Omgevingswetproces - 03 Vaststellen omgevingsplan
Toelichting bij het proces

<ul><li>Het symbool "[[" is gebruikt op een plaats waar het niet gebruikt hoort te worden.</li> <!--br--><li>Het deel ""." van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>

Verdere detail beschrijving van het proces en de bijbehorende referentie componenten (applicaties) zijn te vinden in de onderstaande tabel.
Toelichting bij interactie DSO & Gemeente

Opstellen omgevingsplan

 • Een eerste omgevingsplan wordt opgesteld in de omgevingsplancomponent of de meest recente versie van het omgevingsplan wordt gedownload bij het Register Omgevingsdocumenten (ROD).
 • Op basis hiervan wordt in de omgevingsplancomponent het omgevingsplan opgesteld / worden wijzigen gedaan op het huidige omgevingsplan. Dit leidt uiteindelijk tot besluit of wijzigingsbesluit.
 • Voor het opstellen van omgevingsdocumenten en daarmee ook omgevingsplannen wordt gebruik gemaakt van de Standaard Officiële Publicaties – Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (STOP-TPOD). In de standaard worden de afspraken vastgelegd hoe de besluiten gestructureerd moeten worden, van aanduidingen worden voorzien en aangeleverd moeten worden. De standaard en toepassingsprofielen zijn bedoeld om de informatie-uitwisseling tussen systemen en organisaties mogelijk te maken.
 • Als bij het opstellen van een nieuwe begrippen ontstaan, dan worden deze door de gemeente in de Stelselcatalogus DSO gereserveerd. Hiermee wordt voor eenieder zichtbaar dat er een nieuw begrip ontstaat en wat de definitie is.
 • Tijdens het opstellen / wijzigen van het omgevingsplan stelt de gemeente tevens toepasbare regels op middels de toepasbareregels component. Toepasbare regels worden opgesteld en uitgewisseld conform de Standaard Toepasbare Regels (STTR) die bestaat uit een informatiemodel en uitwisselingsmodel. STTR is een door het DSO ontwikkelde standaard gebaseerd op de standaard Decision Modeling Notation (DMN).
 • Het gehele gemeentelijke proces vaststellen omgevingsplan wordt waar het bestuur en raad betreft ondersteund door de Bestuur en raadinformatiecomponent.

Bekendmaken en beschikbaar stellen

 • Als het omgevingsplan gereed is, wordt het bekend gemaakt via de LVBB. Bij het bekendmaken controleert de LVBB of begrippen bestaan in de Stelselcatalogus DSO.
 • Een wijzigingsbesluit wordt middels de door de gemeente aangeleverde is-wordt instructies (technisch) geconsolideerd.
 • Ontsluiten van het besluit en het beschikbaar stellen van de geconsolideerde toestand gebeurt via de ROD. Hiermee worden besluiten en geconsolideerde toestanden beschikbaar gesteld aan afnemers, zoals DSO, officiële overheidspublicaties, overheid.nl en derden. Besluiten en geconsolideerde toestanden zijn voorzien van aanduidingen.
 • Aanduidingen zijn machineleesbare annotaties om de teksten machineleesbaar en machine interpreteerbaar te maken. Hiermee kunnen deze slim bevraagd en op maat getoond worden, bijvoorbeeld in het omgevingsloket.
 • De toepasbare regels worden via de toepasbareregels component aangeleverd aan toepasbareregels DSO conform de STTR. Tevens wordt het omgevingsplan gearchiveerd middels de documentbeheercomponent.
 • Als nodig worden betrokkenen en geïnteresseerden middels de outputmanagement component via hun voorkeurskanaal op de hoogte gebracht van het besluit / wijzigingsbesluit. * Mogelijk wordt het omgevingsdocument gepubliceerd op de gemeentelijke website met de ROD als bron.
 • Het bedrijfsproces Opstellen of wijzigen Omgevingsdocumenten wordt op termijn ook ondersteund door de samenwerking component binnen het DSO. Voor dit onderdeel loopt momenteel een definitiestudie.

Openstaande vragen

Onderstaande vragen zijn in behandeling en worden in een volgende versie van de architectuur beantwoord.

 • Gaat de omgevingsplancomponent of de toepasbare regelscomponent ook gebruikt worden tijdens het opstellen van de nota van uitgangspunten?
 • Gaat de toepasbareregelscomponent een op zichzelf staande applicatie worden of gaat deze geïntegreerd worden in de omgevingsplancomponent?
 • Op welke manier gaat een gemeente de stelselcatalogus gebruiken? Inzage en toevoegen nieuwe begrippen via DSO? Directe link tussen omgevingsplancomponent en stelselcatalogus?
 • Gaat de LVBB ook een rol spelen in het concept ontwerp van het omgevingsplan?
 • Speelt DSO of LVBB ook een rol in uniforme openbare voorbereidingsprocedure?
 • Hoe verhouden de standaarden STOP-TPOD en STTR zich tot elkaar?
 • Op welke manier wordt het omgevingsplan gearchiveerd?
 • Hoe verhoudt het archiveerde omgevingsplan (in de documentbeheercomponent) zich tot het omgevingsplan in het ROD?Overzicht relaties


Informatiebeveiliging & Privacy

Nadere informatie volgt.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 20 okt 2017 om 03:28.