Objecttype: OBJECT

Hieronder specificeren we het objecttype OBJECT en zijn specialisaties, met bijbehorende attribuut- en relatiesoorten, van het Informatiemodel Zaken (RGBZ) versie 1.0.1.

Inhoud

Objecttype (OBJECT)

Status RBGZ 1.0.1 in gebruik
Objecttype-id object
Mnemonic OBJ
Herkomst KING
Definitie Het OBJECT waarop een ZAAK betrekking kan hebben zijnde één of meer voorkomens van de in het RSGB en het RGBZ onderscheiden objecttypen.
Herkomst definitie KING
Datum opname 22 mei 2009
Toelichting Een zaak kan op ‘van alles en nog wat’ betrekking hebben. Voor zover dit voorkomens (objecten) van de in het RSGB of RGBZ onderscheiden objecttypen betreft, worden deze met OBJECT gemodelleerd en door middel van ZAAKOBJECT aan een zaak gerelateerd. Het OBJECT kent dan ook bijna evenzovele specialisaties (‘subtypen’) als dat er objecttypen in het RSGB en RGBZ opgenomen zijn. Zie ‘populatie objecttype’ voor de objecttypen die het betreft (alleen objecttypen op het laagste specialisatie-niveau d.w.z. geen gegeneraliseerde objecttypen).

Het OBJECT heeft dan ook amper attributen (alleen voor het zoeken van objecten van dit objecttype). De overige attributen specificeren we per specialisatie (‘subtype’). Deze werken we hieronder, in deze paragraaf, uit.

NB. OBJECT vervangt, en is een uitbreiding op, de objecttypen VERBLIJFSOBJECT, KADASTRAAL OBJECT en ADRES van het GFO Zaken 2004.

Unieke aanduiding De unieke aanduiding van de desbetreffende specialisatie (‘subtype’) van het OBJECT.
Populatie Objecten van de volgende objecttypen: ANDER NATUURLIJK PERSOON, ANDER BUITENLANDS NIET-NATUURLIJK PERSOON, APPARTEMENTSRECHT, BESLUIT, BUURT, ENKELVOUDIG DOCUMENT, GEMEENTE, GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE, HUISHOUDEN, INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON, INGEZETENE, INRICHTINGSELEMENT, KADASTRAAL PERCEEL, KUNSTWERKDEEL, LIGPLAATS, MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT, MEDEWERKER, NIET-INGEZETENE, NUMMER­AANDUIDING, OPENBARE RUIMTE, ORGANISATORISCHE EENHEID, OVERIGE ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING, OVERIG GEBOUWD OBJECT, OVERIG TERREIN, PAND, SAMENGESTELD DOCUMENT, SPOORBAANDEEL, STAND­PLAATS, STATUS, TERREINDEEL, VERBLIJFSOBJECT, VESTIGING, WATERDEEL, WEGDEEL, WIJK, WOONPLAATS, WOZ-DEELOBJECT, WOZ-OBJECT, WOZ-WAARDE, ZAKELIJK RECHT.
Kwaliteitsbegrip
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Identificatie . . . KING . . . Naam . . . KING

. . . Adres binnenland . . . KING

. . . Adres buitenland . . . KING

. . . Kadastrale aanduiding . . . KING

. . . Geometrie . . . KING

. . . Objecttype . . . KING

Overzicht relaties Relatienaam incl. gerelateerd objecttype . . . Herkomst

betreft ZAAKOBJECTen . . . KING

Attribuutsoorten

Attribuutsoort Identificatie

Naam attribuutsoort Identificatie
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort identificatie
Definitie attribuutsoort De unieke identificatie van het OBJECT
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 29 mei 2009
Toelichting attribuutsoort Het betreft een afleidbaar gegeven dat is opgenomen om objecten te kunnen zoeken op hun identificatie. Deze is immers voor de verschillende specialisaties anders gespecificeerd.
Domein attribuutsoort Formaat: AN50

Waardenverzameling: de unieke aanduidingen van de objecttypen zijnde de specialisaties.

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 1-1
Indicatie authentiek Afleidbaar gegeven
Regels attribuutsoort Per specialisatie is dit de unieke aanduiding van het desbetreffende objecttype.

Attribuutsoort Naam

Naam attribuutsoort Naam
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort naam
Definitie attribuutsoort De benaming van het OBJECT indien dit een SUBJECT of specialisatie daarvan is.
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 29 mei 2009
Toelichting attribuutsoort Het betreft een afleidbaar gegeven dat is opgenomen om OBJECTEN zijnde subjecten te kunnen zoeken op hun benaming.

Het betreft het overeenkomstige gegeven bij SUBJECT in het RSGB.

Domein attribuutsoort Formaat: AN200

Waardenverzameling: alle alfanumerieke tekens

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Afleidbaar gegeven
Regels attribuutsoort Zie voor de afleiding van dit gegeven ten eerste het overeenkomstige attribuutsoort bij SUBJECT in het RSGB. Verder betreft het alle attribuutsoorten met de term 'naam' in de naam attribuutsoort voorzover genoemd in de specificaties van de objecttypen zijnde specialisaties van OBJECT in paragraaf 3.9.

Attribuutsoort Adres binnenland

Naam attribuutsoort Adres binnenland
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort adresBinnenland
Definitie attribuutsoort De aanduiding van het adres van het OBJECT indien dit adres in Nederland gelegen is.
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 27-04-09
Toelichting attribuutsoort Het betreft een afleidbaar gegeven dat is opgenomen om objecten te kunnen zoeken op hun binnenlandse adres. Deze is immers voor de verschillende specialisaties anders gespecificeerd.

Bij SUBJECTen of de specialisaties daarvan betreft dit het adres waar het SUBJECT verblijft dan wel bereikbaar is.

Domein attribuutsoort Waardenverzameling: alle alfanumerieke tekens
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Afleidbaar gegeven
Regels attribuutsoort Zie voor de afleiding van dit gegeven v.w.b. (specialisaties van) SUBJECT het overeenkomstige attribuutsoort bij SUBJECT in het RSGB.

Voor de specialisaties van OBJECT die een specialisatie betreffen van het BENOEMD OBJECT in het RSGB betreft het een groepattribuutsoort met de volgende afleidbare gegevens van of bij een ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING zijnde het hoofdadres:

 • Adresseerbaar object aanduiding typering;
 • WOONPLAATS.Woonplaatsnaam (van de WOONPLAATS behorende bij de OPENBARE RUIMTE bij de ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING);
 • WOONPLAATS.Woonplaatsidentificatie (van de WOONPLAATS behorende bij de ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING);
 • WOONPLAATS.Woonplaatsnaam (van de WOONPLAATS behorende bij de ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING);
 • ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING.Postcode dan wel SUBJECT.Postadres postcode;
 • Identificatiecode adresseerbaar object aanduiding;
 • WOONPLAATS.Woonplaatsidentificatie (van de WOONPLAATS behorende bij de OPENBARE RUIMTE bij de ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING);
 • OPENBARE RUIMTE.Identificatiecode openbare ruimte (van de OPENBARE RUIMTE bij de ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING);
 • GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE.Naam openbare ruimte (van de GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE bij de OPENBARE RUIMTE bij de ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING);
 • GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE.Straatnaam (van de GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE bij de OPENBARE RUIMTE bij de ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING);
 • Huisnummer;
 • Huisletter;
 • Huisnummertoevoeging,

en, indien het een OVERIG GEBOUWD OBJECT betreft tevens:

 • OVERIG GEBOUWD OBJECT . Overig gebouwd object locatie-aanduiding.

Voor een HUISHOUDEN, NUMMERAANDUIDING, OVERIGE ADRESSEERBAAR OBJECTAANDUIDING en WOZ-OBJECT betreft het dezefde als de zojuist bij de ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING genoemde gegevens, voor het WOZ-object aangevuld met de Locatie-omschrijving.

Attribuutsoort Adres buitenland

Naam attribuutsoort Adres buitenland
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort adresBuitenland
Definitie attribuutsoort De aanduiding van het adres waar specialisaties van het OBJECT zijnde een SUBJECT dan wel een specialisatie daarvan, verblijft dan wel bereikbaar is in het buitenland.
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 29 mei 2009
Toelichting attribuutsoort Het betreft een afleidbaar gegeven dat is opgenomen om OBJECTEN zijnde subjecten te kunnen zoeken op hun eventuele buitenlandse adres.

Het betreft het overeenkomstige gegeven bij SUBJECT in het RSGB.

Domein attribuutsoort Waardenverzameling: alle alfanumerieke tekens
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Afleidbaar gegeven
Regels attribuutsoort Zie voor de afleiding van dit gegeven het overeenkomstige attribuutsoort bij SUBJECT in het RSGB.

