoe worden ketenpartners en (andere) belanghebbenden nauw betrokken in het proces.  +
Deze view toont een model van de derde fase van het bedrijfsproces 'verkennen initiatief', de intakefase. Deze fase van het bedrijfsproces richt zich op afstemming met en begeleiding van de initiatiefnemer bij het opstellen van een ontwerp voor het initiatief op basis van de uitkomsten van de verkenningsfase. In deze fase worden belangrijke keuzes gemaakt ten aanzien van ontwerp en inpassing van het initiatief, daartoe worden ketenpartners en (andere) belanghebbenden nauw betrokken in het proces.  +
Deze view toont een model van de eerste fase van het bedrijfsproces 'behandelen vergunningaanvraag', de intakefase. In deze fase wordt de ontvangen aanvraag geregistreerd en gepubliceerd en toegewezen, en wordt gecontroleerd of de aanvraag in behandeling genomen kan worden en welke procedure daarbij gevolgd moet worden.  +
Deze view toont een model van de eerste fase van het bedrijfsproces 'behandelen vergunningaanvraag', de intakefase. In deze fase wordt de ontvangen aanvraag geregistreerd en gepubliceerd en toegewezen, en wordt gecontroleerd of de aanvraag in behandeling genomen kan worden en welke procedure daarbij gevolgd moet worden.  +
Deze view toont een model van de eerste fase van het bedrijfsproces 'behandelen vergunningaanvraag', de intakefase. In deze fase wordt de ontvangen aanvraag geregistreerd en gepubliceerd en toegewezen, en wordt gecontroleerd of de aanvraag in behandeling genomen kan worden en welke procedure daarbij gevolgd moet worden.  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'Behandelen vergunningaanvraag', de inhoudelijkebehandelingsfase. In deze fase wordt samenwerking met ketenpartners gecoördineerd, worden de activiteiten waarvoor een vergunning wordt aangevraagd inhoudelijk getoetst aan de regelgeving en wordt hierover een integrale afweging gemaakt, wordt een concept voor de beschikking opgesteld en wordt eventueel advies aan de Gemeenteraad gevraagd.  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'Behandelen vergunningaanvraag', de inhoudelijkebehandelingsfase. In deze fase wordt samenwerking met ketenpartners gecoördineerd, worden de activiteiten waarvoor een vergunning wordt aangevraagd inhoudelijk getoetst aan de regelgeving en wordt hierover een integrale afweging gemaakt, wordt een concept voor de beschikking opgesteld en wordt eventueel advies aan de Gemeenteraad gevraagd.  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'Behandelen vergunningaanvraag', de inhoudelijkebehandelingsfase. In deze fase wordt samenwerking met ketenpartners gecoördineerd, worden de activiteiten waarvoor een vergunning wordt aangevraagd inhoudelijk getoetst aan de regelgeving en wordt hierover een integrale afweging gemaakt, wordt een concept voor de beschikking opgesteld en wordt eventueel advies aan de Gemeenteraad gevraagd.  +
Deze view toont een model van de derde fase van het bedrijfsproces 'behandelen vergunningaanvraag', de besluitvormingsfase. In deze fase wordt de definitieve beschikking vastgesteld, eventueel na het doorlopen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure..  +
Deze view toont een model van de derde fase van het bedrijfsproces 'behandelen vergunningaanvraag', de besluitvormingsfase. In deze fase wordt de definitieve beschikking vastgesteld, eventueel na het doorlopen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure..  +
Deze view toont een model van de derde fase van het bedrijfsproces 'behandelen vergunningaanvraag', de besluitvormingsfase. In deze fase wordt de definitieve beschikking vastgesteld, eventueel na het doorlopen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure..  +
Deze view toont een model van de vierde fase van het bedrijfsproces 'behandelen vergunningaanvraag', de bekendmakingsfase. In deze fase wordt de vastgestelde beschikking verzonden en wordt het besluit bekendgemaakt zodat het in werking kan treden Hierna eindigt het bedrijfsproces..  +
Deze view toont een model van de vierde fase van het bedrijfsproces 'behandelen vergunningaanvraag', de bekendmakingsfase. In deze fase wordt de vastgestelde beschikking verzonden en wordt het besluit bekendgemaakt zodat het in werking kan treden Hierna eindigt het bedrijfsproces..  +
Deze view toont een model van de vierde fase van het bedrijfsproces 'behandelen vergunningaanvraag', de bekendmakingsfase. In deze fase wordt de vastgestelde beschikking verzonden en wordt het besluit bekendgemaakt zodat het in werking kan treden Hierna eindigt het bedrijfsproces..  +
Deze view toont een model van de eerste fase van het bedrijfsproces 'toezichthouden', de intakefase. In deze fase wordt de ontvangen aanvraag geregistreerd en toegewezen, en wordt zo nodig aanvullende informatie opgevraagd en verwerkt.  +
Deze view toont een model van de eerste fase van het bedrijfsproces 'toezichthouden', de intakefase. In deze fase wordt de ontvangen aanvraag geregistreerd en toegewezen, en wordt zo nodig aanvullende informatie opgevraagd en verwerkt.  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'toezichthouden', de voorbereidingsfase. In deze fase worden de uitvoerende toezichthouders geselecteerd en wordt een toezichtplan opgesteld.  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'toezichthouden', de voorbereidingsfase. In deze fase worden de uitvoerende toezichthouders geselecteerd en wordt een toezichtplan opgesteld.  +
Deze view toont een model van de derde fase van het bedrijfsproces 'toezichthouden', de uitvoeringsfase. In deze fase worden controles uitgevoerd en eventuele vervolgacties in gang gezet.  +
Deze view toont een model van de derde fase van het bedrijfsproces 'toezichthouden', de uitvoeringsfase. In deze fase worden controles uitgevoerd en eventuele vervolgacties in gang gezet.  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'toezichthouden', de voorbereidingsfase. In deze fase worden de uitvoerende toezichthouders geselecteerd en wordt een toezichtplan opgesteld.  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'toezichthouden', de voorbereidingsfase. In deze fase worden de uitvoerende toezichthouders geselecteerd en wordt een toezichtplan opgesteld.  +
Deze view toont een model van de eerste fase van het bedrijfsproces 'Behandelen melding incident of handhavingsverzoek', de intakefase.  +
Deze view toont een model van de eerste fase van het bedrijfsproces 'Behandelen melding incident of handhavingsverzoek', de intakefase.  +
Deze view toont een model van de eerste fase van het bedrijfsproces 'Behandelen melding incident of handhavingsverzoek', de intakefase.  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'Behandelen melding incident of handhavingsverzoek'.  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'Behandelen melding incident of handhavingsverzoek'.  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'Behandelen melding incident of handhavingsverzoek'.  +
Deze view toont een model van de derde en laatste fase van het bedrijfsproces 'Behandelen melding incident of handhavingsverzoek'.  +
Deze view toont een model van de derde en laatste fase van het bedrijfsproces 'Behandelen melding incident of handhavingsverzoek'.  +
Deze view toont een model van de derde en laatste fase van het bedrijfsproces 'Behandelen melding incident of handhavingsverzoek'.  +
Deze view toont een model van de eerste fase van het bedrijfsproces 'opleggen sanctie', de intakefase.  +
Deze view toont een model van de eerste fase van het bedrijfsproces 'opleggen sanctie', de intakefase.  +
Deze view toont een model van de eerste fase van het bedrijfsproces 'opleggen sanctie', de intakefase.  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'opleggen sanctie', de voorbereidingsfase. In deze fase wordt de situatie ter plaatse gecontroleerd, wordt onderzocht of sprake is van uitzicht op legalisatie of bijzondere omstandigheden, en wordt op basis van integrale afweging en hoor/wederhoor een voornemen tot (geen) sanctie opgesteld.  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'opleggen sanctie', de voorbereidingsfase. In deze fase wordt de situatie ter plaatse gecontroleerd, wordt onderzocht of sprake is van uitzicht op legalisatie of bijzondere omstandigheden, en wordt op basis van integrale afweging en hoor/wederhoor een voornemen tot (geen) sanctie opgesteld.  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'opleggen sanctie', de voorbereidingsfase. In deze fase wordt de situatie ter plaatse gecontroleerd, wordt onderzocht of sprake is van uitzicht op legalisatie of bijzondere omstandigheden, en wordt op basis van integrale afweging en hoor/wederhoor een voornemen tot (geen) sanctie opgesteld.  +
Deze view toont een model van de derde fase van het bedrijfsproces 'opleggen sanctie', de besluitfase. In deze fase worden zienswijzen op de concept handhavingsbeschikking verwerkt en wordt de definitieve handhavingsbeschikking opgesteld en vastgesteld.  +
Deze view toont een model van de derde fase van het bedrijfsproces 'opleggen sanctie', de besluitfase. In deze fase worden zienswijzen op de concept handhavingsbeschikking verwerkt en wordt de definitieve handhavingsbeschikking opgesteld en vastgesteld.  +
Deze view toont een model van de derde fase van het bedrijfsproces 'opleggen sanctie', de besluitfase. In deze fase worden zienswijzen op de concept handhavingsbeschikking verwerkt en wordt de definitieve handhavingsbeschikking opgesteld en vastgesteld.  +
Deze view toont een model van de vierde fase van het bedrijfsproces 'opleggen sanctie', de bekendmakingsfase. In deze fase wordt de handhavingsbeschikking verzonden aan de verantwoordelijke voor de activiteit waarop het sanctieverzoek betrekking heeft, krijgen belanghebbenden een afschrift, wordt de sanctie eventueel gepubliceerd en/of geregistreerd en worden vervolgacties geïnitieerd.  +
Deze view toont een model van de vierde fase van het bedrijfsproces 'opleggen sanctie', de bekendmakingsfase. In deze fase wordt de handhavingsbeschikking verzonden aan de verantwoordelijke voor de activiteit waarop het sanctieverzoek betrekking heeft, krijgen belanghebbenden een afschrift, wordt de sanctie eventueel gepubliceerd en/of geregistreerd en worden vervolgacties geïnitieerd.  +
Deze view toont een model van de vierde fase van het bedrijfsproces 'opleggen sanctie', de bekendmakingsfase. In deze fase wordt de handhavingsbeschikking verzonden aan de verantwoordelijke voor de activiteit waarop het sanctieverzoek betrekking heeft, krijgen belanghebbenden een afschrift, wordt de sanctie eventueel gepubliceerd en/of geregistreerd en worden vervolgacties geïnitieerd.  +
Deze view toont een model van de eerste fase van het bedrijfsproces 'toepassen sanctie', de intakefase. In deze fase wordt de ontvangen aanvraag geregistreerd en toegewezen, en wordt zo nodig aanvullende informatie opgevraagd en verwerkt.  +
Deze view toont een model van de eerste fase van het bedrijfsproces 'toepassen sanctie', de intakefase. In deze fase wordt de ontvangen aanvraag geregistreerd en toegewezen, en wordt zo nodig aanvullende informatie opgevraagd en verwerkt.  +
Deze view toont een model van de eerste fase van het bedrijfsproces 'toepassen sanctie', de intakefase. In deze fase wordt de ontvangen aanvraag geregistreerd en toegewezen, en wordt zo nodig aanvullende informatie opgevraagd en verwerkt.  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'toepassen sanctie'.  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'toepassen sanctie'.  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'toepassen sanctie'.  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'toepassen sanctie'.  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'toepassen sanctie'.  +
Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'toepassen sanctie'.  +
1
https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/basisregistraties-en-stelselafspraken/stelsel-van-basisregistraties/twaalf-eisen-stelsel-van-basisregistraties/  +
3
Het generieke formaat waarin alle ingewonnen data wordt omgezet om vervolgens verwerkt te worden in een basisregistratie. Dit formaat zou moeten mappen op het generieke datamodel.  +
De 3D objectregistratie die het eindproduct is van het inwinnen van 3D data.  +
Derde partij Aanleverservice  +
Derde partij Aanleverservice  +
