116 Behandelen bezwaar

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 116 Behandelen bezwaar
116 Behandelen bezwaar
Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van ontvangen bezwaarschriften met betrekking tot een besluit (bv. vergunning, maatwerkvoorschrift of handhavingsmaatregel) van het bevoegd gezag. (BusinessProcess) Behandelen bezwaar Besluiten op ambtelijk of bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten op bezwaar Voorlopig standpunt, evt. hoorzitting en/of mediation, opstellen ontwerpbesluit. Bij de inhoudelijke behandeling van het bezwaar is afstemming met ketenpartners gewenst of zelfs verplicht. Advies is gewenst voor zaken waar de ketenpartner bij de totstandkoming van het oorspronkelijke besluit vrijblijvend heeft geadviseerd, of waar advies juist nodig was geweest maar niet ingewonnen. Advies met instemming is noodzakelijk wanneer het bezwaar zaken betreft waarover de ketenpartner bij de totstandkoming van het oorspronkelijke besluit een advies met instemming heeft gegeven. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen bezwaar Administratieve controle, controle indieningsvereisten, ontvangstbevestiging, evt. verzoek aanvullende gegevens. (BusinessProcess) Intake bezwaar Versturen besluit, publiceren, informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Bekendmaken reactie op bezwaar BusinessEvent Bezwaar behandeld Een bezwaarschrift ingediend naar aanleiding van een eerder genomen besluit. (BusinessEvent) Bezwaar ontvangen Bij toetsen van de indieningsvereisten is het wenselijk om ketenpartners te betrekken, met name als regelgeving van andere bestuursorganen een rol speelt. (BusinessService) Advies indieningsvereisten Belanghebbende bestuursorganen kunnen na bekendmaking van een besluit bezwaar (als het besluit tot stand is gekomen via een reguliere procedure) of beroep (als het besluit tot stand is gekomen via een uitgebreide procedure) aantekenen. (BusinessEvent) Bekendmaking besluit Inhoudelijke afstemming met ketenpartners is gewenst als het onderwerp raakt aan de kaders die door die ketenpartners zijn gesteld in hun regelgeving. De afstemming borgt dat regelgeving van andere overheden correct wordt meegenomen. Bij eenvoudige zaken zal er sprake zijn van inhoudelijk advies van andere bestuursorganen; bij complexe zaken kan nauwere samenwerking nodig zijn; in dat geval is er sprake van ketensamenwerking type III (samen realiseren). Afstemming/advisering kan informeel als een (telefoon)gesprek plaatsvinden of meer formeel via een adviesnotitie of -rapport, al dan niet officieel vastgesteld. (BusinessService) Advies inhoudelijk TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 17-05-2020 20:38:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 17-05-2020 20:38:45 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 116 Behandelen bezwaar
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-f5b6f610-7c05-415d-8948-e05f757bd457
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 116 Behandelen bezwaar
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : f5b6f610-7c05-415d-8948-e05f757bd457
Titel view SWC  : BA Ketensamenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Object ID  : f5b6f610-7c05-415d-8948-e05f757bd457
Object ID_nl  : f5b6f610-7c05-415d-8948-e05f757bd457
Elementen  : 
Relaties  :