Objecttype: MEDEWERKER

Hieronder specificeren we het objecttype MEDEWERKER, met bijbehorende attribuut- en relatiesoorten, van het Informatiemodel Zaken (RGBZ) versie 1.0.

Objecttype

Status RBGZ 1.0 in gebruik
Objecttype-id medewerker
Mnemonic MDW
Herkomst GFO Zaken 2004
Definitie Een medewerker van de organisatie die zaken behandelt uit hoofde van zijn of haar functie binnen een ORGANISATORISCHE EENHEID.
Herkomst definitie KING op basis van het GFO Zaken 2004
Datum opname 1 juni 2008
Toelichting Alleen medewerkers van organisatorische eenheden van de organisatie(s) die zaken behandelen, worden hier bedoeld. Dus niet medewerkers van andere organisaties zoals de externe initiatoren van zaken. Overigens kan een dergelijke medewerker wel (interne) zaken initiëren.

We beperken ons tot het aangeven welke medewerker betrokken is bij een zaak en welke gegevens van die medewerker vanuit het oogpunt van een zaak relevant zijn.

In de hier toegepaste modellering heeft een medewerker slechts één functie en behoort hij/zij bij slechts één organisatorische eenheid. Dat betekent dat een medewerker die meerdere functies heeft en/of voor of bij meer dan één organisatorische eenheid werkt, meerdere keren kan voorkomen, met op onderdelen verschillende gegevenswaarden, zoals functie.

MEDEWERKER is een specialisatie ('subtype') van BETROKKENE.

Unieke aanduiding Medewerkeridentificatie
Populatie Alle medewerkers van organisatorische eenheden (van de zaakbehandelende organisatie(s)) die een rol kunnen spelen bij de behandeling van geimplementeerde zaaktypen.
Kwaliteitsbegrip
Overzicht attributen Code. . .Gegevensnaam. . .Herkomst

0001. . .Medewerkeridentificatie. . .GFO Zaken

0003. . .Achternaam. . .GFO Zaken

0006. . .Datum uit dienst . . .GFO Zaken

9516. . .E-mailadres . . .GFO Zaken

0002. . .Functie . . .GFO Zaken

0410. . .Geslachtsaanduiding . . .GFO Zaken

0007. . .Medewerkertoelichting . . .GFO Zaken

0005. . .Roepnaam . . .GFO Zaken

9580. . .Telefoonnummer . . .GFO Zaken

0211. . .Voorletters . . .GFO Zaken

0004. . .Voorvoegsel achternaam . . .GFO Zaken

Overzicht relaties Relatienaam incl. gerelateerd objecttype. . .Herkomst

hoort bij ORGANISATORISCHE EENHEID. . .GFO Zaken

is verantwoordelijk voor ORGANISATORISCHE EENHEID. . .GFO Zaken

is contactpersoon voor ORGANISATORISCHE EENHEID. . .GFO Zaken

is verantwoordelijke voor ZAAKTYPE. . .KING/GFO


Relatiesoorten van de generalisatie BETROKKENE:

oefent uit ROL. . .KING

Attribuutsoorten

Attribuutsoort Medewerkeridentificatie

Naam attribuutsoort Medewerkeridentificatie
Herkomst attribuutsoort GFO Zaken 2004
Code attribuutsoort 0001
XML-tag attribuutsoort identificatie
Definitie attribuutsoort Een korte unieke aanduiding van de medewerker.
Herkomst definitie attribuutsoort KING op basis van GFO Zaken 2004
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort De zaakbehandelende organisatie(s) kan hier zelf een classificatie voor definiëren.
Domein attribuutsoort Formaat: AN24

Waardenverzameling: 1e 4 posities: gemeentecode van de gemeente zijnde de zaakbehandelende organisatie;

pos. 5 – 24: classificatie bestaande uit alle alfanumerieke tekens m,u.v. diacrieten

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 1-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Achternaam

Naam attribuutsoort Achternaam
Herkomst attribuutsoort GFO Zaken 2004
Code attribuutsoort 0003
XML-tag attribuutsoort achternaam
Definitie attribuutsoort De achternaam zoals de medewerker die in het dagelijkse verkeer gebruikt.
Herkomst definitie attribuutsoort GFO Zaken 2004
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort Het attribuutsoort is overeenkomstig het attribuutsoort NatuurlijkPersoon.Geslachtsnaam met dien verstande dat, in afwijking daarop, eventueel voorkomende voorvoegsels niet in de geslachtsnaam zijn opgenomen (zie attribuutsoort Voorvoegsel achternaam)..
Domein attribuutsoort Formaat: AN200

Waardenverzameling: alle alfanumerieke tekens

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 01-01-09
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Datum uit dienst

Naam attribuutsoort Datum uit dienst
Herkomst attribuutsoort GFO Zaken 2004
Code attribuutsoort 0006
XML-tag attribuutsoort datumUitDienst
Definitie attribuutsoort Een aanduiding van de datum waarop de arbeidsplaatsvervulling

eindigt.