Een standaard voor het publiceren van kennisgevingen op het DRP platform.  +
Een standaard voor het publiceren van kennisgevingen op het DRP platform.  +
A
Aanduiding in verband met het verblijfsrecht van de vreemdeling.  +
Verzoek om toestemming tot uitvoering van een activiteit.  +
Een verrichting die gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving.  +
Definitie Een adresseerbaar object is een object waaraan formeel adressen kunnen en moeten worden toegekend: een verblijfsobject, standplaats of ligplaats. Is generalisatie van ligplaats standplaats verblijfsobject Toelichting Een object dat een adres heeft of krijgt. Adresseerbare objecten zijn: een verblijfsobject, een standplaats en een ligplaats.  +
Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een VERBLIJFSOBJECT, een STANDPLAATS of een LIGPLAATS.  +
Een beredeneerde aanbeveling van een ketenpartner om een bepaalde keuze te maken bij de behandeling van een aanvraag.  +
AIG levering - Authentieke Inkomen Gegevens. Je kunt hiermee het verzamelinkomen of belastbare jaarloon opvragen van personen (gebruiker: CAK).  +
AIG service - Authentieke Inkomen Gegevens. Je kunt hier mee terugmelden op de BRI.  +
De door de Dienst Kadaster onderkende AKR codes voor kadastrale gemeenten  +
Bestuursorgaan van een waterschap.  +
Gemeentespecifiek ArchiMate-model in ArchiMate Exchange Format (AMEFF)  +
Amsterdam heeft de use case "gebruiken" uitgewerkt in het hergebruik van de 3D registratie in het proces "aanvraag voor vergunning". Daarvoor is een aanvraag portaal gerealiseerd waarin een initiatief nemer de aanvraag kan doen voor de realisatie van een "object". In dit specifieke geval is er uitgegaan van een uitbouw / uitbreiding van een bestaand BAG-Object.  +
Algemene maatregel van bestuur waarin regels zijn openomen over de fysieke leefomgeving die niet in het omgevingsplan, de waterschapsverordening of de omgevingsverordening zijn opgenomen of die alleen daarin opgenomen mogen worden.  +
Generieke weergave van een API.  +
Een toegangspunt voor API's dat verzoekverwerking uitvoert op basis van gedefinieerd beleid inclusief authenticatie, autorisatie, toegangscontrole, SSL/TLS-offloading, routering en load-balancing.  +
Een toegangspunt voor API's dat verzoekverwerking uitvoert op basis van gedefinieerd beleid inclusief authenticatie, autorisatie, toegangscontrole, SSL/TLS-offloading, routering en load-balancing.  +
Dit model geeft een overzicht van de functies die verwacht worden binnen een voorziening voor API Management, Gateway, Portaal en Repository.  +
Component voor het faciliteren van gegevensuitwisseling tussen componenten op basis van API's.  +
* (API-)standaard: Een standaard of norm is een (technisch) document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, dienst of methode. Standaarden dragen eraan bij dat processen op een afgesproken, veilige, betrouwbare en consistente manier uitgevoerd worden. * API-specificatie: Een (technisch) document welke een nauwkeurige en accurate beschrijving geeft van de opzet en bijzonderheden van een API. * API: Software die ervoor zorgt dat verschillende systemen gegevens met elkaar kunnen delen en uitwisselen.   +
Groep van API specificaties die werken volgens de REST-architectuurstijl. Een deel van deze groep is vastgesteld als verplichte of aanbevolen standaard voor gemeenten  +
Een KADASTRALE ONROERENDE ZAAK dat een aandeel is in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt (art. 5:106 lid 4 BW).  +
Het recht op een stuk grond of op een gebouw met toebehoren op de daarbij behorende grond met toebehoren is gesplitst in appartementsrechten.  +
Een opsomming van de diverse coderingen van de autoriteiten die een Nederlands reisdocument kunnen afgegeven  +
Het conform wetgeving aanbesteden van opdrachten voor 'werken', 'diensten' of 'leveringen' waarbij bedrijven een offerte kunnen indienen.  +
Een procedure waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een opdracht of concessie wil laten uitvoeren en bedrijven uitnodigt om een offerte in te dienen.  +
Kan een (enkel of meervoudige) onderhandse aanbesteding, of een nationale of Europese aanbesteding  +
Aanbesteding voor inhuur van personen of diensten  +
De stukken (digitaal en fysiek) worden beschikbaar gesteld en de mogelijkheid van inspraak wordt aangekondigd. Heeft de gemeente een inspraakverordening? Check dan de regels voor de inspraak en wie moeten kunnen inspreken: alleen belanghebbenden of iedereen? Specifieke belanghebbenden worden direct uitgenodigd tot reageren.  +
Wanneer een dienstaanbieder een nieuwe dienst heeft gerealiseerd dienen er nog een aantal stappen te worden doorlopen om de dienst initieel beschikbaar te stellen binnen GGI.  +
Overkoepelend proces voor het aanbieden van diensten door de GGI-Services aanbieder  +
Overkoepelend proces voor het aanbieden en beheren van diensten door de aanbieder  +
Applicatieservice voor het aanbieden en leveren van informatieobjecten als download.  +
De desbetreffende stukken worden (digitaal en fysiek) beschikbaar gesteld en de mogelijkheid van inspraak wordt aangekondigd. Specifieke belanghebbenden worden direct uitgenodigd tot reageren. Deze inspraakronde is nog informeel, bedoeld om vroegtijdig reacties te kunnen peilen en meenemen in het definitieve ontwerp van de omgevingsplanwijziging.  +
De desbetreffende stukken worden (digitaal en fysiek) beschikbaar gesteld en de mogelijkheid van inspraak wordt aangekondigd. Specifieke belanghebbenden worden direct uitgenodigd tot reageren. Deze inspraakronde is nog informeel, bedoeld om vroegtijdig reacties te kunnen peilen en meenemen in het definitieve ontwerp van de omgevingsplanwijziging.  +
De aanbieders van infrastructuurdiensten zijn de leveranciers die in opdracht en onder regie van de service-eigenaar GGI de infrastructuurdiensten leveren.  +
Vaak is aan te raden om de primaire doelgroep direct te benaderen, uit te nodigen en aan te moedigen om deel te nemen in het participatietraject. In de aankondiging kan het volgende worden vermeld: * doelstelling * afbakening en typering van het onderwerp * contactpersonen * de wijze waarop u de participatie organiseert Voor verschillende doelgroepen kan een eigen benadering vereist zijn; met name leeftijdsverschillen en achtergrond van de doelgroep spelen hierin een rol.  +
Het voornemen tot opstellen of wijzigen van beleid wordt aangekondigd in lokale of regionale media en sociale media. Leden uit de primaire doelgroep worden direct benaderd, uitgenodigd en aangemoedigd om deel te nemen in het participatietraject. De aankondiging vermeldt doelstelling, afbakening en typering van het onderwerp, contactpersonen en de wijze waarop de participatie wordt georganiseerd. Voor verschillende doelgroepen kan een eigen benadering vereist zijn; met name leeftijdsverschillen spelen hierin een rol.  +
Het voornemen tot opstellen of wijzigen van beleid wordt aangekondigd in lokale of regionale media en sociale media. Leden uit de primaire doelgroep worden direct benaderd, uitgenodigd en aangemoedigd om deel te nemen in het participatietraject. De aankondiging vermeldt doelstelling, afbakening en typering van het onderwerp, contactpersonen en de wijze waarop de participatie wordt georganiseerd. Voor verschillende doelgroepen kan een eigen benadering vereist zijn; met name leeftijdsverschillen spelen hierin een rol.  +
Het aankondigen van het daadwerkelijk toepassen van de opgelegde sanctie.  +
Het aankondigen van het daadwerkelijk toepassen van de opgelegde sanctie.  +
Het aankondigen van het daadwerkelijk toepassen van de opgelegde sanctie.  +
Aankondiging van een Nationale of Europese aanbesteding  +
Het door de gemeente aankopen van gronden van derden, het (voorbereiden van het) bouwrijp maken, of het inrichten van andere terreinen voor hun bedoelde bestemming, zoals het inrichten van een stadspark.  +
In het document aanleiding vernieuwing gemeentelijke informatievoorziening wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de noodzaak tot het vernieuwen van de gemeentelijke informatievoorziening.  +
Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde benodigde gegevens en bescheiden ontbreken, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.  +
Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van de incidentmelding of het handhavingsverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de indiener in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.  +
Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van de incidentmelding of het handhavingsverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de indiener in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.  +
Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde benodigde gegevens en bescheiden ontbreken, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.  +
Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van de incidentmelding of het handhavingsverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de indiener in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.  +
Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde benodigde gegevens en bescheiden ontbreken, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.  +
Dit bedrijfsproces betreft het voor afnemers geschikt maken en aanleveren van door de eigen organisatie beheerde data, in ruwe vorm of geaggregeerd tot informatieproducten, aan afnemers.  +
Dit bedrijfsproces betreft het voor afnemers geschikt maken en aanleveren van door de eigen organisatie beheerde data, in ruwe vorm of geaggregeerd tot informatieproducten, aan afnemers.  +
Dit bedrijfsproces betreft het voor afnemers geschikt maken en aanleveren van door de eigen organisatie beheerde data, in ruwe vorm of geaggregeerd tot informatieproducten, aan afnemers.  +
Het is van belang dat de initiatiefnemer alle relevante informatie zo snel mogelijk aanlevert. Mede op basis van die informatie wordt de regievoerder bepaald en wordt het verkenningsteam samengesteld.  +
Het is van belang dat de initiatiefnemer alle relevante informatie zo snel mogelijk aanlevert. Mede op basis van die informatie wordt de regievoerder bepaald en wordt het verkenningsteam samengesteld.  +
Het is van belang dat de initiatiefnemer alle relevante informatie zo snel mogelijk aanlevert. Mede op basis van die informatie wordt de regievoerder bepaald en wordt het verkenningsteam samengesteld.  +
Aanleveren gemeentelijke informatie/regelgeving voor ondernemers  +
Ketenpartners leveren opgevraagde aanvullende informatie tijdig aan aan het behandelteam.  +
Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van het sanctieverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de initiatiefnemer van de desbetreffende activiteit in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.  +
Ketenpartners leveren opgevraagde aanvullende informatie tijdig aan aan het behandelteam.  +
Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van het sanctietoepassingsverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de initiatiefnemer van de desbetreffende activiteit in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.  +
Ketenpartners leveren opgevraagde aanvullende informatie tijdig aan aan het behandelteam.  +
Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van het sanctieverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de initiatiefnemer van de desbetreffende activiteit in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.  +
Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van het sanctietoepassingsverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de initiatiefnemer van de desbetreffende activiteit in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.  +
Ketenpartners leveren opgevraagde aanvullende informatie tijdig aan aan het behandelteam.  +
Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van het toezichtverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de initiatiefnemer van de desbetreffende activiteit in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn aan te leveren.  +
Ketenpartners leveren opgevraagde aanvullende informatie tijdig aan aan het behandelteam.  +
Ketenpartners leveren opgevraagde aanvullende informatie tijdig aan aan het behandelteam.  +
Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van het toezichtverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de initiatiefnemer van de desbetreffende activiteit in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn aan te leveren.  +
Ketenpartners leveren opgevraagde aanvullende informatie tijdig aan aan het behandelteam.  +
Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van het sanctietoepassingsverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de initiatiefnemer van de desbetreffende activiteit in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.  +
Ketenpartners leveren opgevraagde aanvullende informatie tijdig aan aan het behandelteam.  +
Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van het sanctieverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de initiatiefnemer van de desbetreffende activiteit in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.  +
Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van de aanvraag vereiste gegevens ontbreken, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.  +
Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van de aanvraag vereiste gegevens ontbreken, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.  +
Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van de aanvraag vereiste gegevens ontbreken, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.  +
De bij de vastgestelde omgevingsplanwijziging horende toepasbare regels worden (geautomatiseerd) aangeleverd bij het Digitale Stelsel Omgevingswet zodat deze beschikbaar komen voor een ieder bij het oriënteren op en indienen van aanvragen voor het ondernemen van activiteiten in de fysieke leefomgeving. Het is van belang het aanleveren van de toepasbare regels te koppelen aan het bekendmaken van de omgevingsplanwijziging. Immers, de toepasbare regels in het DSO moeten bij de regels in het omgevingsplan aansluiten om te voorkomen dat initiatiefnemers verouderde vragenbomen zien.  +
De bij de vastgestelde omgevingsplanwijziging horende toepasbare regels worden (geautomatiseerd) aangeleverd bij het Digitale Stelsel Omgevingswet zodat deze beschikbaar komen voor een ieder bij het oriënteren op en indienen van aanvragen voor het ondernemen van activiteiten in de fysieke leefomgeving. Het is van belang het aanleveren van de toepasbare regels te koppelen aan het bekendmaken van de omgevingsplanwijziging. Immers, de toepasbare regels in het DSO moeten bij de regels in het omgevingsplan aansluiten om te voorkomen dat initiatiefnemers verouderde vragenbomen zien.  +
Deze functie omvat: Kunnen genereren van toepasbare regels in STTR-formaat Kunnen verifiëren van toepasbare regels Kunnen registreren van toepasbare regels Kunnen ontsluiten van toepasbare regels voor andere software Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet  +
De bij de omgevingsplanwijziging horende noodzakelijke toepasbare regels (geautomatiseerd) worden aangeleverd bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarnaast worden de bestaande toepasbare regels die niet meer overeenstemmen met de nieuwe regels gewijzigd. Noodzakelijke toepasbare regels zijn toepasbare regels die direct betrekking hebben op de indieningsvereisten van bijvoorbeeld een vergunningaanvraag. Zo komen de regels voor iedereen beschikbaar bij het oriënteren op en indienen van aanvragen voor het uitvoeren van activiteiten in de fysieke leefomgeving. Toepasbare regels die zien op de vergunningcheck zijn niet direct noodzakelijk, maar vanuit dienstverleningsperspectief mogelijk wel gewenst. Het is van belang dat het aanleveren van de toepasbare regels gekoppeld wordt aan het inwerkingtredingstijdstip van de omgevingsplanwijziging. Immers, de toepasbare regels in het DSO moeten aansluiten bij de geldende regels in het omgevingsplan. Zo wordt voorkomen dat initiatiefnemers onjuiste vragenbomen zien.  +
Functie voor het aanleveren van besluiten en documenten (Omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, voorbereidingsbesluit en kennisgeving voorgenomen besluit).  +
Applicatieservice die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om informatie aan te leveren, zoals statistische en verantwoordingsinformatie  +
Applicatieservice die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om statistische informatie aan te kunnen leveren aan de gemeente.  +
Applicatieservice die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om verantwoordingsinformatie aan te leveren. Bijvoorbeeld voor de besteding van ter beschikking gesteld budget.  +
Applicatieservice die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om statusinformatie en andere informatie m.b.t. lopende zaken bij te kunnen werken.  +
Landelijk systeem voor het assembleren van aanleveringen van bronhouders voor de basisregistratie grootschalige topografie. Het Samenwerkingsverband van Bronhouders (SVB) realiseert hiervoor een webportaal en later webservices waar de bestanden kunnen worden aangeleverd.  +
Maken van een afspraak tussen klant en professional op een locatie met een bepaald doel.  +
Maken van een afspraak tussen klant en professional op een locatie met een bepaald doel.  +
Maken van een afspraak tussen klant en professional op een locatie met een bepaald doel.  +
Applicatieservice voor het uitvoeren en automatiseren van processen  +
Applicatieservice voor het toevoegen/aanmaken van nieuwe documenten. Voor het aanmaken zelf zal veelal gebruik worden gemaakt van een kantoorautomatiseringsdocument.  +
Applicatieservice voor het aanmaken van een nieuwe zaak en het vastleggen van bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld een zaaknummer).  +
Functionaliteit voor het aanmaken van een nieuwe zaak en het vastleggen van bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld een zaaknummer).  +
Applicatieservice voor het aanmaken van een nieuwe zaak en het vastleggen van bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld een zaaknummer).  +
Applicatieservice voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van processen  +
Applicatieservice voor het aanmaken van een terugmelding door geautoriseerde gebruikers  +
Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van bedrijven- en instellingengegevens (KvK-inschrijvingen vestigingen, activiteiten en werkgelegenheid) conform LISA.  +
