Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden d.d. 01-02-2017

Agenda

enter
 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen van de vorige vergadering en actielijst
 3. Uitvoering plan vernieuwing StUF
  3a: Stand van zaken t.o.v. plan van aanpak en afspraken vorige Regiegroep
  3b: Beeld over uitvraag over scope van de vernieuwing onderlaag
  3c: Advies Solventa over vervanging horizontale sectormodellen StUF-BG en StUF-ZKN
  3d: Besluitvorming over werkwijze/scenario reacties op uitvraag onderlaag, advies Solventa en andere leerpunten is vorm te geven
 4. Stand van zaken diverse standaardisatie trajecten
 5. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Nog geen verslag voorhanden