Verzamelen meetwaarden

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Bepalen benodigde meetwaarden, verzamelen meetwaarden, bewerken tot data geschikt voor analyse. (BusinessProcess) Verzamelen meetwaarden Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en- activiteiten- registratiecompo- nent ApplicationComponent Handhavingcom- ponent ApplicationComponent VTH-besluiten- beheercompone- nt Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistra- tiecomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces van toezicht houden. Deze component is onderdeel van Toezichtcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Toezicht ApplicationComponent VTH- besluitenregistra- tie-component Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en- meldingafhandel- component Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent ApplicationComponent Toezichtcompo- nent Component voor het ondersteunen van het werkproces van handhaven. Deze component is onderdeel van Handhavingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Handhaving Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en- meldingregistrati- ecomponent Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t Component voor het ondersteunen van het werkproces van vergunningen en meldingen. Deze component is onderdeel van Vergunning-en-meldingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Vergunning en Melding Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk- omgevingswetlo- ketcomponent ApplicationComponent Leefomgevingo- bjecten-en- activiteiten- referentiebeheer- component ApplicationComponent Vergunning-en- meldingcompone- nt Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregi- stratiecompone- nt ApplicationComponent Data laad en transformatie component DSO applicatie component ter ondersteuning van ketensamenwerking, bestaande uit twee onderdelen: samenwerken aan aanvragen en samenwerken aan plannen. (ApplicationComponent) Samenwerking DSO-LV Als eerste wordt bepaald indicatoren gemonitord moeten worden. Dit wordt vastgesteld door het College, en eventueel in de Gemeenteraad besproken. (BusinessProcess) Bepalen te monitoren indicatoren Integrale analyse, toetsen resultaten, bepalen effectieve maatregelen, opstellen rapportage, inwinnen advies. (BusinessProcess) Analyseren verzamelde gegevens Ketenpartners beschikken mogelijk over waardevolle monitoringdata die als input gebruikt kan worden. Hergebruik van meetwaarden van ketenpartners vergoot de mogelijkheden en komt efficiëntie in de monitoring ten goede. (BusinessService) Levering monitoringdata Dit bedrijfsproces betreft het op basis van continu of frequent gemeten indicatoren onderzoeken en analyseren in hoeverre het gevoerde beleid leidt tot het bereiken van de beoogde doelstellingen. Dit met als doel het nemen van maatregelen om afwijkingen van die beoogde doelstellingen bij te sturen. (BusinessProcess) Monitoren en analyseren Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Voor het verzamelen van meetwaarden wordt de data laad en transformatie component eventueel in combinatie met een gegevensmagazijn gebruikt. (ServingRelationship) Bij beide processtappen kan het wenselijk zijn advies te vragen van interne adviseurs en ketenpartners, mogelijk kan hiervoor kan de samenwerking component worden gebruikt. (ServingRelationship) TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 07-02-2020 15:06:10 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 07-02-2020 15:06:10 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Verzamelen meetwaarden
Definitie  : Bepalen benodigde meetwaarden, verzamelen meetwaarden, bewerken tot data geschikt voor analyse.
Object ID  : e91d4261-2578-4c3f-8147-8442e1432c57
Object ID_nl  : e91d4261-2578-4c3f-8147-8442e1432c57
Relaties  :  Onderdeel van:
Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: