Overzicht buitengemeentelijke voorzieningenIn dit overzicht staan alle buitengemeentelijke voorzieningen, zoals landelijk en sectorale registraties, voorzieningen en ondersteunende tools van VNG Realisatie.


Buitengemeentelijke voorziening Beschrijving Toelichting Realiseert standaarden
Antwoord voor Bedrijven (en berichtenbox) Landelijke website. Antwoord voor Bedrijven is hét startpunt van de overheid voor ondernemers. Bedrijven zien in een oogopslag met welke regels, vergunningen en belastingen ze te maken krijgen en de subsidies die ze kunnen aanvragen. De Berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd e-mailsysteem tussen ondernemers en de overheid.
BRI - Basisregistratie Inkomen Landelijk voorziening Basisregistratie Inkomen (BRI)
BRK - Basisregistratie Kadaster De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie en de kadastrale kaart. De digitale kadastrale kaart toont in één oogopslag de ligging van de kadastrale percelen.
BRO - Basisregistratie Ondergrond Landelijke voorziening Basisregistratie Ondergrond (voorheen ook wel DINO) De Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt dé centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond
BRT - Basisregistratie Topografie Landelijke voorziening Basisregistratie Topografie
BRV - Basisregistratie Voertuigen In de Basisregistratie Voertuigen worden gegevens vastgelegd over voertuigen en de eigenaren daarvan. Uit de registratie verstrekt de RDW (Dienst Wegverkeer) informatie aan burgers en bedrijven. De gegevens zijn landelijk beschikbaar voor overheidsinstanties, zoals de politie en de Belastingdienst.
CORV - Collectieve Opdracht Routeer Voorziening De Collectieve Opdracht RouteerVoorziening (CORV) faciliteert de informatie-uitwisseling tussen gemeentelijke partijen en justitiële partijen.
Centrale Voorziening Geluid Gegevens (CVGG) Component voor het beheren van geluidgegevens in de landelijke voorziening Centrale Voorziening Geluid Gegevens
Certificering/PKI-overheid
DKD - Digitaal Klant Dossier (Suwinet) Het Digitiaal Klantdossier wordt gebruikt door gemeenten, SVB, UWV en diverse andere overheidsinstellingen binnen de sociale sector om gegevens over werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden bij te houden en met elkaar te delen. Het dossier dient ertoe om professionals binnen de keten werk en inkomen toegang te geven tot alle digitale gegevens die relevant zijn voor de werkzaamheden van deze instellingen.
DROP - Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties Met DROP kunt u zowel uw regelgeving bekendmaken en consolideren, als ook kennisgevingen over bijvoorbeeld vergunningen publiceren. DROP vervangt GVOP en CVDR. Een deel van de gemeenten is inmiddels overgestapt van CVDR en/of GVOP naar DROP. Regelingen die in de DROP zijn opgenomen, worden gevonden via www.overheid.nl. Zij zijn ook te gebruiken op het Dienstenloket of op een eigen website. Zie voor meer informatie http://koop.overheid.nl/producten/drop
DigiD Landelijk systeem voor authenticatie van burgers.
Digilevering Digilevering is een centrale, landelijke voorziening voor actuele en accurate berichtuitwisseling over gebeurtenissen. Verhuist bijvoorbeeld een bedrijf, verandert de waarde van een gebouw of wordt er een kind geboren? Dan wordt u via Digilevering geïnformeerd over de gebeurtenis. U bepaalt zelf welke gebeurtenis berichten voor u relevant zijn.
Digimelding Landelijke voorziening waar overheden bij gerede twijfel vermeende onjuistheden in de gegevens van Basisregistraties kunnen terugmelden aan de bronhouders van die Basisregistraties. De Beperkte Laagdrempelige Terugmeldvoorzieningen (Digimelding BLT) is een webportaal waarop gemeenten (en andere afnemers) kunnen inloggen om een melding in te voeren.
Digipoort Digipoort is een centrale voorziening in de infrastructuur van de e-overheid, waarop overheden en bedrijven kunnen aansluiten om gemakkelijk en betrouwbaar gegevens met elkaar te kunnen uitwisselen.
E-herkenning voor bedrijven Landelijk systeem voor authenticatie van bedrijven inclusief bijbehorend machtigingen register.
GBA-V (Verstrekkingsvoorziening) Landelijke voorziening GBA-V. GBA verstrekkingen voor het afnemers.
GGK - Gemeentelijk Gegevensknooppunt Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt is een onderdeel van de infrastructuur voor gemeenten, zorgaanbieders en andere ketenpartners in het sociaal domein. Het GGK ondersteunt de uitwisseling van berichten over Wmo en Jeugdhulp.
Innen eigen bijdrage Wmo en Wtcg (CAK) Het berekenen en innen van de eigen bijdrage voor zorg in het kader van de Wmo en Wtcg. Denk daarbij aan huishoudelijke hulp, een hulpmiddel of een voorziening. Indien de gemeente de burger een eigen bijdrage wil laten betalen, dan levert zij hiervoor de gegevens aan het CAK
KLIC service - Kabels en Leidingen De Kadaster Dienst KLIC is de schakel tussen gravers en netbeheerders voor de uitwisseling van informatie over kabels en leidingen
KNOOP- Gegevensknooppunt voor (Basis)registraties KNOOP is het knooppunt voor gegevens uit (Basis)registraties en landelijke voorzieningen. Deze gegevens worden gestandaardiseerd en in samenhang aangeboden aan gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en belastingsamenwerkingen. Leveren en bevragen van basisregistratiegegevens in samenhang uit de voorzieningen: * NHR - Handelsregister * BRK - Basisregistratie Kadaster * LV-WOZ - Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken * LV-BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen * LV-BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie voor achtergrondkaart (via PDOK)
LV-BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen Landelijke voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Gemeenten zijn bronhouder van de BAG en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG.
LV-BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De voorloper GBKN gaat op in de BGT. De BGT is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeenten zijn samen met Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van EL&I bronhouders.
LV-WOZ - Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken De Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) is de centrale voorziening waaruit WOZ-gegevens uit alle gemeenten verkregen kunnen worden.
MijnOverheid.nl Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid.
NHR - Handelsregister Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register.
Nationaal Parkeer Register Het Nationaal Parkeer Register (NPR) is een landelijke database, beheerd door de RDW, waarin alle actuele parkeerrechten op kenteken geregistreerd staan. Het NPR biedt de noodzakelijke basisinfrastructuur waarmee gemeenten stap voor stap hun parkeerdiensten kunnen digitaliseren. zie https://nationaalparkeerregister.nl/
OLO - OmgevingsLoket Online Het landelijk loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning (Wabo)
Ondernemersplein.nl Via Ondernemersplein.nl vindt u informatie van de (semi-)overheid die u nodig heeft om te ondernemen. Ondernemersplein.nl bevat informatie van wetgeving tot belastingregels en van subsidies tot branche-informatie.
Ondernemingsdossier
Overheid.nl In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens.
PDOK - Publieke Dienstverlening op de Kaart Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) ontsluit digitale geo-informatie van de overheid. Dit ontsluiten gebeurt via een centrale voorziening: het PDOK Loket. De data is beschikbaar als data services of als downloadbare bestanden. Voor meer informatie zie https://www.pdok.nl/nl/pdok-producten
PIVA - Persoonsinformatie-voorziening Nederlandse Antillen en Aruba Systeem dat zorg draagt voor de communicatie van de gemeentelijke GBA-applicatie met de Landelijke Voorziening PIVA-V en evt. het raadplegen daarvan. Deze referentiecomponent wordt vervangen door de standaard WSDL. Zie PIVA-V koppelvlak.
Polisadministratie (doorontwikkeling naar BLAU opgeschort) Landelijke voorziening Basisregistratie lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingen (BLAU). De Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen (BLAU) is één van de oorspronkelijke voorziene basisregistraties. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de baten, lasten en wenselijkheid van BLAU tegen elkaar afgewogen. Uit deze afweging, waarin ook het advies van afnemers is meegenomen, is de beslissing genomen om de doorontwikkeling van BLAU voorlopig op te schorten.
RNI - Registratie Niet Ingezetenen Landelijke voorziening Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Samen met de nieuwe GBA vormt dit de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP)
Regelhulp.nl Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid.
Register Externe Veiligheid (REV) Component voor het beheren van gegevens over externe veiligheid in de landelijke voorziening Register Externe Veiligheid
Risicokaart.nl De risicokaart geeft een zo actueel en volledig mogelijk beeld van risico's in uw omgeving (Risicokaart.nl). Aanlevering gemeentelijke informatie voor bedrijven
Risicoregister gevaarlijke stoffen De risicosituaties worden vastgelegd in het landelijke Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS), dat tegenwoordig door het IPO wordt beheerd.
Ruimtelijke plannen Landelijke registratie voor ruimtelijke plannen.
SVB-BGT services en portaal Landelijk systeem voor het assembleren van aanleveringen van bronhouders voor de basisregistratie grootschalige topografie. Het Samenwerkingsverband van Bronhouders (SVB) realiseert hiervoor een webportaal en later webservices waar de bestanden kunnen worden aangeleverd.
Samenwerkende Catalogi verwijsregister Een virtuele catalogus of verwijsregister met informatie over producten en diensten van overheidsorganisaties. Dit register bevat onder meer de naam van het product, de doelgroep (burgers en/of bedrijven) en een hyperlink (URL) naar de webpagina waarop de betreffende overheidsorganisatie het product beschrijft en eventueel een aanvraagmogelijkheid biedt. Met behulp van dit register kunnen burgers en bedrijven vinden waar zij voor een overheidsproduct of -dienst moeten zijn. De Standaard voor Samenwerkende Catalogi is één van de bouwstenen van die Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de Digitale Overheid.
Softwarecatalogus.nl Voorziening ter bevordering van de markttransparantie van de gemeentelijke software In de Softwarecatalogus registreren leveranciers het aanbod van gemeentelijke pakketten en de compliancy op standaarden. Gemeenten en samenwerkingsverbanden registreren welke software zij gebruiken en delen deze informatie onderling.
TMV - GBA Terugmeldvoorziening Gemeentelijk systeem dat de koppeling realiseert met de landelijke TMV, de voorloper van Digimelding voor het terugmelden op GBA.
Waarstaatjegemeente.nl Waarstaatjegemeente.nl is een website waar gemeenten hun eigen prestaties meten en vergelijken met die van andere gemeenten. Op Waarstaatjegemeente.nl staan gegevens van gemeenten. Dit zijn 'harde cijfers’, zoals de hoogte van leges, én oordelen van burgers.
Wkpb landelijke registratie Landelijke registratie van publiekrechtelijke beperkingen die op een bepaald perceel rusten. Gebaseerd op een eenduidige registratiemethodiek en aan elkaar gekoppelde registers van gemeenten en Kadaster
gemmaonline.nl Voorziening voor het delen van kennis en informatie, en samen te werken (in co-creatie) aan het doorontwikkelen en verbeteren van gemeentelijke standaarden en de GEMMA.