Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden d.d. 04-10-2017

Archief

Deze pagina is gearchiveerd. De inhoud wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen.
Ontdek welke statussen van content er zijn en wat deze inhouden.

Laatst bewerkt: 30 juni 2021, 13:27:28

Agenda Regiegroep 4 oktober 2017

Agenda

enter

1. Opening en mededelingen (9:30 uur)

- Toelichting op de Adviesgroep IV – Theo (o.b.v. vraag van John Rooijakkers)

- Toelichting op doelstellingen GGI-GON


2. Notulen van de vorige vergadering(en) en actielijst (9:45 uur)

- Doel: Vaststellen notulen van het (extra) overleg op 26 juli en het reguliere overleg op 7 juni en bespreking voortgang lopende actiepunten

- Documenten: Verslagen in bijlagen bij overleg


3. Governance op Uitwisselingsgegevensmodellen (9:45-10:15 uur)

toelichting keuze/positie vanuit King op werkwijze uitwisselingsgegevensmodellen


4. Plan/visie nieuwe architectuur (door-ontwikkellijn op nieuw gegevenslandschap) (10:15-11:00 uur)

toelichting op memo “20170928 Visie op applicatielandschap en standaarden (bijlage)


- 11:00-11:15 uur PAUZE


5. Terugkoppeling implementatie-afspraken StUF 03.01/03.10 vanuit leveranciers (11:15-12:00 uur)

toelichting door Ruud Kathmann

Zoals in vorige vergadering gemeld zijn enkele leveranciers gestart concrete afspraken te maken op terreinen waar in de praktijk bij de implementatie van StUF problemen blijken. De voortgang van deze afspraken zal worden besproken. Voorafgaand aan de Regiegroep zul-len de eerste resultaten ook via het StUF Forum gedeeld worden. Verder zal in de bespreking ook aandacht besteedt worden over hoe verschillende aspecten van noodzakelijke implementatie-ondersteuning bij implementatie van het StUF-formaat, waaronder ook het maken van uniformerende afspraken bij gebleken verschillende interpretaties, het best een plek kan krijgen. Zie https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/implementatie-afspraken-stuf-0301-stuf-bg-0310 voor de inhoudelijke discussie


6. Stand van zaken Zaak Documentservices (12:00-12:20 uur)

- Voorstellen actuele vragen en wensen (kortere termijn)

- Langere termijnaanpak


7. Rondvraag en sluiting (12:20 uur)

Vergaderstukken en presentaties


Verslag