Wet Kwaliteitsborging voor het bouwenVoor het bouwen onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt er voor de technische bouwactiviteit geen vergunning aangevraagd voor bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1, maar wordt er een melding gedaan. De initiatiefnemer (of gemachtigde) dient via het landelijke Omgevingsloket een Bouwmelding in waarin de technische aspecten van de bouwactiviteit zijn opgenomen. De Bouwmelding moet minimaal 4 weken voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden worden ingediend. Daarbij wordt een borgingsplan en risicobeoordeling aangeleverd. De Bouwmelding geeft voor de bouwactiviteit het recht om te bouwen maar is daarmee ook een plicht.

Na de Bouwmelding wordt uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de start van de bouwwerkzaamheden informatie aan de gemeente of omgevingsdienst verstrekt over de daadwerkelijke startdatum van de bouwwerkzaamheden. De initiatiefnemer of gemachtigde (bijvoorbeeld de aannemer of architect) heeft de plicht deze informatie tijdig te verstrekken. Dit betreft de Informatieplicht Start bouwwerkzaamheden waarbij alleen de startdatum wordt doorgegeven, er worden geen documenten ingediend.

Nadat het bouwwerk bouwtechnisch is opgeleverd, dient de initiatiefnemer of gemachtigde de Gereedmelding in. Hierbij wordt een Dossier Bevoegd Gezag (DBG) ingeleverd. In dit DBG moet een verklaring van de kwaliteitsborger zijn opgenomen, waarin de kwaliteitsborger verklaart dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat aan de bouwtechnische regels (Bbl) is voldaan. Zonder deze verklaring mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen en is er een verbod op het gebruik van het bouwwerk van kracht.

Als alle werkzaamheden op de bouwplaats zijn afgerond (bijvoorbeeld het aanleggen van een oprit, plaatsen van een schutting of het monteren van een keuken in de woning), wordt er informatie verstrekt op welk moment de bouwwerkzaamheden daadwerkelijk zijn beëindigd. De initiatiefnemer of gemachtigde is verplicht ook deze informatie aan de gemeente of omgevingsdienst door te geven. Het betreft hier een Informatieplicht Beëindiging bouwwerkzaamheden.

Tijdens het bouwproces kan de kwaliteitsborger constateren dat er vermoedelijk geen verklaring kan worden afgegeven, omdat (bij oplevering) niet aan de vereiste bouwregels (Bbl) wordt voldaan of een noodzakelijke controle niet heeft kunnen plaatsvinden. De kwaliteitsborger verstrekt daarvoor informatie aan de gemeente of omgevingsdienst in de vorm van een Informatieplicht Strijdigheid besluit bouwwerken leefomgeving. Een Strijdigheid besluit bouwwerken leefomgeving wordt ook ingediend als de kwaliteitsborger de opdracht voortijdig beëindigt.


Wkb processen[bewerken]

Voor het behandelen van de binnengekomen verzoeken doorloopt de gemeente of omgevingsdienst een aantal processtappen. VNG heeft een aantal referentieprocessen uitgewerkt die een gemeente of omgevingsdienst kan gebruiken om het eigen Wkb-proces in de organisatie te implementeren. De beschreven processen zijn voorbeeldprocessen gebaseerd op reacties van gemeenten en leveranciers die zijn opgehaald uit verschillende werkplaatssessies. Gemeenten of omgevingsdiensten kunnen de processen aanpassen naar eigen behoeften: voeg bijvoorbeeld een processtap toe of pas bijvoorbeeld de volgorde aan. Of verbijzonder het proces naar de eigen organisatie door het proces te laten en de variatie voor de organisatie te omschrijven. Bijvoorbeeld dat bepaalde processtappen voor uw organisatie samenvallen in een en dezelfde functie.

De volgende vijf Wkb processen zijn uitwerkt.


Zaakgericht behandelen[bewerken]

De meldingen en informatieplichten die worden ingediend, komen als losse en afzonderlijke verzoeken bij een gemeente of omgevingsdienst binnen. Elk verzoek wordt als een aparte zaak geregistreerd en behandeld. De ingediende bijlagen worden bij de zaak opgeslagen. Het kan evenwel zijn dat het behandelen van de verschillende verzoeken (zoals vergunningen en meldingen) bij verschillende uitvoeringsorganisaties is belegd. Let daarom goed op de relaties tussen de verzoeken en daarmee de samenwerking met andere uitvoeringsorganisaties.

Tijdens het behandelen van de melding of informatie kan een aparte zaak gestart worden, zoals een controlezaak of handhavingszaak. Dit zijn vervolgzaken en kennen een eigen procesverloop en behandeling. De zaak van de melding of informatie hoeft hiervoor niet lopend te blijven en kan na de (administratieve) behandeling worden afgerond.

Om overzicht te houden in de veelvoud van de meldingen en informaties, worden de geregistreerde zaken gerelateerd aan een dossier. Dit dossier kan gebaseerd zijn op een object waarop de vergunningaanvragen, meldingen en informatie betrekking hebben. Dit kan ook gebaseerd zijn op een project of op een adres of persoon. Belangrijk is wel, dat via het dossier inzicht gegeven kan worden welke activiteiten (vergunningen, meldingen, informatie) een relatie hebben met elkaar. Dit is ook van belang als verzoeken door verschillende organisaties worden behandeld.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 29 sep 2022 om 11:46.