Applicatieservice voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van documenten  +
Applicatieservice voor het groeperen van informatieobjecten (documenten) in één of meerdere dossiers  +
Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van medewerkersgegevens.  +
Applicatieservice voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaakgegevens.  +
Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken  +
Applicatieservice voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken  +
Applicatieservice voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klanten en contactmomenten.  +
Indien bij de beoordeling is geconcludeerd dat meer/frequenter (al dan niet verscherpt) toezicht op de uitvoering van belang is en/of dat bij toezicht meer aandacht besteed wordt aan specifieke aspecten, dan wordt dat meteen ingepland in het VTH-systeem. Daarbij worden eventuele inzichten uit de beoordelingsfase als aandachtspunten aan de toezichthouders meegegeven. Hiermee wordt geborgd dat op het juiste moment de juiste vorm van toezicht plaatsvindt. Als extra toezicht niet nodig geacht wordt of als er geen specifiek aandachtspunt aan de toezichthouders meegegeven hoeft te worden, dan kan deze processtap worden overgeslagen.  +
Indien bij de beoordeling is geconcludeerd dat meer/frequenter (al dan niet verscherpt) toezicht op de uitvoering van belang is en/of dat bij toezicht meer aandacht besteed wordt aan specifieke aspecten, dan wordt dat meteen ingepland in het VTH-systeem. Daarbij worden eventuele inzichten uit de beoordelingsfase als aandachtspunten aan de toezichthouders meegegeven. Hiermee wordt geborgd dat op het juiste moment de juiste vorm van toezicht plaatsvindt. Als extra toezicht niet nodig geacht wordt of als er geen specifiek aandachtspunt aan de toezichthouders meegegeven hoeft te worden, dan kan deze processtap worden overgeslagen.  +
Indien bij de beoordeling is geconcludeerd dat meer/frequenter (al dan niet verscherpt) toezicht op de uitvoering van belang is en/of dat bij toezicht meer aandacht besteed wordt aan specifieke aspecten, dan wordt dat meteen ingepland in het VTH-systeem. Daarbij worden eventuele inzichten uit de beoordelingsfase als aandachtspunten aan de toezichthouders meegegeven. Hiermee wordt geborgd dat op het juiste moment de juiste vorm van toezicht plaatsvindt. Als extra toezicht niet nodig geacht wordt of als er geen specifiek aandachtspunt aan de toezichthouders meegegeven hoeft te worden, dan kan deze processtap worden overgeslagen.  +
Indien bij de beoordeling van de aanvraag is geconcludeerd dat toezicht op de uitvoering van belang is en/of dat bij toezicht aandacht besteed wordt aan specifieke aspecten, dan wordt meteen bij het verlenen van de vergunning geborgd dat (extra) toezicht plaatsvindt. Daartoe wordt toezicht op de uitvoering van de vergunde activiteit(en) meteen ingepland in het VTH-systeem. Daarbij worden eventuele inzichten uit de beoordelingsfase van de vergunningaanvraag als aandachtspunten aan de toezichthouders meegegeven. Hiermee wordt geborgd dat op het juiste moment de juiste vorm van toezicht plaatsvindt. Als toezicht niet nodig geacht wordt of als er geen specifiek aandachtspunt aan de toezichthouders meegegeven hoeft te worden, dan kan deze processtap worden overgeslagen.  +
Indien bij de beoordeling van de aanvraag is geconcludeerd dat toezicht op de uitvoering van belang is en/of dat bij toezicht aandacht besteed wordt aan specifieke aspecten, dan wordt meteen bij het verlenen van de vergunning geborgd dat (extra) toezicht plaatsvindt. Daartoe wordt toezicht op de uitvoering van de vergunde activiteit(en) meteen ingepland in het VTH-systeem. Daarbij worden eventuele inzichten uit de beoordelingsfase van de vergunningaanvraag als aandachtspunten aan de toezichthouders meegegeven. Hiermee wordt geborgd dat op het juiste moment de juiste vorm van toezicht plaatsvindt. Als toezicht niet nodig geacht wordt of als er geen specifiek aandachtspunt aan de toezichthouders meegegeven hoeft te worden, dan kan deze processtap worden overgeslagen.  +
Indien bij de beoordeling van de aanvraag is geconcludeerd dat toezicht op de uitvoering van belang is en/of dat bij toezicht aandacht besteed wordt aan specifieke aspecten, dan wordt meteen bij het verlenen van de vergunning geborgd dat (extra) toezicht plaatsvindt. Daartoe wordt toezicht op de uitvoering van de vergunde activiteit(en) meteen ingepland in het VTH-systeem. Daarbij worden eventuele inzichten uit de beoordelingsfase van de vergunningaanvraag als aandachtspunten aan de toezichthouders meegegeven. Hiermee wordt geborgd dat op het juiste moment de juiste vorm van toezicht plaatsvindt. Als toezicht niet nodig geacht wordt of als er geen specifiek aandachtspunt aan de toezichthouders meegegeven hoeft te worden, dan kan deze processtap worden overgeslagen.  +
Het ontwikkelen van aanpakken voor verschillende veiligheid-gerelateerde probleemgebieden.  +
De initiatiefnemer kan, als de gemeente hem/haar daartoe in de gelegenheid stelt, de aanvraag aanpassen om een of meer kleinere weigeringsgronden op te lossen. Hiertoe zal de procedure opgeschort moeten worden; de inititiefnemer moet hiermee instemmen.  +
De initiatiefnemer kan, als de gemeente hem/haar daartoe in de gelegenheid stelt, de aanvraag aanpassen om een of meer kleinere weigeringsgronden op te lossen. Hiertoe zal de procedure opgeschort moeten worden; de inititiefnemer moet hiermee instemmen.  +
De initiatiefnemer kan, als de gemeente hem/haar daartoe in de gelegenheid stelt, de aanvraag aanpassen om een of meer kleinere weigeringsgronden op te lossen. Hiertoe zal de procedure opgeschort moeten worden; de inititiefnemer moet hiermee instemmen.  +
Deze service biedt de klant de mogelijkheid om de profielgegevens aan te passen, zoals het e-mailadres, mobiele telefoonnummer en voorkeurskanalen.  +
De service-eigenaar GGI beoordeelt of de afnemer voldoet aan alle voorwaarden voor aansluiting op GGI-Services en sluit de afnemer vervolgens aan.  +
Het proces aansluiten dienst ondersteund de afnemer bij het in gebruik nemen van een nieuwe dienst. Uitvoering van het proces vindt hoofdzakelijk plaats door de aanbieder.  +
Overkoepelend proces voor het aansluiten van de dienst  +
Geïnteresseerde gemeenten kunnen toegang aanvragen tot het GGI-Services platform en dynamische aankoopsysteem.  +
Wij zijn persoonlijk aanspreekbaar op (de wijze) waarop wij onze resultaten leveren. We staan open voor feedback en leren daarvan. Dit uit zich in handelen volgens algemeen aanvaarde normen en waarden en actief werken aan de eigen ontwikkeling.  +
De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.  +
Dit bedrijfsproces betreft het door een initiatiefnemer of belanghebbende bij de rechter aantekenen van beroep tegen een door het bevoegde gezag in een uitgebreide procedure genomen besluit of tegen een beluit op bezwaar genomen in een reguliere procedure.  +
Dit bedrijfsproces betreft het door een initiatiefnemer of belanghebbende bij de rechter aantekenen van beroep tegen een door het bevoegde gezag in een uitgebreide procedure genomen besluit of tegen een beluit op bezwaar genomen in een reguliere procedure.  +
Dit bedrijfsproces betreft het door een initiatiefnemer of belanghebbende bij de rechter aantekenen van beroep tegen een door het bevoegde gezag in een uitgebreide procedure genomen besluit of tegen een beluit op bezwaar genomen in een reguliere procedure.  +
(officieel) verzoek, iets (officieel) vragen aan een bevoegde macht.  +
(officieel) verzoek, iets (officieel) vragen aan een bevoegde macht.  +
het betreft hier het formulier 'Aanvraag Inkooporder'  +
Een aanvraag voor een leerling die recht heeft op vervoer van en naar onderwijs.  +
Komt overeen met een VJV Bron: GEM_VJV (Distinct op REQ_ID) ID: REQ_ID  +
Komt overeen met een VJV  +
Komt overeen met een VJV Bron: GEM_VJV (Distinct op REQ_ID) ID: REQ_ID  +
Bron: GEN_REQ_DATA ID: REQ_DATA icm VELD_NAAM  +
Applicatieservice waarmee burgers of ondernemers producten of diensten kunnen aanvragen en eventueel gewenste aanvullende informatie toe kunnen voegen.  +
Klantgegevens en -voorkeuren van de burger die de aanvraag heeft ingediend worden op basis van een uniek identificerend gegeven (in dit geval het BSN) opgehaald. Daartoe wordt eerst het GBA-administratiecomponent bevraagd. Op basis van hetzelfde uniek identificerend gegeven worden aanvullende klantgegevens en klantvoorkeuren (zoals voorkeurskanalen) opgehaald uit het Klantenregister.  +
iemand die meedoet aan eencollege- of raadsvergadering  +
Component waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes.  +
De component Abonnementen heeft als doel om organisaties in staat te stellen abonnementen te registreren en beheren. We onderscheiden abonnementen op notificaties en abonnementen op Afname.  +
Het kunnen registreren en beheren van afnemers en abonnementen op Afname. Zie ook de uitwerking van de component Afname. Het afnemen van een abonnement is randvoorwaardelijk, ook bij gratis en open services, om een afname service te kunnen gebruiken. Dit geeft enerzijds het nadeel van meer administratieve last maar anderzijds het grotere en belangrijkere voordeel dat gebruikers van de service gericht op de hoogte gebracht kunnen worden van veranderingen aan de service. Opmerking: het gaat hier om een abonnement voor het gebruiken van een afname service door een informatiesysteem. Het is mogelijk en denkbaar dat een dienstenaanbieder met zo'n informatiesysteem afnamediensten zonder abonnement aanbiedt aan derden. In technische zin betekent het afnemen van een abonnement een registratie voor het aansluiten en het daarmee verkrijgen van een API-key. Dit is noodzakelijk om te weten hoe de populatie van aanbieders en afnemers eruit ziet, maar ook hoe zij zich individueel gedragen. Het verplichten van een API-key (en dus het registreren) is een minimale drempel, maar essentieel voor zowel API- als verkeersmanagement (SLA's, quota, throttling, etc.). Opmerking: Het Knooppunt van DSO-LV, dat bestaat uit een deel "gegevensuitwisseling" en "toegang" kan als voorbeeld dienen.  +
Het kunnen registreren en beheren van abonnementen door organisaties en personen zodat deze genotificeerd worden over gebeurtenissen die betrekking hebben op objectgegevens waarin ze geïnteresseerd zijn.  +
Dienstenafnemers moeten zich kunnen abonneren op door dienstenaanbieders verstrekte notificaties voor als zich bepaalde gebeurtenissen hebben voorgedaan. Bijvoorbeeld als bepaalde data zijn gewijzigd. Binnen door aanbieders verstrekte notificaties maken we onderscheid in: - informatiearme notificaties waarbij een notificatiebericht bevat slechts minimale data op basis waarvan een afnemer bijvoorbeeld kan beslissen om via aanroep van een datadienst aanvullende data op te halen - informatierijke notificaties waarbij een notificatiebericht alle relevante data bevat die een afnemer nodig heeft voor verwerking. Notificaties spelen een belangrijke rol binnen een event driven ('gebeurtenisgestuurde') architectuur waar van elkaar ontkoppelde partijen elkaar actief informeren over plaatsgevonden gebeurtenissen.  +
De afnemer accepteert de dienst als deze voldoet aan de gestelde eisen.  +
Regels om toegang tot beveiligde objecten te kunnen toestaan of weigeren.  +
Component voor het beheren van accommodaties.  +
Bij complexe en/of beleidsgevoelige vergunningaanvragen accordeert het College de conceptbeschikking. Tevens wordt bepaald of advies aan de Gemeenteraad gevraagd zal worden.  +
Bij complexe en/of beleidsgevoelige vergunningaanvragen accordeert het College de conceptbeschikking. Tevens wordt bepaald of advies aan de Gemeenteraad gevraagd zal worden.  +
Bij complexe en/of beleidsgevoelige vergunningaanvragen accordeert het College de conceptbeschikking. Tevens wordt bepaald of advies aan de Gemeenteraad gevraagd zal worden.  +
Voor eenvoudige vergunningaanvragen kan het College het accorderen van conceptbeschikkingen mandateren aan (bijvoorbeeld) een teamleider van het team vergunningverlening.  +
Voor eenvoudige vergunningaanvragen kan het College het accorderen van conceptbeschikkingen mandateren aan (bijvoorbeeld) een teamleider van het team vergunningverlening.  +
Voor eenvoudige vergunningaanvragen kan het College het accorderen van conceptbeschikkingen mandateren aan (bijvoorbeeld) een teamleider van het team vergunningverlening.  +
Wanneer het concept van het ontwerpbesluit gereed is, wordt het aan het college gezonden. Het college geeft het na goedkeuring vrij voor inspraak.  +
Het College ontvangt het definitieve besluit voor wijziging van het omgevingsplan met de beantwoording van de ingediende zienswijzen en accordeert dit. Als er geen zienswijzen zijn ingediend, is het definitieve besluit identiek aan het ontwerpbesluit. In dat geval is geen inhoudelijk accordering nodig (het College heeft het besluit immers voorafgaand aan de terinzagelegging al goedgekeurd). Afhankelijk van de situatie kan het College besluiten om het definitieve besluit voor wijziging van het omgevingsplan als raadsvoorstel te agenderen bij de Gemeenteraad. De bevoegdheid tot vaststellen (en wijzigen) van het omgevingsplan ligt in beginsel bij de Gemeenteraad maar die kan deze bevoegdheid op onderdelen delegeren naar het College. Voor grote en beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal de Gemeenteraad zelf willen besluiten; voor kleinere en 'postzegel'-aanpassingen prevaleert snelheid en is de goedkeuring van het College afdoende.  +
Het College ontvangt het definitieve besluit voor wijziging van het omgevingsplan met de beantwoording van de ingediende zienswijzen en accordeert dit. Als er geen zienswijzen zijn ingediend, is het definitieve besluit identiek aan het ontwerpbesluit. In dat geval is geen inhoudelijk accordering nodig (het College heeft het besluit immers voorafgaand aan de terinzagelegging al goedgekeurd). Afhankelijk van de situatie kan het College besluiten om het definitieve besluit voor wijziging van het omgevingsplan als raadsvoorstel te agenderen bij de Gemeenteraad. De bevoegdheid tot vaststellen (en wijzigen) van het omgevingsplan ligt in beginsel bij de Gemeenteraad maar die kan deze bevoegdheid op onderdelen delegeren naar het College. Voor grote en beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal de Gemeenteraad zelf willen besluiten; voor kleinere en 'postzegel'-aanpassingen prevaleert snelheid en is de goedkeuring van het College afdoende.  +
Het college van B en W ontvangt het definitieve besluit voor wijziging van het omgevingsplan met de beantwoording van de naar voren gebrachte zienswijzen en accordeert dit. Als er geen zienswijzen naar voren zijn gebracht, is het definitieve besluit in beginsel identiek aan het ontwerpbesluit. Tenzij er ambtshalve nog wijzigen en correcties dienen te worden verwerkt. Afhankelijk van de situatie zal het college in beginsel besluiten om het definitieve besluit voor wijziging van het omgevingsplan als raadsvoorstel te agenderen bij de gemeenteraad. De bevoegdheid tot vaststellen (en wijzigen) van het omgevingsplan ligt namelijk bij de raad. De raad kan deze bevoegdheid op onderdelen delegeren aan het college. Voor grote en beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal de raad vaak zelf willen besluiten. Bepalend is wat hier – binnen de mogelijkheden van de Omgevingswet – binnen de gemeente over is afgesproken.  +
Afhankelijk van de complexiteit en bestuursgevoeligheid van het dossier is accordering van het integraal advies op bestuursniveau gewenst. Zo nodig informeert het College de Gemeenteraad, voor zover dit nog niet al eerder is gedaan.  +
Afhankelijk van de complexiteit en bestuursgevoeligheid van het dossier is accordering van het integraal advies op bestuursniveau gewenst. Zo nodig informeert het College de Gemeenteraad, voor zover dit nog niet al eerder is gedaan.  +
Afhankelijk van de complexiteit en bestuursgevoeligheid van het dossier is accordering van het integraal advies op bestuursniveau gewenst. Zo nodig informeert het College de Gemeenteraad, voor zover dit nog niet al eerder is gedaan.  +
Deze zeggenschap bepaalt welke partij toestemming moet geven voordat bepaalde gegevens in de keten mogen worden geleverd. (De term "uitwisseling" vervangen door levering. Er is wel sprake van vraag en antwoord maar gegeven stroomt uiteindelijk van A naar B.)  +
Wanneer alle inspraakreacties en adviezen zijn verwerkt tot een definitief ontwerp van de omgevingsplanwijziging, wordt dit als ontwerpbesluit ter goedkeuring aan het College gezonden. Het College accordeert het ontwerpbesluit en geeft het vrij voor formele vaststelling.  +
Wanneer alle inspraakreacties en adviezen zijn verwerkt tot een definitief ontwerp van de omgevingsplanwijziging, wordt dit als ontwerpbesluit ter goedkeuring aan het College gezonden. Het College accordeert het ontwerpbesluit en geeft het vrij voor formele vaststelling.  +
Wanneer alle inspraakreacties en adviezen zijn verwerkt tot een definitief ontwerp van de omgevingsplanwijziging, wordt dit als ontwerpbesluit ter goedkeuring aan het college van B en W gezonden. Het college accordeert het ontwerpbesluit en geeft het vrij om het in procedure te brengen.  +
Het College ontvangt de concept opdrachtformulering en accordeert deze. Afhankelijk van de situatie kan het College besluiten om de opdracht als raadsvoorstel te agenderen bij de Gemeenteraad. De bevoegdheid tot vaststellen (en wijzigen) van het omgevingsplan ligt in beginsel bij de Gemeenteraad maar die kan deze bevoegdheid op onderdelen delegeren naar het College. Voor grote en beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal de Gemeenteraad zelf willen besluiten; voor kleinere en 'postzegel'-aanpassingen prevaleert snelheid en is de goedkeuring van het College afdoende.  +
Het College ontvangt de concept opdrachtformulering en accordeert deze. Afhankelijk van de situatie kan het College besluiten om de opdracht als raadsvoorstel te agenderen bij de Gemeenteraad. De bevoegdheid tot vaststellen (en wijzigen) van het omgevingsplan ligt in beginsel bij de Gemeenteraad maar die kan deze bevoegdheid op onderdelen delegeren naar het College. Voor grote en beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal de Gemeenteraad zelf willen besluiten; voor kleinere en 'postzegel'-aanpassingen prevaleert snelheid en is de goedkeuring van het College afdoende.  +
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 apr 2021 om 10:43.