Attribuutsoort Kadastrale aanduiding

Definitie attribuutsoort Kadastrale aanduiding
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort kadastraleAanduiding
Definitie attribuutsoort De kadastrale aanduiding van het OBJECT
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 29 mei 2009
Toelichting attribuutsoort Het betreft een afleidbaar gegeven dat is opgenomen om objecten, indien van toepassing, te kunnen zoeken op hun kadastrale aanduiding.
Domein attribuutsoort Formaat: AN30

Waardenverzameling:

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Afleidbaar gegeven
Regels attribuutsoort Voor de objecttypen APPARTEMENTSRECHT, KADASTRAAL PERCEEL en ZAKELIJK RECHT betreft dit een groepattribuutsoort bestaande uit:
 • KADASTRALE ONROERENDE ZAAK . Kadastrale gemeentecode
 • KADASTRALE ONROERENDE ZAAK . Sectie
 • KADASTRALE ONROERENDE ZAAK . Perceelnummer
 • KADASTRAAL PERCEEL . Deelperceelnummer
 • APPARTEMENTSRECHT . Appartementsindex.

Voor andere objecttypen is dit niet van toepassing.

Attribuutsoort Geometrie

Definitie attribuutsoort Geometrie
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort geometrie
Definitie attribuutsoort De minimaal tweedimensionale geometrische representatie van het OBJECT.
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 29 mei 2009
Toelichting attribuutsoort Het betreft een afleidbaar gegeven dat is opgenomen om objecten, indien van toepassing, ruimtelijk te kunnen zoeken..
Domein attribuutsoort Formaat: GML

Waardenverzameling: punt-, lijn- en vlakgeometrie

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Afleidbaar gegeven
Regels attribuutsoort Het betreft voor de specialisatie cq. het objecttype:
 • APPARTEMENTSRECHT: de KADASTRAAL PERCEEL . Plaatscoordinaten perceel van het KADASTRAAL PERCEEL waarop het appartementencomplex staat waarvan het APPARTEMENTSRECHT deel uit maakt;
 • BUURT: Buurtgeometrie;
 • GEMEENTE: Gemeentegeometrie;
 • GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE: Geometrie gemeentelijke openbare ruimte ;
 • HUISHOUDEN:
 • de BENOEMD TERREIN . Geometrie van de LIGPLAATS of STANDPLAATS waarop het HUISHOUDEN gehuisvest is, dan wel
 • de GEBOUWD OBJECT . Puntgeometrie van het VERBLIJFSOBJECT waarin het HUISHOUDEN gehuisvest is;
 • INRICHTINGSELEMENT: Geometrie inrichtingselement;
 • KADASTRAAL PERCEEL: Plaatscoördinaten perceel;
 • KUNSTWERKDEEL: Geometrie kunstwerkdeel;
 • LIGPLAATS: de BENOEMD TERREIN . Geometrie;
 • NUMMERAANDUIDING:
 • de BENOEMD TERREIN . Geometrie van de LIGPLAATS of STANDPLAATS waarvan de NUMMERAANDUIDING het hoofd- of nevenadres is, dan wel
 • de GEBOUWD OBJECT . Puntgeometrie van het VERBLIJFSOBJECT waarvan de NUMMERAANDUIDING het hoofd- of nevenadres is;
 • OPENBARE RUIMTE: dat deel van de GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Geometrie gemeentelijke openbare ruimte dat zich bevindt binnen de WOONPLAATS (o.b.v. de Woonplaatsgeometrie) waarin de OPENBARE RUIMTE gelegen is;
 • OVERIGE ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING:
 • de BENOEMD TERREIN . Geometrie van het OVERIG BENOEMD TERREIN waarvan de OVERIGE ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING het adres is, dan wel
 • de GEBOUWD OBJECT . Puntgeometrie van het OVERIG GEBOUWD OBJECT waarvan de OVERIGE ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING het adres is;
 • OVERIG GEBOUWD OBJECT: de GEBOUWD OBJECT . Puntgeometrie;
 • OVERIG TERREIN: de BENOEMD TERREIN . Geometrie;
 • PAND: Pandgeometrie bovenaanzicht;
 • SPOORBAANDEEL: Geometrie spoorbaandeel;
 • STANDPLAATS: de BENOEMD TERREIN . Geometrie;
 • TERREINDEEL: Geometrie terreindeel;
 • VERBLIJFSOBJECT: de GEBOUWD OBJECT . Puntgeometrie;
 • VESTIGING: de BENOEMD TERREIN . Geometrie dan wel de GEBOUWD OBJECT . Puntgeometrie van het BENOEMD OBJECT waarin de VESTIGING haar hoofdlokatie heeft;
 • WATERDEEL: Geometrie waterdeel:
 • WEGDEEL: Geometrie wegdeel;
 • WIJK: Wijkgeometrie
 • WOONPLAATS: Woonplaatsgeometrie)
 • WOZ-DEELOBJECT: de WOZ-OBJECT . Geometrie WOZ-object van het WOZ-OBJECT waarvan het WOZ-DEELOBJECT onderdeel uitmaakt;
 • WOZ-OBJECT: Geometrie WOZ-object;
 • ZAKELIJK RECHT:
 • de KADASTRAAL PERCEEL . Plaatscoordinaten perceel van het KADASTRAAL PERCEEL waarop het ZAKELIJK RECHT betrekking heeft, dan wel
 • de KADASTRAAL PERCEEL . Plaatscoordinaten perceel van het KADASTRAAL PERCEEL waarop het appartementencomplex staat waarvan het APPARTEMENTSRECHT deel uit maakt waarop het ZAKELIJK RECHT betrekking heeft;

en voor:

 • ANDER NATUURLIJK PERSOON,
 • INGEZETENE, en
 • NIET-INGEZETENE

de BENOEMD TERREIN . Geometrie dan wel de GEBOUWD OBJECT . Puntgeometrie van het ADRESSEERBAAR OBJECT waarin de natuurlijk persoon verblijft;


Voor andere objecttypen is dit niet van toepassing.

Attribuutsoort Objecttype

Definitie attribuutsoort Objecttype
Herkomst attribuutsoort KING
Code attribuutsoort
XML-tag attribuutsoort typering
Definitie attribuutsoort Het onderscheid van een OBJECT naar haar specialisatiies.
Herkomst definitie attribuutsoort KING
Datum opname attribuutsoort 1 oktober 2009
Toelichting attribuutsoort Het betreft een afleidbaar gegeven dat is opgenomen om bij uitwisseling van gegevens van het objecttype OBJECT aan te kunnen geven welke specialisatie daarvan het betreft.
Domein attribuutsoort Formaat: AN3

Waardenverzameling: de mnemonics van de desbetreffende objecttypen uit RSGB en RGBZ

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 1-1
Indicatie authentiek Afleidbaar gegeven
Regels attribuutsoort De waarde van het gegeven wordt bepaald door de mnemonic van het objjecttype zoals vermeld in de specificaties van het RSGB en het RGBZ.

Relatiesoorten

Relatiesoort OBJECT betreft ZAAKOBJECTen

Naam relatiesoort OBJECT betreft ZAAKOBJECTen
Herkomst relatiesoort KING
Code relatiesoort
Definitie relatiesoort De ZAAKen die via het ZAAKOBJECT betrekking hebben op het OBJECT
Herkomst definitie relatiesoort KING
Datum opname relatiesoort 22 mei 2009
Toelichting relatiesoort
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-N (vice versa: 1-1)
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels relatiesoort -


Specialisaties (‘subtypen’)

Het objecttype OBJECT kent meerdere specialisaties. Hieronder specificeren we deze specialisaties. Zie het RSGB en desbetreffende objecttypen van het RGBZ voor de specificaties van de daarbij behorende attribuutsoorten. Deze specialisaties kennen in het RGBZ geen relatiesoorten.


Objecttype: ANDER NATUURLIJK PERSOON

Naam ANDER NATUURLIJK PERSOON
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een ANDER NATUURLIJK PERSOON die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Nummer ander natuurlijk persoon

. . . Geslachtsaanduiding

. . . Geboortedatum

. . . Naam aanschrijving

. . . Aanhef aanschrijving

. . . Voorletters aanschrijving

. . . Voornamen aanschrijving

. . . Geslachtsnaam aanschrijving

. . . Overlijdensdatum

. . . SUBJECT heeft als correspondentieadres ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummer

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisletter

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummertoevoeging

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Naam openbare ruimte

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Straatnaam

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Postcode

. . . WOONPLAATS . Woonplaatsnaam

. . . SUBJECT . Postadres

. . . Postadrestype

. . . Postbus- of antwoordnummer

. . . Postadres postcode

. . . WOONPLAATS . Woonplaatsnaam

. . . SUBJECT . Verblijf buitenland

. . . Adres buitenland 1

. . . Adres buitenland 2

. . . Adres buitenland 3

. . . Land . Landnaam

Objecttype: ANDER BUITENLANDS NIET-NATUURLIJK PERSOON

Naam ANDER BUITENLANDS NIET-NATUURLIJK PERSOON
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een ANDER BUITENLANDS NIET-NATUURLIJK PERSOON die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Nummer ander buitenlands niet-natuurlijk persoon

. . . (Statutaire) Naam

. . . Datum aanvang

. . . Datum beëindiging

. . . SUBJECT . Verblijf buitenland

. . . Adres buitenland 1

. . . Adres buitenland 2

. . . Adres buitenland 3

. . . Land . Landnaam

Objecttype: APPARTEMENTSRECHT

Naam APPARTEMENTSRECHT
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een APPARTEMENTSRECHT die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Appartementsindex . . . BRK

. . . KADASTRALE ONROERENDE ZAAK . Kadastrale identificatie

. . . KADASTRALE ONROERENDE ZAAK . Kadastrale aanduiding

. . . Kadastrale gemeentecode

. . . Sectie

. . . Perceelnummer

. . . Datum begin geldigheid kadastrale onroerende zaak

. . . Datum einde geldigheid kadastrale onroerende zaak

Objecttype: BESLUIT

Naam BESLUIT
Herkomst RGBZ
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RGBZ ontleende gegevens van een BESLUIT die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RGBZ
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Besluitidentificatie

. . . Besluitdatum

. . . Ingangsdatum

. . . Vervaldatum

. . . BESLUITTYPE . Besluittype-omschrijving

. . . BESLUITTYPE . Besluittype-omschrijving generiek

Objecttype: BUURT

Naam BUURT
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een BUURT die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Buurtcode

. . . Buurtnaam

. . . Buurtgeometrie

. . . Datum begin geldigheid buurt

. . . Datum einde geldigheid buurt

. . . WIJK . Wijkcode

. . . GEMEENTE . Gemeentecode

Objecttype: ENKELVOUDIG DOCUMENT

Naam ENKELVOUDIG DOCUMENT
Herkomst RGBZ
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RGBZ ontleende gegevens van een ENKELVOUDIG DOCUMENT die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RGBZ.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Documentidentificatie

. . . Documentcreatiedatum

. . . Documentontvangstdatum

. . . Documenttitel

. . . DOCUMENTTYPE . Documenttype-omschrijving

. . . DOCUMENTTYPE . Documenttype-omschrijving generiek

Objecttype: GEMEENTE

Naam GEMEENTE
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een GEMEENTE die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Gemeentecode

. . . Gemeentenaam

. . . Gemeentegeometrie

. . . Datum begin geldigheid gemeente

. . . Datum einde geldigheid gemeente

Objecttype: GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE

Naam GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . GEMEENTE . Gemeentecode

. . . Identificatiecode gemeentelijke openbare ruimte

. . . Naam openbare ruimte

. . . Type openbare ruimte

. . . Geometrie gemeentelijke openbare ruimte

. . . Datum begin geldigheid Gemeentelijke Openbare Ruimte

. . . Datum einde geldigheid Gemeentelijke Openbare Ruimte

Objecttype: HUISHOUDEN

Naam HUISHOUDEN
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een HUISHOUDEN die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Huishoudennummer

. . . Huishoudensoort

. . . Datum begin geldigheid huishouden

. . . Datum einde geldigheid huishouden

. . . GEBOUWD OBJECT . Identificatie

. . . BENOEMD TERREIN . Identificatie

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummer

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisletter

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummertoevoeging

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Naam openbare ruimte

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Postcode

. . . WOONPLAATS . Woonplaatsnaam

Objecttype: INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON

Naam INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . NNP-ID

. . . Rechtsvorm

. . . (Statutaire) Naam

. . . Datum aanvang

. . . Datum beëindiging

. . . SUBJECT heeft als bezoekadres ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummer

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisletter

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummertoevoeging

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Naam openbare ruimte

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Straatnaam

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Postcode

. . . WOONPLAATS . Woonplaatsnaam

. . . SUBJECT heeft als correspondentieadres ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummer

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisletter

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummertoevoeging

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Naam openbare ruimte

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Straatnaam

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Postcode

. . . WOONPLAATS . Woonplaatsnaam

. . . SUBJECT . Postadres

. . . Postadrestype

. . . Postbus- of antwoordnummer

. . . Postadres postcode

. . . WOONPLAATS . Woonplaatsnaam

. . . SUBJECT . Verblijf buitenland

. . . Adres buitenland 1

. . . Adres buitenland 2

. . . Adres buitenland 3

. . . Land . Landnaam

Objecttype: INGEZETENE

Naam INGEZETENE
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een INGEZETENE die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Burgerservicenummer

. . . INGESCHREVEN PERSOON . Verblijfsplaats

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummer

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisletter

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummertoevoeging

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Naam openbare ruimte

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Straatnaam

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Postcode

. . . INGESCHREVEN PERSOON . Locatiebeschrijving

. . . WOONPLAATS . Woonplaatsnaam

. . . Geslachtsaanduiding

. . . Geboortedatum

. . . Naam aanschrijving

. . . Aanhef aanschrijving

. . . Voorletters aanschrijving

. . . Voornamen aanschrijving

. . . Geslachtsnaam aanschrijving

. . . Overlijdensdatum

. . . SUBJECT heeft als correspondentieadres ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummer

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisletter

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummertoevoeging

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Naam openbare ruimte

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Straatnaam

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Postcode

. . . WOONPLAATS . Woonplaatsnaam

. . . SUBJECT . Postadres

. . . Postadrestype

. . . Postbus- of antwoordnummer

. . . Postadres postcode

. . . WOONPLAATS . Woonplaatsnaam

. . . SUBJECT . Verblijf buitenland

. . . Adres buitenland 1

. . . Adres buitenland 2

. . . Adres buitenland 3

. . . Land . Landnaam

Objecttype: INRICHTINGSELEMENT

Naam INRICHTINGSELEMENT
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een INRICHTINGSELEMENT die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Inrichtingselementtype

. . . Identificatie inrichtingselement

. . . Geometrie inrichtingselement

. . . Naam inrichtingselement

. . . Datum begin geldigheid inrichtingselement

. . . Datum einde geldigheid inrichtingselement

Objecttype: KADASTRAAL PERCEEL

Naam KADASTRAAL PERCEEL
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een KADASTRAAL PERCEEL die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Deelperceelnummer

. . . Begrenzing perceel

. . . KADASTRALE ONROERENDE ZAAK . Kadastrale identificatie

. . . KADASTRALE ONROERENDE ZAAK . Kadastrale aanduiding

. . . Kadastrale gemeentecode

. . . Sectie

. . . Perceelnummer

. . . Datum begin geldigheid kadastrale onroerende zaak

. . . Datum einde geldigheid kadastrale onroerende zaak

Objecttype: KUNSTWERKDEEL

Naam KUNSTWERKDEEL
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een KUNSTWERKDEEL die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Type kunstwerk

. . . Identificatie kunstwerkdeel

. . . Geometrie kunstwerkdeel

. . . Naam kunstwerkdeel

. . . Datum begin geldigheid kunstwerkdeel

. . . Datum einde geldigheid kunstwerkdeel

Objecttype: LIGPLAATS

Naam LIGPLAATS
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een LIGPLAATS die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . BENOEMD TERREIN . Benoemd terrein Identificatie

. . . BENOEMD TERREIN . Geometrie

. . . BENOEMD TERREIN . Datum begin geldigheid benoemd terrein

. . . BENOEMD TERREIN . Datum einde geldigheid benoemd terrein

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummer

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisletter

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummertoevoeging

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Naam openbare ruimte

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Postcode

. . . WOONPLAATS . Woonplaatsnaam

Objecttype: MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT

Naam MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . KvK-nummer

. . . Datum aanvang

. . . Datum beëindiging

. . . Handelsnaam

. . . SUBJECT . Identificatie

Objecttype: MEDEWERKER

Naam MEDEWERKER
Herkomst RGBZ
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RGBZ ontleende gegevens van een MEDEWERKER die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RGBZ
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Medewerkeridentificatie

. . . Achternaam

. . . Datum uit dienst

. . . Functie

. . . Geslachtsaanduiding

. . . Voorletters

. . . Voorvoegsel achternaam

. . . ORGANISATORISCHE EENHEID . Organisatieidentificatie

Objecttype: NIET-INGEZETENE

Naam NIET-INGEZETENE
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een NIET-INGEZETENE die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Burgerservicenummer

. . . INGESCHREVEN PERSOON . Verblijfsplaats

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummer

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisletter

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummertoevoeging

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Naam openbare ruimte

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Straatnaam

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Postcode

. . . INGESCHREVEN PERSOON . Locatiebeschrijving

. . . WOONPLAATS . Woonplaatsnaam

. . . Geslachtsaanduiding

. . . Geboortedatum

. . . Naam aanschrijving

. . . Aanhef aanschrijving

. . . Voorletters aanschrijving

. . . Voornamen aanschrijving

. . . Geslachtsnaam aanschrijving

. . . Overlijdensdatum

. . . SUBJECT heeft als correspondentieadres ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummer

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisletter

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummertoevoeging

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Naam openbare ruimte

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Straatnaam

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Postcode

. . . WOONPLAATS . Woonplaatsnaam

. . . SUBJECT . Postadres

. . . Postadrestype

. . . Postbus- of antwoordnummer

. . . Postadres postcode

. . . WOONPLAATS . Woonplaatsnaam

. . . SUBJECT . Verblijf buitenland

. . . Adres buitenland 1

. . . Adres buitenland 2

. . . Adres buitenland 3

. . . Land . Landnaam

Objecttype: NUMMER­AANDUIDING

Naam NUMMER­AANDUIDING
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een NUMMER­AANDUIDING die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Indicatie hoofdadres

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Identificatiecode adresseerbaar object aanduiding

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummer

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisletter

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummertoevoeging

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Postcode

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Datum begin geldigheid adresseerbaar object aanduiding

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Datum einde geldigheid adresseerbaar object aanduiding

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Naam openbare ruimte

. . . WOONPLAATS . Woonplaatsnaam

Objecttype: OPENBARE RUIMTE

Naam OPENBARE RUIMTE
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een OPENBARE RUIMTE die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Identificatiecode openbare ruimte

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Naam openbare ruimte

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Type openbare ruimte . . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Datum begin geldigheid Gemeentelijke Openbare Ruimte

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Datum einde geldigheid Gemeentelijke Openbare Ruimte

. . . WOONPLAATS . Woonplaatsnaam

Objecttype: ORGANISATORISCHE EENHEID

Naam ORGANISATORISCHE EENHEID
Herkomst RGBZ
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RGBZ ontleende gegevens van een ORGANISATORISCHE EENHEID die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RGBZ.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Organisatieidentificatie

. . . Datum ontstaan

. . . Datum opheffing

. . . Naam

Objecttype: OVERIGE ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING

Naam OVERIGE ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een OVERIGE ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Identificatiecode adresseerbaar object aanduiding

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummer

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisletter

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummertoevoeging

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Postcode

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Datum begin geldigheid adresseerbaar object aanduiding

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Datum einde geldigheid adresseerbaar object aanduiding

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Naam openbare ruimte

. . . WOONPLAATS . Woonplaatsnaam

Objecttype: OVERIG GEBOUWD OBJECT

Naam OVERIG GEBOUWD OBJECT
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een OVERIG GEBOUWD OBJECT die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Overig gebouwd object locatie-aanduiding

. . . GEBOUWD OBJECT . Gebouwd object identificatie

. . . BENOEMD TERREIN . Gebouwd object puntgeometrie

. . . BENOEMD TERREIN . Datum begin geldigheid gebouwd object

. . . BENOEMD TERREIN . Datum einde geldigheid gebouwd object

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummer

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisletter

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummertoevoeging

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Naam openbare ruimte

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Postcode

. . . WOONPLAATS . Woonplaatsnaam

Objecttype: OVERIG TERREIN

Naam OVERIG TERREIN
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een OVERIG TERREIN die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . BENOEMD TERREIN . Benoemd terrein Identificatie

. . . BENOEMD TERREIN . Geometrie

. . . BENOEMD TERREIN . Datum begin geldigheid benoemd terrein

. . . BENOEMD TERREIN . Datum einde geldigheid benoemd terrein

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummer

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisletter

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummertoevoeging

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Naam openbare ruimte

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Postcode

. . . WOONPLAATS . Woonplaatsnaam

Objecttype: PAND

Naam PAND
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een PAND die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Pandidentificatie

. . . Pandgeometrie bovenaanzicht

. . . Datum begin geldigheid pand

. . . Datum einde geldigheid pand

Objecttype: SAMENGESTELD DOCUMENT

Naam SAMENGESTELD DOCUMENT
Herkomst RGBZ
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RGBZ ontleende gegevens van een SAMENGESTELD DOCUMENT die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RGBZ.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Documentidentificatie

. . . Documentcreatiedatum

. . . Documentontvangstdatum

. . . Documenttitel

. . . DOCUMENTTYPE . Documenttype-omschrijving

. . . DOCUMENTTYPE. Documenttype-omschrijving generiek

Objecttype: SPOORBAANDEEL

Naam SPOORBAANDEEL
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een SPOORBAANDEEL die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Type spoorbaan

. . . Identificatie spoorbaandeel

. . . Geometrie spoorbaandeel

. . . Naam spoorbaandeel

. . . Datum begin geldigheid spoorbaandeel

. . . Datum einde geldigheid spoorbaandeel

Objecttype: STANDPLAATS

Naam STANDPLAATS
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een STANDPLAATS die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . BENOEMD TERREIN . Benoemd terrein Identificatie

. . . BENOEMD TERREIN . Geometrie

. . . BENOEMD TERREIN . Datum begin geldigheid benoemd terrein

. . . BENOEMD TERREIN . Datum einde geldigheid benoemd terrein

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummer

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisletter

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummertoevoeging

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Naam openbare ruimte

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Postcode

. . . WOONPLAATS . Woonplaatsnaam

Objecttype: STATUS

Naam STATUS
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RGBZ ontleende gegevens van een STATUS die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Datum status gezet

