Verzamelen eventuele zienswijzen

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Verzamelen eventuele zienswijzen
Notice.png
Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet. Dit element bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit worden bij de gemeente naar voren gebracht. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. In geval van het laatste wordt verslag opgemaakt van de zienswijze. Afhankelijk van de situatie kan de gemeente hiervoor een hoorzitting organiseren. (BusinessProcess) Verzamelen eventuele zienswijzen Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbele- id Samen met de eventuele bij het ontwerpbesluit betrokken ketenpartners en de eventuele initiatiefnemer wordt kennis genomen van de zienswijzen. Er wordt een eindverslag opgesteld. Het verslag geeft per onderwerp een helder, puntig overzicht van de naar voren gebrachte zienswijzen. (BusinessProcess) Opstellen eindverslag UOV Belanghebbenden waaronder ketenpartners kunnen naar aanleiding van het ter inzage gelegde ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Als er sprake is van een initiatiefnemer, kan die ook zelf een zienswijze indienen wanneer het ontwerpbesluit niet naar wens is. (BusinessService) Indienen zienswijze Als voorbereiding op de vaststelling door het bevoegd gezag wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV), conform afdeling 3.4 Awb gevolgd. Daartoe wordt mededeling gedaan van het ontwerpbesluit door integrale weergave van het ontwerpbesluit in het gemeentelijk publicatieblad. Ook wordt in het publicatieblad kennis gegeven van de terinzagelegging van eventuele relevante aanvullende stukken. De mededeling van het ontwerpbesluit wordt met behulp van de plansoftware het ontwerpbesluit aangeboden aan de LVBB. De kennisgeving over de terinzagelegging vindt in principe ook plaats via de LVBB, en in de beginfase indien nodig via DROP. Het is verplicht om de stukken zowel elektronisch als fysiek ter inzage te leggen gedurende de terinzageleggingstermijn. Onder huidige jurisprudentie is fysieke terinzagelegging ook in digitale vorm mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de stukken beschikbaar worden gestelt op een computer op het gemeentehuis. Specifieke belanghebbenden worden zo mogelijk direct uitgenodigd tot indienen van een zienswijze en worden hen de stukken toegestuurd. (BusinessProcess) Mededeling doen van het ontwerpbesluit en kennisgeven terinzageleggi- ng AssignmentRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 25-04-2023 11:13:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 11:13:45 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
BusinessProcess
Documentation   :  Zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit worden bij de gemeente naar voren gebracht. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. In geval van het laatste wordt verslag opgemaakt van de zienswijze. Afhankelijk van de situatie kan de gemeente hiervoor een hoorzitting organiseren.
Nestingniveau   :  04
VolgordeId   :  003-030-010-020
Object ID   :  f647dc78-6e6f-4bf5-95a1-9c169b1986c7
Object ID_nl   :  f647dc78-6e6f-4bf5-95a1-9c169b1986c7
Original ID   :  id-f647dc78-6e6f-4bf5-95a1-9c169b1986c7
Semanticsearch   :  verzamelen eventuele zienswijzen
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 09:41.