Wijzigen omgevingsplan

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Dit bedrijfsproces betreft het wijzigen van de gebiedsdekkende regeling met daarin de vastgestelde regels voor de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Wijzigen omgevingsplan Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een integrale visie met strategische hoofdkeuzen in het beleid op de lange termijn voor de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Ontwikkelen omgevingsvisie Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een programma met maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Ontwikkelen omgevingsprogr- amma Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure en vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten verordening/pla- n/legger/peilbe- sluit Publiceren van verordening/plan/legger/peilbesluit, informeren van belanghebbenden, aanleveren (toepasbare) regels aan DSO. (BusinessProcess) Bekendmaken verordening/pla- n/legger/peilbe- sluit Organiseren van participatie en andere input, en op basis daarvan opstellen van uitgangspunten voor het ontwerp. (BusinessProcess) Voorbereiden wijzigen verordening/pla- n/legger/peilbe- sluit Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, en parallel daaraan opstellen van de daarmee corresponderende (toepasbare) regels. (BusinessProcess) Ontwerpen verordening/pla- n/legger/peilbe- sluit BusinessEvent Verordening/pl- an/legger/peilb- esluit gereed Verplicht als gevolg van beleidsdoorwerking vanuit EU, Rijk, provincie of waterschap. (BusinessEvent) Beleidsdoorwer- king Wens vanuit eigen organisatie om verordening/plan/legger/peilbesluit op te stellen of aan te passen. (BusinessEvent) Eigen initiatief Wens tot aanpassing naar aanleiding van een plan van een initiatiefnemer. (BusinessEvent) Verzoek initiatiefnemer Processen m.b.t. het ontwikkelen van beleid, zowel visie/langetermijn alsook de concrete uitwerking in toepasbare regels, en het voorlichten en beantwoorden van vragen over het beleid. (BusinessProcess) Beleidsontwikk- eling en regelgeving (Naamloze procescluster voor groeperen van de primaire planvormingsprocessen) (BusinessProcess) (Naamloos element) Een vastgestelde omgevingsvisie vormt een richtinggevend kader voor het wijzigen van het omgevingsplan of -verordening. (TriggeringRelationship) 1 Om de doelen die vastgesteld zijn in omgevingsplan of -verordening te bereiken kan een programmatische aanpak gewenst zijn. Die aanpak wordt dan beschreven in een omgevingsprogramma. (TriggeringRelationship) 3 CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 06-02-2020 02:59:00 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 06-02-2020 02:59:00 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Wijzigen omgevingsplan
Definitie  : Dit bedrijfsproces betreft het wijzigen van de gebiedsdekkende regeling met daarin de vastgestelde regels voor de fysieke leefomgeving.
Object ID  : eeeb773b-cb9d-4614-8f2d-b05cc6dbf69d
Object ID_nl  : eeeb773b-cb9d-4614-8f2d-b05cc6dbf69d
Relaties  :  Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: