Overzicht GEMMA 1 referentiecomponenten

Referentiecomponent Documentatie
Aanwezigheid en toegangscontrolesysteem Een systeem dat in staat is personen te herkennen, te bepalen of deze persoon toegang heeft tot de locatie en toegang te verlenen.
Accommodatieverhuur Systeem voor beheer van accommodaties. Onder beheren verstaan wij onder andere het registeren van huurders, incidentele verhuren, planningen voor seizoenen, tarieven, prijsafspraken en factureren. Buiten het registreren zijn er ook mogelijkheden om bijvoorbeeld bezettingsoverzichten en omzetlijsten te genereren voor management doeleinden.
Afsprakenregistratie Systeem voor ondersteuning van burgers, bedrijven en instellingen om afspraken te maken met ambtenaren van de gemeente teneinde dienstverlening op een van te voren gepland tijdstip te laten plaatsvinden.
Archiefvorming en -beheer Systeem voor ondersteuning van systematisch beheer van alle records, gedurende de gehele levenscyclus van deze informatie vanaf het eerste ontstaan tot en met definitieve verwijdering. Een records management (RMA) systeem wordt gebruikt voor het identificeren, classificeren, archiveren, bewaren en soms vernietigen van records.
Asset en configuratiebeheer Een systeem dat gericht is op het verkrijgen en beheren van relevante items van de informatievoorziening gedurende hun levenscyclus.
BAG-administratie Systeem voor het bronbeheer van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).
Baliesysteem Systeem ter ondersteuning van de dienstverlening aan balie.
Bedrijvenloket Systeem voor het digitaal zaken kunnen doen door ondernemers met de gemeente waarbij integratie  met Antwoord voor Bedrijven ondersteund wordt.
Begraafplaatsenadministratie Systeem voor het administratief beheer van één of meerdere begraafplaatsen. Onder beheren wordt onder andere het registeren van begraafplaatsen, overledenen, rechthebbenden, graven, uitvaartondernemingen, orders en factureren verstaan. Het wettelijk kader is beschreven in de wet op de lijkbezorging, een beheersverordening en een verordening lijkbezoringsrechten.
Belastingsysteem Systeem voor ondersteuning van het proces van heffing van onroerende-zaakbelastingen en overige gemeentelijke belastingen alsmede leges en retributies.
Bestuur- en Raadsinformatie Systeem voor ondersteuning van het politieke proces binnen een gemeente. Hiermee worden raads- en commissieagenda's, verslagen en overige raadsdocumenten bijgehouden, geordend, op het internet gepubliceerd en doorzoekbaar gemaakt met zoektechnologie en notificatiediensten, en discussiefora ondersteund.
Bezwaar- en beroepsysteem Een systeem dat het proces rondom het indienen van bezwaren en beroepen.
BGT-administratie Systeem voor het bronbeheer van: * de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of  * het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant).
Bodembeheer Systeem voor ondersteuning van actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken.
Bouw- en woningtoezicht Systeem voor ondersteuning van vergunningverlenen, toezicht en handhaven van bouwwerken.
Budgetadvies en schuldbemiddeling Systeem voor ondersteuning van budgetadvies en schuldbemiddeling.
Burgerlijke stand Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes.
Burgerparticipatiesysteem Digitale marktplaats voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. Vrijwilligers/mantelzorgers kunnen hier hun aanbod plaatsen en cliënten/burgers hun vraag.
Business activity monitoring (BAM) Systeem voor real-time inzicht in de lopende (bedrijfs)processen. In de meest geavanceerde vorm van zaakgericht werken wordt BAM gebruikt bij BPM-software (Business Process Management).
Buurtmarktplaats Een digitale gids met (regionale) informatie over dienstverleners en instellingen. Deze informatie kan als een lijst worden weergegeven maar het is ook mogelijk om deze informatie weer te geven op een kaart van de gemeente of buurt.
CAD (Computer-Aided Design) Teken-applicaties voor het ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte.
Callcenter-systeem Een intelligent telefooncentralesysteem (ACD's = Automatic Call Distribution) die het inkomende telefoonverkeer zo efficiënt mogelijk verdeelt.
Contractbeheer Een systeem dat contracten met klanten en leveranciers beheert.
CORV systeem Systeem voor gemandateerde medewerkers voor het melden en inzien van berichten in het kader van de justitiële jeugdzorg die via de Collectieve Opdracht Routeervoorziening (CORV) worden verstuurd en ontvangen.
CRAS (Centrale Registratie Afhandeling Schade) Systeem voor afhandeling van schade als gevolg van rampen.
