Requirements for VTH-componenten

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > Requirements for VTH-componenten
Requirements for VTH-componenten
Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en-meldingafhandelcomponent Grouping Ondersteunen bij afhandeling vergunning aanvraag Ondersteuning bij registratie en publicatie, toewijzing. (Requirement) V1. Ondersteunen bij intake vergunningaanvraag Requirement V101 Kunnen ontvangen van STAM bericht (VMG007) Requirement V102 Kunnen betekenisvol overnemen van antwoorden op vragen uit vragenboom (voorkomen dubbel uitvragen / overtypen van gegevens) Requirement V103 Kunnen doorsturen aanvraag of melding (via DSO LV) naar ander bevoegd gezag (=requirement VMG1.) Requirement V104 Kunnen ophalen van bijbehorende documenten in DSO LV werkmap (VMG007) Requirement V105 Kunnen aanmaken van zaak (VMG012) Requirement V106 Kunnen starten van een keten van zaken (in geval van meerdere betrokken bevoegd gezagen, VGM012) Requirement V107 Kunnen aanbrengen van relatie tussen DSO LV verzoeknummer met de zaaknummer(s) van het betreffende bevoegd gezag Requirement V108 Kunnen samenstellen activiteiten tot een vergunning Requirement V121 Kunnen publiceren van aanvraag ten behoeve van belanghebbenden *Kunnen aanwijzen van hoofdbehandelaar Requirement V122 Kunnen controleren of de aanvraagde activiteiten vergunningplichtig, meldingplichtig of vergunningvrij zijn Requirement V123 Kunnen controleren of de aanvraag voldoet aan de (vorm)vereisten, of de initiatiefnemer participatie heeft georganiseerd en of alle noodzakelijke bijlagen zijn aangeleverd Requirement V124 Kunnen controleren op bestaande (lopende) vergunningaanvragen- (via VMG014) Ondersteuning bij nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (Requirement) V3. Ondersteunen bij besluiten vergunningaanvraag Requirement V301 Kunnen uitvoeren van uniforme openbare voorbereidingsproced- ure (bij uitgebreide procedure) inclusief: Requirement V302 Kunnen exporteren van ontwerpbesluit ten behoeve van ter inzage legging Requirement V303 Kunnen registreren van ingediende zienswijzen Requirement V304 Kunnen registreren van persoon of bedrijf die zienswijze heeft ingediend (ten behoeve van bekendmaking) Requirement V305 Kunnen opstellen van eindverslag UOVP Requirement V311 Kunnen opstellen van besluit vergunningaanvraag Ondersteuning bij leveren, publiceren besluit en informeren belanghebbenden. (Requirement) V4. Ondersteunen bij bekendmaken besluit vergunningaanvraag Requirement V401 Kunnen verzenden van de beschikking aan de initiatiefnemer Requirement V402 Kunnen registreren van de vergunning en het besluit (VMG013) Requirement V403 Kunnen publiceren van besluit (beschikbaar maken) via KOOP (DROP) (VMG009) Requirement V404 Kunnen registeren van vergunning in landelijke registraties (zoals het Landelijk Register Kinderopvan- g en Peuterspeelzalen) Requirement V411 Kunnen agenderen van toezicht (VMG007. Kunnen zaakgericht werken) Ondersteuning bij coördineren vergunningendelen andere bestuursorganen, evt. ontwerpbesluit en terinzagelegging, aanpassing tot conceptbesluit. (Requirement) V2.Ondersteunen bij inhoudelijk behandelen vergunningaanvraag Requirement V201 Kunnen controleren op toepasselijkheid van coodrinatieregeling Requirement V202 Kunnen vastleggen van afspraken met ketenpartners Requirement V203 Kunnen samenwerken met ketenpartners aan een vergunning (zie: VMG010) Requirement V211 Kunnen van aanvragen van intern en extern advies Requirement V212 Kunnen bewaken van de status van (interne en externe) adviesaanvraag Requirement V213 Kunnen uitvoeren van planschade risicoanalyse Requirement V214 Ondersteuning bieden voor gebruik van integraal toetsingsprotocol Requirement V215 Kunnen gebruiken van toepasbare regels uit DSO-LV ten behoeve van het inhoudelijk behandelen van een vergunning (VMG005) Requirement V216 Kunnen doen van verzoek om aanpassing in omgevingsplan (relevante requirement?) Requirement V221 Kunnen uitvoeren van een integrale afweging op basis van verzamelde adviezen Requirement V222 Kunnen aangeven van een risicoprofiel Requirement V223 Kunnen opstellen van een ontwerpbeschikking Requirement V231 Kunnen berekenen van leges op basis van gemeentelijke legesregeling Grouping Generieke ondersteuning bij afhandelen van vergunningaanvragen en meldingen Indien een verzoek van een indiener via het DSO-LV Omgevingsloketdoor onterecht is terechtgekomen bij het betreffende bevoegd gezag moet de toepassing in staat zijn de aanvraag via het DSO-LV door te sturen naar een andere bevoegd gezag. (Requirement) VMG002. Kunnen doorsturen aanvraag of melding naar een ander bevoegd gezag. Kunnen samenstellen van eigen rapportages en kunnen genereren van rapportages. (Requirement) VMG008. Kunnen genereren van rapportages Requirement VMG008001 Rapportage voor kunnen beheersen werkvoorraad Requirement VMG008002 Rapportage voor ontdekken van trends Requirement VMG008003 Rapportage voor analyse van afhandeling Kunnen interacteren met de DSO-LV stelselcatalogus. (Requirement) VMG004. Kunnen interacteren met DSO-LV stelselcatalogus Requirement VMG004001 Kunnen opzoeken van begrippen in de stelselcatalogus Requirement VMG004002 Kunnen overnemen van begrippen uit de stelselcatalogus, met een link daar naar toe Requirement VMG004003 Kunnen toevoegen van een (niet in de stelselcatalogus aanwezig) begrip Kunnen gebruiken van toepasbare regels uit DSO-LV ten behoeve van het inhoudelijk behandelen van een vergunning. (Requirement) VMG003. Kunnen gebruiken van toepasbare regels uit DSO-LV Kunnen besturen van werkproces doormiddel van een workflow management functie (evt BPMN en SDU) en termijnsturing. * VRAAG: overlap met zaakgericht werken? (Requirement) VMG016. Kunnen besturen van gehele werkproces Requirement VMG016001 Kunnen monitoren van statussen Requirement VMG016002 Kunnen instellen en bijhouden van doorlooptijden gedurende het aanvraag proces Requirement VMG016003 Kunnen doen van termijnbewaking zoals gedefinieerd volgens de wet / conform eigen service (instelbaar) termijnen. Ontvangen STAM-berichten en het opvragen van de bijbehorende documentatie (Requirement) VMG001. Kunnen gebruiken van de Standaard Aanvragen en Meldingen (STAM) Requirement VMG001001 Kunnen ontvangen van STAM bericht vanaf DSO-LV Requirement VMG001002 Kunnen opvragen van documentatie uit werkmap in DSO-LV *VRAAG: waar zit de scheiding tussen archief en registratie? (Requirement) VMG014. Kunnen interacteren met archief functionaliteit Requirement VMG014001 Kunnen exporteren van archiefwaardige gegevens / documenten naar archief functionaliteit Requirement VMG014002 Kunnen ophalen van gegevens / documenten uit archief functionaliteit Met DROP van KOOP publiceren van besluit omtrent vergunningen aanvraag. (Requirement) VMG011. Kunnen publiceren van besluit via KOOP (DROP) Requirement benodigd tijdens processen voor vergunning verlening. Gewenste functionaliteit wordt onderzocht. (Requirement) VMG009. Kunnen samenwerken met ketenpartners Optionele requirement. Kan ook worden gerealiseerd door aparte Monitoring component. (Requirement) VMG006. Kunnen monitoren van omgevingswaarden Voor zaakgericht werken verwijzen we naar de generieke GEMMA requirements in [[ZGW in GEMMA 2]]. Onder zaakgericht werken valt ook de functionaliteit voor het agenderen van toezicht. (Requirement) VMG007. Kunnen zaakgericht werken VRAAG: op welke manier gaat de gemeente contact onderhouden met de initiatiefnemer