Documentbeheercomponent

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en is een kopie van het GEMMA object Documentbeheercomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbehe- ercomponent Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager. (ApplicationComponent) Scanning-en- imagingcompone- nt Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregist- ratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiec- omponent Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatalo- guscomponent Abstract verzamelcomponent voor specifieke of generieke zaakafhandelcomponenten (procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht). (ApplicationComponent) Zaakafhandelco- mponent (specifiek of generiek) (abstracte component) Functionaliteit voor het beheren van documenten. Hieronder valt het aanmaken, bijwerken en verwijderen van documenten, alsmede functionaliteit voor het metadateren en ondertekenen van documenten (ApplicationFunction) Beheren van documenten Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouter- ingcomponent Het door de Scanning- en imagingcomponent ingescande document wordt doorgestuurd naar de Documentbeheercomponent. Dit kan via een koppeling, of door het uploaden van een gescand document door een medewerker. (FlowRelationship) 1. ingescand document De documentbeheercomponent biedt inzicht in de documenten in de Documentregistratiecomponent (FlowRelationship) 1. inzien van (zaak)documenten De medewerker inkomende Post zoekt met de Documentbeheercomponent naar de bij het binnengekomende stuk horende zaak. (FlowRelationship) 2. Opzoeken zaak De Documentbeheercomponent kan documenten en dossiers in de Documentregistratiecomponent bijwerken (bv toevoegen metadata). (FlowRelationship) 2. bijwerken van (zaak)documente- n De documentbeheerocmponent haalt een uniek zaaknummer op bij de Zaakregistratiecomponent (optioneel). (FlowRelationship) 2. ophalen uniek zaaknummer De Documentregistratiecomponent vraagt aan de Zaaktypecataloguscomponent welk zaaktype bij de betreffende productaanvraag behoort en (eventueel) in welk systeem deze afgehandeld wordt. Dit laatste is optioneel. Wordt dit niet in de ZTC bijgehouden, dan moet de Servicebuscomponent over een tabel beschikken van zaaktypen en systemen waari deze afgehandeld worden. (FlowRelationship) 3. Ophalen bijbehorend zaaktype De medewerker inkomende Post zoekt met de Documentbeheercomponent naar een zaaktype waarbij het binnengekomen document kan horen (optioneel, indien de bijbehorende zaak niet direct duidelijk is). Ook kan hier worden opgezocht welke Zaakafhandelcomponent zaken van dit type behandelt, indien dit niet al uit de Zakenregistratiecomponent blijkt. (FlowRelationship) 3. Opzoeken zaaktype De Documentbeheercomponent kan ook zaakgegevens inzien. Wanneer het bijvoorbeeld (meta)gegevens over de zaak waarbij een of meerdere documenten behoren wil tonen, moet het deze opvragen bij de ZRC. (FlowRelationship) 3. inzien van zaken De Documentbeheercomponent stuurt het nieuw binnengekomen document ovv. de benodigde metadata (in ieder geval het zaaknummer) naar de bijbehorende Zaakafhandelcomponent. (FlowRelationship) 4. Document + metadata Op basis van het zaaktype routeert de Documentbeheerocmponent de aanvraag naar de juiste Zaakafhandelcomponent. (FlowRelationship) 4. aanvraag product of dienst AssignmentRelationship Indien dit document aanleiding geeft tot het starten van een nieuwe zaak, stuurt de documentbeheercomponent een notificatie naar de notificatierouteringscomonent. (FlowRelationship) notificatie nieuwe zaak door document De medewerker registreert en metadateert het document. De Documentbeheercomponent voegt dit toe aan de Documentregistratiecomponent. (FlowRelationship) registratie ingescand document Deze svg is op 18-05-2020 02:47:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 18-05-2020 02:47:41 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Zaakgericht werken Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Documentbeheercomponent
Definitie  : Component voor het inzien en beheren van documenten.
Toelichting  : De component biedt geautoriseerde gebruikers de mogelijkheid om een document te raadplegen, opslaan, wijzigen of verwijderen. De documentbeheercomponent biedt een gebruikersinterface op de onderliggende documentregistratiecomponent, waarin de documenten zijn opgeslagen en de door de gebruiker geïnitieerde mutaties worden verwerkt.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 25ee9ea7-be66-4bdd-b40c-191777a88b35
Relaties  : 
Toegewezen functies (1):Komt voor op   :  ArchiMate views: