Generiek model

Generiek model
Interactietype III:Ketenpartners realiseren samen (een gezamenlijk resultaat) Samen realiseren modelleren we met een business interaction. Er is sprake van twee of meer partijen die samen optrekken om één gezamenlijk resultaat te realiseren. * Bijvoorbeeld: gezamenlijk beantwoorden van zienswijzen n.a.v. gecoördineerde aanpassing omgevingsverordening en omgevingsplan. * Beschrijven: welke werkvorm is gewenst? Welk aandeel levert elke partij? Kenmerken * Beide ketenpartners zijn van elkaar afhankelijk. Samenwerken is noodzakelijk om tot een goed resultaat te komen * De vorm en mate van samenwerking is afhankelijk van het te leveren resultaat, de beschikbare middelen en de voorkeuren van de samenwerkende mensen en organisaties. * Merk op dat er geen harde grens is met het voorgaande interactietype (dienst afnemen). Naarmate het leveren van een dienst meer afstemming vereist, wordt het resultaat meer een gezamenlijk iets. Gebruik van een samenwerkingsruimte is essentieel (zie rapport “Verkenning Behoefte Samenwerkingsruimte” dd. 09-02-2017). Enkele veel voorkomende interacties van dit type: Bepalen regievoerder * Aan het begin van een bedrijfsproces waarin twee of meer bestuursorganen betrokken zijn, is het belangrijk te bepalen welk bestuursorgaan regievoerder is en tijdigheid en consistentie van afzonderlijk uit te voeren taken coördineert. Eindverantwoordelijkheid is soms wettelijk bepaald en dan ligt het voor de hand dat de eindverantwoordelijke regievoerder is, maar soms ook is dit minder duidelijk is of willen bestuursorganen afwijken, bijvoorbeeld als een ander bestuursorgaan meer belang heeft. Afstemmen inhoudelijk * Een variant op “advies inhoudelijk” waarbij de rollen van adviesvrager en adviesgever niet meer goed van elkaar te scheiden zijn. Het resultaat is dan niet meer een advies van de een aan de ander, maar een gezamenlijk stuk. Gezamenlijk reageren op zienswijzen * Wanneer een of meer ontwerpbesluiten tot stand zijn gekomen via nauwe samenwerking (via advies, instemming of andere samenwerking), is het wenselijk om ook nauw samen te werken bij de beantwoording van zienswijzen. Die beantwoording is dan een gezamenlijk resultaat. (BusinessInteraction) Samen realiseren met ketenpartner BusinessEvent Resultaat Interactietype II:Ketenpartner A neemt een dienst af van ketenpartner B Afnemen van een dienst van een ketenpartner modelleren we met een business service. Er is sprake van een concrete behoefte bij ketenpartner A en een "leveringsplicht" bij ketenpartner B, gebaseerd gemaakte afspraken (onderling of volgend uit bv. wetgeving). * Bijvoorbeeld: Vergunningaanvraag bij gemeente vereist instemming van de provincie. * Beschrijven: welke dienst is gevraagd, wat levert die dienst als resultaat? Welke SLA? Kenmerken * Ketenpartner A is afhankelijk van het leveren van een resultaat door ketenpartner B. Het bedrijfsproces van A kan doorgaans in afwachting van het resultaat wel doorlopen maar niet afgerond worden. * Kenmerken van het gevraagde resultaat (vorm, tijdlijnen, etc.) zijn vooraf bij beide partijen bekend * Ketenpartner B heeft eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid om te bepalen hoe het resultaat tot stand komt. * Er zijn uiteenlopende vormen mogelijk, vari�rend van een informeel telefoontje tot een formele instemming Samenwerking is gewenst, gebruik van samenwerkingsruimte biedt meerwaarde (zie rapport Verkenning Behoefte Samenwerkingsruimte dd. 09-02-2017). Enkele veel voorkomende interacties van dit type: Advies inhoudelijk * Wellicht de meest voorkomende interactie in een bedrijfsproces dat leidt tot een besluit. In de eenvoudigste vorm gaat het om een telefoontje of e-mail met de vraag: hoe kijken jullie hier tegenaan? Veelal zal het advies door het adviserend bestuursorgaan op papier worden gesteld; bij zwaarwegende adviezen kan er een formeel besluit over genomen worden. Er is geen verplichting voor het adviesvragende bestuursorgaan om het advies over te nemen (maar afwijken vraagt wel om onderbouwing). Advies-met-instemming * De zwaarste variant van advies. Het adviserende bestuursorgaan doet een advies en zegt toe in te stemmen met het (door het adviesvragende bestuursorgaan te nemen) besluit, mits het advies daarin overgenomen is. De adviesvrager is niet verplicht het advies over te nemen, maar het ontberen van de daaraan gekoppelde instemming is doorgaans problematisch. (BusinessService) Dienst afgenomen bij ketenpartner BusinessEvent Aanleiding BusinessProcess Bedrijfsproces BusinessProcess Deelproces 1 BusinessProcess Deelproces 2 BusinessProcess Deelproces 3 Interactietype IV:Ketenpartner A uitbesteedt/delegeert een (deel)proces Uitbesteden van een of meer deelprocessen aan een uitvoeringspartner modelleren