en belanghebbende? Is er behoefte aan een registratie van initiatiefnemers en belanghebbenden bij een bepaalde aanvraag incl de registratie van de (verplichte) contactmomenten? (Requirement) VMG010. Kunnen versturen van berichten aan initiatiefnemer en belanghebbende Kunnen gebruik maken van externe bronnen zoals basisregistraties en informatieproducten (Bijvoorbeeld voor het herkennen van een adres met een Rijks- of Gemeentelijk Monument dan wel een Karakteristiek pand) (Requirement) VMG012. Kunnen uitwisselen van gegevens met externe bronnen *VRAAG: waar zit de scheiding tussen archief en registratie? *VRAAG: VTH gegevens verder specificeren? (Requirement) VMG013. Kunnen uitwisselen van gegevens met gemeentelijke registraties Requirement VMG013001 Kunnen uitwisselen van gegevens met het besluitenregistratieco- mponent Requirement VMG013002 Kunnen uitwisselen van gegevens met het Vergunningen-en meldingenregistratie component Requirement VMG013003 Kunnen uitwisselen van gegevens met het toezichtregisratiecom- ponent Requirement VMG013004 Kunnen uitwisselen van gegevens met het handhavingregistratie- component Requirement VMG013005 Kunnen uitwisselen van gegevens met het Leefomgevingobjecte- n-en-activiteiten registratiecomponent Requirement VMG013006 Kunnen uitwisselen van gegevens met het documentregistratie component Requirement VMG013007 Kunnen uitwisselen van gegevens met het zaakregistratiecompo- nent Requirement VMG013008 Kunnen uitwisselen van gegevens met financieelcomponent Requirement VMG013009 Kunnen uitwisselen van gegevens met overige relevante registraties Requirement VMG015. Kunnen plannen van werk Requirement VMG017. Kunnen werken met een geo ondergrond Requirement VMG017001 Kunnen tekenen en opslaan van geometrie Requirement VMG017002 Kunnen projecteren van gegevens op een geo ondergrond * * * * (Requirement) VMG018. Kunnen interacteren met gemeentelijke systemen Requirement VMG018001 Kunnen interacteren met de documentcreatiecom- ponent (d.m.v. Documentcreatie services 1.1) Requirement VMG018002 Kunnen interacteren met bestuur-en raadsinformatiecomp- onent Requirement VMG018003 Kunnen interacteren met ESB / gemeentelijke service bus Requirement VMG018004 Kunnen interacteren met overige relevante gemeentelijke systemen Vooruitlopend op Common Ground nu al scheiden van proces ondersteunende applicatiefunctionaliteiten en gegevensverwerkende applicatiefunctionaliteiten. (Requirement) VMG019. Scheiden van proces en gegevens Grouping Ondersteunen bij afhandelen melding Requirement M1. Ondersteuning bij het afhandelen van een melding Requirement M101 Kunnen weigeren van de melding Requirement M102 Kunnen aangeven van een risico profiel Requirement M103 Kunnen opleggen van maatwerkvoorschrift- en Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafhandelcomponent Grouping Generieke ondersteuning bij handhaving Kunnen besturen van werkproces doormiddel van een workflow management functie (evt BPMN en SDU) en termijnsturing. * VRAAG: overlap met zaakgericht werken? (Requirement) VMG016. Kunnen besturen van gehele werkproces Requirement benodigd tijdens processen voor vergunning verlening. Gewenste functionaliteit wordt onderzocht. (Requirement) VMG009. Kunnen samenwerken met ketenpartners Kunnen samenstellen van eigen rapportages en kunnen genereren van rapportages. (Requirement) VMG008. Kunnen genereren van rapportages Kunnen gebruik maken van externe bronnen zoals basisregistraties en informatieproducten (Bijvoorbeeld voor het herkennen van een adres met een Rijks- of Gemeentelijk Monument dan wel een Karakteristiek pand) (Requirement) VMG012. Kunnen uitwisselen van gegevens met externe bronnen *VRAAG: waar zit de scheiding tussen archief en registratie? *VRAAG: VTH gegevens verder specificeren? (Requirement) VMG013. Kunnen uitwisselen van gegevens met gemeentelijke registraties VRAAG: op welke manier gaat de gemeente contact onderhouden met de initiatiefnemer en belanghebbende? Is er behoefte aan een registratie van initiatiefnemers en belanghebbenden bij een bepaalde aanvraag incl de registratie van de (verplichte) contactmomenten? (Requirement) VMG010. Kunnen versturen van berichten aan initiatiefnemer en belanghebbende Ontvangen STAM-berichten en het opvragen van de bijbehorende documentatie (Requirement) VMG001. Kunnen gebruiken van de Standaard Aanvragen en Meldingen (STAM) Requirement VMG001001 Kunnen ontvangen van STAM bericht vanaf DSO-LV Requirement VMG001002 Kunnen opvragen van documentatie uit werkmap in DSO-LV Indien een verzoek van een indiener via het DSO-LV Omgevingsloketdoor onterecht is terechtgekomen bij het betreffende bevoegd gezag moet de toepassing in staat zijn de aanvraag via het DSO-LV door te sturen naar een andere bevoegd gezag. (Requirement) VMG002. Kunnen doorsturen aanvraag of melding naar een ander bevoegd gezag. Kunnen gebruiken van toepasbare regels uit DSO-LV ten behoeve van het inhoudelijk behandelen van een vergunning. (Requirement) VMG003. Kunnen gebruiken van toepasbare regels uit DSO-LV Kunnen interacteren met de DSO-LV stelselcatalogus. (Requirement) VMG004. Kunnen interacteren met DSO-LV stelselcatalogus Requirement VMG004001 Kunnen opzoeken van begrippen in de stelselcatalogus Requirement VMG004002 Kunnen overnemen van begrippen uit de stelselcatalogus, met een link daar naar toe Requirement VMG004003 Kunnen toevoegen van een (niet in de stelselcatalogus aanwezig) begrip Voor zaakgericht werken verwijzen we naar de generieke GEMMA requirements in [[ZGW in GEMMA 2]]. Onder zaakgericht werken valt ook de functionaliteit voor het agenderen van toezicht. (Requirement) VMG007. Kunnen zaakgericht werken Grouping Opleggen sanctie Requirement OS1 Ondersteunen intake opleggen sanctie Requirement OS101 Kunnen betekenisvol overnemen van antwoorden op vragen uit vragenboom Requirement OS102 Kunnen doorsturen verzoek of advies om het opleggen van een sanctie naar ander bevoegd gezag. Requirement OS103 Kunnen ophalen van bijbehorende documenten vanuit het webformulier in lokaal portaal of verzoek van een ketenpartner. Requirement OS104 Kunnen aanmaken van zaak (HHG007) Requirement OS105 Kunnen starten van een keten van zaken Requirement OS106 Kunnen samenstellen betrokken activiteiten binnen het gemelde incident. Requirement OS107 Kunnen relateren van de zaak aan andere zaken Requirement OS108 Kunnen registreren van de (vermoedelijke) overtreder(s) Requirement OS109 Kunnen registreren van de indiener van het verzoek of advies om een sanctie op te leggen. Requirement OS110 Kunnen registreren van overige belanghebbenden Constraint OSG111 Kunnen aanwijzen van hoofdbehandelaar Requirement OSG112 Kunnen controleren op bestaande (lopende) zaken en eerder afgehandelde zaken Requirement OS2 Ondersteunen Voorbereiden Sanctie Requirement OS201 Kunnen vastleggen van afspraken met ketenpartners (HHG009) Requirement OS202 Kunnen samenwerken met ketenpartners aan Voorbereiden Sanctie (zie_ HHG009) Requirement OS203 Kunnen ondersteunen van uitvoeren van hoor- en wederhoor. Requirement OS204 Kunnen van aanvragen van intern en extern advies. Requirement OS205 Kunnen bewaken van de status van (interne en externe) adviesaanvraag Requirement OS206 Kunnen gebruiken van toepasbare regels uit DSO-LV ten behoeve van het inhoudelijk voorbereiden van toezicht houden (HHG003) Requirement OS207 Kunnen gebruiken van definities uit de stelselcatalogus uit DSO-LV ten behoeve van het inhoudelijk voorbereiden van toezicht houden (HHG004) Requirement OS208 Kunnen vragen om Toezicht houden ter plaatse. Requirement OS209 Kunnen bewaken van de status van het gevraagde Toezicht houden ter plaatse (=gerelateerde zaak). Requirement OS210 Kunnen uitvoeren van een integrale afweging op basis van verzamelde adviezen Requirement OS211 Kunnen aangeven van een risicoprofiel van de feitelijke situatie / het feitelijke incident op basis van bekende gegevens uitgevoerd toezicht, regelgeving en VTH uitvoeringsbeleid . Constraint OSG111 Kunnen aanwijzen van hoofdbehandelaar Requirement OSG112 Kunnen controleren op bestaande (lopende) zaken en eerder afgehandelde zaken Requirement OS3 Ondersteunen Besluiten sanctie Requirement OS301 Kunnen opstellen van een concept besluit Requirement OS306 Kunnen samenwerken met Ketenpartners aan Besluiten sanctie Requirement OS311 Kunnen van aanvragen van intern en extern advies. Requirement OS312 Kunnen bewaken van de status van (interne en externe) adviesaanvraag Requirement OS313 Kunnen opstellen van definitief besluit Requirement OS314 Digitaal kunnen ondertekenen van besluit Requirement OS4. Ondersteunen Bekendmaken Sanctie Grouping Melding incident Ondersteuning bij registratie, toewijzing van een melding incident. Deze melding kan worden gedaan door * Een inwoner * Een bedrijf * Een ketenpartner * Een interne collega (Requirement) MI1 Ondersteunen intake melding incident Requirement MI101 Betekenisvol kunnen overnemen van antwoorden op vragen uit vragenboom Requirement MI102 Kunnen doorsturen melding incident naar ander bevoegd gezag Requirement MI103 Kunnen ophalen van bijbehorende documenten. Requirement MI104 Kunnen aanmaken van zaak (HHG007) Requirement MI105 Kunnen starten van een keten van zaken Requirement MI106 Kunnen samenstellen betrokken activiteiten binnen het gemelde incident. Requirement MI107 Kunnen relateren van de zaak aan andere zaken Requirement MI108 Kunnen registreren van de (vermoedelijke) overtreder(s) Requirement MI109 Kunnen registrereren van de indiener van melding incident. Requirement MI110 Kunnen registrereren van overige belanghebbenden Requirement MI111 Kunnen aanwijzen van hoofdbehandelaar Requirement MI112 Kunnen controleren op bestaande (lopende) zaken en eerder afgehandelde zaken Requirement MI2 Ondersteunen onderzoeken melding incident Requirement MI201 Kunnen vastleggen van afspraken met ketenpartners (HHG009) Requirement MI202 Kunnen samenwerken met ketenpartners aan Onderzoeken melding incident (zie HHG009) Requirement MI203 Kunnen van aanvragen van intern en extern advies. Requirement MI205 Kunnen gebruiken van toepasbare regels uit DSO-LV ten behoeve van het inhoudelijk voorbereiden van toezicht houden (HHG003) Requirement MI204 Kunnen bewaken van de status van (interne en externe) adviesaanvraag Requirement MI206 Kunnen gebruiken van definities uit de stelselcatalogus uit DSO-LV ten behoeve van het inhoudelijk voorbereiden van toezicht houden (HHG004) Requirement MI207 Kunnen vragen om Toezicht houden ter plaatse. Requirement MI208 Kunnen bewaken van de status van het gevraagde Toezicht houden ter plaatse (=gerelateerde zaak). Requirement MI209 Kunnen uitvoeren van een integrale afweging op basis van verzamelde adviezen Requirement MI211 Kunnen opstellen van de beoordeling van het gemelde incident (vervolgstappen ja/nee, welke vervolgstappen) Requirement MI210 Kunnen aangeven van een risicoprofiel van het gemelde incident op basis van bekende gegevens. Requirement MI212 Digitaal kunnen ondertekenen van de beoordeling. (HHG???) Requirement MI3 Ondersteunen leveren reactie melding incident Requirement MI301 Kunnen versturen van de reactie op de melding van het incident waarin wordt aangegeven of er vervolgstappen komen en zo ja, welke vervolgstappen dat zijn. Requirement MI302 Kunnen agenderen van nieuwe zaak in de handhavingafhandelc- omponent (opleggen sanctie) met bijbehorende documenten (of link naar toezichtzaak) Requirement MI303 Digitaal kunnen ondertekenen de reactie aan de melder van het incident (HHG???). Grouping Toepassen sanctie Requirement TS1 Ondersteunen intake toepassen sanctie Requirement TS2 Ondersteunen voorbereiden toepassen sanctie Requirement TS3 Ondersteunen uitvoeren sanctie Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhandelcomponent Requirement T1. Ondersteuning Intake toezicht houden Requirement T102 Kunnen betekenisvol overnemen van antwoorden op vragen uit vragenboom (voorkomen dubbel uitvragen / overtypen van gegevens) Requirement T103 Kunnen doorsturen melding incident naar ander bevoegd gezag. Requirement T104 Kunnen ophalen van bijbehorende documenten vanuit het webformulier Requirement T105 Kunnen aanmaken van zaak (VMG012) Requirement T106 Kunnen starten van een keten van zaken (in geval van meerdere betrokken bevoegd gezagen, VGM012) Requirement T108 Kunnen samenstellen activiteiten tot een situatie waarop toezicht moet worden gehouden vergunning Requirement T109 Kunnen relateren van de toezichtzaak aan andere zaken Requirement T121 Kunnen aanwijzen van hoofdbehandelaar Requirement T122 Kunnen controleren of de gemelde en/of geconstateerde activiteiten vergunningplichtig, meldingplichtig of vergunningvrij zijn Requirement T124 Kunnen controleren op bestaande (lopende) vergunningaanvragen- (via VMG014) Ondersteuning bij voorbereiden uitvoeren toezicht, evt. coördineren toezichtdelen andere bestuursorganen. (Requirement) T2. Ondersteunen voorbereiden toezicht houden Requirement T202 Kunnen vastleggen van afspraken met ketenpartners Requirement T203 Kunnen samenwerken met ketenpartners aan voorbereiding toezicht houden. Requirement T211 Kunnen van aanvragen van intern en extern advies Requirement T212 Kunnen bewaken van de status van (interne en externe) adviesaanvraag Requirement V214 Ondersteuning bieden voor gebruik van integraal toezichtsprotocol Requirement 215 Kunnen gebruiken van toepasbare regels uit DSO-LV ten behoeve van het inhoudelijk voorbereiden van toezicht houden Requirement T221 Kunnen uitvoeren van een integrale afweging op basis van verzamelde adviezen Requirement T222 Kunnen aangeven van een risicoprofiel van de situatie waarop toezicht moet worden gehouden op basis van bekende gegevens (historie vergunningen, toezicht, handhaving), regelgeving en VTH uitvoeringsbeleid. Requirement T223 Kunnen opstellen van een toezichtplan Grouping Generieke ondersteuning bij toezicht Kunnen besturen van werkproces doormiddel van een workflow management functie (evt BPMN en SDU) en termijnsturing. * VRAAG: overlap met zaakgericht werken? (Requirement) VMG016. Kunnen besturen van gehele werkproces Kunnen samenstellen van eigen rapportages en kunnen genereren van rapportages. (Requirement) VMG008. Kunnen genereren van rapportages Requirement benodigd tijdens processen voor vergunning verlening. Gewenste functionaliteit wordt onderzocht. (Requirement) VMG009. Kunnen samenwerken met ketenpartners VRAAG: op welke manier gaat de gemeente contact onderhouden met de initiatiefnemer en belanghebbende? Is er behoefte aan een registratie van initiatiefnemers en belanghebbenden bij een bepaalde aanvraag incl de registratie van de (verplichte) contactmomenten? (Requirement) VMG010. Kunnen versturen van berichten aan initiatiefnemer en belanghebbende *VRAAG: waar zit de scheiding tussen archief en registratie? *VRAAG: VTH gegevens verder specificeren? (Requirement) VMG013. Kunnen uitwisselen van gegevens met gemeentelijke registraties Kunnen gebruik maken van externe bronnen zoals