101 Ontwikkelen omgevingsvisie

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 101 Ontwikkelen omgevingsvisie
101 Ontwikkelen omgevingsvisie
Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een integrale visie met strategische hoofdkeuzen in het beleid op de lange termijn voor de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Ontwikkelen omgevingsvisie Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten. (BusinessProcess) Ontwerpen omgevingsvisie Vaststellen opdracht, organiseren van participatie en andere input, en vastleggen daarvan in uitgangspunten voor de omgevingsvisie. (BusinessProcess) Voorbereiden ontwikkelen omgevingsvisie Publiceren van de omgevingsvisie en informeren van belanghebbenden. (BusinessProcess) Bekendmaken omgevingsvisie Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure en vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten omgevingsvisie In de beginfase bij het opstellen van de uitgangspunten is naast participatie van burgers en bedrijven een inhoudelijke bijdrage van andere bestuursorganen gewenst, teneinde te komen tot een omgevingsvisie die aansluit bij de omgevingsvisies van de andere bestuursorganen. (BusinessService) Advies uitgangspunten omgevingsvisie Inhoudelijke afstemming met ketenpartners is gewenst als het onderwerp raakt aan de kaders die door die ketenpartners zijn gesteld in hun regelgeving. De afstemming borgt dat regelgeving van andere overheden correct wordt meegenomen. Bij eenvoudige zaken zal er sprake zijn van inhoudelijk advies van andere bestuursorganen; bij complexe zaken kan nauwere samenwerking nodig zijn; in dat geval is er sprake van ketensamenwerking type III (samen realiseren). Afstemming/advisering kan informeel als een (telefoon)gesprek plaatsvinden of meer formeel via een adviesnotitie of -rapport, al dan niet officieel vastgesteld. (BusinessService) Advies inhoudelijk Wens vanuit eigen organisatie om de omgevingsvisie te ontwikkelen of aan te passen. (BusinessEvent) Wens opstellen/aanpassen omgevingsvisie Wanneer adviezen van andere bestuursorganen in het conceptbesluit zijn overgenomen, worden die bestuursorganen betrokken bij de beantwoording van zienswijzen. De reactie op zienswijzen wordt daarmee een gezamenlijk resultaat. (BusinessInteraction) Gezamenlijk reageren op zienswijzen Belanghebbende bestuursorganen kunnen participeren in de ontwerpfase van een ruimtelijk plan of (BusinessEvent) Uitnodiging tot participatie Belanghebbende bestuursorganen kunnen op de terinzagelegging reageren met een zienswijze, die --net als zienswijzen van burgers en bedrijven-- door het bevoegd gezag verwerkt zal worden in het definitieve besluit. (BusinessEvent) Terinzagelegging Belanghebbende bestuursorganen kunnen na bekendmaking van een besluit bezwaar (als het besluit tot stand is gekomen via een reguliere procedure) of beroep (als het besluit tot stand is gekomen via een uitgebreide procedure) aantekenen. (BusinessEvent) Bekendmaking besluit BusinessEvent Omgevingsvisie gereed TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship Deze svg is op 17-05-2020 20:35:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 17-05-2020 20:35:30 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 101 Ontwikkelen omgevingsvisie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-ffe024a8-b29f-43e6-8ed7-7f11d8f297ee
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 101 Ontwikkelen omgevingsvisie
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : ffe024a8-b29f-43e6-8ed7-7f11d8f297ee
Titel view SWC  : BA Ketensamenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Object ID  : ffe024a8-b29f-43e6-8ed7-7f11d8f297ee
Object ID_nl  : ffe024a8-b29f-43e6-8ed7-7f11d8f297ee
Elementen  : 
Relaties  :