Leveren richtinggevend advies

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Leveren richtinggevend advies
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Leveren richtinggevend advies aan initiatiefnemer, informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Leveren richtinggevend advies Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingregistra- tiecomponent Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t ApplicationComponent Toezichtcompo- nent Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent ApplicationComponent VTH besluitenregistr- atie-component Component voor het ondersteunen van het werkproces van vergunningen en meldingen. Deze component is onderdeel van Vergunning-en-meldingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Vergunning en Melding Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistra- tiecomponent Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk omgevingswetl- oketcomponent ApplicationComponent Handhavingcom- ponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregi- stratiecompone- nt Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhande- lcomponent ApplicationComponent Vergunning-en meldingcompon- ent ApplicationComponent Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten referentiebehee- rcomponent ApplicationComponent VTH-besluiten beheercompone- nt Component voor het ondersteunen van het werkproces van handhaven. Deze component is onderdeel van Handhavingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Handhaving Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten registratiecomp- onent Component voor het ondersteunen van het werkproces van toezicht houden. Deze component is onderdeel van Toezichtcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Toezicht BusinessEvent Richtinggevend advies geleverd Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Opstellen kaders voor initiatief, vaststelling door BG. (BusinessProcess) Vaststellen richtinggevend advies Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanage- mentcomponen- t Dit bedrijfsproces betreft het schriftelijk en/of mondeling afstemmen tussen bevoegd gezag en initiatiefnemer over mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot een concreet initiatief. (BusinessProcess) Verkennen initiatief ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship De VTH component wordt gebruikt bij het leveren van advies. (ServingRelationship) TriggeringRelationship Na vaststelling wordt het richtinggevende advies verstuurd aan de initiatiefnemer middels de outputmanagementcomponent via het voorkeurskanaal van de initiatiefnemer (ServingRelationship) AggregationRelationship Deze svg is op 03-06-2019 10:43:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 03-06-2019 10:43:57 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Leveren richtinggevend advies
Definitie  : Leveren richtinggevend advies aan initiatiefnemer, informeren belanghebbenden.
Object ID  : c83bde81-95ed-447c-9f19-95eb44d83afa
Relaties  :  Onderdeel van:
Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: