Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Overzicht BIV classificaties referentiecomponenten

Archief

Deze pagina is gearchiveerd. De inhoud wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen. Ontdek welke statussen van content er zijn en wat deze inhouden.

Laatst bewerkt: 30 juni 2021, 14:23:33
Referentiecomponent Beschrijving Applicatiefuncties Beschikbaarheid Integriteit Vertrouwelijkheid
Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent Component waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes.
Accommodatiebeheercomponent Component voor het beheren van accommodaties.
Afsprakenbeheercomponent Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren.
Afvalbeheercomponent Component voor het beheren van afvalopslag en verwerking.
Afvalinzamelingcomponent Component voor het inzamelen van afval, inclusief routeplanning en het plaatsen van officiele inzamelpunten en containers.
Agressieregistratie-component Component voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak.
Anti-DDOS-component Component voor het detecteren en blokkeren van DDOS aanvallen
Anti-Malware-component Component voor bescherming tegen kwaadaardige software
Anti-spamcomponent Component voor bescherming tegen spam
Archeologiecomponent Component voor het ondersteunen van archeologische werkzaamheden, zoals het registreren van vindplaatsen.
Archiefbeheercomponent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten.
Archiefportaalcomponent Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek.
Archiefregistratiecomponent Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten
Architectuurcomponent Component voor het ontwikkelen en bewaken van architectuur, processen, werkinstructies, e.d..
BAG-beheercomponent Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen.
BGT-beheercomponent Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten).
BOR-component Component voor het registreren van objecten die beheerd worden (o.a. groen, grijs, blauw).
BPM-engine-component Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen.
Baliecomponent Component voor het ondersteunen van dienstverlening aan de balie.
Bedrijfscontinuïteitsbeheercomponent Component voor het ondersteunen van het bedrijfscontinuiteitsbeheer
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM) Component voor het definieëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen.
Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent Component voor het registreren van KvK-inschrijvingen vestigingen, activiteiten en werkgelegenheid conform LISA
Belastingencomponent Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies.
Bestekkencomponent Component voor het maken van bestekken in de openbare ruimte
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente.
Bestuurlijk activiteiten bewakingcomponent Component voor het vastleggen en bieden van inzicht in uitvoering van bestuurlijk opgedragen activiteiten.
Beveiliging- en privacycomponent Component voor het vastleggen, implementeren en beheren van informatiebeveiligings- en privacymaatregelen.
Bezwaar- en beroepcomponent Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen.
Bodembeheercomponent Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO).
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening.
Burgerzakencomponent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes.
Buurtmarktplaatscomponent Component om elektronisch (regionale) informatie over dienstverleners en instellingen te geven.
CORV-component Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitële jeugdzorg via CORV.
CRIB-component Component voor slachtofferregistratie bij een ramp.
Callcentercomponent Component voor met name het efficient verdelen van inkomend telefoonverkeer
Cameratoezichtcomponent Component voor toezicht in de openbare ruimte met behulp van camera's
Cocreatiecomponent Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid.
Contractbeheercomponent De component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten.
Crisismanagementcomponent Component voor ondersteuning crisis- en rampencoördinatie
Data-analyse criminaliteit component Component voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning specifiek voor criminaliteit.
Data-back-up-en-herstel-component Component voor Data back-up en herstel
Data-laad-en-transformatiecomponent Component voor het laden, controleren en transformeren van data naar een centraal datawarehouse inclusief mogelijkheden voor handmatige invoer.
Data-warehousecomponent Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages.
Digitaal ontwerpencomponent (CAD) Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten
Digitale-handtekeningcomponent Component om de de authenticiteit te borgen van gekwalificeerde digitale handtekeningen
Documentbeheercomponent Component voor het inzien en beheren van documenten.
Documentcreatiecomponent Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens.
Documentregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata.
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren.
Facilitair reserveer- en uitleencomponent Component voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen.
Financieel component Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing
Firewall-component Een firewallcomponent filtert het netwerkverkeer en maakt een logische netwerkscheiding op basis van vastgelegde beveiligingsregels.
Forensisch-onderzoekscomponent Component voor forensisch onderzoek
GBA-administratiecomponent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens.
Gebouwinstallatiecomponent Component om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige (E&W) installaties, centraal aan te sturen (reguleren), bedienen en laten samenwerken (communiceren).
Gebruikersbeheercomponent Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben.
Gegevensdistributiecomponent Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden.
Gegevensmagazijncomponent Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens.
Gemeentelijke eigendommencomponent Component voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan.
Generiek zaakafhandelcomponent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen.
Geo-gegevens analysecomponent Component voor het analyseren van gegevens op onder meer ruimtelijke relaties en het achterhalen van ruimtelijke verbanden.
Geo-gegevens beheercomponent Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie.
Gevonden en verloren voorwerpencomponent Componentvoor het beheren van verloren en gevonden voorwerpen.
Gravenbeheercomponent Component voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en).
Grondbeheercomponent Component voor het beheren en exploiteren van gemeentelijke grondeigendommen
Havenscomponent Component voor beheren van taken rondom havens zoals ligplaatsbeheer, aanmeervergunningen of innen van havengelden.
Helpdeskcomponent Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken.
IDS-IPS-beheercomponent Component voor het beheren van IDS / IPS
IT-objectencomponent Component voor het beheren van hard- en softwarecomponenten.
Ideeëncomponent Component om ontvangen ideeën te registreren, beoordelen en van reactie te voorzien
Inkomenscomponent Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet.
Inkoopcomponent Component voor ondersteuning van het inkopen van producten.
Inningencomponent Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen.
Inspectiecomponent Component voor het inspecteren van de openbare ruimte (via de beeldkwaliteit methode van het CROW)
Intranetcomponent Component voor het publiceren van informatie op een besloten website en het integreren van gespecialiseerde systemen.
Jeugdzorgcomponent Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet.
KLIC-component Component voor informatieuitwisseling met de Kadasterdienst KLIC in het kader van de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION))
Kantoorautomatiseringcomponent Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda.
Kascomponent Component waarmee financiele transacties aan de balie kunnen worden afgehandeld.
Kennisbeheercomponent Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers.
Ketenpartner-portaalcomponent Component voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten
Klachten- en meldingencomponent Component voor het registreren en afhandelen van klachten en meldingen.
Klantfeedbackcomponent Component voor het registreren en afhandelen van klantfeedback
Klantgeleidingcomponent Component voor het ondersteunen van klanten bij het vinden van de gewenste dienstverlening.
Klanttevredenheidcomponent Component waarmee tevredenheid van klanten over dienstverlening kan worden gemeten en vastgelegd
Kredietverstrekkingcomponent Component voor de ondersteuning van het verstrekken van kredieten
Leerlingenbeheercomponent Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet.
Leerlingenvervoercomponent Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten.
Managementinformatiecomponent Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages.
Medewerker-registratiecomponent Component voor de opslag en ontsluiting van de gegevens van voor de gemeente werkzame personen.
Media-behandelingcomponent Component voor de behandeling van media
Mediamonitor- en webcarecomponent Component voor web- en mediacare
Meldingen openbare ruimtecomponent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties
Mijngemeentecomponent Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening.
Mobiel-toezicht-en-handhavingcomponent Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid)
Mobile-device-managementcomponent Component voor het beheren en beveiligen van alle mobiele devices in een ICT infrastructuur. Het is daar een belangrijk onderdeel van.(bv. EMM, MAM, UEM)
Monumentencomponent Component voor de ondersteuning van de monumentenadministratie en andere verplichtingen volgend uit de Monumentenwet.
Narrowcasting component Component voor het via beeldschermen uitzenden van relevante informatie voor een (externe of interne) doelgroep.
Netwerkbeheercomponent Component beheren van netwerkcomponenten en configuraties
Omgevingsbeleidcomponent Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten.
Onlinebetalingcomponent Component voor het online kunnen betalen.
Open-data-portaalcomponent Component waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers.
Outputmanagementcomponent Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren.
Parkeerbeheercomponent Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages.
Personeelsinformatiecomponent Component voor het administreren en managen van medewerkers.
Planning en control component Component om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren.
Politieke data-analyse component Component om op basis van beschikbare data inzicht te geven in politieke en bestuurlijke gedragingen.
Preventie-dataverliescomponent Component voor het detecteren en voorkomen van datalekken
Producten-en-dienstencataloguscomponent Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven.
Projectmanagementcomponent Component voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's.
Regiecomponent Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein.
Relatiebeheercomponent (CRM) Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties.
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent Component voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet.
Risicobeheercomponent Component voor risicobeheersing
Roosterbeheercomponent Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel.
SIEM-beheercomponent Een SIEM-beheercomponent (Securiy Information & Event management) voor het beheren van technische beveiliginginformatie
Salarisadministratie en -verwerkingcomponent Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving.
Samenwerkingscomponent Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel.
Scanning-en-imagingcomponent Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager.
Schadeafhandelcomponent Component voor het registreren en kunnen afhandelen van schade.
Schuldenadministratiecomponent Component om de schulden van personen te kunnen administreren.
Servicebuscomponent Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties.
Serviceregistercomponent Component voor het ontsluiten van binnen de gemeente beschikbare webservices
Sociale mediacomponent Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden.
Sociale werkvoorzieningcomponent Component voor het beheer van de sociale werkvoorziening
Software-licentiebeheercomponent Component voor het beheren van softwarelicenties
Software-ontwikkelcomponent Component voor het ontwikkelen van applicaties
Sonderingenregistercomponent Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen)
Subsidiescomponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning.
Systeemacceptatie-en-release-beheercomponent Component voor systeemacceptatie en releasebeheer
Terugmeldingen-registratiecomponent Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan.
Tijdregistratiecomponent Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project.
Toepasbare-regelscomponent Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan)
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein
VOA-component Component voor het ophalen en versturen van persoonsgerelateerde berichten van/naar de BRP MailBoxServer.
VPN-beheercomponent Component voor het beheren van beveiligde, versleutelde netwerkverbindingen tussen het device van de medewerker en het bedrijfsnetwerk en machine-machine verbindingen
Vacaturematchingcomponent Component voor het relateren van werkzoekenden en (vacatures bij) werkgevers.
Vastgoedexploitatiecomponent Component die ondersteuning biedt voor het beheren van woningen en ander vastgoed.
Veiligheidsmanagementcomponent Component voor het in beeld brengen van potentieële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen.
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening.
Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent Omgevingswet Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven.
Verkeer- en vervoerinformatiecomponent Component voor het inzichtelijk maken van en sturen op verkeer- en vervoerstromen.
Verkeersregelinstallatiecomponent Component voor het beheren van verschillende soorten verkeersregelinstallaties (bijv. stoplichten)
Verkiezingencomponent Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen.
Verwerkingenloggingcomponent Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens.
Verzamelcomponent De verzamelcomponent wordt gekozen als tijdelijke oplossing om een pakket toch op te kunnen voeren. Alleen gebruiken als er in de GEMMA geen geschikte referentiecomponent gevonden wordt.
Voorraadbeheercomponent Component voor het beheren van voorraden.
Vulnerability-beheercomponent Component voor het beheren van kwetsbaarheden in hardware, software en besturingssystemen
WMO-component Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
WOZ-beheercomponent Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ).
WOZ-taxatiecomponent Component voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken.
WOZ-voormeldingcomponent Component die via webtechnologie aan inwoners veilig toegang biedt tot de actuele WOZ gegevens met de mogelijkheid hierop te reageren.
WRO-component Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale ruimtelijke plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen alle Wro instrumenten (planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld te worden
Wachtwoordbeheercomponent Component voor het beheer van wachtwoorden
Webcontentpublicatie- en beheercomponent Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen.
Wkpb-component Component voor het opstellen van Wkpb-beperkingbesluiten en communicatie met de Landelijke Voorziening en/of Kadaster
Zaakregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens.
Zaaktypecataloguscomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens.
Zelfdiagnosecomponent Component voor zelfdiagnose zodat inwoners duidelijk krijgen wat zij zelf kunnen doen en welke ondersteuning eventueel mogelijk is.
Zelfredzaamheidontwikkelcomponent Component ter ondersteuning van de ontwikkeling van de zelfredzaamheid voor burgers
Zoekmachinecomponent Component voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria.