Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Vernieuwing standaarden


1 Vernieuwing StUF standaarden

Verschillende ontwikkelingen maken het vernieuwen van standaarden noodzakelijk om invulling te (blijven) geven aan de behoefte en wensen van gemeenten. Ontwikkelingen zijn het digitaliseren van zaakgerichte processen (Digitale Agenda 2020), de omgevingswet, nieuwe BRP, BGT en BRK. KING beheert een groot deel van de gemeentelijke standaarden voor gegevens en berichtenverkeer. In de Regiegroep Gegevens en Berichtstandaarden zijn reeds afspraken gemaakt over de doorontwikkeling en vernieuwing van deze standaarden. De vernieuwing wordt vormgegeven in twee sporen namelijk het ‘doorontwikkeling’ spoor en het ‘ontdekken’ spoor. Beide sporen zijn gebaseerd op de vernieuwde informatiemodellen RSGB3, RGBZ2 en ImZTC2.2en hebben daarmee dezelfde semantische basis.

1.1 Doorontwikkelingspoor

Het doorontwikkelingspoor geeft invulling aan de behoefte om op korte termijn nieuwe scherpe koppelvlakken te kunnen realiseren die gebruik maken van de vernieuwde informatiemodellen zodat aangesloten kan worden bij de vernieuwing van de basisregistraties. Om een snelle ontwikkeling, vaststelling en implementatie van koppelvlakstandaarden mogelijk te maken is de huidige StUF familie met bijbehorend governancemodel het uitgangspunt voor de doorontwikkeling. Er worden belangrijke wijzigingen doorgevoerd om de complexiteit te reduceren, code-generatie op basis van schema’s mogelijk te maken en om nieuwe functionaliteit toe te voegen waaraan behoefte is. Het uiteindelijke resultaat blijft herkenbaar als StUF. Het doorontwikkelingspoor wordt vormgegeven door het realiseren van een StUF 3.02 onderlaag met daarbij een set aan scherpe koppelvlakstandaarden die gebaseerd zijn op de vernieuwde informatiemodellen RSGB3, RGBZ2 en ImZTC2.2.

1.2 Ontdekkenspoor

Het ontdekkenspoor geeft invulling aan de wens om meer fundamenteel te vernieuwen. Uitgangspunt van het ontdekkenspoor is een architectuur die uitgaat van het (real time) bevragen van verschillende gegevensbronnen in tegenstelling tot het dupliceren van data wat aan de huidige StUF familie ten grondslag ligt. Op basis van functionele behoeften worden koppelvlakken ontwikkeld binnen het ontdekkenspoor die gebruik kunnen maken van nieuwe/andere architectuurprincipes en technieken zoals REST en JSON. Daarbij kunnen nieuwe en andere kwaliteit- en toetsingscriteria gelden dan voor de huidige StUF familie. Ook deze moeten ontdekt worden op basis van functionele behoefte. Functioneel maken de koppelvlakken ook binnen het ontdekkenspoor gebruik van informatiemodellen RSGB3, RGBZ2 en ImZTC2.2. Naarmate nieuwe koppelvlakken toegevoegd worden zal er ook een repository ontstaan met componenten voor hergebruik. Uiteindelijk moet dit leiden tot een StUF4 familie van standaarden.

1.3 Planning en vaststelling van standaarden

De informatiemodellen RSGB3, RGBZ2 en ImZTC2.1 (binnenkort 2.2) zijn alle goedgekeurd door de bijbehorende expert werkgroepen. Toch hebben de nieuwe versies van deze standaarden de status ‘in ontwikkeling’. Zij krijgen de status ‘in gebruik’ wanneer ze zijn vastgesteld door de Regiegroep Gegevens en Berichten. Dit gebeurt wanneer de ‘verStUFfing’ is uitgevoerd. Met het verStUFfen wordt het vertalen bedoeld van het informatiemodel naar (StUF) XML structuren die gebruikt kunnen worden voor het uitwisselen van de gegevens tussen applicaties. Deze XML structuren worden berichten gebruikt die op hun beurt weer onderdeel uitmaken van koppelvlakstandaarden. Naar aanleiding van het verStUFfen kunnen nog aanpassingen doorgevoerd worden op de informatiemodellen. De verStUFfing vindt plaats als onderdeel van de ontwikkeling van StUF 3.02 (spoor doorontwikkeling De vaststelling van StUF 3.02 vindt plaats wanneer er een eerste koppelvlak wat op deze onderlaag gebaseerd is wordt vastgesteld.