Ontwerpbesluit gereed

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessEvents > Ontwerpbesluit gereed
Notice.png
Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet. Dit element bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Na accordering van het ontwerpbesluit door het College is de ontwerpfase van het proces voltooid. De belangrijkste resultaten zijn het definitief ontwerp c.q ontwerpbesluit en de betrokkenheid van de belanghebbenden. Deze mijlpaal vormt het startpunt voor de formele besluitvorming over de wijziging in het omgevingsplan. (BusinessEvent) Ontwerpbesluit gereed Wanneer alle inspraakreacties en adviezen zijn verwerkt tot een definitief ontwerp van de omgevingsplanwijziging, wordt dit als ontwerpbesluit ter goedkeuring aan het college van B en W gezonden. Het college accordeert het ontwerpbesluit en geeft het vrij om het in procedure te brengen. (BusinessProcess) Accorderen ontwerpbesluit Als voorbereiding op de vaststelling door het bevoegd gezag wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV), conform afdeling 3.4 Awb gevolgd. Daartoe wordt mededeling gedaan van het ontwerpbesluit door integrale weergave van het ontwerpbesluit in het gemeentelijk publicatieblad. Ook wordt in het publicatieblad kennis gegeven van de terinzagelegging van eventuele relevante aanvullende stukken. De mededeling van het ontwerpbesluit wordt met behulp van de plansoftware het ontwerpbesluit aangeboden aan de LVBB. De kennisgeving over de terinzagelegging vindt in principe ook plaats via de LVBB, en in de beginfase indien nodig via DROP. Het is verplicht om de stukken zowel elektronisch als fysiek ter inzage te leggen gedurende de terinzageleggingstermijn. Onder huidige jurisprudentie is fysieke terinzagelegging ook in digitale vorm mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de stukken beschikbaar worden gestelt op een computer op het gemeentehuis. Specifieke belanghebbenden worden zo mogelijk direct uitgenodigd tot indienen van een zienswijze en worden hen de stukken toegestuurd. (BusinessProcess) Mededeling doen van het ontwerpbesluit en kennisgeven terinzageleggi- ng TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 25-04-2023 11:15:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 11:15:00 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
BusinessEvent
Documentation   :  Na accordering van het ontwerpbesluit door het College is de ontwerpfase van het proces voltooid. De belangrijkste resultaten zijn het definitief ontwerp c.q ontwerpbesluit en de betrokkenheid van de belanghebbenden. Deze mijlpaal vormt het startpunt voor de formele besluitvorming over de wijziging in het omgevingsplan.
Nestingniveau   :  04
VolgordeId   :  003-020-030-040
Object ID   :  db7a9978-bbf4-41c3-9e2a-496e78c49195
Object ID_nl   :  db7a9978-bbf4-41c3-9e2a-496e78c49195
Original ID   :  id-db7a9978-bbf4-41c3-9e2a-496e78c49195
Semanticsearch   :  ontwerpbesluit gereed
Relaties


Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 okt 2022 om 14:47.