CRIB (Centrale Registratie en Informatie Bureau) Systeem voor ondersteuning van de volledige keten van slachtofferregistratie bij een ramp.
Datawarehouse (DWH) In een datawarehouse worden actuele en historische gegevens opgeslagen voor het uitvoeren van trendanalyses en verantwoordingsrapportages. Een datawarehouse (vaak afgekort tot DWH) is een gegevensverzameling die in een dusdanige vorm is gebracht dat terugkerende en ad-hoc vragen relatief in korte tijd beantwoord kunnen worden zonder dat de bronsystemen zelf daardoor overmatig belast worden.
Digikoppeling adapter Generiek toepasbaar systeem om te koppelen aan andere organisaties op basis van de Digikoppeling standaard.
Digimelding systeem Via het Digimelding systeem meldt een ambtenaar aan de Basisregistratie dat hij vermoedt dat bepaalde gegevens niet kloppen. Het Digimelding systeem ondersteund bij het verzamelen van de relevante gegevens en levert deze door aan de landelijke Digimelding voorziening. Gemeenten die geen Digimelding systeem gebruiken kunnen hun meldingen handmatig invoeren in het Portaal van de Digimelding voorziening (BLT).
Documentcreatie Systeem voor documentcreatie, ook wel tekst-data integratie genoemd.
Documentenbeheer (DMS) Systeem voor beheer van documenten en bijbehorende metadata.
e-Formulieren Systeem voor ondersteuning van het publiceren, ontwerpen, bouwen en beheren van e-formulieren.
e-Mail applicatie Systeem voor verzenden en ontvangen van e-mail
Extract Transform Load (ETL) Systeem voor het lezen, laden en transformeren van gegevens uit gegevensverzamelingen, typisch in de vorm van periodieke batches. ETL staat voor Extract-Transform-Load.
Facilitair systeem Ondersteuning facilitaire zaken, ook wel Facilitair managementinformatiesysteem (MIS), of Executive Information System (EIS) genoemd.
Financiële administratie Systeem voor financiëel management, administratie en budgetbeheersing.
GBA-administratie Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de GBA (Gemeentelijke BasisAdministratie personen).
Gebouwenbeheer Systeem voor het uitvoeren van de administratie ten behoeve van het beheer van gebouwen waarvan de gemeente eigenaar is.
Gegevensdistributie Systeem voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen en buiten de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit  applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden.
Gegevensmagazijn Systeem voor opslag van gemeentelijke basisgegevens, bij voorkeur conform het RSGB.
Gemeentelijk intranet Systeem voor het realiseren en beheren van de interne website (website alleen te gebruiken door personeel van de gemeente).
Gemeentelijke eigendommenregistratie Systeem voor het registreren van eigendommen van de gemeente en registratie van de gebruikers van die eigendommen.
Gemeentelijke servicebus Systeem waarmee koppelingen tussen gemeentelijk systemen gerealiseerd worden. Een gemeentelijke servicebus is in de basis een generieke Enterprise Service Bus (ESB) waarmee gemeente specifieke koppelingen worden gerealiseerd. Een ESB biedt minimaal functionaliteit voor het versturen en beheren van elektronische berichten. Tevens kan een ESB services aanbieden voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van het berichtenverkeer. De component die deze services aanbiedt, wordt ook een Integratie server of een broker genoemd.
Gemeentelijke website Systeem voor realisatie van de gemeentelijke website. Het gemeentelijke website systeem ondersteunt het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gepubliceerde informatie uit andere informatiesystemen, zoals een geo- of e-formulieren systeem in de website.
Geo-magazijn Gegevensmagazijn voor de opslag van geografische gegevens
Geo-publicatie Systeem voor publicatie van geometrische gegevens eventueel in combinatie met administratieve gegevens, op inter- en intranet.
Geo-services Systeem voor het omzetten van geografische gegevens naar een kaart, geschikt om te tonen in een website. Ondersteunt onder andere de Geo-webservicestandaarden WMS en WFS.
Geo-viewer Systeem voor het op eenvoudige en interactieve wijze raadplegen van digitale kaarten in combinatie met administratieve gegevens.
GIS (Geografisch Informatiesysteem) Systeem om (ruimtelijke) gegevens/informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie, op te slaan, te beheren, te bewerken, te analyseren en/of te presenteren. Daarbij kunnen specifieke modules aanwezig zijn voor het verwerken van geo-informatie die door andere organisaties aan gemeenten geleverd worden, zoals bijvoorbeeld een kadastrale kaart door het Kadaster.
Groenbeheer Systeem voor beheer van groenobjecten.
