Intake sanctieverzoek

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Inboeken, gegevens controleren, ontvangstbevestiging sturen (aan ketenpartner). (BusinessProcess) Intake sanctieverzoek ApplicationComponent Leefomgevingo- bjecten-en- activiteiten- referentiebeheer- component Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en- activiteiten- registratiecompo- nent Component voor het ondersteunen van het werkproces van toezicht houden. Deze component is onderdeel van Toezichtcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Toezicht ApplicationComponent VTH-besluiten- beheercompone- nt Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistra- tiecomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces van handhaven. Deze component is onderdeel van Handhavingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Handhaving ApplicationComponent Handhavingcom- ponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregi- stratiecompone- nt Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en- meldingafhandel- component ApplicationComponent Vergunning-en- meldingcompone- nt Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk- omgevingswetlo- ketcomponent ApplicationComponent VTH- besluitenregistra- tie-component Component voor het ondersteunen van het werkproces van vergunningen en meldingen. Deze component is onderdeel van Vergunning-en-meldingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Vergunning en Melding Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en- meldingregistrati- ecomponent ApplicationComponent Toezichtcompo- nent Inhoudelijk beoordelen verzoek, bepalen type sanctie(s), opstellen ontwerpsanctie, uitvoeren hoor/wederhoor. (BusinessProcess) Voorbereiden sanctie Aanleiding tot het opleggen van een sanctie is een verzoek daartoe vanuit de eigen organisatie of vanuit een ketenpartner, na het constateren van een overtreding. (BusinessEvent) Verzoek sanctie opleggen ontvangen Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanage- mentcomponen- t Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheden opleggen van een sanctie met als doel dat de situatie of het gedrag weer in overeenstemming wordt gebracht met de geldende norm. (BusinessProcess) Opleggen sanctie ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship De VTH component ondersteunt het proces van santie opleggen. (ServingRelationship) ServingRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 06-02-2020 06:29:30 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 06-02-2020 06:29:30 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Intake sanctieverzoek
Definitie  : Inboeken, gegevens controleren, ontvangstbevestiging sturen (aan ketenpartner).
Object ID  : d4c8b8c9-2c34-4bef-aca2-ae3d69743bc6
Object ID_nl  : d4c8b8c9-2c34-4bef-aca2-ae3d69743bc6
Relaties  :  Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: