Behandelen vergunningaanvraag

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Behandelen vergunningaanvraag
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ingediende aanvraag voor toestemming tot het uitvoeren van een voorgenomen vergunning- of ontheffingplichtige activiteit, of het behandelen van een verzoek tot wijziging of intrekking van een eerder verleende omgevingsvergunning. (BusinessProcess) Behandelen vergunningaa- nvraag Dit bedrijfsproces betreft het afstemmen tussen bevoegd gezag, initiatiefnemer, ketenpartners en zo mogelijk belanghebbenden over mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot een concreet initiatief, en het begeleiden bij het opstellen van ontwerp en vergunningaanvraag. (BusinessProcess) Verkennen en begeleiden initiatief Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van de melding van een (niet-vergunningplichtige) activiteit, zodat het bevoegd gezag weet wat er gebeurt, toezicht kan plannen en/of eventueel maatwerkvoorschriften kan opleggen. (BusinessProcess) Behandelen melding activiteit Een besluit van de gemeente waarin regels over de fysieke leefomgeving zijn vastgesteld. (BusinessObject) OMGEVINGS- PLAN Schriftelijk dan wel mondeling kenbaar gemaakte mening van een belanghebbende (een natuurlijke of rechtspersoon) over een ontwerp-besluit van een bevoegd gezag. (BusinessObject) ZIENSWIJZE Verzoek om toestemming tot uitvoering van een activiteit. (BusinessObject) AANVRAAG BusinessObject BEVINDING Toestemming voor het uitoefenen van een activiteit in de fysieke leefomgeving. (BusinessObject) OMGEVINGS- VERGUNNIN- G Door de rechter in het openbaar uitgesproken beslechting van een burgerlijk, bestuurlijk of strafrechtelijk geschil, met relevantie in reatie tot de (uitvoering van de) Omgevingswet, dat (meestal) wordt vastgelegd in een vonnis, arrest of beschikking. (BusinessObject) RECHTERLIJ- KE UITSPRAAK Een beredeneerde aanbeveling van een ketenpartner om een bepaalde keuze te maken bij de behandeling van een aanvraag. (BusinessObject) ADVIES Processen m.b.t. overleg met initiatiefnemers en behandeling van meldingen en vergunning-aanvragen. (BusinessProcess) Vergunningver- lening en melding Bekendmaken en mededelen van de beschikking, publiceren daarvan en doen van zo nodig registratie in lokale of landelijke registers en het initieëren van eventuele vervolgacties. (BusinessProcess) Bekendmaken besluit vergunningaa- nvraag Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten vergunningaa- nvraag Registratie, bepalen regievoerder, publicatie aanvraag, evt. verzoek om aanvullende gegevens, toetsen indieningsvereisten, advies ketenpartners, evt. publicatie buitenbehandelingstelling. (BusinessProcess) Intake vergunningaa- nvraag Inhoudelijke beoordeling van de voorgenomen activiteit in samenwerking met ketenpartners, opstellen van een concept beschikking en eventueel opvragen van advies van de Gemeenteraad (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen vergunningaa- nvraag Dit bedrijfsproces betreft het door een initiatiefnemer of een belanghebbende indienen van een zienswijze naar aanleiding van een ontwerpbesluit van het bevoegde gezag, gerelateerd aan het opstellen of wijzigen van het omgevingsbeleid of aan het behandelen van een vergunningaanvraag. (BusinessProcess) Indienen zienswijze Een ontvangen aanvraag voor een vergunning of ontheffing. Normaliter afkomstig van de initiatiefnemer (of diens vertegenwoordiger; in de uitwerking van het bedrijfsproces maken we daar geen onderscheid tussen), maar ook een aanvraag tot ambtshalve revisie/aanscherping afkomstig vanuit de eigen organisatie doet dit proces starten. Aanvragen kunnen ingediend worden via het Omgevingsloket van het DSO of op papier rechtstreeks bij de gemeente. De aanvraag kan een nieuwe omgevingsvergunning betreffen, een wijziging van de voorschriften van een omgevingsvergunning of de intrekking van een eerder verleende omgevingsvergunning. (BusinessEvent) Vergunningaa- nvraag ingediend Dit bedrijfsproces betreft het door een initiatiefnemer bij het bevoegd gezag indienen van een aanvraag voor toestemming tot het uitvoeren van een voorgenomen vergunning- of ontheffingplichtige activiteit, of een aanvraag voor wijziging of intrekking van een eerder verleende omgevingsvergunning. (BusinessProcess) Indienen aanvraag vergunning Na de bekendmaking en het (initiëren van) eventuele vervolgacties is de behandeling van de vergunningaanvraag afgerond en eindigt het bedrijfsproces. (BusinessEvent) Behandelen vergunningaa- nvraag gereed Uit het verkennen van een initiatief kan volgen dat een vergunning moet worden aangevraagd, waarbij eventueel een afwijkende omgevingsactiviteit wordt vergund. (TriggeringRelationship) 14 Bij het behandelen van een melding kan blijken dat toch een vergunningaanvraag nodig is. Het omgekeerde is overigens ook mogelijk. (TriggeringRelationship) 15 AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 07-04-2024 21:18:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 21:18:52 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Behandelen vergunningaanvraag
Definitie     Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ingediende aanvraag voor toestemming tot het uitvoeren van een voorgenomen vergunning- of ontheffingplichtige activiteit, of het behandelen van een verzoek tot wijziging of intrekking van een eerder verleende omgevingsvergunning.
Toelichting     De Omgevingswet vraagt een manier van werken die voor sommige overheden zowel ambtelijk en bestuurlijk anders is: integraal, in samenhang en met afstemming. Het vraagt flexibiliteit met oog voor wat kan en mag. Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk activiteiten te regelen met algemene regels. Een beperkt aantal activiteiten is toch nog vergunningplichtig. In die gevallen moet de initiatiefnemer (burger, bedrijf of de overheid) een omgevingsvergunning aanvragen. Met een omgevingsvergunning krijgen initiatiefnemers toestemming om activiteiten in de leefomgeving uit te voeren. De omgevingsvergunning geldt voor iedereen die de activiteit uitvoert waarvoor de vergunning bedoeld is (artikel 5.37 lid 1 Omgevingswet). Dit kan degene zijn aan wie de vergunning is verleend, maar ook zijn opvolger.,Dit proces betreft het behandelen van een verzoek toestemming voor het uitvoeren van activiteiten die te boek staat als vergunning/ontheffingplichtig.
Nestingniveau     01
VolgordeId     015
Uitwerking beschikbaar     Ja
Toelichting     De Omgevingswet vraagt een manier van werken die voor sommige overheden zowel ambtelijk en bestuurlijk anders is: integraal, in samenhang en met afstemming. Het vraagt flexibiliteit met oog voor wat kan en mag. Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk activiteiten te regelen met algemene regels. Een beperkt aantal activiteiten is toch nog vergunningplichtig. In die gevallen moet de initiatiefnemer (burger, bedrijf of de overheid) een omgevingsvergunning aanvragen. Met een omgevingsvergunning krijgen initiatiefnemers toestemming om activiteiten in de leefomgeving uit te voeren. De omgevingsvergunning geldt voor iedereen die de activiteit uitvoert waarvoor de vergunning bedoeld is (artikel 5.37 lid 1 Omgevingswet). Dit kan degene zijn aan wie de vergunning is verleend, maar ook zijn opvolger.,Dit proces betreft het behandelen van een verzoek toestemming voor het uitvoeren van activiteiten die te boek staat als vergunning/ontheffingplichtig.
Poster beschikbaar     Ja
Object ID     dc1f3a32-ad7f-42e8-9dcc-fff64b513fbf
Object ID     dc1f3a32-ad7f-42e8-9dcc-fff64b513fbf
Object ID_nl     dc1f3a32-ad7f-42e8-9dcc-fff64b513fbf
Original ID     id-dc1f3a32-ad7f-42e8-9dcc-fff64b513fbf
Semanticsearch     behandelen vergunningaanvraag
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 10:37.