. . . ZAAK . Zaakidentificatie

. . . STATUSTYPE . Statustype-omschrijving

. . . STATUSTYPE . Statustypevolgnummer

Objecttype: TERREINDEEL

Naam TERREINDEEL
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een TERREINDEEL die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Type terrein

. . . Identificatie terreindeel

. . . Geometrie terreindeel

. . . Naam terreindeel

. . . Datum begin geldigheid terreindeel

. . . Datum einde geldigheid terreindeel

Objecttype: VERBLIJFSOBJECT

Naam VERBLIJFSOBJECT
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een VERBLIJFSOBJECT die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . GEBOUWD OBJECT . Gebouwd object identificatie

. . . BENOEMD TERREIN . Gebouwd object puntgeometrie

. . . BENOEMD TERREIN . Datum begin geldigheid gebouwd object

. . . BENOEMD TERREIN . Datum einde geldigheid gebouwd object

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummer

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisletter

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummertoevoeging

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Naam openbare ruimte

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Postcode

. . . WOONPLAATS . Woonplaatsnaam

Objecttype: VESTIGING

Naam
Herkomst
Toelichting
Overzicht attributen

Objecttype: WATERDEEL

Naam WATERDEEL
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een WATERDEEL die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Type waterdeel

. . . Identificatie waterdeel

. . . Geometrie waterdeel

. . . Naam waterdeel

. . . Datum begin geldigheid waterdeel

. . . Datum einde geldigheid waterdeel

Objecttype: WEGDEEL

Naam WEGDEEL
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een WEGDEEL die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Type weg

. . . Identificatie wegdeel

. . . Geometrie wegdeel

. . . Naam wegdeel

. . . Datum begin geldigheid wegdeel

. . . Datum einde geldigheid wegdeel

Objecttype: WIJK

Naam WIJK
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een WIJK die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Wijkcode

. . . Wijknaam

. . . Wijkgeometrie

. . . Datum begin geldigheid wijk

. . . Datum einde geldigheid wijk

. . . GEMEENTE . Gemeentecode

Objecttype: WOONPLAATS

Naam WOONPLAATS
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een WOONPLAATS die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Woonplaatsidentificatie

. . . Woonplaatsnaam

. . . Woonplaatsgeometrie

. . . Datum begin geldigheid woonplaats

. . . Datum einde geldigheid woonplaats

Objecttype: WOZ-DEELOBJECT

Naam WOZ-DEELOBJECT
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een WOZ-DEELOBJECT die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Nummer WOZ-deelobject

. . . Code WOZ-deelobject

. . . Datum begin geldigheid deelobject

. . . Datum einde geldigheid deelobject

. . . WOZ-OBJECT . WOZ-objectnummer

Objecttype: WOZ-OBJECT

Naam WOZ-OBJECT
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een WOZ-OBJECT die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . WOZ-objectnummer

. . . Locatie-omschrijving

. . . Geometrie WOZ-object

. . . Soort-object-code

. . . Datum begin geldigheid WOZ-object

. . . Datum einde geldigheid WOZ-object

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummer

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisletter

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Huisnummertoevoeging

. . . GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE . Naam openbare ruimte

. . . ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING . Postcode

. . . WOONPLAATS . Woonplaatsnaam

Objecttype: WOZ-WAARDE

Naam WOZ-WAARDE
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een WOZ-WAARDE die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Vastgestelde waarde

. . . Waardepeildatum

. . . WOZ-OBJECT . WOZ-objectnummer

Objecttype: ZAKELIJK RECHT

Naam ZAKELIJK RECHT
Herkomst RSGB
Toelichting Hieronder benoemen we de aan het RSGB ontleende gegevens van een ZAKELIJK RECHT die in het RGBZ gebruikt worden bij deze specialisatie van OBJECT. Zie voor de specificaties van deze gegevens het RSGB.
Overzicht attributen Code . . . Gegevensnaam . . . Herkomst

. . . Kadaster identificatie zakelijk recht

. . . Ingangsdatum recht

. . . Einddatum recht

. . . AARD VERKREGEN RECHT . Aanduiding aard verkregen recht

. . . KADASTRALE ONROERENDE ZAAK . Kadastrale identificatie

. . . KADASTRALE ONROERENDE ZAAK . Kadastrale aanduiding

. . . Kadastrale gemeentecode

. . . Sectie

. . . Perceelnummer

. . . KADASTRAAL PERCEEL . Deelperceelnummer

. . . APPARTEMENTSRECHT . Appartementsindex

. . . SUBJECT . Identificatie