Grondexploitatiebeheer Systeem voor administratie van exploitatiegegevens over gemeentelijk grond-eigendom.
Handhaving Systeem voor handhaving in brede zin (Milieu, horeca, vergunningen). Vaak is dit functionaliteit die tevens in een Vergunningen applicatie opgenomen is.
Identity management De centrale opslagplaats voor het administreren van de identiteiten en rechten van gebruikers van IT- en informatiesystemen.
Inburgeringadministratie Systeem voor ondersteuning van de uitvoering van de Wet Inburgering (Wi).
Inkoopsysteem Een systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt.
Inningensysteem Systeem voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en evt ook privaatrechtelijke vorderingen.
IT servicemanagement Een tool dat het beheersen van de (IT) dienstverlening ondersteunt.
Jeugdhulpsysteem Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet
Kadastrale registratie Systeem voor verwerking van kadastrale gegevens geleverd door het Kadaster aan gemeenten.
Kassysteem Systeem waarmee financiële transacties aan de balie kunnen worden afgehandeld.
Kennisbank Systeem voor opslag en delen van gegevens, informatie en kennis in de organisatie.
Kennismanagement Een systeem dat ondersteunt bij het vinden van de juiste informatie, ondermeer door antwoorden te geven op veelgestelde vragen.
Klachten- en meldingen Generiek inzetbaar systeem voor vastlegging van klachten van burgers, bedrijven en instellingen die via een kanaal bij de gemeente binnenkomen.
Klantcontactbeheer (CRM) Systeem voor beheer van contacten en relaties met klanten (burgers en bedrijven).  Systeem voor administratie van contacten, die burgers, bedrijven en instellingen met de gemeente onderhouden, vaak als onderdeel van CRM.
Klantgeleiding Systeem om bezoekers van de gemeente zo optimaal mogelijk te begeleiden bij de gewenste dienstverlening. Dit systeem biedt onder meer ondersteuning voor een zelfbedieningszuil waarmee bezoekers van de gemeente zelf een keuze kunnen maken voor de gewenste dienstverlening.
KLIC-administratie (WION) Systeem voor informatie uitwisseling met de Kadaster dienst KLIC in het kader van de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION))
Leerlingenbeheer Systeem voor ondersteuning van de controle op de naleving van de leerplichtwet.
Leerlingvervoer Systeem voor ondersteuning van het afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten.
Loket voortijdig schoolverlater (RMC) Systeem voor ondersteuning van het registreren van voortijdig schoolverlaters en informeren, adviseren en begeleiden van jongeren van 18 tot 23 jaar naar een opleiding, werk of een ander traject.
Managementinformatie Met behulp van een managementinformatie (ook wel business intelligence) systeem wordt data verzameld en geanalyseerd met als uitvoerproduct kennis en informatie.
Mijn gemeente Website die toegang biedt tot gepersonaliseerde digitale dienstverlening van de gemeente.
Monumentenbeheer Systeem voor ondersteuning van de monumentenadministratie.
Nieuwsbrieven Systeem voor het maken en versturen van nieuwsbrieven
Office-suite Verzameling van kantoorapplicaties die binnen de organisatie door veel medewerkers worden gebruikt. Onderdelen van een office-suite zijn onder andere applicaties ten behoeve van tekstverwerking, spreadsheets, presentaties en agenda.
Online betalingsdiensten Systeem voor betaling via internet gekoppeld aan het leveren van een product of dienst door de gemeente. Hieraan wordt doorgaangs gekoppeld middels een module die in andere componenten geïntegreerd is.
Opmaaksysteem Een systeem dat bedoeld is voor het bewerken en opmaken van drukwerk.
Output-management Systeem voor ondersteuning van aanmaken en afdrukken van documenten.
Parkeerbeheer Systeem voor ondersteuning van parkeerbeheer. O.a. voor parkeerboetes, parkeerbelasting, parkeervergunningen, ontheffingen e.d.
Personeelssysteem Ondersteuning HR processen (ook wel: personeelsinformatiesysteem).
Producten- en dienstencatalogus Systeem voor ondersteuning van het beheer van de gemeentelijke producten- en dienstencatalogus.
RAAS (Reisdocumenten Aanvraag en Afgifte Station) Systeem voor onderstening van de reisdocumentenadministratie. Het Reisdocumenten Aanvraag en Archief Station (RAAS) is bedoeld voor het verwerken, archiveren en verzenden van de aanvraagbestanden. Gegevens worden uitgewisseld met de GBA-reisdocumentenmodule.
Rampenbestrijding en risicomanagement Systeem voor ondersteuning van processen rond crisispreventie- en beheersing.
Regiesysteem Informatievoorziening t.b.v. de ondersteuning van de professionals in het gemeentelijk sociale domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur.
Re-integratie en werkzoekendenadministratie Systeem voor ondersteuning van de uitvoering van de werktoeleidingsaspecten van Wet Werk en Bijstand (Wwb).
Reisdocumenten Systeem voor ondersteuning van de processen behorende het aanvragen en verstrekken van reisdocumenten.
Rijbewijzen Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de aanvraag en verstrekking van rijbewijzen.
Rioolbeheer Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij beheer van rioolobjecten.
Ruimtelijke-plannenadministratie Systeem dat ondersteuning biedt aan het ontwikkelen en beheren van digitale ruimtelijke plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen alle Wro instrumenten (planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld te worden.
Samenwerkingssysteem Samenwerkingssysteem (ook wel groupware of collaborative software) is een categorie van software die gebruikers met een gemeenschappelijk taak ondersteund bij het bereiken van hun eindresultaat.
Scanning & imaging Systemen voor digitaliseren van documenten.
Serviceregisterbeheer Systeem voor administratie van webservices. In dit systeem staan de binnen de organisatie beschikbare services beschreven, inclusief de verwijzingen naar de wsdl-documenten. Een Serviceregisterbeheer systeem is een soort gouden gids voor webservices.
Signaalsysteem Informatievoorziening waarmee signalen die door burgers en (keten)partners worden gemeld omtrent de status van een burger op waarde geschat kunnen worden. Signalen uit verschillende probleemgebieden kunnen worden gecombineerd en geverifieerd voor het in kaart brengen van de behoefte(n) van een gezin.
Subsidies Systeem voor ondersteuning van registratie, verwerking, bewaking en rapportage van subsidieaanvragen en -toekenning.
Vergunningen (o.a. WABO) Systeem voor ondersteuning van vergunningverlening;  in ieder geval voor Omgevingsvergunningen (Wabo)  en vaak ook voorzien van functionaliteit voor Toezicht en Handhaving.
Verkiezingen Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij lokale verkiezingen.
Verzamelreferentiecomponent Pakketten waarvoor (nog) geen geschikte referentiecomponent bestaat, kunnen gekoppeld worden aan de Verzamelreferentiecomponent
VOA (Verzend- en Ontvangststation voor Afnemers) Systeem voor het ophalen en versturen van GBA-berichten van/naar de GBA MailBoxServer.
VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de aanvraag en verstrekking van een verklaring rondom het gedrag (VOG).
Vraaggeleiding Generiek inzetbaar systeem voor het geleiden van klanten op basis van vraag antwoord combinaties naar het gewenste product. Dit is in te zetten voor ondersteuning van zowel telefonisch als digitaal klantcontact.
Webcontentbeheer (CMS) Systeem dat het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig documenten en gegevens op de website kunnen publiceren (contentmanagement). Als afkorting wordt ook wel CMS gebruikt: content management system.
Wegbeheer Systeem voor ondersteuning van het beheer van wegen, fiets- en voetpaden, parkeer- en opstelterreinen conform CROW systematiek.
Wkpb - Publiekrechtelijke beperkingen administratie Systeem voor ondersteuning bij de uitvoering van de  Wkpb. Dit verzorgt tevens de communicatie met de Landelijke Voorziening en/of Kadaster.
Wmo-voorzieningenadministratie Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
WOZ-administratie Systeem voor het bronbeheer van de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). De waardebepaling kan ook door dit systeem, danwel een separaat WOZ-taxatiesysteem ondersteund worden.
WOZ-taxatiesysteem Systeem voor ondersteuning van de waardebepaling van onroerende zaken.
WWB-ondersteuning Systeem voor ondersteuning van de uitvoering van de inkomensaspecten van Wet Werk en Bijstand (Wwb).
Zaaksysteem Systeem voor beheer van zaken, bij voorkeur conform het RGBZ en de Zaaktypecatalogus (ZTC).
Zaaktypecatalogus Generiek bruikbaar systeem voor het beheer van de zaaktypes.
Zakenmagazijn Systeem voor registratie van zaak- en daaraan gerelateerde klant- en statusgegevens. Dit systeem dient als bron om zowel interne als externe stakeholders inzicht te geven in de status en doorlooptijd van afhandeling van zaken en daarmee ook in de kwaliteit van uitvoer van het proces.
Zelfdiagnosesysteem Digitaal platform voor zelfdiagnose, waarmee een burger kan inschatten voor welke ondersteuning hij of zij eventueel in aanmerking komt.