we met aan afwijkende kleur in het procesmodel. Ketenpartner A uitbesteedt/delegeert een (deel)proces aan een uitvoeringspartner * Deze vorm van samenwerking is veelal geïnstitutionaliseerd * Bijvoorbeeld: omgevingsdienst houdt toezicht namens provincie, gemeente of waterschap * Beschrijven: SLA Kenmerken * Het bedrijfsproces of deelproces wordt in zijn geheel uitgevoerd door een andere partij dan het bevoegd gezag dat bestuurlijke eindverantwoordelijkheid draagt. * Samenwerking is veelal geïnstitutionaliseerd en/of zelfs verplicht. De uitvoeringspartner voert taken uit o.b.v. langdurige samenwerking vastgelegd in contract/convenant/gemeenschappelijke regeling, veelal voor meerdere opdrachtgevers. * Uitbesteding kan ook eenmalig zijn, bijvoorbeeld het laten uitvoeren van een onderzoek door een adviesbureau Gebruik van een samenwerkingsruimte biedt meerwaarde (zie rapport “Verkenning Behoefte Samenwerkingsruimte” dd. 09-02-2017). NB. Vanwege de diversiteit aan mogelijkheden voor uitbesteding is dit type niet in de uitwerkingen weergegeven. (BusinessProcess) Deelproces uitgevoerd door ketenpartner Interactietype I:Ketenpartner A initieert bedrijfsproces bij ketenpartner B Een aanleiding tot het starten van een bedrijfsproces bij een ketenpartner modelleren we als business event. Er is sprake van een gebeurtenis veroorzaakt door ketenpartner A naar aanleiding waarvan ketenpartner B behoefte heeft (naar eigen keuze) actie te ondernemen. * Bijvoorbeeld: Ontwerp omgevingsplan initieert indienen zienswijze door provincie * Beschrijven: gebeurtenissen en proces dat gestart wordt Kenmerken * Ketenpartner A is niet afhankelijk van ketenpartner B, en wacht derhalve niet op reactie * Ketenpartner B is zelf verantwoordelijk voor het monitoren of de “trigger” optreedt, en het besluiten of daarop gehandeld moet worden Samenwerking * Bij dit interactietype is niet echt sprake van samenwerking tussen de ketenpartners. De een reageert slechts op informatie (zoals een terinzagelegging of een instructie) van een ander. * De reactie kan wel aanleiding zijn tot nauwere samenwerking in de vorm van een van de andere interactietypen. Enkele veel voorkomende interacties van dit type: Uitnodiging tot participatie * Participatie is overleg op informele basis van belanghebbenden in een vroege fase van planvorming. Het bevoegd gezag kan hiermee belangen en wensen inventariseren zodat daar rekening mee gehouden kan worden, wat draagvlak voor een besluit vergroot. Terinzagelegging/zienswijze * Terinzagelegging is bij een uitgebreide procedure de formele gelegenheid voor belanghebbenden om voorafgaand aan besluitvorming hun zienswijze kenbaar te maken. Het bevoegd gezag is niet verplicht om zienswijzen over te nemen, maar moet er wel op reageren. Bekendmaking * In beginsel wordt elk besluit van een bestuursorgaan bekendgemaakt, zodat belanghebbenden daarop kunnen reageren, met een bezwaar (in geval van een reguliere procedure) of beroep (in geval van een uitgebreide procedure), of juist met een nieuw initiatief dat door het besluit mogelijk wordt gemaakt. (BusinessEvent) Gebeurtenis leidt tot actie bij ketenpartner ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 17-05-2020 20:34:31 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 17-05-2020 20:34:31 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Generiek model
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-be067db5-0b5c-403a-81be-531b4b5bee0c
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : Generiek model
Documentatie  : De procesbeschrijvingen voor het onderkennen van ketensamenhang zijn bewust globaal gehouden. De invulling van bedrijfsprocessen verschilt per bestuursorgaan en zelfs daarbinnen; van elk proces kunnen daarom honderden varianten bestaan. Doel van deze procesbeschrijvingen is vooral wederzijdse herkenbaarheid.

De processchemas tonen daarom alleen de mogelijke deelprocessen en de normale volgordelijkheid. Iteraties, overslaan van stappen en uitzonderingssituaties zijn voor de overzichtelijkheid achterwege gelaten.

Bij de ketensamenhang is op deelprocesniveau weergegeven waar de belangrijkste momenten van afhankelijkheid en gezamenlijk werken optreden. Deze zijn geclassificeerd conform het eerder beschreven model:

  • Type I: procesinitiërende gebeurtenissen
  • Type II: afnemen van een dienst
  • Type II: werken aan gezamenlijk resultaat
  • (Type IV: Uitbesteding is achterwege gelaten vanwege de diversiteit)
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : be067db5-0b5c-403a-81be-531b4b5bee0c
Titel view SWC  : BA Algemeen
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Viewtype  : Geen
Object ID  : be067db5-0b5c-403a-81be-531b4b5bee0c
Object ID_nl  : be067db5-0b5c-403a-81be-531b4b5bee0c
Elementen  : 
Relaties  :