basisregistraties en informatieproducten (Bijvoorbeeld voor het herkennen van een adres met een Rijks- of Gemeentelijk Monument dan wel een Karakteristiek pand) (Requirement) VMG012. Kunnen uitwisselen van gegevens met externe bronnen Voor zaakgericht werken verwijzen we naar de generieke GEMMA requirements in [[ZGW in GEMMA 2]]. Onder zaakgericht werken valt ook de functionaliteit voor het agenderen van toezicht. (Requirement) VMG007. Kunnen zaakgericht werken Requirement T3. Ondersteunen uitvoeren toezicht Requirement T301 Kunnen vastleggen van de geconstateerde situatie in een toezichtrapport, inclusief evt. foto- en videomateriaal Requirement T302 Kunnen registreren van het toezichtrapport als formeel, vastgesteld document. Requirement T303 Kunnen samenwerken met ketenpartners aan vastleggen en beoordelen geconstateerde situatie Requirement T311 Kunnen van aanvragen van intern en extern advies Requirement T312 Kunnen bewaken van de status van (interne en externe) adviesaanvraag Requirement T321 Kunnen registeren en categoriseren van geconstateerde overtredingen m.b.t. activiteit en regelgeving Requirement T322 Kunnen categoriseren van geconstateerde overtreding m.b.t. landelijke handhavingsstrategie Requirement T323 Kunnen prioriteren van de geconstateerde overtredingen op basis van lokaal uitvoeringsbeleid. Requirement T344 Kunnen vastleggen en registreren beslissing/advies voor vervolg op basis van beoordeling geconsta- teerde situatie. Ondersteuning bij leveren toezichtrapportage aan behandelaar van de lopende zaak (vergunning, melding incident, opleggen sanctie, toepassen sanctie) of de nieuw te starten zaak (opleggen sanctie). (Requirement) T4. Ondersteunen bekendmaken resultaten toezichthouden Requirement T401 Kunnen versturen van toezichtrapport en advies/beslissing voor vervolg aan lopende zaak Requirement T402 Kunnen agenderen van nieuwe zaak in handhavingscompone- nt (opleggen sanctie) met bijbehorende documenten (of link naar toezichtzaak) Requirement T403 Kunnen verzenden toezichtrapport en beoordeling aan overtreder/verantwo- ordelijke, derde belanghebbenden Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingobjecten-en-activiteiten-registratiecomponent Requirement Registreren en delen van leefomgevingobjecten en -activiteiten Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en-meldingregistratiecomponent Requirement Registreren en delen van vergunningsgegevens Requirement Registreren en delen van meldingsgegevens Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregistratiecomponent Requirement Registreren en delen van handhavinggegevens Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistratiecomponent Requirement Registreren en delen van toezichtgegevens ApplicationComponent VTH-besluitenregistratie-component Requirement Registreren en delen van VTH-besluiten ApplicationComponent Leefomgevingobjecten-en-activiteiten-referentiebeheercomponent Requirement Beheren van leefomgevingobjecten en activiteiten ApplicationComponent VTH-besluiten-beheercomponent Requirement Beheren van VTH-besluiten Deze svg is op 21-07-2019 01:27:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 21-07-2019 01:27:43 CEST
Legenda


Originele kleuren
Toelichting
   
   
   
   
   
   
GEMMA type
   
   
GEMMA status
   
   
   
Projectstatus
   
   
   
   
MoSCoW
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Requirements for VTH-componenten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-a4143bf8-fd94-42a2-9a98-779cd394de90
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : Requirements for VTH-componenten
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : a4143bf8-fd94-42a2-9a98-779cd394de90
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)