Toezichtafhandelcomponent

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationComponents > Toezichtafhandelcomponent
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) LVBB Bepalen benodigde meetwaarden, verzamelen meetwaarden, bewerken tot data geschikt voor analyse. (BusinessProcess) Verzamelen meetwaarden Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregist- ratiecomponent Voorlopig standpunt, evt. hoorzitting en/of mediation, opstellen ontwerpbesluit. Bij de inhoudelijke behandeling van het bezwaar is afstemming met ketenpartners gewenst of zelfs verplicht. Advies is gewenst voor zaken waar de ketenpartner bij de totstandkoming van het oorspronkelijke besluit vrijblijvend heeft geadviseerd, of waar advies juist nodig was geweest maar niet ingewonnen. Advies met instemming is noodzakelijk wanneer het bezwaar zaken betreft waarover de ketenpartner bij de totstandkoming van het oorspronkelijke besluit een advies met instemming heeft gegeven. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen bezwaar Ontvangstbevestiging, administratieve controle, opvragen aanvullende informatie, bekendmaken. (BusinessProcess) Intake melding activiteit Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Procesonderste- unende component (abstract component) Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencompo- nent Coördineren vergunningendelen andere bestuursorganen, evt. ontwerpbesluit en terinzagelegging, aanpassing tot conceptbesluit. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen vergunning- aanvraag Op basis van het risicoprofiel en het geldende toezichtsbeleid wordt bepaald of oplevertoezicht zal worden uitgevoerd of niet. Indien besloten wordt tot oplevertoezicht, dan wordt een verzoek daartoe gedaan aan de desbetreffende afdeling of organisatie. (BusinessProcess) Maken risico- inschatting activiteit Inboeken, gegevens controleren, ontvangstbevestiging sturen (aan ketenpartner). (BusinessProcess) Intake toepassen sanctie Beoordelen onderwerp van toezicht, selecteren toezichthouder, opstellen toezichtplan, maken afspraken. (BusinessProcess) Voorbereiden toezichthouden Inhoudelijk beoordelen verzoek, bepalen type sanctie(s), opstellen ontwerpsanctie, uitvoeren hoor/wederhoor. (BusinessProcess) Voorbereiden sanctie Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten vergunning- aanvraag Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Registratie, beoordeling en toewijzing aan behandelaar. (BusinessProcess) Intake verzoek Applicatie service van Overheid.nl. In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) Het product Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP is de samenvoeging van CVDR en GVOP is vanaf begin 2016 beschikbaar voor GVOP licentiehouders. Met DROP wordt het publicatieproces geïntegreerd met het consolidatieproces. Met behulp van wizards worden gebruikers begeleid in het publiceren en consolideren van regelingen. Dit voorkomt dubbele en foutieve invoer, het vergeten van stappen in het consolidatieproces en draagt zo bij aan een correct publicatie- en consolidatieproces. (ApplicationService) DROP Inhoudelijke beoordeling, opstellen antwoord, evt. opstellen maatwerkvoorschriften. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen melding activiteit Overleg (eventueel herhaald) met initiatiefnemer (“vooroverleg”) en andere belanghebbende bestuursorganen, onderzoek mogelijkheden/grenzen. (BusinessProcess) Bepalen mogelijkheden en grenzen Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatie- component Registratie, bepalen regievoerder, publicatie aanvraag, evt. verzoek om aanvullende gegevens, toetsen indieningsvereisten, advies ketenpartners, evt. publicatie buitenbehandelingstelling. (BusinessProcess) Intake vergunning- aanvraag Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek Procesafhandelc- omponent (abstract component) In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) (ApplicationComponent) Overheid.nl Opstellen kaders voor initiatief, vaststelling door BG. (BusinessProcess) Vaststellen richtinggevend advies Starten proces innen dwangsom, intrekking begunstigende beslissing en/of uitvoeren bestuursdwang, opstellen rapportage, starten proces verhalen kosten, bepalen vervolg. (BusinessProcess) Uitvoeren toepassen sanctie Inhoudelijk beoordelen verzoek, afstemmen ketenpartners, besluit tot toepassen sanctie, aankondigen uitvoering en evt. informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Voorbereiden toepassen sanctie Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatalo- guscomponent Inboeken, gegevens controleren, ontvangstbevestiging sturen (aan ketenpartner). (BusinessProcess) Intake sanctieverzoek Beoordelen verzoek, bepalen regievoerend BG, informatie opvragen. (BusinessProcess) Intake verzoek verkenning Registreren verzoek, administratieve controle, evt. opvragen aanvullende gegevens. (BusinessProcess) Intake opsporen Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheerco- mponent (CRM) Deze functie is bedoeld om de processen voor handhaving te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van handhaving Versturen resultaat aan betrokkene en belanghebbenden, versturen verzoek voor vervolgactie. (BusinessProcess) Bekendmaken resultaat opsporen Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket (DSO-LV) Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid Versturen reactie op melding aan indiener en evt. aan betrokkene en andere belanghebbenden. (BusinessProcess) Leveren reactie melding incident Inhoudelijk beoordelen, bepalen vervolgactie, afstemmen ketenpartners, opstellen reactie. (BusinessProcess) Onderzoeken melding incident Leveren richtinggevend advies aan initiatiefnemer, informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Leveren richtinggevend advies Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpub- licatie- en beheercompone- nt Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent Deze functie is bedoeld om de processen van toezicht te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van toezicht Besluiten over maatwerkvoorschriften indien van toepassing. (BusinessProcess) Besluiten maatwerkvoorsc- hriften Beoordelen feitelijke situatie, toetsen aan strafrecht, meedelen rechten/plichten, doen hoor/wederhoor, opstellen proces-verbaal, opstellen rapportage. (BusinessProcess) Uitvoeren opsporen Opstellen definitieve sanctie, vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten sanctie Administratieve controle, controle indieningsvereisten, ontvangstbevestiging, evt. verzoek aanvullende gegevens. (BusinessProcess) Intake bezwaar Inspecteren feitelijke situatie, toetsen aan regelgeving, opstellen rapportage, evt. doen verzoek sanctie. (BusinessProcess) Uitvoeren toezichthouden Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, ontvangstbevestiging (als verzoek van een ketenpartner afkomstig is). (BusinessProcess) Intake toezichthouden Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, evt. doorzenden naar ander bestuursorgaan. (BusinessProcess) Intake melding incident Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanage- mentcomponen- t Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie. (ApplicationComponent) Geo-gegevens beheercompone- nt ApplicationComponent Toezichtcompo- nent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistra- tiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiec- omponent Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en- activiteiten- registratiecompo- nent Data wordt ontsloten via een API Gateway.Via die API Gateway kunnen gemeenten ook autorisatie en logging laten verlopen. Dat wil zeggen: recht op toegang en vastleggen welke data met wie is uitgewisseld. (ApplicationComponent) Gemeentelijke API Gateway Grouping Generieke ondersteuning bij toezicht FlowRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship SpecializationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship SpecializationRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship SpecializationRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship FlowRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship FlowRelationship SpecializationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship ServingRelationship SpecializationRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 23-05-2020 04:33:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 23-05-2020 04:33:27 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Toezichtafhandelcomponent
Definitie  : Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten.
Toelichting  : Nieuw, voorheen onderdeel van VTH-component Meer algemenere definitie: Component voor de ondersteuning van het toetsen van werken en werkzaamheden op de hiervoor geldende wet- en regelgeving, de afgegeven vergunningen en het naleven van de algemene regels, wet- en regelgeving en voorschriften.
GEMMA status  : In ontwikkeling
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Nieuw
Object ID  : dd2a66f2-df31-45b9-8453-f9ce7d9c6bde
Object ID  : dd2a66f2-df31-45b9-8453-f9ce7d9c6bde
Object ID_nl  : dd2a66f2-df31-45b9-8453-f9ce7d9c6bde
Relaties  : 

Bedient toepassingen (1):

Wordt bediend door (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: