Publiceren beschikking

Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Het vastgestelde besluit wordt als overheidsbesluit gepubliceerd. Daartoe wordt het besluit publiekelijk beschikbaar gemaakt, en wordt daarvan kennis gegeven. De termijn hiervoor is twee weken, tenzij er sprake is van niet-nagevolgde zienswijzen van ketenpartners, in welk geval de termijn zes weken bedraagt. Als binnen die zes weken een reactieve aanwijzing is gedaan door provincie of Rijk, dient die reactieve aanwijzing gelijk met het besluit gepubliceerd te worden. (BusinessProcess) Publiceren beschikking Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningver- lening OrJunction Van het besluit wordt mededeling gedaan aan belanghebbenden, ten minste aan indieners van een zienswijze (in geval van de uitgebreide procedure) en adviseurs van wiens advies is afgeweken, maar zo mogelijk ook aan participanten en andere (bekende) geïnteresseerden. Ketenpartners (met name Rijk en provincie) moeten, indien een door hen ingediende zienswijze niet is nagevolgd, het besluit toegezonden krijgen in verband met hun wettelijke bevoegdheden tot het doen van een reactieve aanwijzing. Indien sprake is van mededeling doen op grond van een verplichting (bijvoorbeeld aan belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend), dan is de datum van mededeling doen de datum die gehanteerd wordt bij het bepalen van de datum van inwerkingtreding. Als geen mededeling gedaan hoeft te worden, wordt de datum van bekendmaking aan de aanvrager gehanteerd. (BusinessProcess) Mededelen beschikking aan belanghebben- den AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 17-04-2024 07:55:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-04-2024 07:55:15 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Publiceren beschikking
Definitie     Het vastgestelde besluit wordt als overheidsbesluit gepubliceerd. Daartoe wordt het besluit publiekelijk beschikbaar gemaakt, en wordt daarvan kennis gegeven. De termijn hiervoor is twee weken, tenzij er sprake is van niet-nagevolgde zienswijzen van ketenpartners, in welk geval de termijn zes weken bedraagt. Als binnen die zes weken een reactieve aanwijzing is gedaan door provincie of Rijk, dient die reactieve aanwijzing gelijk met het besluit gepubliceerd te worden.
Nestingniveau     04
VolgordeId     015-040-020-010
Object ID     9a7ab172-4f88-4d3f-8e5b-9d581d61091d
Object ID     9a7ab172-4f88-4d3f-8e5b-9d581d61091d
Object ID_nl     9a7ab172-4f88-4d3f-8e5b-9d581d61091d
Original ID     id-9a7ab172-4f88-4d3f-8e5b-9d581d61091d
Semanticsearch     publiceren beschikking
ArchiMate-views
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 10:23.