Procesarchitectuur Procesbouwstenencatalogus

Archief

Deze pagina is gearchiveerd. De inhoud wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen. Ontdek welke statussen van content er zijn en wat deze inhouden.


Een belangrijke manier om de kwaliteit van uitvoering van processen te waarborgen is het toepassen van procesbouwstenen. De uitleg van het concept procesbouwstenen is te vinden op de pagina Procesbouwstenen. Deze pagina doet een aanzet tot het maken van een catalogus van procesbouwstenen. Zo'n catalogus is waardevol bij het (her)inrichten van een bedrijfsproces: door in de procesbouwstenencatalogus te zoeken naar bruikbare "legoblokjes" kan het proces samengesteld worden uit een aantal standaardelementen. Dat komt de doelmatigheid en kwaliteit ten goede.

Onderstaande figuur toont hoe procesbouwstenen ingezet kunnen worden bij procesinrichting. De figuur toont bovenaan het bedrijfsproces "Behandelen vergunningaanvraag", gemodelleerd in termen van deelprocessen. Per deelproces zijn, onder elkaar in blauw, toepasbare procesbouwstenen getoond. Ze zijn gemodelleerd als deelservices.

Procesbouwstenencatalogus (uit model: GEMMA 2) - Toon SVG - Download als csv


Bovenstaande figuur is vooralsnog bedoeld als voorbeeld. Er is nog geen gevulde catalogus van procesbouwstenen. De bedoeling is op deze pagina een collectie van "referentie-procesbouwstenen" op te bouwen, die gemeenten kunnen gebruiken bij het samenstellen van een eigen catalogus. De collectie op deze pagina zal gestaag gevuld en uitgebreid worden op basis van lopende programma's zoals de Omgevingswet.

Beschrijven van procesbouwstenen

Bij het beschrijven van procesbouwstenen zijn de volgende aspecten van belang:

  • Functie van de procesbouwsteen: wat levert de deelservice op die de bouwsteen realiseert? Bijvoorbeeld: de verplichte publicatie van een beschikking. Het is belangrijk de functie goed te beschrijven om het vinden van geschikte procesbouwstenen te vergemakkelijken.
  • Kwaliteit van de procesbouwsteen: hieronder valt niet alleen inhoudelijke kwaliteit maar ook bijvoorbeeld de doorlooptijd en andere "service level" aspecten. Het is belangrijk deze helder te specificeren omdat dat mede de bruikbaarheid van een bouwsteen bepaalt.
  • Parameters van de procesbouwsteen: welke informatie moet als input aan de procesbouwsteen meegegeven worden? Bijvoorbeeld: een te publiceren beschikking. Het is belangrijk om deze parameters nauwkeurig te beschrijven. Immers, bij verkeerde aanlevering zal het proces in de bouwsteen ergens vastlopen.
  • Eigenaar van de procesbouwsteen: wie is verantwoordelijk en wie is aanspreekpunt, zowel operationeel (bijvoorbeeld als zaken niet lopen zoals gewenst) alsook als het gaat om de vraag of een procesbouwsteen in een bepaald proces ingezet kan worden, en of aanpassing mogelijk en gewenst is.