102 Ontwikkelen programma

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 102 Ontwikkelen programma
102 Ontwikkelen programma
Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een programma met maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Ontwikkelen omgevingsprogramma Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten. (BusinessProcess) Ontwerpen programma Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure en vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten programma Publiceren van het programma en informeren van belanghebbenden. (BusinessProcess) Bekendmaken programma Opstellen uitgangspunten, verzamelen (monitoring)data en inventariseren gewenste maatregelen, organiseren van participatie en andere input. (BusinessProcess) Voorbereiden ontwikkelen programma Verplicht als gevolg van beleidsdoorwerking vanuit EU, Rijk, provincie of waterschap. (BusinessEvent) Beleidsdoorwerking in programma Noodzakelijke aanpak om een of meerdere gewenste omgevingswaarden te bereiken. (BusinessEvent) Nodig voor halen omgevingswaarden Wens vanuit eigen organisatie om een programmatische aanpak te volgen voor een bepaald doel. (BusinessEvent) Wens programmatische aanpak Bij de voorbereiding is advies met betrekking tot kaders en reikwijdte vanuit de ketenpartners gewenst, met name. waar sprake is van beleidsdoorwerking vanuit andere (hogere) bestuursorganen of waar mogelijk sprake is van strijdigheid tussen belangen van bestuursorganen. (BusinessService) Advies kaders en reikwijdte Ketenpartners kunnen adviseren over effectiviteit van voorgestelde maatregelen. Dit is met name van belang wanneer maatregelen de ketenpartner raken, of wanneer die nodig is voor de uitvoering. (BusinessService) Advies maatregelen Ketenpartners beschikken mogelijk over waardevolle monitoringdata die als input gebruikt kan worden. Hergebruik van meetwaarden van ketenpartners vergoot de mogelijkheden en komt efficiëntie in de monitoring ten goede. (BusinessService) Levering monitoringdata Belanghebbende bestuursorganen kunnen na bekendmaking van een besluit bezwaar (als het besluit tot stand is gekomen via een reguliere procedure) of beroep (als het besluit tot stand is gekomen via een uitgebreide procedure) aantekenen. (BusinessEvent) Bekendmaking besluit Wanneer adviezen van andere bestuursorganen in het conceptbesluit zijn overgenomen, worden die bestuursorganen betrokken bij de beantwoording van zienswijzen. De reactie op zienswijzen wordt daarmee een gezamenlijk resultaat. (BusinessInteraction) Gezamenlijk reageren op zienswijzen BusinessEvent Omgevingsprogramm- a gereed Belanghebbende bestuursorganen kunnen op de terinzagelegging reageren met een zienswijze, die --net als zienswijzen van burgers en bedrijven-- door het bevoegd gezag verwerkt zal worden in het definitieve besluit. (BusinessEvent) Terinzagelegging Belanghebbende bestuursorganen kunnen participeren in de ontwerpfase van een ruimtelijk plan of (BusinessEvent) Uitnodiging tot participatie Inhoudelijke afstemming met ketenpartners is gewenst als het onderwerp raakt aan de kaders die door die ketenpartners zijn gesteld in hun regelgeving. De afstemming borgt dat regelgeving van andere overheden correct wordt meegenomen. Bij eenvoudige zaken zal er sprake zijn van inhoudelijk advies van andere bestuursorganen; bij complexe zaken kan nauwere samenwerking nodig zijn; in dat geval is er sprake van ketensamenwerking type III (samen realiseren). Afstemming/advisering kan informeel als een (telefoon)gesprek plaatsvinden of meer formeel via een adviesnotitie of -rapport, al dan niet officieel vastgesteld. (BusinessService) Advies inhoudelijk TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 17-05-2020 20:36:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 17-05-2020 20:36:10 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 102 Ontwikkelen programma
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-b0d114b7-5407-455d-a9a6-d6a25eca0ef4
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 102 Ontwikkelen programma
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : b0d114b7-5407-455d-a9a6-d6a25eca0ef4
Titel view SWC  : BA Ketensamenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Object ID  : b0d114b7-5407-455d-a9a6-d6a25eca0ef4
Object ID_nl  : b0d114b7-5407-455d-a9a6-d6a25eca0ef4
Elementen  : 
Relaties  :