Herkomst definitie attribuutsoort GFO-Personeel
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort
Domein attribuutsoort Formaat: datum (JJJJMMDD)

Waardenverzameling: Alle geldige datums zowel op, voor of na de huidige datum en tijd

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort E-mail adres

Naam attribuutsoort E-mail adres
Herkomst attribuutsoort GFO Zaken 2004
Code attribuutsoort 9516
XML-tag attribuutsoort emailadres
Definitie attribuutsoort Elektronisch postadres waaronder de medewerker in de regel

bereikbaar is.

Herkomst definitie attribuutsoort GFO Zaken 2004
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort Het attribuutsoort is overeenkomstig het attribuutsoort Subject.Emailadres.
Domein attribuutsoort Formaat: AN254

Waardenverzameling: alle bestaande alfanumerieke tekens waarin zich, evenwel niet aan het begin en aan het eind, een ‘@’ moet bevinden.

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Functie

Naam attribuutsoort Functie
Herkomst attribuutsoort GFO Zaken 2004
Code attribuutsoort 0002
XML-tag attribuutsoort functie
Definitie attribuutsoort De aanduiding van de taken, rechten en plichten die de medewerker heeft of heeft gehad binnen de zaakbehandelende organisatie.
Herkomst definitie attribuutsoort GFO Zaken 2004, aangepast door KING
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort Van dit attribuut wordt (materiele) historie vastgelegd aangezien het van belang is in welke hoedanigheid de medewerker een rol in een zaak heeft vervuld.
Domein attribuutsoort Formaat: AN50

Waardenverzameling: alle alfanumerieke tekens

Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 1-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Geslachtsaanduiding

Naam attribuutsoort Geslachtsaanduiding
Herkomst attribuutsoort GFO Zaken 2004
Code attribuutsoort 0410
XML-tag attribuutsoort geslachtsaanduiding
Definitie attribuutsoort Een aanduiding die aangeeft of de persoon een man of een vrouw is,

of dat het geslacht nog onbekend is.

Herkomst definitie attribuutsoort GFO Zaken 2004
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort Het attribuutsoort is overeenkomstig het attribuutsoort NatuurlijkPersoon.Geslachtsaanduiding
Domein attribuutsoort Formaat: A1

Waardenverzameling: M: Man

V: Vrouw

O: Onbekend

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 1-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Medewerkertoelichting

Naam attribuutsoort Medewerkertoelichting
Herkomst attribuutsoort GFO Zaken 2004
Code attribuutsoort 0007
XML-tag attribuutsoort toelichting
Definitie attribuutsoort Toelichting bij en/of over de medewerker.
Herkomst definitie attribuutsoort GFO Zaken 2004
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort
Domein attribuutsoort Formaat: AN1000

Waardenverzameling: alle alfanumerieke tekens

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Roepnaam

Naam attribuutsoort Roepnaam
Herkomst attribuutsoort GFO Zaken 2004
Code attribuutsoort 0005
XML-tag attribuutsoort roepnaam
Definitie attribuutsoort Naam waarmee de werknemer wordt aangesproken.
Herkomst definitie attribuutsoort GFO Zaken 2004
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort
Domein attribuutsoort Formaat: AN30

Waardenverzameling: alle alfanumerieke tekens

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 1-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Telefoonnummer

Naam attribuutsoort Telefoonnummer
Herkomst attribuutsoort GFO Zaken 2004
Code attribuutsoort 9580
XML-tag attribuutsoort telefoonnummer
Definitie attribuutsoort Telefoonnummer waaronder de medewerker in de regel bereikbaar is.
Herkomst definitie attribuutsoort GFO-Basisgegevens
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort Het attribuutsoort is overeenkomstig het attribuutsoort Subject.Telefoonnummer.
Domein attribuutsoort Formaat: AN20

Waardenverzameling: alle bestaande alfanumerieke tekens

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Voorletters

Naam attribuutsoort Voorletters
Herkomst attribuutsoort GFO Zaken 2004
Code attribuutsoort 0211
XML-tag attribuutsoort voorletters
Definitie attribuutsoort De verzameling letters die gevormd wordt door de eerste letter van

alle in volgorde voorkomende voornamen.

Herkomst definitie attribuutsoort GFO-Basisgegevens
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort Het attribuutsoort is overeenkomstig het attribuutsoort NatuurlijkPersoon.VoorlettersAanschrijving.
Domein attribuutsoort Formaat: AN20

Waardenverzameling:

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 1-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Attribuutsoort Voorvoegsel achternaam

Naam attribuutsoort Voorvoegsel achternaam
Herkomst attribuutsoort GFO Zaken 2004
Code attribuutsoort 0004
XML-tag attribuutsoort voorvoegselAchternaam
Definitie attribuutsoort Dat deel van de geslachtsnaam dat voorkomt in Tabel 36 (GBA),

voorvoegseltabel, en door een spatie van de geslachtsnaam is

gescheiden.

Herkomst definitie attribuutsoort GFO-Basisgegevens
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008
Toelichting attribuutsoort
Domein attribuutsoort Formaat: AN10

Waardenverzameling: voorvoegseltabel GBA (tabel 36)

Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels attribuutsoort -

Relatiesoorten

Relatiesoort MEDEWERKER hoort bij ORGANISATORISCHE EENHEID

Naam relatiesoort MEDEWERKER hoort bij ORGANISATORISCHE EENHEID
Herkomst relatiesoort GFO Zaken 2004
Code relatiesoort
Definitie relatiesoort De ORGANISATORISCHE EENHEID waarvan de MEDEWERKER deel uitmaakt of deel heeft uitgemaakt.
Herkomst definitie relatiesoort KING
Datum opname relatiesoort 1 juni 2008
Toelichting relatiesoort Van deze relatie wordt (materiele) historie vastgelegd aangezien het van belang is in welke hoedanigheid de medewerker een rol in een zaak heeft vervuld.
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 1-1 (vice versa: 0-N)
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels relatiesoort -

Relatiesoort MEDEWERKER is verantwoordelijk voor ORGANISATORISCHE EENHEID

Naam relatiesoort MEDEWERKER is verantwoordelijk voor ORGANISATORISCHE EENHEID
Herkomst relatiesoort GFO Zaken 2004
Code relatiesoort
Definitie relatiesoort De ORGANISATORISCHE EENHEID waarvoor de MEDEWERKER uit hoofde van zijn of haar functie zorgt (of zorgde) dat deze goed functioneert en daar rekenschap van geeft.
Herkomst definitie relatiesoort KING
Datum opname relatiesoort 1 juni 2008
Toelichting relatiesoort Van deze relatie wordt (materiele) historie vastgelegd aangezien het van belang is in welke hoedanigheid de medewerker een rol in een zaak heeft vervuld.
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1 (vice versa: 0-1)
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels relatiesoort -

Relatiesoort MEDEWERKER is contactpersoon voor ORGANISATORISCHE EENHEID

Naam relatiesoort MEDEWERKER is contactpersoon voor ORGANISATORISCHE EENHEID
Herkomst relatiesoort GFO Zaken 2004
Code relatiesoort
Definitie relatiesoort De ORGANISATORISCHE EENHEID waarvoor MEDEWERKER anderen desgevraagd in contact brengt met (andere) medewerkers van deze ORGANISATORISCHE EENHEID.
Herkomst definitie relatiesoort KING
Datum opname relatiesoort 1 juni 2008
Toelichting relatiesoort
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-1 (vice versa: 0-1)
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels relatiesoort -

Relatiesoort MEDEWERKER is verantwoordelijke voor ZAAKTYPE

Naam relatiesoort MEDEWERKER is verantwoordelijke voor ZAAKTYPE
Herkomst relatiesoort KING op basis van GFO Zaken 2004
Code relatiesoort 0008
Definitie relatiesoort De MEDEWERKER die verantwoordelijk is voor ZAAKen van het ZAAKTYPE.
Herkomst definitie relatiesoort KING op basis van het GFO Zaken 2004
Datum opname relatiesoort 1 juni 2008
Toelichting relatiesoort De relatiesoort is afgeleid van de attribuutsoort Verantworordelijke bij Zaak in het GFO Zaken 2004.
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0-N (vice versa: 0-1)
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels relatiesoort