Junction

Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
OrJunction Samen met de ketenpartners en de eventuele initiatiefnemer worden de inspraakreacties doorgenomen en wordt een eindverslag opgesteld. Dit verslag vormt input voor het opstellen van het definitief ontwerp (het ontwerpbesluit). Het verslag wordt ook aan de belanghebbenden gestuurd. (BusinessProcess) Opstellen eindverslag inspraak Op basis van de uitkomst van de inspraakronde wordt het concept van het ontwerpbesluit aangepast, inclusief de bijbehorende (nieuwe of gewijzigde) toepasbare regels. Vanaf dit moment wordt gesproken van een ‘ontwerpbesluit’ dat zowel inhoudelijk als procedureel geschikt is om formeel in procedure te worden gebracht. Het is belangrijk dat dit wordt gedaan in nauwe samenspraak met de ketenpartners in de overheidsketen, eventuele andere deskundigen en – indien van toepassing – de initiatiefnemer en belanghebbenden. Input vanuit deze partijen worden in het ontwerp verwerkt. In een ‘nota van toelichting’ wordt aangegeven hoe de door alle partijen ingebrachte wensen en zorgen zich tot elkaar verhouden en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt. Let erop dat wijzigingen in het concept in overeenstemming moeten zijn met uitgevoerde onderzoeken. Waar nodig moet aanvullend onderzoek plaatsvinden. Als onderdeel van deze stap worden ook de ontvangen inspraakreacties beantwoord. Bij controversiële onderwerpen kan uitgebreidere interne besluitvorming gewenst zijn. (BusinessProcess) Opstellen ontwerpbesluit Bij complexe of beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal eerst een concept ontwerpbesluit opgesteld worden en voor inspraak beschikbaar gesteld worden, alvorens het definitief ontwerp tot stand komt. Bij kleine wijzigingen kan de concept ontwerpbesluit overgeslagen worden en wordt direct aan het definitief ontwerp begonnen. (OrJunction) TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship eenvoudige wijziging Deze svg is op 25-04-2023 10:55:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 10:55:02 CEST
Eigenschappen
Elementtype     OrJunction
Label     Junction
Definitie    
Nestingniveau     04
VolgordeId     003-020-020-040
Object ID     dddddeee-7e77-4025-a9ae-1a89dc16b5d5
Object ID     dddddeee-7e77-4025-a9ae-1a89dc16b5d5
Object ID_nl     dddddeee-7e77-4025-a9ae-1a89dc16b5d5
Original ID     id-dddddeee-7e77-4025-a9ae-1a89dc16b5d5
Semanticsearch     junction
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 09:36.