Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Objecttype: ZAAK

Hieronder specificeren we het objecttype ZAAK, met bijbehorende attribuut- en relatiesoorten, van het Informatiemodel Zaken (RGBZ) versie 1.0.

Inhoud

Objecttype

Status RBGZ 1.0 in gebruik
Objecttype-id zaak
Mnemonic ZAK
Herkomst GFO Zaken 2004
Definitie Een samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden.
Herkomst definitie GFO Zaken 2004
Datum opname 1 juni 2008
Toelichting De ZAAK vormt de kern van het zaakgericht werken. Wat in een individueel geval een zaak is, waar die begint en waar die eindigt, moet vooral bekeken worden vanuit het perspectief van de initiator van de zaak (burger, bedrijf, medewerker, etc.). Wat door hem of haar als het eindresultaat wordt gezien definieert de omvang en afbakening van de zaak.

In de praktijk kan dit tot problemen in de behandeling leiden als de behandelende organisatie(s) niet in staat is om in één zaak naar het gewenste eindresultaat toe te werken. Het staat organisaties vrij om een zaak in ‘deelzaken’ te behandelen. Ook een ‘deelzaak’ is een ZAAK. Deze is gerelateerd aan de ‘hoofdzaak’: de ZAAK die het gevolg is van het verzoek van de initiator. Door deze onderlinge relatering cq. clustering wordt het zaakgericht werken voor de behandelende organisatie(s) beheersbaar èn blijft het mogelijk de initiator van de zaak vanuit zijn perspectief te informeren. Het relateren van hoofd- en deelzaken modelleren we met de relatiesoort 'ZAAK is deelzaak van ZAAK' en de attribuutsoorten Zaakniveau en Deelzakenindicatie.

Elke zaak heeft ‘ergens betrekking op’ wat we modelleren met de relatie naar ZAAKOBJECT. In het geval dat de zaak op geen van de, met ZAAKOBJECT bedoelde, objecten betrekking heeft, wordt het object van de zaak vastgelegd met de attribuutgroep ‘Ander zaakobject’.

Soms heeft de ene zaak betrekking op een andere zaak, wat we modelleren met de relatie ‘ZAAK is gerelateerd aan ZAAK’. De aard van de betrekking cq. relatie is op te maken uit de zaaktypen van beider zaken.

Ook heeft elke zaak één of meer betrokkenen, wat we modelleren via de ROL.

Een zaak, met eventuele deelzaken, al hun kenmerken, alle daaraan gerelateerde documenten en alle andere gerelateerde gegevens (via ROL, ZAAKOBJECT, etc.) vormen gezamenlijk het zaakdossier. Het zaakdossier modelleren we dus niet als apart objecttype. Evenmin modelleren we een zgn. objectdossier. Dit betreft immers alle zaken, met bijbehorende kenmerken en documenten, eventueel van bepaalde zaaktypen, die gerelateerd zijn aan een bepaald OBJECT.

Unieke aanduiding Zaakidentificatie
Populatie Alle zaken waarvoor de zaakbehandelende organisatie(s) het zaakgericht werken heeft ingericht.
Kwaliteitsbegrip
Overzicht attributen Code. . .Gegevensnaam. . .Herkomst

0001. . .Zaakidentificatie . . .GFO Zaken

0014. . .Einddatum. . .GFO Zaken

0012. . .Einddatum gepland . . .GFO Zaken

0002. . .Omschrijving . . .GFO Zaken

. . .Kenmerken. . .KING

. . .- 0020 Kenmerk . . .GFO Zaken

. . .- 0021 Kenmerk bron . . .GFO Zaken

0016. . .Resultaatomschrijving. . .GFO Zaken

0017. . .Resultaattoelichting . . .GFO Zaken

0011. . .Startdatum . . .GFO Zaken

0003. . .Toelichting . . .GFO Zaken

0013. . .Uiterlijke einddatum afdoening . . .GFO Zaken

. . .Zaakniveau. . .KING

. . .Deelzakenindicatie. . .KING

. . .Registratiedatum. . .KING

. . .Publicatiedatum. . .KING

. . .Archiefnominatie. . .KING

. . .Datum vernietiging dossier. . .KING

. . .Betalingsindicatie. . .KING

. . .Laatste betaaldatum. . .KING

. . .Opschorting. . .KING

. . .- Indicatie opschorting. . .KING

. . .- Reden opschorting. . .KING

. . .Verlenging. . .KING

. . .- Duur verlenging. . .KING

. . .- Reden verlenging. . .KING

. . .Ander zaakobject. . .KING

. . .- Ander zaakobject omschrijving. . .KING

. . .- Ander zaakobject aanduiding. . .KING

. . .- Ander zaakobject lokatie. . .KING

. . .- Ander zaakobject registratie. . .KING

Overzicht relaties Relatienaam incl. gerelateerd objecttype. . .Herkomst

heeft betrekking op andere ZAAKen . . .GFO Zaken

is deelzaak van ZAAK . . .KING

heeft betrekking op ZAAKOBJECTen. . .KING

heeft betrokkenen in ROLlen . . .KING

heeft ZAAKDOCUMENTen. . .KING

heeft STATUSsen . . .GFO Zaken

kan leiden tot BESLUIT . . .KING

is van ZAAKTYPE. . .KINGAttribuutsoorten

Attribuutsoort Zaakidentificatie

Naam attribuutsoort Zaakidentificatie
Herkomst attribuutsoort GFO Zaken 2004
Code attribuutsoort 0001
XML-tag attribuutsoort identificatie
Definitie attribuutsoort Een identificatie van de zaak.
Herkomst definitie attribuutsoort GFO Zaken 2004
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort Deze identificatie kan zowel intern als extern worden gebruikt om snel

te kunnen refereren aan een bepaalde zaak.

Domein attribuutsoort Formaat: AN40

Waardenverzameling: 1e 4 posities: gemeentecode van de gemeente die verantwoordelijk is voor de behandeling van de zaak;pos. 5 – 40: alle alfanumerieke tekens m.u.v. diacrieten

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 1-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Einddatum

Naam attribuutsoort Einddatum
Herkomst attribuutsoort GFO Zaken 2004
Code attribuutsoort 0014
XML-tag attribuutsoort einddatum
Definitie attribuutsoort De datum waarop de uitvoering van de zaak afgerond is.
Herkomst definitie attribuutsoort GFO Zaken 2004
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort De periode waarin de zaak is uitgevoerd is inclusief de opgegeven

datum.

Domein attribuutsoort Formaat: Datum (JJJJMMDD)

Waardenverzameling: Alle geldige datums gelegen op of voor de huidige datum en tijd

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Einddatum gepland

Naam attribuutsoort Einddatum gepland
Herkomst attribuutsoort GFO Zaken 2004
Code attribuutsoort 0012
XML-tag attribuutsoort einddatumGepland
Definitie attribuutsoort De datum waarop volgens de planning verwacht wordt dat de zaak afgerond wordt.
Herkomst definitie attribuutsoort GFO Zaken 2004, aangepast door KING
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort De periode is inclusief de opgegeven datum.

De datum kan berekend worden op basis van de Startdatum en Zaaktype.servicenormBehandeling.

Domein attribuutsoort Formaat: Datum (JJJJMMDD)

Waardenverzameling: Alle geldige datums gelegen op,, voor of na de huidige datum en tijd

Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Omschrijving

Naam attribuutsoort Omschrijving
Herkomst attribuutsoort GFO Zaken 2004
Code attribuutsoort 0002
XML-tag attribuutsoort omschrijving
Definitie attribuutsoort Een korte omschrijving van de zaak.
Herkomst definitie attribuutsoort GFO Zaken 2004
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort Deze omschrijving beschrijft de individuele zaak daar waar Zaaktype.zaaktype-omschrijving de aard van de zaak beschrijft. Bijvoorbeeld, bij een zaaktype ‘Behandelen aanvraag bouwvergunning’ geeft de omschrijving aan waarop de bouwvergunning betrekking heeft, bijvoorbeeld ‘Uitbreiden van de woning aan de achterzijde’.
Domein attribuutsoort Formaat: AN80

Waardenverzameling: alle alfanumerieke tekens

Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Groepattribuutsoort Kenmerken

Naam attribuutsoort Kenmerken
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort kenmerk
Definitie attribuutsoort Identificatie-gegevens over de zaak in andere administraties
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort Dit groepsattribuut beschrijft identificerende gegevens waaronder de zaak in andere administraties is opgenomen. Aangezien de zaak in meerdere andere administraties kan voorkomen, kan deze gegevensgroep meerdere malen voorkomen.

Het betreft een groepattribuutsoort dat bestaat uit de volgende attribuutsoorten:

- Kenmerk

- Kenmerk bron

Domein attribuutsoort Formaat: n.v.t

Waardenverzameling:

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-N
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Kenmerk

Naam attribuutsoort Kenmerk
Herkomst attribuutsoort GFO Zaken 2004
Code attribuutsoort 0020
XML-tag attribuutsoort kenmerk/kenmerk
Definitie attribuutsoort Identificeert uniek de zaak in een andere administratie.
Herkomst definitie attribuutsoort GFO Zaken 2004
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort Het attribuutsoort maakt deel uit van het groepattribuutsoort Kenmerken
Domein attribuutsoort Formaat: AN40

Waardenverzameling: alle alfanumerieke tekens

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 1-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Kenmerk bron

Naam attribuutsoort Kenmerk bron
Herkomst attribuutsoort GFO Zaken 2004
Code attribuutsoort 0021
XML-tag attribuutsoort kenmerk/bron
Definitie attribuutsoort De aanduiding van de administratie waar het kenmerk op slaat.
Herkomst definitie attribuutsoort GFO Zaken 2004
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort Het attribuutsoort maakt deel uit van het groepattribuutsoort Kenmerken.
Domein attribuutsoort Formaat: AN40

Waardenverzameling: alle alfanumerieke tekens

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 1-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Resultaatomschrijving

Naam attribuutsoort Resultaatomschrijving
Herkomst attribuutsoort GFO Zaken 2004
Code attribuutsoort 0016
XML-tag attribuutsoort resultaat/omschrijving
Definitie attribuutsoort Een korte omschrijving wat het resultaat van de zaak inhoudt.
Herkomst definitie attribuutsoort GFO Zaken 2004
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort
Domein attribuutsoort Formaat: AN80

Waardenverzameling: alle alfanumerieke tekens

Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Resultaattoelichting

Naam attribuutsoort Resultaattoelichting
Herkomst attribuutsoort GFO Zaken 2004
Code attribuutsoort 0017
XML-tag attribuutsoort resultaat/toelichting
Definitie attribuutsoort Een toelichting op wat het resultaat van de zaak inhoudt.
Herkomst definitie attribuutsoort GFO Zaken 2004
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort
Domein attribuutsoort Formaat: AN1000

Waardenverzameling: alle alfanumerieke tekens

Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Startdatum

Naam attribuutsoort Startdatum
Herkomst attribuutsoort GFO Zaken 2004
Code attribuutsoort 0011
XML-tag attribuutsoort startdatum
Definitie attribuutsoort De datum waarop met de uitvoering van de zaak is gestart.
Herkomst definitie attribuutsoort GFO Zaken 2004
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort
Domein attribuutsoort Formaat: Datum (JJJJMMDD)

Waardenverzameling: Alle geldige datums gelegen op, voor of na de huidige datum en tijd

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 1-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Toelichting

Naam attribuutsoort Toelichting
Herkomst attribuutsoort GFO Zaken 2004
Code attribuutsoort 0003
XML-tag attribuutsoort toelichting
Definitie attribuutsoort Een toelichting op de zaak.
Herkomst definitie attribuutsoort GFO Zaken 2004
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort
Domein attribuutsoort Formaat: AN1000

Waardenverzameling: alle alfanumerieke tekens

Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Uiterlijke einddatum afdoening

Naam attribuutsoort Uiterlijke einddatum afdoening
Herkomst attribuutsoort GFO Zaken 2004
Code attribuutsoort 0013
XML-tag attribuutsoort uiterlijkeEinddatum
Definitie attribuutsoort De laatste datum waarop volgens wet- en regelgeving de zaak afgerond dient te zijn.
Herkomst definitie attribuutsoort GFO Zaken 2004, aangepast door KING
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort De periode is inclusief de opgegeven datum.

De datum kan berekend worden op basis van de Startdatum en Zaaktype.doorlooptijdBehandeling.

Domein attribuutsoort Formaat: Datum (JJJJMMDD)

Waardenverzameling: Alle geldige datums gelegen op,, voor of na de huidige datum en tijd

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Zaakniveau

Naam attribuutsoort Zaakniveau
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort zaakniveau
Definitie attribuutsoort Het niveau van een ZAAK in de hierarchie van hoofdzaak met deelzaken.
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 22 mei 2009
Toelichting attribuutsoort Met het attribuutsoort kan afgeleid worden of de desbetreffende zaak een zgn. hoofdzaak is (zaakniveau 1) dan wel een deelzaak daarvan of een deelzaak van een andere deelzaak. Uit oogpunt van beheersing van complexiteit gaan we vooralsnog uit van een hierarchie van maximaal drie niveau's: hoofdzaak, deelzaken en deeldeelzaken.
Domein attribuutsoort Formaat: N1

Waardenverzameling: 1, 2 en 3

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 1-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort De hoofdzaaj heeft waarde 1. Een daarvan deel uit makende deelzaak heeft waarde 2. Een van één van die deelzaken deel uitmakende deeldeelzaak heeft waarde 3.

Attribuutsoort Deelzakenindicatie

Naam attribuutsoort Deelzakenindicatie
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort deelzakenIndicatie
Definitie attribuutsoort De aanduiding of een ZAAK behandeld wordt in deelzaken.
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 22 mei 2009
Toelichting attribuutsoort Het betreft zowel voor een zgn hoofdzaak als voor een zgn. deelzaak de indicatie of er sprake is van deelzaken respectievelijk deeldeelzaken.
Domein attribuutsoort Formaat: A1

Waardenverzameling: J, N

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 1-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort Een (deel)zaak waaraan (deel)deelzaken gerelateerd zijn, heeft de waarde 'J”. Een (deel)zaak waarvoor dit niet geldt, heeft de waarde 'N'.

Attribuutsoort Registratiedatum

Naam attribuutsoort Registratiedatum
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort registratiedatum
Definitie attribuutsoort De datum waarop de zaakbehandelende organisatie de ZAAK heeft geregistreerd
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort
Domein attribuutsoort Formaat: datum (JJJJMMDD)

Waardenverzameling: Alle geldige datums gelegen op of voor de huidige datum en tijd

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 1-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Publicatiedatum

Naam attribuutsoort Publicatiedatum
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort publicatiedatum
Definitie attribuutsoort Datum waarop (het starten van) de zaak gepubliceerd is of wordt.
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort Niet alleen besluiten worden gepuibliceerd, bij sommige zaaktypen is het wettelijk verplicht of gebruikelijk om het starten van een zaak te publiceren, zoals het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bouwvergunning.
Domein attribuutsoort Formaat: datum

Waardenverzameling: Alle geldige datums gelegen op, voor of na de huidige datum en tijd

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Archiefnominatie

Naam attribuutsoort Archiefnominatie
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort archiefnominatie
Definitie attribuutsoort Indicatie of het zaakdossier (de ZAAK met alle bijbehorende DOCUMENTen) gearchiveerd dient te worden
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort Of een zaak gearchiveerd moet worden hangt af van het zaaktype, het resultaat van de zaak en eventuele andere gerelateerde zaken.
Domein attribuutsoort Formaat: AN1

Waardenverzameling: J, N

Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 1-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Datum vernietiging dossier

Naam attribuutsoort Datum vernietiging dossier
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort datumVernietigingDossier
Definitie attribuutsoort De datum waarop het, al dan niet gearchiveerde, zaakdossier (de ZAAK met alle bijbehorende DOCUMENTen) vernietigd mag worden.
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort Met vernietigen wordt hier vooral bedoeld dat het zaakdossier uit het archief verwijderd wordt. De datum waarop dit mag plaatsvinden hangt af van de datums van besluiten die het gevolg zijn van de zaak, van het zaaktype, van het resultaat van de zaak en van eventuele andere gerelateerde zaken.
Domein attribuutsoort Formaat: datum (JJJJMMDD)

Waardenverzameling: Alle geldige datums gelegen op, voor of na de huidige datum en tijd

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Betalingsindicatie

Naam attribuutsoort Betalingsindicatie
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort betalingsIndicatie
Definitie attribuutsoort Indicatie of de, met behandeling van de zaak gemoeide, kosten betaald zijn door de desbetreffende betrokkene.
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort Het gaat hier om kosten zoals leges.

Idealiter wordt deze informatie alleen geregistreerd in een financiele administratie. Dit vereist minimaal het opnemen van de Zaakidentificatie daarin.

Domein attribuutsoort Formaat: AN12

Waardenverzameling: N,v.t.(Nog) nietGedeeltelijkGeheel

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Laatste betaaldatum

Naam attribuutsoort Laatste betaaldatum
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort laatsteBetaaldatum
Definitie attribuutsoort De datum waarop de meest recente betaling is verwerkt van kosten die gemoeid zijn met behandeling van de zaak.
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort De te betalen kosten kunnen in één keer maar ook in gedeeltes betaald worden. De attribuutsoort geeft alleen de datum weer waarop de laatste betaling is verwerkt. Idealiter wordt deze informatie alleen geregistreerd in een financiele administratie. Dit vereist minimaal het opnemen van de Zaakidentificatie daarin.

Zie ook de attribuutsoort ‘Betalingsindicatie’.

Domein attribuutsoort Formaat: datum/tijd (JJJJMMDDHHMM)

Waardenverzameling: Alle geldige datums en tijdstippen gelegen op of voor de huidige datum en tijd

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Opschorting

Naam attribuutsoort Opschorting
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort opschorting
Definitie attribuutsoort Gegevens omtrent het tijdelijk opschorten van de behandeling van de ZAAK
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort Groepattribuutsoort, bestaande uit:

Indicatie opschorting

Reden opschorting

Domein attribuutsoort Formaat: n.v.t.

Waardenverzameling:

Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Indicatie opschorting

Naam attribuutsoort Indicatie opschorting
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort opschorting/indicatie
Definitie attribuutsoort Aanduiding of de behandeling van de ZAAK tijdelijk is opgeschort.
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort Maakt deel uit van groepattribuutsoort Opschorting
Domein attribuutsoort Formaat: A1

Waardenverzameling: J, N

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 1-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Reden opschorting

Naam attribuutsoort Reden opschorting
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort opschorting/reden
Definitie attribuutsoort Omschrijving van de reden voor het opschorten van de behandeling van de zaak.
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort Maakt deel uit van groepattribuutsoort Opschorting
Domein attribuutsoort Formaat: AN200

Waardenverzameling: alle alfanumerieke tekens

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort Indien het attribuutsoort 'Indicatie opschorting' de waarde 'J' heeft dan heeft ook dit attribuutsoort een waarde.

Attribuutsoort Verlenging

Naam attribuutsoort Verlenging
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort verlenging
Definitie attribuutsoort Gegevens omtrent het verlengen van de doorlooptijd van de behandeling van de ZAAK
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort Groepattribuutsoort, bestaande uit:

Duur verlenging

Reden verlenging

Domein attribuutsoort Formaat: n.v.t.

Waardenverzameling:

Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Duur verlenging

Naam attribuutsoort Duur verlenging
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort verlenging/duur
Definitie attribuutsoort Het aantal werkbare dagen waarmee de doorlooptijd van de behandeling van de ZAAK is verlengd (of verkort) ten opzichte van de eerder gecommuniceerde doorlooptijd.
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort Maakt deel uit van groepattribuutsoort Verlenging
Domein attribuutsoort Formaat: N3

Waardenverzameling: zowel positieve als negatieve getallen

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 1-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Reden verlenging

Naam attribuutsoort Reden verlenging
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort verlenging/reden
Definitie attribuutsoort Omschrijving van de reden voor het verlengen van de behandeling van de zaak.
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort Maakt deel uit van groepattribuutsoort Verlenging
Domein attribuutsoort Formaat: AN200

Waardenverzameling: alle alfanumerieke tekens

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 1-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort

Groepattribuutsoort Ander zaakobject

Naam attribuutsoort Ander zaakobject
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort anderZaakobject
Definitie attribuutsoort Aanduiding van het object (of de objecten) waarop de ZAAK betrekking heeft indien dat object (of die objecten) niet aangeduid kan worden met de relatie ‘heeft betrekking op ZAAKOBJECT’.
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort Het gaat hier om objecten die niet benoemd zijn als ZAAKOBJECT. Bijvoorbeeld de invalidenparkeerplaats waarvoor een parkeervergunning verleend is. Het kan om zowel ruimtelijke als andere objecten gaan. In het eerste geval verschaft het attribuuttype Zaakobjectlokatie inzicht in de ligging.

Het betreft een groepattribuutsoort dat bestaat uit de volgende attribuutsoorten:

- Ander zaakobject omschrijving

- Ander zaakobject aanduiding

- Ander zaakobject lokatie

- Ander zaakobject registratie

Domein attribuutsoort Formaat: n.v.t.

Waardenverzameling:

Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-N
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort Indien deze groepattribuutsoort niet van een waarde is voorzien, dan moet er minimaal sprake zijn van één relatie ‘ZAAK heeft betrekking op ZAAKOBJECTen’, één relatie ‘ZAAK heeft betrekking op andere ZAAKen’ of één relatie ‘ZAAK is deelzaak van ZAAK’..

Attribuutsoort Ander zaakobject omschrijving

Naam attribuutsoort Ander zaakobject omschrijving
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort AnderZaakobject/omschrijving
Definitie attribuutsoort Een korte omschrijving van de aard van het zaakobject.
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort Voorbeelden hiervan zijn ‘Invalidenparkeerplaats’, ín- of uitritlokatie’ lantaarnpaal, speelplek of -tuig en chemische opslagtank.
Domein attribuutsoort Formaat: AN80

Waardenverzameling: alle alfanumerieke tekens

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 1-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Ander zaakobject aanduiding

Naam attribuutsoort Ander zaakobject aanduiding
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort anderZaakobject/aanduiding
Definitie attribuutsoort Een identificerende beschrijving van het zaakobject.
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort
Domein attribuutsoort Formaat: AN80

Waardenverzameling: alle alfanumerieke tekens

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort Indien deze attribuutsoort niet van een waarde is voorzien, dan moet de attribuutsoort ‘Zaakobjectlokatie’ van een waarde voorzien zijn.

Attribuutsoort ander zaakobject lokatie

Naam attribuutsoort Ander zaakobject lokatie
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort anderZaakobject/lokatie
Definitie attribuutsoort De minimaal tweedimensionale geometrische representatie van de ligging of de omtrek van het zaakobject.
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort Dit betreft zaakobjecten zijnde ruimtelijke objecten. Dit kunnen zowel punt-, lijn- als vlakobjecten zijn. Daarvan wordt met dit attribuutsoort de geometrie (‘een kaartje’) vastgelegd.
Domein attribuutsoort Formaat: GML

Waardenverzameling: aanduiding van het type geometrie (Punt, Lijn., Vlak, MultiVlak), gevolgd door coördinatenparen binnen de in Nederland gelegen waarden van het RD-stelsel

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort Indien deze attribuutsoort niet van een waarde is voorzien, dan moet de attribuutsoort ‘Zaakobjectaanduiding’ van een waarde voorzien zijn.

Attribuutsoort Ander zaakobject registratie

Naam attribuutsoort Ander zaakobject registratie
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort anderZaakobject/registratie
Definitie attribuutsoort De naam van de registratie waarin gegevens van het ANDER ZAAKOBJECT worden beheerd.
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort
Domein attribuutsoort Formaat: AN50

Waardenverzameling: alle alfanumerieke tekens

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Relatiesoorten

Relatiesoort ZAAK heeft betrekking op andere ZAAKen

Naam relatiesoort ZAAK heeft betrekking op andere ZAAKen
Herkomst relatiesoort GFO Zaken 2004, aangepast door KING
Code relatiesoort
Definitie relatiesoort De andere ZAAKen die het onderwerp zijn van de ZAAK.
Herkomst definitie relatiesoort KING
Datum opname relatiesoort 1 juni 2008
Toelichting relatiesoort Het gaat hier om eerder in behandeling genomen en/of afgeronde zaken die aamleiding geven tot het verzoeken om een nieuwe zaak. Bijvoorbeeld in het geval van een bezwaar (nieuwe zaak) tegen een besluit dat is genomen in een andere zaak.
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-N (vice versa: 0-M; N-M-relatie )
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels relatiesoort Indien deze relatiesoort niet voorkomt bij een zaak, dan moet de attribuutsoort ‘Ander zaakobject’ van een waarde voorzien zijn dan wel moet er minimaal sprake zijn van één relatiesoort ‘ZAAK heeft betrekking op ZAAKOBJECTen’ of één relatiesoort ‘ZAAK is deelzaak van ZAAK’.

Relatiesoort ZAAK is deelzaak van ZAAK

Naam relatiesoort ZAAK is deelzaak van ZAAK
Herkomst relatiesoort KING
Code relatiesoort
Definitie relatiesoort De verwijzing naar de ZAAK, waarom verzocht is door de initiator daarvan, die door de zaakbehandelende organisatie is opgedeeld in twee of meer separaat te behandelen zaken waarvan de onderhavige zaak er één is.
Herkomst definitie relatiesoort KING
Datum opname relatiesoort 1 juni 2008
Toelichting relatiesoort Niet altijd is het mogelijk om een zaak, die in de ogen van de initiator daarvan als één samenhangend geheel beschouwd wordt, als één zaak binnen de organisatie te behandelen. In dat geval kan de zaakbehandelende organisatie de aangevraagde zaak opsplitsen in meerdere ‘deelzaken’ die ieder op zich weer een zaak vormen. Voor de initiator is en blijft de zaak als geheel relevant. De zaakbehandelende organisatie richt zich meer op de deelzaken. De relatiesoort brengt het verband aan tussen al deze zaken zodat alle betrokkenen juist en doelgericht geinformeerd zijn.
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1 (vice versa : 0-N)
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels relatiesoort De relatie vanuit een zaak mag niet verwijzen naar detzelfde zaak d.w.z. moet verwijzen naar een andere zaak.

Indien deze relatiesoort niet voorkomt bij een zaak, dan moet de attribuutsoort ‘Ander zaakobject’ van een waarde voorzien zijn dan wel moet er minimaal sprake zijn van één relatiesoort ‘ZAAK heeft betrekking op ZAAKOBJECTen’ of één relatiesoort ‘ZAAK heeft betrekking op andere ZAAK’.

Relatiesoort ZAAK heeft betrekking op ZAAKOBJECTen

Naam relatiesoort ZAAK heeft betrekking op ZAAKOBJECTen
Herkomst relatiesoort KING
Code relatiesoort
Definitie relatiesoort Het OBJECT of de OBJECTen die het onderwerp zijn van de ZAAK.
Herkomst definitie relatiesoort KING
Datum opname relatiesoort 1 juni 2008
Toelichting relatiesoort Het gaat hier om de relatie naar de in het RSGB gespecificeerde objecten waarop een zaak betrekking kan hebben via het relatie-objecttype ZAAKOBJECT. Bijvoorbeeld, bij een zaak van zaaktype ‘Behandelen aanvraag bouwvergunning’ met als Omschrijving ‘Uitbreiden van de woning aan de achterzijde’ betreft het de relatie naar het object zijnde het verblijfsobject dat correspondeert met genoemde woning (met het bijbehorende adres). Ook kan een zaak betrekking hebben op personen, bijvoorbeeld bij een verhuizing van een gezin. De initiator van de zaak (in zijn rol als betrokkene) is bijvoorbeeld het 'gezinshoofd'. De objecten waarop de zaak betrekking heeft zijn alle gezinsleden waaronder het gezinshoofd,
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-N (vice versa: 1-1)
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels relatiesoort Indien deze relatiesoort niet voorkomt bij een zaak, dan moet de attribuutsoort ‘Ander zaakobject’ van een waarde voorzien zijn dan wel moet er minimaal sprake zijn van één relatiesoort ‘ZAAK heeft betrekking op andere ZAAKen’ of één relatiesoort ‘ZAAK is deelzaak van ZAAK’.

Relatiesoort ZAAK heeft betrokkenen in ROLlen

Naam relatiesoort ZAAK heeft betrokkenen in ROLlen
Herkomst relatiesoort KING
Code relatiesoort
Definitie relatiesoort De ROLlen die door betrokkenen worden uitgeoefend in de ZAAK.
Herkomst definitie relatiesoort KING
Datum opname relatiesoort 1 juni 2008
Toelichting relatiesoort
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 1-N (vice versa: 1-1)
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels relatiesoort -

Relatiesoort ZAAK heeft ZAAKDOCUMENTen

Naam relatiesoort ZAAK heeft ZAAKDOCUMENTen
Herkomst relatiesoort KING
Code relatiesoort
Definitie relatiesoort De DOCUMENTen die aan de ZAAK zijn gerelateerd
Herkomst definitie relatiesoort KING
Datum opname relatiesoort 1 juni 2008
Toelichting relatiesoort
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 1-N (vice versa: 1-1)
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels relatiesoort -

Relatiesoort ZAAK heeft STATUSsen

Naam relatiesoort ZAAK heeft STATUSsen
Herkomst relatiesoort GFO Zaken 2004
Code relatiesoort
Definitie relatiesoort De STATUSsen die bereikt zijn gedurende de behandeling van de ZAAK.
Herkomst definitie relatiesoort KING
Datum opname relatiesoort 1 juni 2008
Toelichting relatiesoort
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-N (vice versa: 1-1)
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels relatiesoort -

Relatiesoort ZAAK kan leiden tot BESLUIT

Naam relatiesoort ZAAK kan leiden tot BESLUIT
Herkomst relatiesoort KING
Code relatiesoort
Definitie relatiesoort De BESLUITen die in het kader van de behandeling van de ZAAK genomen zijn.
Herkomst definitie relatiesoort KING
Datum opname relatiesoort 1 juni 2008
Toelichting relatiesoort
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-N (vice versa: 1-1)
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels relatiesoort -

Relatiesoort ZAAK is van ZAAKTYPE

Naam relatiesoort ZAAK is van ZAAKTYPE
Herkomst relatiesoort KING
Code relatiesoort
Definitie relatiesoort Aanduiding van de aard van de ZAAK.
Herkomst definitie relatiesoort KING
Datum opname relatiesoort 1 juni 2008
Toelichting relatiesoort
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 1-1 (vice versa: 0-N)
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels relatiesoort -