Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden d.d. 06-12-2017

Agenda Regiegroep 6 december 2017

Agenda

enter

1. Opening en mededelingen (9:30 uur)


2. Notulen van de vorige vergadering(en) en actielijst (9:45 uur)

- Doel: Vaststellen notulen van het overleg op 4 oktober en bespreking voortgang lopende actiepunten

- Documenten: Verslagen zijn beschikbaar op Gemma online en ter bespreking opmerkingen bij verslag (gemeente Den Haag), zie bijlage.


3. Visie op standaarden (10:00 – 10:30 uur)

Toelichting op meegezonden Visie op Standaarden


4. Governance op gegevens- en berichtenstandaarden (10:30 – 11:00 uur)

Toelichting aanpassingen voorstel vanuit KING over governance op gegevens- en berichten standaarden


- Korte PAUZE 11:00-11:15 uur -


5. Hoe gaan we om met huidige implementatie-issues? (11:15-11:45 uur)

Terugkoppeling n.a.v. vooroverleg KING en vertegenwoordigers werkgroep leveranciers. Zie bijlage Voorstel omgaan met implementatie-issues (nazending 5/12/2017).


6. Doorontwikkeling Zaak Documentservices (11:45 - 12:15 uur)

Toelichting op voorstel Zaak Documentservices


7. Voorstel data Regiegroepbijeenkomsten 2018 (12:15 uur)

Vaststellen schema 2018, datavoorstel: Woensdag: 14 februari, 4 april, 6 juni, 1 augustus, 3 oktober, 5 december


8. Rondvraag en sluiting (12:20 uur)

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Nog geen verslag voorhanden