Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationComponents > Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent REST/JSON, Met toegangsbeperking, Gebruikerstoepassing, PR12 (ApplicationService) Bericht aanvraag of melding Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhande- lcomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces van toezicht houden. Deze component is onderdeel van Toezichtcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Toezicht Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiec- omponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregi- stratiecompone- nt Component voor het ondersteunen van het werkproces van vergunningen en meldingen. Deze component is onderdeel van Vergunning-en-meldingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Vergunning en Melding Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingregistra- tiecomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistra- tiecomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces van handhaven. Deze component is onderdeel van Handhavingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Handhaving Beoordelen verzoek, bepalen regievoerend BG, informatie opvragen. (BusinessProcess) Intake verzoek verkenning Overleg (eventueel herhaald) met initiatiefnemer (“vooroverleg”) en andere belanghebbende bestuursorganen, onderzoek mogelijkheden/grenzen. (BusinessProcess) Bepalen mogelijkheden en grenzen Opstellen kaders voor initiatief, vaststelling door BG. (BusinessProcess) Vaststellen richtinggevend advies Leveren richtinggevend advies aan initiatiefnemer, informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Leveren richtinggevend advies Inhoudelijke beoordeling, opstellen antwoord, evt. opstellen maatwerkvoorschriften. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen melding activiteit Besluiten over maatwerkvoorschriften indien van toepassing. (BusinessProcess) Besluiten maatwerkvoors- chriften Op basis van het risicoprofiel en het geldende toezichtsbeleid wordt bepaald of oplevertoezicht zal worden uitgevoerd of niet. Indien besloten wordt tot oplevertoezicht, dan wordt een verzoek daartoe gedaan aan de desbetreffende afdeling of organisatie. (BusinessProcess) Maken risico inschatting activiteit Ontvangstbevestiging, administratieve controle, opvragen aanvullende informatie, bekendmaken. (BusinessProcess) Intake melding activiteit Inhoudelijk beoordelen, bepalen vervolgactie, afstemmen ketenpartners, opstellen reactie. (BusinessProcess) Onderzoeken melding incident Versturen reactie op melding aan indiener en evt. aan betrokkene en andere belanghebbenden. (BusinessProcess) Leveren reactie melding incident Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, evt. doorzenden naar ander bestuursorgaan. (BusinessProcess) Intake melding incident Registratie, bepalen regievoerder, publicatie aanvraag, evt. verzoek om aanvullende gegevens, toetsen indieningsvereisten, advies ketenpartners, evt. publicatie buitenbehandelingstelling. (BusinessProcess) Intake vergunning aanvraag Coördineren vergunningendelen andere bestuursorganen, evt. ontwerpbesluit en terinzagelegging, aanpassing tot conceptbesluit. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen vergunning aanvraag Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten vergunning aanvraag Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, ontvangstbevestiging (als verzoek van een ketenpartner afkomstig is). (BusinessProcess) Intake toezichthouden Beoordelen onderwerp van toezicht, selecteren toezichthouder, opstellen toezichtplan, maken afspraken. (BusinessProcess) Voorbereiden toezichthouden Inspecteren feitelijke situatie, toetsen aan regelgeving, opstellen rapportage, evt. doen verzoek sanctie. (BusinessProcess) Uitvoeren toezichthouden Beoordelen feitelijke situatie, toetsen aan strafrecht, meedelen rechten/plichten, doen hoor/wederhoor, opstellen proces-verbaal, opstellen rapportage. (BusinessProcess) Uitvoeren opsporen Versturen resultaat aan betrokkene en belanghebbenden, versturen verzoek voor vervolgactie. (BusinessProcess) Bekendmaken resultaat opsporen Registreren verzoek, administratieve controle, evt. opvragen aanvullende gegevens. (BusinessProcess) Intake opsporen Inboeken, gegevens controleren, ontvangstbevestiging sturen (aan ketenpartner). (BusinessProcess) Intake sanctieverzoek Inhoudelijk beoordelen verzoek, bepalen type sanctie(s), opstellen ontwerpsanctie, uitvoeren hoor/wederhoor. (BusinessProcess) Voorbereiden sanctie Opstellen definitieve sanctie, vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten sanctie Inboeken, gegevens controleren, ontvangstbevestiging sturen (aan ketenpartner). (BusinessProcess) Intake toepassen sanctie Inhoudelijk beoordelen verzoek, afstemmen ketenpartners, besluit tot toepassen sanctie, aankondigen uitvoering en evt. informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Voorbereiden toepassen sanctie Starten proces innen dwangsom, intrekking begunstigende beslissing en/of uitvoeren bestuursdwang, opstellen rapportage, starten proces verhalen kosten, bepalen vervolg. (BusinessProcess) Uitvoeren toepassen sanctie Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek Procesafhandelc- omponent (abstract component) BusinessActor Gemeente Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencompo- nent Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket Registratie, beoordeling en toewijzing aan behandelaar. (BusinessProcess) Intake verzoek Voorlopig standpunt, evt. hoorzitting en/of mediation, opstellen ontwerpbesluit. Bij de inhoudelijke behandeling van het bezwaar is afstemming met ketenpartners gewenst of zelfs verplicht. Advies is gewenst voor zaken waar de ketenpartner bij de totstandkoming van het oorspronkelijke besluit vrijblijvend heeft geadviseerd, of waar advies juist nodig was geweest maar niet ingewonnen. Advies met instemming is noodzakelijk wanneer het bezwaar zaken betreft waarover de ketenpartner bij de totstandkoming van het oorspronkelijke besluit een advies met instemming heeft gegeven. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen bezwaar Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpub- licatie- en beheercompone- nt Bepalen benodigde meetwaarden, verzamelen meetwaarden, bewerken tot data geschikt voor analyse. (BusinessProcess) Verzamelen meetwaarden Administratieve controle, controle indieningsvereisten, ontvangstbevestiging, evt. verzoek aanvullende gegevens. (BusinessProcess) Intake bezwaar Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten registratiecomp- onent ApplicationComponent Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten referentiebehee- rcomponent Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk omgevingswetl- oketcomponent ApplicationComponent Toezichtcompo- nent ApplicationComponent Vergunning-en meldingcompon- ent ApplicationComponent VTH besluitenregistr- atie-component ApplicationComponent VTH-besluiten beheercompone- nt ApplicationComponent Handhavingcom- ponent ApplicationService aanvraag of melding Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanage- mentcomponen- t Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) LVBB In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) (ApplicationComponent) Overheid.nl Applicatie service van Overheid.nl. In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) Het product Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP is de samenvoeging van CVDR en GVOP is vanaf begin 2016 beschikbaar voor GVOP licentiehouders. Met DROP wordt het publicatieproces geïntegreerd met het consolidatieproces. Met behulp van wizards worden gebruikers begeleid in het publiceren en consolideren van regelingen. Dit voorkomt dubbele en foutieve invoer, het vergeten van stappen in het consolidatieproces en draagt zo bij aan een correct publicatie- en consolidatieproces. (ApplicationService) DROP Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatie- component ApplicationService ophalen informatie Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheerco- mponent (CRM) Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatalo- guscomponent De juridische regel wordt eerst toepasbaar gemaakt (AC07-I toepasbare regel), vervolgens wordt er voor gezorgd dat de toepasbare regel kan worden uitgevoerd in een formulier (AC06-I uitvoerbare regel). (ApplicationComponent) Uitvoerbarereg- els Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregist- ratiecomponent vraag service biedt gebruiker van loket mogelijkheid om vraag te stellen via het loket waarna de vraag bij het correcte bevoegd gezag belandt. Let op: in onderzoek, nog geen offciele DSO-LV service. (ApplicationService) vraag (?) FlowRelationship (aan)vraag FlowRelationship Advies SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship FlowRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Via de VTH component wordt een zaak aangemaakt. (ServingRelationship) De VTH component wordt gebruikt bij het bepalen van de mogelijkheden en grenzen. (ServingRelationship) VTH component wordt gebruikt bij het vaststellen van het richtinggevend advies. (ServingRelationship) De VTH component wordt gebruikt bij het leveren van advies. (ServingRelationship) VTH component ondersteund het inhoudelijk behandelen van de melding activiteit. (ServingRelationship) De VTH component wordt gebruikt om het activiteiten meld proces te ondersteunen. (ServingRelationship) De VTH component wordt gebruikt bij het maken van een risico inschatting, (ServingRelationship) De melding van de activiteit wordt als zaak geregistreerd in de VTH component. (ServingRelationship) De VTH component ondersteund het proces. (ServingRelationship) De VTH component ondersteund het proces. (ServingRelationship) Middels de VTH component wordt de melding als zaak geregistreerd. (ServingRelationship) De aanvraag voor de vergunning wordt als zaak geregistreerd in de VTH component. (ServingRelationship) De VTH component wordt gebruikt om het vergunningen proces te ondersteunen. (ServingRelationship) De VTH component wordt gebruikt om het vergunningen proces te ondersteunen. (ServingRelationship) De VTH component ondersteunt het proces van toezichthouden. (ServingRelationship) De VTH component ondersteunt het proces van toezichthouden. (ServingRelationship) De VTH component ondersteunt het proces van toezichthouden. (ServingRelationship) Deze stap begint met het voorbereiden en vervolgens uitvoeren van een beoordeling ter plaatse. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de VTH component (ServingRelationship) ter onderzoek: rol van VTH in bekendmaken resultaat? (ServingRelationship) De VTH component ondersteunt deze processtap. (ServingRelationship) De VTH component ondersteunt het proces van santie opleggen. (ServingRelationship) De VTH component ondersteunt het proces van santie opleggen. (ServingRelationship) De VTH component ondersteunt het proces van santie opleggen. (ServingRelationship) De VTH component ondersteunt het proces van toepassen sanctie. (ServingRelationship) De VTH component ondersteunt het proces van toepassen sanctie. (ServingRelationship) De VTH component ondersteunt het proces van toepassen sanctie. (ServingRelationship) SpecializationRelationship AssociationRelationship ServingRelationship FlowRelationship Het binnengekomen verzoek wordt als zaak geregistreerd en alle administratieve gegevens worden gecontroleerd middels de Vergunningen Toezicht en Handhaving component (VTH). (ServingRelationship) ServingRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship FlowRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship FlowRelationship aanvraag FlowRelationship aanvraag of melding FlowRelationship antwoord FlowRelationship bekendmaken FlowRelationship bekendmaking FlowRelationship bekendmaking FlowRelationship bekendmaking FlowRelationship besluit FlowRelationship besluit college (uitgebreide procedure) FlowRelationship informatie mbt aanvraag of melding FlowRelationship informatie mbt vraag FlowRelationship initiafief FlowRelationship initiatief FlowRelationship klant gegevens FlowRelationship leveren zaaktype Aanvraag via nieuwe versie van StUF-LVO. Bericht betreft een notificatie op basis waarvan de gemeente via API's aanvullende informatie bij het DSO kan opvragen. (FlowRelationship) notificatie aanvraag FlowRelationship opvagen uitvoerbare regels FlowRelationship opvragen document FlowRelationship opvragen zaaktype FlowRelationship publiceren melding FlowRelationship reactie melding FlowRelationship registreren document FlowRelationship status update FlowRelationship vergunning FlowRelationship vraag FlowRelationship vraag FlowRelationship vraag Deze svg is op 09-10-2019 12:04:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 09-10-2019 12:04:33 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Definitie  : Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening.
Toelichting  : Wordt vervangen door:
  • Vergunning-en-meldingafhandelcomponent
  • Toezichtafhandelcomponent
  • Handhavingafhandelcomponent
  • Vergunning-en-meldingregistratiecomponent
  • Toezichtregistratiecomponent
  • Handhavingregistratiecomponent
  • Leefomgevingobjecten-en-activiteitenregistratiecomponent.
Zie voor een toelichting hierop bij de betreffende referentiecomponenten
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Gewijzigd (groot)
Object ID  : ca98dd6d-1c0b-43dc-a26e-61ebd1cd810d
Relaties  : 
Is gerelateerd aan (1):


Bedient toepassingen (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: