Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Intake melding activiteit

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Intake melding activiteit
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Ontvangstbevestiging, administratieve controle, opvragen aanvullende informatie, bekendmaken. (BusinessProcess) Intake melding activiteit Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t ApplicationComponent VTH-besluiten beheercompone- nt Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten registratiecomp- onent Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhande- lcomponent ApplicationComponent VTH besluitenregistr- atie-component Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenprocessen (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingregistra- tiecomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistra- tiecomponent ApplicationComponent Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten referentiebehee- rcomponent Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk omgevingswetl- oketcomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregi- stratiecompone- nt Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket Inhoudelijke beoordeling, opstellen antwoord, evt. opstellen maatwerkvoorschriften. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen melding activiteit Een formele melding ontvangen van een initiatiefnemer. Deze kan volgen uit een eerdere gezamenlijke verkenning. (BusinessEvent) Melding activiteit ontvangen Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanage- mentcomponen- t Bij toetsen van de indieningsvereisten is het wenselijk om ketenpartners te betrekken, met name als regelgeving van andere bestuursorganen een rol speelt. (BusinessService) Advies indieningsvereis- ten Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van de melding van een (niet-vergunningplichtige) activiteit, zodat het bevoegd gezag weet wat er gebeurt, toezicht kan plannen en/of eventueel maatwerkvoorschriften kan opleggen. (BusinessProcess) Behandelen melding activiteit ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Via het omgevingsloket dient iemand een melding van een activiteit in. (ServingRelationship) TriggeringRelationship TriggeringRelationship De melding van de activiteit wordt als zaak geregistreerd in de VTH component. (ServingRelationship) ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 19-05-2019 17:14:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 19-05-2019 17:14:33 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Intake melding activiteit
Definitie  : Ontvangstbevestiging, administratieve controle, opvragen aanvullende informatie, bekendmaken.
Object ID  : e9e18386-6c62-43da-81da-79370909803b
Relaties  :  Onderdeel van:
Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: