VTH-besluitenregistratie-component

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationComponents > VTH-besluitenregistratie-component
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
ApplicationComponent VTH besluitenregistr- atie-component In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) (ApplicationComponent) Overheid.nl Inhoudelijke beoordeling, opstellen antwoord, evt. opstellen maatwerkvoorschriften. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen melding activiteit Registreren verzoek, administratieve controle, evt. opvragen aanvullende gegevens. (BusinessProcess) Intake opsporen Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanage- mentcomponen- t Beoordelen onderwerp van toezicht, selecteren toezichthouder, opstellen toezichtplan, maken afspraken. (BusinessProcess) Voorbereiden toezichthouden Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent Besluiten over maatwerkvoorschriften indien van toepassing. (BusinessProcess) Besluiten maatwerkvoors- chriften Inhoudelijk beoordelen, bepalen vervolgactie, afstemmen ketenpartners, opstellen reactie. (BusinessProcess) Onderzoeken melding incident Inhoudelijk beoordelen verzoek, afstemmen ketenpartners, besluit tot toepassen sanctie, aankondigen uitvoering en evt. informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Voorbereiden toepassen sanctie Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek Procesafhandelc- omponent (abstract component) Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregist- ratiecomponent Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencompo- nent Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten vergunning aanvraag Bepalen benodigde meetwaarden, verzamelen meetwaarden, bewerken tot data geschikt voor analyse. (BusinessProcess) Verzamelen meetwaarden Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpub- licatie- en beheercompone- nt Opstellen kaders voor initiatief, vaststelling door BG. (BusinessProcess) Vaststellen richtinggevend advies Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatalo- guscomponent Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) LVBB Inhoudelijk beoordelen verzoek, bepalen type sanctie(s), opstellen ontwerpsanctie, uitvoeren hoor/wederhoor. (BusinessProcess) Voorbereiden sanctie Beoordelen feitelijke situatie, toetsen aan strafrecht, meedelen rechten/plichten, doen hoor/wederhoor, opstellen proces-verbaal, opstellen rapportage. (BusinessProcess) Uitvoeren opsporen Inboeken, gegevens controleren, ontvangstbevestiging sturen (aan ketenpartner). (BusinessProcess) Intake sanctieverzoek Applicatie service van Overheid.nl. In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) Het product Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP is de samenvoeging van CVDR en GVOP is vanaf begin 2016 beschikbaar voor GVOP licentiehouders. Met DROP wordt het publicatieproces geïntegreerd met het consolidatieproces. Met behulp van wizards worden gebruikers begeleid in het publiceren en consolideren van regelingen. Dit voorkomt dubbele en foutieve invoer, het vergeten van stappen in het consolidatieproces en draagt zo bij aan een correct publicatie- en consolidatieproces. (ApplicationService) DROP Registratie, beoordeling en toewijzing aan behandelaar. (BusinessProcess) Intake verzoek Inspecteren feitelijke situatie, toetsen aan regelgeving, opstellen rapportage, evt. doen verzoek sanctie. (BusinessProcess) Uitvoeren toezichthouden Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Procesonderste- unende component (abstract component) Ontvangstbevestiging, administratieve controle, opvragen aanvullende informatie, bekendmaken. (BusinessProcess) Intake melding activiteit Beoordelen verzoek, bepalen regievoerend BG, informatie opvragen. (BusinessProcess) Intake verzoek verkenning Inboeken, gegevens controleren, ontvangstbevestiging sturen (aan ketenpartner). (BusinessProcess) Intake toepassen sanctie Versturen reactie op melding aan indiener en evt. aan betrokkene en andere belanghebbenden. (BusinessProcess) Leveren reactie melding incident Versturen resultaat aan betrokkene en belanghebbenden, versturen verzoek voor vervolgactie. (BusinessProcess) Bekendmaken resultaat opsporen Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatie- component Opstellen definitieve sanctie, vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten sanctie Administratieve controle, controle indieningsvereisten, ontvangstbevestiging, evt. verzoek aanvullende gegevens. (BusinessProcess) Intake bezwaar Op basis van het risicoprofiel en het geldende toezichtsbeleid wordt bepaald of oplevertoezicht zal worden uitgevoerd of niet. Indien besloten wordt tot oplevertoezicht, dan wordt een verzoek daartoe gedaan aan de desbetreffende afdeling of organisatie. (BusinessProcess) Maken risico inschatting activiteit Voorlopig standpunt, evt. hoorzitting en/of mediation, opstellen ontwerpbesluit. Bij de inhoudelijke behandeling van het bezwaar is afstemming met ketenpartners gewenst of zelfs verplicht. Advies is gewenst voor zaken waar de ketenpartner bij de totstandkoming van het oorspronkelijke besluit vrijblijvend heeft geadviseerd, of waar advies juist nodig was geweest maar niet ingewonnen. Advies met instemming is noodzakelijk wanneer het bezwaar zaken betreft waarover de ketenpartner bij de totstandkoming van het oorspronkelijke besluit een advies met instemming heeft gegeven. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen bezwaar Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket Coördineren vergunningendelen andere bestuursorganen, evt. ontwerpbesluit en terinzagelegging, aanpassing tot conceptbesluit. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen vergunning aanvraag Starten proces innen dwangsom, intrekking begunstigende beslissing en/of uitvoeren bestuursdwang, opstellen rapportage, starten proces verhalen kosten, bepalen vervolg. (BusinessProcess) Uitvoeren toepassen sanctie Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheerco- mponent (CRM) Leveren richtinggevend advies aan initiatiefnemer, informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Leveren richtinggevend advies Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, ontvangstbevestiging (als verzoek van een ketenpartner afkomstig is). (BusinessProcess) Intake toezichthouden Overleg (eventueel herhaald) met initiatiefnemer (“vooroverleg”) en andere belanghebbende bestuursorganen, onderzoek mogelijkheden/grenzen. (BusinessProcess) Bepalen mogelijkheden en grenzen Registratie, bepalen regievoerder, publicatie aanvraag, evt. verzoek om aanvullende gegevens, toetsen indieningsvereisten, advies ketenpartners, evt. publicatie buitenbehandelingstelling. (BusinessProcess) Intake vergunning aanvraag Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, evt. doorzenden naar ander bestuursorgaan. (BusinessProcess) Intake melding incident Grouping Registraties ApplicationService VTH besluitenservice- s Constraint IM-VTH (Informatiemod- el Vergunningen, Toezicht en Handhaving) ApplicationComponent VTH-besluiten beheercompone- nt Requirement Registreren en delen van VTH besluiten Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship SpecializationRelationship FlowRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship FlowRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship SpecializationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 16-08-2019 09:25:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-08-2019 09:25:35 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : VTH-besluitenregistratie-component
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Nieuw
Object ID  : e14c55e2-88c0-45a8-b32a-2bfdc93026f0
Relaties  : 
Ontvangt gegevens van (1):Bedient toepassingen (1):


Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: